Evanghelizare

5/168

Secțiunea 2 — Locuitorii marilor orașe

Umbra unei pedepse iminente

Milioanele de locuitori din orașe trebuie să se hotărască în curând — Întunericul spiritual, care acoperă întregul pământ în zilele noastre, se intensifică în centrele aglomerate. Slujitorii Evangheliei descoperă că în orașele mari este cea mai mare lipsă de pocăință și cea mai mare nevoie.... Ev 25.1

Raportul fărădelegilor și al nedreptăților din marile orașe ale țării este înspăimântător. Răutatea celor nelegiuiți este aproape dincolo de capacitatea de înțelegere. Multe orașe ajung să fie privite de Dumnezeu întocmai ca Sodoma. Răutatea crește într-o asemenea măsură, încât nenumărați oameni se apropie cu rapiditate de un punct dincolo de care va fi extrem de dificil să fie sensibilizați prin cunoașterea mântuitoare a soliei îngerului al treilea. Vrăjmașul sufletelor lucrează într-o modalitate abilă pentru a câștiga controlul deplin asupra minții omenești, iar slujitorii lui Dumnezeu trebuie să facă repede tot ce pot pentru a-i avertiza și a-i pregăti pe oameni pentru ziua judecății. Ev 25.2

Starea de lucruri cu care se confruntă lucrătorii creștini în orașele mari constituie un apel solemn de a depune un efort neobosit în lucrarea pentru milioanele de oameni care trăiesc în umbra unei pedepse iminente. Curând, oamenii vor fi obligați să ia hotărâri importante și trebuie să aibă ocazia de a auzi și de a înțelege adevărul Bibliei, ca să poată lua decizia înțeleaptă de a trece de partea cea bună, Dumnezeu îi cheamă pe solii Săi în termeni clari să avertizeze orașele, atâta vreme cât harul încă rămâne și atâta vreme cât mulțimile încă sunt sensibile la influența transformatoare a adevărului biblic. — The Review and Herald, 7 aprilie, 1910. Ev 25.3

Mărșăluind spre moarte — Satana lucrează intens în orașele noastre aglomerate. Lucrarea lui se vede în confuzia, cearta și neînțelegerile dintre muncitori și patroni și în ipocrizia care a intrat în biserici. Satana îi conduce pe oameni într-un șir nesfârșit de petreceri și căutare de plăceri în mâncare și băutură, ca să nu-și mai poală lua timp pentru meditație. El îi umple de ambiția de a face o paradă care să le înalțe eul. Lumea atinge pas cu pas starea de lucruri care a existat în zilele lui Noe. Sunt săvârșite toate fărădelegile care pot fi imaginate. Pofta cărnii, mândria ochilor, manifestarea egoismului, abuzul de autoritate, cruzimea și forța folosite pentru a-i face pe oameni să intre în confederații și uniuni — legându-se în snopi pentru a fi arși în marele foc al zilelor din urmă — toate acestea sunt mijloacele prin care lucrează Satana. Oamenii fără minte spun că tot acest șir nesfârșit de fărădelegi înseamnă “viață”.... Ev 26.1

Lumea care se poartă ca și când nu ar exista Dumnezeu, fiind absorbită în căutări egoiste, va suferi curând o nimicire iminentă și nu va scăpa. Mulți continuă în satisfacerea nepăsătoare a egoismului, până când ajung atât de dezgustați de viață, încât se sinucid. În timp ce dansează și chefuiesc, beau și fumează, îngăduindu-și patimile animalice, oamenii sunt ca un bou care merge la tăiere. Satana lucrează cu toată iscusința și prin toate mijloacele lui fascinante pentru a-i face să continue marșul lor orb, până când Domnul Se va ridica din locul Său spre a-i pedepsi pe locuitorii pământului pentru nelegiuirile lor. Atunci, pământul va scoate la iveală sângele și nu va mai acoperi uciderile. Lumea întreagă pare să mărșăluiască spre moarte. — Manuscript 139, 1903. Ev 26.2

Planurile ambițioase — Bărbații și femeile care locuiesc în aceste orașe ajung cu repeziciune să fie tot mai prinși în capcana relațiilor lor de afaceri. Ei se comportă frenetic, ridicând clădiri ale căror turnuri ajung până la cer. Mintea lor este plină de strategii și planuri Ambițioase. — Manuscript 154, 1902. Ev 27.1

Dacă avertizările Cerului nu sunt ascultate — Mi sa poruncit să rostesc solia că orașele pline de nelegiuire și păcătoase până la limită vor fi nimicite de cutremure, de incendii și de inundații. Lumea întreagă va fi avertizată cu privire la faptul că există un Dumnezeu care își va arăta autoritatea. Mijloacele Sale nevăzute vor cauza nimicirea, devastarea și moartea. Toate bogățiile adunate vor fi ca un lucru de nimic.... Ev 27.2

Calamitățile vor veni — Vor veni calamitățile cele mai îngrozitoare și cele mai neașteptate, iar aceste nenorociri vor urma una după alta. Dacă avertizările pe care le-a adresat Dumnezeu vor fi ascultate și dacă bisericile se vor pocăi, întorcându-se la supunerea față de El, unele orașe ar putea să fie cruțate pentru un timp. Totuși, dacă oamenii care au fost înșelați continuă să meargă pe aceeași cale pe care au mers până acum, desconsiderând Legea lui Dumnezeu și prezentându-le altora niște minciuni, Dumnezeu le va îngădui să sufere nenorociri, pentru ca simțurile lor să fie sensibilizate.... Ev 27.3

Domnul nu-i va pedepsi pe toți cei nelegiuiți deodată, și nici nu va nimici popoare întregi, dar va pedepsi orașele și locurile unde oamenii s-au lăsat de bunăvoie în stăpânirea slujitorilor lui Satana. Orașele mari vor fi tratate cu asprime, dar nu vor fi pedepsite cu toată indignarea lui Dumnezeu, pentru că mai sunt unele suflete care vor scăpa de amăgirile vrăjmașului, se vor pocăi și vor fi convertiți, în timp ce masele vor aduna nelegiuirea pentru marea zi a mâniei lui Dumnezeu. — Manuscript 35, 1906. Ev 27.4

Avertizarea oamenilor — În 16 aprilie 1906, pe când eram la Loma Linda, California, a trecut pe dinaintea mea o înfățișare extrem de uimitoare. În timpul unei viziuni de noapte, mă găseam pe o înălțime de pe care puteam vedea casele scuturându-se ca o trestie în vânt. Clădiri mari și mici, cădeau la pământ. Locurile de petrecere, teatrele, hotelurile și locuințele bogaților era zguduite și sfărâmate. Multe vieți erau nimicite, iar aerul era plin de țipetele celor răniți și îngroziți. Ev 28.1

Îngerii nimicitori ai lui Dumnezeu erau la lucru. O atingere, și clădiri atât de temeinic construite, încât oamenii le priveau ca fiind sigure față de orice primejdie, ajungeau repede grămezi de moloz. Nu era niciun Ioc în care să poți fii în siguranță. Nu mă simțeam în vreun pericol deosebit, dar nu pot să găsesc cuvinte pentru a descrie grozăvia scenelor care mi-au trecut pe dinainte. Părea că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ajunsese la sfârșit și că venise ziua judecății. Ev 28.2

Îngerul care stătea lângă mine mi-a arătat apoi că numai puțini au o idee de nelegiuirea care există în lumea noastră astăzi și îndeosebi nelegiuirea din orașele mari. El declara că Domnul a rânduit un timp când îi va cerceta cu mânie pe călcătorii de lege, pentru nesocotirea stăruitoare a Legii Sale. Ev 28.3

Cât de înspăimântător a fost tabloul care mi-a trecut pe dinainte, și ce s-a imprimat cel mai mult în mintea mea a fost porunca dată în legătură cu el. Îngerul care stătea alături de mine a declarat că stăpânirea supremă a lui Dumnezeu și sfințenia Legii Sale trebuie să le fie descoperite celor ce refuză stăruitor să asculte de împăratul împăraților. Cei care aleg să rămână necredincioși trebuie să fie pedepsiți din milă, pentru ca, dacă e cu putință, să fie sensibilizați, ca să înțeleagă păcătoșenia purtării lor. — Testimonies for the Church 9:92 (1909). Ev 28.4

Viziunea unei mari distrugeri — Vinerea trecută dimineața, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost prezentată o scenă foarte impresionantă. Parcă mă trezisem din somn, dar nu eram la mine acasă. Am putut să văd de la fereastră o explozie îngrozitoare. Mingi mari de foc cădeau peste case, iar din aceste mingi zburau în toate direcțiile niște săgeți aprinse. Incendiile erau imposibil de oprit și multe locuri erau nimicite. Groaza oamenilor era de nedescris. După un timp, m-am trezit și am văzut că sunt acasă. — Letter 278, 1906. Ev 29.1

Marile orașe vor fi spulberate — Pretutindeni se află oameni care ar trebui să fie implicați într-o lucrare pastorală activă, vestindu-i lumii căzute solia de avertizare. Lucrarea care ar fi trebuit să se desfășoare deja, spre a câștiga sufletele pentru Hristos, nu a fost îndeplinită. Locuitorii orașelor nelegiuite, care vor fi pedepsite atât de curând prin nenorociri, au fost neglijați fără milă. Se apropie timpul când orașele mari vor fi spulberate și toți locuitorii trebuie să fie avertizați cu privire la aceste judecăți care vin. Totuși cine slujește cu toată inima, așa cum cere Dumnezeu, pentru îndeplinirea acestei lucrări?... Ev 29.2

În prezent nu se face pentru orașe nici măcar a mia parte din lucrarea care ar trebui să fie îndeplinită și care ar putea să fie îndeplinită, dacă bărbații și femeile și-ar face toată datoria. — Manuscript 53, 1910. Ev 29.3

Nimicirea a mii de orașe — O, dacă poporul lui Dumnezeu ar fi conștient de nimicirea iminentă a mii de orașe care acum sunt dedicate aproape în întregime idolatriei! — The Review and Herald, 10 septembrie, 1903. Ev 29.4

Grăbiți lucrarea — Când mă gândesc la situația din orașele care sunt sub conducerea lui Satana într-o modalitate atât de evidentă, îmi pun întrebarea: Care va fi sfârșitul acestor lucruri? Nelegiuirea din multe orașe este în creștere. Fărădelegea și nedreptatea se văd la fiecare pas. Noi feluri de idolatrie sunt prezentate continuu societății. Mințile oamenilor din fiecare popor sunt preocupate să inventeze lucruri noi. Graba și confuzia sporesc pretutindeni. Cu siguranță, orașele pământului ajung să fie ca Sodoma și Gomora. Ev 29.5

Ca popor, noi trebuie să grăbim în orașe lucrarea care a fost împiedicată de lipsa lucrătorilor, a banilor și a spiritului de consacrare, în timpul acesta, cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să-și întoarcă inima pe deplin spre El, pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ei trebuie să se umilească și să fie atenți la voia Domnului, lucrând cu o dorință stăruitoare de a îndeplini ce le-a arătat Dumnezeu că trebuie să fie făcut pentru a avertiza orașele cu privire la pedeapsa iminentă care va veni asupra lor. — The Review and Herald, 25 ianuarie, 1912. Ev 30.1