Evanghelizare

46/168

Dezbaterea15

Dumnezeu este slăvit rareori — În unele situații, poate că va fi necesar să-i confruntați într-o dezbatere publică pe aceia care se împotrivesc adevărului lui Dumnezeu cu îngâmfare, totuși, în general, dezbaterile contradictorii, indiferent dacă sunt în scris sau oral, fac mai mult rău, decât bine. — Testimonies for the Church 3:213 (1872). Ev 162.1

Dezbaterile contradictorii nu pot să fie evitate întotdeauna — Unii cărora le place să asiste la dezbateri contradictorii vor cere astfel de discuții. Alții, care doresc să audă dovezile prezentate de ambele părți, ar putea să ceară o dezbatere dintr-un motiv sincer, totuși, ori de câte ori este posibil, dezbaterile contradictorii să fie evitate.... Dumnezeu este slăvit rareori prin astfel de dezbateri, iar adevărul nu este promovat. — Testimonies for the Church 3:424 (1875). Ev 162.2

Uneori, împotrivitorii trebuie să fie combătuți — Sunt ocazii când ideile lor false sunt prea izbitoare, împotrivitorii vor trebui să fie combătuți. În astfel de situații, intervenția să fie promptă și scurtă, iar apoi să ne continuăm lucrarea. — Testimonies for the Church 3:37 (1872). Ev 162.3

Înfruntați sfidarea, dar nu sfidați — Când prezintă un adevăr nepopular, care implică o cruce grea, predicatorii trebuie să fie atenți ca fiecare cuvânt pe care îl rostesc să fie acela pe care îl dorește Dumnezeu. Cuvintele lor să nu fie tăioase niciodată. Să prezinte adevărul cu umilință, cu dragostea cea mai adâncă față de suflete și cu o dorință fierbinte pentru mântuirea lor, iar apoi să lase ca adevărul să fie acela care să taie. Ei nu trebuie să-i sfideze pe pastorii altor confesiuni și nici să nu caute să provoace o dezbatere contradictorie. Să nu adopte o poziție asemănătoare celei adoptate de Goliat, când a sfidat oștirile lui Israel. Israel nu l-a sfidat pe Goliat, dar el a rostit cuvinte pline de îngâmfare împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său. Sfidarea, îngâmfarea și blamările să vină numai de la împotrivitorii adevărului, care se comportă asemenea lui Goliat. Dar nimic din spiritul acesta să nu se vadă la aceia pe care Dumnezeu i-a trimis să propovăduiască ultima solie de avertizare pentru o lume sortită pierii.... Ev 162.4

Dacă ajung, asemenea lui David, într-o situație în care cauza lui Dumnezeu cere cu adevărat să înfrunte un batjocoritor al lui Israel și dacă înaintează prin puterea lui Dumnezeu, bazându-se întru totul pe El, Domnul îi va purta și va face adevărul Său să triumfe plin de slavă. Domnul Hristos ne-a dat un exemplu: “Arhanghelul Mihail, când se împotrivea Diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ‘Domnul să te mustre!’” — Testimonies for the Church 3:218-220 (1872). Ev 163.1

Spiritul de controversă pune o temelie slabă — Spiritul de controversă este mijlocul folosit de Satana pentru a stârni o atitudine combativă și pentru a pune în umbră, în felul acesta, adevărul așa cum este el în Isus. Prin acest spirit, mulți au fost respinși, în loc de a fi câștigați pentru Hristos.... Ev 163.2

Este încurajat un spirit de controversă, Mulți insistă aproape în exclusivitate asupra subiectelor doctrinare, în timp ce evlavia adevărată și practică primește prea puțină atenție. Domnul Isus, dragostea și harul Său, renunțarea la Sine și jertfirea de sine pe care le-a manifestat El, blândețea și răbdarea Sa nu le sunt prezentate oamenilor așa cum ar trebui să fie. Asemenea unor paraziți, ideile false, care există aproape pretutindeni, și-au inoculat otrava mortală în ramurile adevărului, până acolo încât, în multe minți, adevărul a ajuns să fie identificat cu aceste idei false. Mulți dintre aceia care primesc adevărul îl prezintă într-un spirit aspru. Oamenii rămân cu o concepție greșită, iar adevărul este făcut să nu mai aibă niciun efect asupra acelora a căror inimă nu este sensibilizată și supusă de Duhul Sfânt.... Ev 163.3

Este esențial ca toți să înțeleagă și să prețuiască adevărul, prin urmare, este foarte important ca sămânța Cuvântului să cadă într-un ogor pregătit să o primească. Întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare dintre noi, personal, este: Cum să semănăm semințele prețioase ale adevărului, așa încât să nu se piardă, ci să răsară și să aducă roade, pentru ca snopii să-I poată fi aduși Domnului? — The Review and Herald, 9 februarie, 1892. Ev 164.1

Pericolul agitației emoționale și a hotărârilor pripite — Dacă interesul crește treptat, iar oamenii acționează în deplină cunoștință, nu din impuls, ci din principiu, preocuparea lor este mult mai sănătoasă și mai durabilă decât atunci când se creează, dintr-odată, un interes și o mare agitație, iar simțămintele sunt provocate prin audierea unei dezbateri, a unei polemici tăioase între susținătorii ambelor păreri, pro și contra adevărului. Se creează astfel o împotrivire aprigă, se iau poziții și hotărâri rapide. Rezultatul constă într-o stare de lucruri pătimașă. Este nevoie de o deliberare și de o judecată pline de calm. Dacă o asemenea stare de agitație nu se va stinge sau dacă, printr-o conducere nechibzuită, veți îngădui să apară reacții, interesul nu va mai putea fi câștigat niciodată. În sufletul oamenilor au fost stârnite simțăminte de simpatie, dar conștiința lor nu a fost mișcată și inima lor nu a fost zdrobită și smerită înaintea lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 3:218 (1872). Ev 164.2

Prezentarea adevărului pentru cei care au prejudecăți — Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să considere că ocazia de a se angaja într-o discuție contradictorie este un mare privilegiu. Când îi vorbim unei mulțimi pline de prejudecăți, nu trebuie să aducem în atenție și să prezentăm toate punctele credinței noastre.... Mai întâi, să prezentăm adevărurile pe care le susținem în comun și să le câștigăm încrederea ascultătorilor noștri. — Testimonies for the Church 3:426 (1875). Ev 164.3

În dezbaterile contradictorii noi ne confruntăm cu Satana — Pastorii care se luptă cu împotrivitorii adevărului lui Dumnezeu nu au de dat piept numai cu oamenii, ci și cu Satana, și cu oștirea lui de îngeri răi. Satana caută orice prilej de a se folosi în avantajul lui de predicatorii care susțin adevărul, iar când aceștia nu își mai pun toată încrederea în Dumnezeu și cuvintele lor nu sunt în spiritul și iubirea lui Hristos, îngerii lui Dumnezeu nu-i pot întări și lumina. Atunci îi lasă în puterea proprie, iar îngerii răi îi cuprind în întuneric. Din acest motiv, împotrivitorii adevărului par să fie în avantaj, iar discuția face mai mult rău decât bine. — Testimonies for the Church 3:220, 221 (1872). Ev 165.1

Dacă dezbaterile contradictorii nu pot să fie evitate — Ori de câte ori înaintarea cauzei adevărului face necesară confruntarea cu un împotrivitor, [susținătorii adevărului] trebuie să intre în acea confruntare cu multă umilință. Ei trebuie să-L implore pe Dumnezeu, cercetându-și adânc inima, mărturisindu-și păcatele și rugându-se stăruitor, uneori chiar postind, ca să-i ajute într-o modalitate deosebită și să dea o biruință glorioasă prețiosul Său adevăr mântuitor, pentru ca păcatul să poată apărea în adevărata lui urâțenie, iar susținătorii lui să fie cu totul încurcați.... Ev 165.2

Niciodată nu trebuie să intrați într-o discuție contradictorie, când miza este atât de mare, bazându-vă doar pe iscusința voastră de a prezenta argumente puternice. Dacă o confruntare directă nu poate să fie evitată, intrați în ea, dar cu încrederea deplină în Dumnezeu și cu un spirit umil, în spiritul lui Isus, care v-a cerut să învățați de la El, pentru că este blând și smerit cu inima. — Testimonies for the Church 1:624, 626 (1867). Ev 165.3

Prezentați adevărul — Cea mai bună modalitate de a trata afirmațiile false este aceea de a prezenta adevărul, lăsând ca ideile ciudate să dispară singure, din cauză că nu li se acordă atenție. Când ideile false sunt puse față în față cu adevărul, slăbiciunea lor ajunge să fie evidentă pentru orice minte inteligentă. Cu cât sunt repetate mai mult afirmațiile greșite ale împotrivitorilor și ale celor care se ridică în mijlocul nostru pentru a amăgi sufletele, cu atât este slujită mai bine lucrarea minciunii. Cu cât se face mai multă publicitate sugestiilor lui Satana, cu atât maiestatea lui satanică este mai mulțumită, deoarece inimile nesfinte vor fi pregătite să accepte amăgirile lui. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 165 (1892). Ev 166.1

Folosiți numai argumentele temeinice. Este important ca, în apărarea doctrinelor pe care le considerăm a fi principiile fundamentale ale credinței, să nu ne îngăduim niciodată să folosim argumente care nu sunt în totul temeinice. Acestea pot să aducă la tăcere un împotrivitor, dar nu vor fi o onoare pentru adevăr. Noi trebuie să prezentăm argumente temeinice, iar acestea nu numai că îi vor aduce la tăcere pe împotrivitori, ci vor suporta și cea mai atentă și mai amănunțită cercetare. Ev 166.2

Cei care s-au învățat să intre în discuții contradictorii se află într-o mare primejdie de a mânui într-un mod necinstit Cuvântul lui Dumnezeu, în înfruntarea unui împotrivitor, trebuie să facem cel mai mare efort pentru a prezenta subiectele într-o asemenea modalitate, încât să nu fie convinși doar cei credincioși, ci și cei care se împotrivesc adevărului. — Testimonies for the Church 5:708 (1889). Ev 166.3

Dezbrăcați echipamentul pugilistic — Aceia care vestesc solia cea mai solemnă care i-a fost adresată lumii vreodată trebuie să dezbrace echipamentul pugilistic și să îmbrace armura neprihănirii lui Hristos. Noi nu trebuie să lucrăm prin puterea sau aptitudinile personale, pentru că, dacă vom proceda astfel, îngerii lui Dumnezeu se vor retrage și ne vor lăsa să ducem lupta singuri. Oare când vor învăța pastorii noștri de la Domnul Isus? Pregătirea pentru a-i întâmpina pe împotrivitorii noștri sau pentru a păstori biserica trebuie să fie primită de la Dumnezeu, înaintea scaunului de domnie al harului ceresc. Când stăm acolo și primim harul lui Dumnezeu, înțelegem lipsa noastră de competență și de cunoaștere. Demnitatea și slava lui Hristos sunt puterea noastră. Duhul Sfânt este Acela care ne conduce în tot adevărul. Duhul Sfânt ne descoperă lucrurile lui Dumnezeu și le transmite ca pe o putere vie în inima ascultătoare. Astfel, avem credința care lucrează prin dragoste și curăță sufletul și care își primește amprenta desăvârșită de la Autorul ei. — Letter 21a, 1895. Ev 166.4