Evanghelizare

47/168

Secțiunea 7 — Solia și prezentarea ei

Spiritul și modalitatea de prezentare a soliei

Importanța modalității de prezentare a adevărului — Adesea, modalitatea în care este prezentat adevărul va avea un rol foarte mare în a decide dacă acesta va fi primit sau respins. — Testimonies for the Church 4:404, 405 (1880). Ev 168.1

Este de regretat faptul că mulți nu-și dau seama că modalitatea în care este prezentat adevărul Bibliei are o mare legătură cu impresiile făcute asupra minții oamenilor și cu caracterul creștin pe care îl vor dezvolta mai târziu cei care primesc adevărul. În loc de a imita modalitatea de lucru a Domnului Hristos, mulți sunt aspri, critici și arbitrari, în loc de a câștiga sufletele, ei le resping. Asemenea oameni nu vor ști niciodată câte suflete slabe au rănit și au descurajat cuvintele lor aspre. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 121 (1886). Ev 168.2

Solii uimitoare — Persoane rânduite de Dumnezeu vor vesti solii cât se poate de uimitoare, care îi vor avertiza pe oameni și îi vor sensibiliza. Chiar dacă unii vor fi provocați de avertizare și vor fi determinați să se împotrivească luminii și dovezilor, noi trebuie să înțelegem din acest fapt că vestim o solie crucială pentru timpul acesta.... De asemenea, trebuie să avem în orașe evangheliști consacrați, prin care solia să fie vestită cu o așa hotărâre, încât să-i facă pe ascultători să tresară. — Testimonies for the Church 9:137 (1909). Ev 168.3

Cu siguranță și cu hotărâre — Adevărul deține o putere vie, iar Duhul Sfânt este acela care luminează mintea oamenilor. Totuși pastorii și lucrătorii care propovăduiesc adevărul trebuie să manifeste siguranță și hotărâre. Ei trebuie să înainteze cu credință și să prezinte Cuvântul ca unii care îl cred. Străduiți-vă să-i faceți pe aceia pentru care lucrați să înțeleagă faptul ca acesta este adevărul lui Dumnezeu. Predicați-L pe Hristos, și pe El răstignit. Acest lucru va combate minciunile lui Satana. — Letter 34, 1896. Ev 169.1

Cuvântul viului Dumnezeu — Dacă modalitatea voastră de a prezenta adevărul va fi aceea dorită de Dumnezeu, ascultătorii voștri vor fi adânc impresionați. Ei vor ajunge să fie convinși că acesta este cuvântul viului Dumnezeu, iar voi veți aduce la îndeplinire voia lui Dumnezeu cu putere. — Letter 48, 1902. Ev 169.2

Marile idei ale adevărului Scripturii — Voi nu vă propovăduiți pe voi înșivă, ci adevărul, iar valoarea lui este așa de mare, iar conținutul lui este atât de vast, de adânc și de pătrunzător, încât eul se va pierde din vedere.... Predicați în așa fel încât oamenii să surprindă și să rețină marile idei și să caute în adâncime aurul prețios care este ascuns în Scripturi. — Manuscript 7, 1894. Ev 169.3

Adunările să fie o mărturie a influenței adânci a Duhului — La întrunirile pe care le organizăm în orașe și la adunările noastre de tabără, noi nu ne rugăm pentru demonstrații impresionante ale puterii Duhului Sfânt, ci ne rugăm ca vorbitorii care se înfățișează înaintea oamenilor să prezinte adevărul cu seriozitate și să dea dovadă de faptul că Dumnezeu este cu ei. Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu într-o modalitate deosebită, cerându-I ca lucrarea din cadrul adunărilor să fie condusă sub influența adâncă a Duhului Sfânt. Să nu fie niciun amestec între ce este greșit și ce este corect. — The Review and Herald, 23 iulie, 1908. Ev 169.4

Mai mult dinamism și zel — Trebuie să facem să înceteze monotonia lucrării noastre religioase. Deși îndeplinim o lucrare în lume totuși nu arătăm suficient dinamism și zel. Monotonia și caracterul searbăd al slujirii noastre pentru Dumnezeu îi resping pe mulți dintre aceia care caută să vadă la noi un zel adânc, stăruitor și sfințit. Religia legalistă nu se va potrivi cu veacul acesta. Chiar dacă îndeplinim acte formale de slujire, totuși ele pot să fie la fel de lipsite de influența înviorătoare a Duhului Sfânt, precum sunt de lipsite dealurile din Ghilboa de rouă și de ploaie. Avem nevoie de ploaia Duhului Sfânt și avem nevoie de razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii ca să sensibilizeze și să supună inima oamenilor. — The Review and Herald, 26 mai, 1903. Ev 169.5

O gândire calmă și serioasă — Nu dorim să creăm agitație, ci o chibzuință adâncă și serioasă, pentru ca aceia care vor auzi adevărul să îndeplinească o lucrare serioasă, temeinică și reală, care să dureze veșnic. Nu suntem flămânzi după agitație, după lucruri senzaționale. Cu cât avem mai puțin din aceste lucruri, cu atât este mai bine. Gândirea calmă și serioasă asupra Scripturilor este valoroasă și plină de rezultate. Acesta este secretul succesului: să predicăm un Hristos viu și personal, într-o modalitate atât de simplă și de serioasă, încât oamenii să fie în stare să se bazeze prin credință pe puterea Cuvântului vieții. — Letter 102, 1894. Ev 170.1

Prezentați dovezile adevărului — Nu putem să ne așteptăm de la oameni să înțeleagă imediat avantajele adevărului în comparație cu ideile false pe care le-au cultivat. Calea cea mai bună de a demasca falsitatea ideilor greșite este aceea de a prezenta dovezile adevărului. Aceasta este mustrarea cea mai mare ce poate fi rostită la adresa ideilor false. Reflectați lumina strălucitoare a Soarelui Neprihănirii și astfel veți alunga norul de întunecime care este așezat peste mintea oamenilor. — Pacific Union Recorder, 23 octombrie, 1902. Ev 170.2

Câștigați încrederea oamenilor — Aceia care lucrează pentru Hristos trebuie să fie niște femei și bărbați deosebit de înțelepți, pentru ca oamenii, care nu înțeleg învățăturile lor, să fie determinați să-i respecte și să-i considere ca fiind niște persoane lipsite de fanatism, chibzuite și calme. Predicile, comportamentul și conversațiile lor să fie de așa natură, încât să-i ducă pe oameni la concluzia că pastorii aceștia sunt niște persoane înțelepte, cu un caracter temeinic, care se tem de Tatăl lor ceresc și îl iubesc. Pastorii să câștige încrederea oamenilor, așa încât aceia care ascultă predicile lor să știe că nu au venit cu niște povești bine ticluite, ci le adresează cuvinte valoroase, o mărturie care merită atenția și judecata. Faceți-i pe oameni să vadă că voi îl înălțați pe Isus și că nu vă evidențiați pe voi înșivă. — The Review and Herald, 26 aprilie, 1892. Ev 170.3

Fără raționamente complicate, lungi și cu implicații vaste — Domnul Hristos a încercat foarte rar să dovedească faptul că adevărul este adevăr. El a ilustrat adevărul, prezentând toate implicațiile lui, iar apoi le-a dat oamenilor libertatea de a-l primi sau de a-l respinge, după cum vor alege. El nu a obligat pe nimeni să creadă. În Predica de pe Munte, El i-a învățat pe oameni cu privire la evlavia practică, definind cu claritate care este datoria lor. El le-a vorbit într-o asemenea modalitate, încât adevărul se adresa conștiinței lor. Puterea manifestată de ucenici a fost manifestată prin claritatea și seriozitatea cu care au prezentat adevărul. Ev 171.1

În învățătura Domnului Hristos nu au fost raționamente complicate, lungi și cu implicații vaste. El a intrat direct în subiect. În lucrarea Sa de slujire, Domnul a cunoscut fiecare inimă ca pe o carte deschisă și a scos din visteria Sa, inepuizabilă, lucruri vechi și noi pentru a ilustra și pentru a întări învățăturile Sale. El le-a impresionat inima și le-a inspirat simpatie. — Manuscript 24, 1891. Ev 171.2

Învățături doctrinare simple și convingătoare — Câteva comentarii convingătoare cu privire la un anumit punct de doctrină vor întipări adevărul în mintea oamenilor cu o fermitate mai mare decât dacă s-ar prezenta atât de multe învățături, încât să nu rămână nimic clar și explicit în mintea acelora care nu cunosc nimic despre credința noastră. Explicația profețiilor să fie intercalată cu lecții practice din învățăturile Domnului Hristos. — Letter 48, 1886. Ev 171.3

Dumnezeu vă va da cuvintele potrivite — Cât de mare este privilegiul de a lucra pentru convertirea sufletelor! Avem o chemare înaltă.... Domnul va întări însușirile noastre intelectuale în același fel cum a întărit mintea lui Daniel, ca să ne pregătească pentru lucrarea Sa. Când îi ajutăm pe cei aflați în întuneric să înțeleagă adevărurile care ne-au luminat pe noi, Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem noi înșine mai bine adevărurile acestea. El ne va da cuvinte potrivite, comunicându-ni-le prin îngerul care va sta alături de noi. — Manuscript 126, 1902. Ev 172.1

Mai puține controverse, mai multă prezentare a lui Hristos — Avem nevoie de mult mai puține controverse și de mult mai multă prezentare a lui Hristos. Răscumpărătorul nostru este centrul întregii noastre credințe și speranțe. Aceia care pot să prezinte dragostea Sa inegalabilă și să inspire inimile pentru a-I dedica Lui simțămintele lor cele mai bune și mai sfinte îndeplinesc o lucrare măreață și sfântă. — Colporteur Evangelist, 60, 61 (1902) Ev 172.2

Rareori, predicile care conțin multe argumente sensibilizează și câștigă sufletele. — Letter 15, 1892. Ev 172.3

Nu adresați cuvinte ofensatoare — Aceia care susțin adevărul pot să-și îngăduie să fie corecți și plăcuți. Nu este nevoie ca lucrarea lor să fie amestecată cu elemente omenești. Nu voi sunteți aceia care se folosesc de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci Duhul Sfânt este acela care se folosește de voi.... Ev 172.4

Fiți atenți ca să nu adresați niciun cuvânt ofensator. Noi dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie viața noastră și vocea noastră. Vorbirea noastră să fie asemenea stiloului unui scriitor bine pregătit, pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbește prin slujitorul omenesc. Dacă ridiculizați pe cineva și îi adresați insulte, înseamnă că ați adus în lucrare ceva din firea voastră pământească, iar noi nu dorim niciun astfel de amestec. — Manuscript 7, 1894. Ev 172.5

Nu atacați autoritățile — Lucrarea noastră nu este aceea de a ataca guvernul, ci de a-i pregăti pe oameni să stea în picioare în marea zi a Domnului. Cu cât rostim mai puține atacuri la adresa autorităților, cu atât vom face o lucrare mai mare pentru Dumnezeu.... Ev 173.1

Deși adevărul trebuie să fie apărat, lucrarea aceasta să fie făcută în spiritul Domnului Isus. Dacă oamenii lui Dumnezeu lucrează lipsiți de dragoste și de pace, lucrarea lor va aduce o pierdere mare și irecuperabilă. Sufletele vor fi alungate de la Hristos, chiar și după ce s-au angajat în lucrarea Sa. Ev 173.2

Să nu rostim judecăți la adresa acelora care nu au avut ocaziile și privilegiile pe care le-am avut noi. Unii dintre aceștia vor merge în ceruri înaintea acelora care au avut o lumină mare, dar nu au trăit la înălțimea standardelor ei. Ev 173.3

Dacă dorim să-i convingem pe cei necredincioși că avem un adevăr care sfințește sufletul și schimbă caracterul, nu trebuie să acuzăm cu vehemență ideile lor false. În felul acesta, îi vom determina să ajungă la concluzia că adevărul nu ne face să fim buni și amabili, ci aspri și nepoliticoși. Ev 173.4

Unii care se agită cu ușurință sunt gata întotdeauna să pună mâna pe arme. În timpul de încercare, ei vor dovedi că nu și-au întemeiat credința pe stâncă.... Ev 173.5

Adventiștii de ziua a șaptea să nu facă niciun lucru care să-i consemneze ca fiind niște călcători ai legii și niște nesupuși. În viața lor să nu fie nici o inconsecvență. Lucrarea noastră este aceea de a propovădui adevărul, lăsând toate conflictele în seama Domnului. Ev 173.6

Faceți tot ce vă este cu putință pentru a reflecta lumina, dar nu rostiți cuvinte care vor irita sau vor provoca. — Manuscript 117a, 1901. Ev 173.7

Prezentarea adevărului cu vehemență — În trecut, ați prezentat adevărul cu vehemență, folosindu-l ca și cum ar fi fost un bici. Acest fapt nu I-a adus slavă Domnului. Voi le-ați prezentat oamenilor comorile bogate ale Cuvântului lui Dumnezeu, dar modalitatea în care ați făcut lucrarea aceasta a fost atât de condamnatoare, încât ei v-au întors spatele. Voi nu ați prezentat adevărul așa cum a prezentat Domnul Hristos. Modalitatea voastră de a-l predica i-a stricat influența.... Inima voastră are nevoie să fie umplută cu harul lui Hristos și să fie schimbată. — Letter 164, 1902. Ev 173.8

Prezentați adevărul cu duioșie — Fiecare pastor să învețe cum să poarte încălțămintea Evangheliei. Acela care poartă încălțămintea Evangheliei păcii se va comporta așa cum s-a comportat Domnul Hristos. El va fi în stare să adreseze cuvinte potrivite și să le rostească plin de dragoste. Un astfel de lucrător nu va încerca să oblige pe cineva să primească solia adevărului lui Dumnezeu. El va trata cu duioșie fiecare inimă, înțelegând faptul că Duhul Sfânt este acela care va întipări adevărul în mintea celor ce sunt sensibili față de influența divină. Modalitatea lui de predicare nu va fi niciodată vehementă. Fiecare cuvânt rostit va avea o influență sensibilizatoare și cuceritoare.... Ev 174.1

Când adresăm cuvinte de mustrare, vocea noastră să fie însoțită de toată duioșia și dragostea lui Hristos. Cu cât poziția unui pastor este mai înaltă, cu atât mai precaut ar trebui să fie cu privire la vorbirea și comportamentul său. — Manuscript 127, 1902. Ev 174.2

Vindecați, nu condamnați — Toți aceia a căror inimă este în armonie cu inima Celui ce este Dragostea nemărginită vor căuta să vindece, nu să condamne. Dacă locuiește în suflet, Domnul Hristos este un izvor care nu seacă niciodată. Acolo unde locuiește El va fi o revărsare continuă de binefacere. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 39 (1896). Ev 174.3