Evanghelizare

45/168

Predicile tipărite și literatura

Folosirea cu succes a literaturii — Adevărul trebuie să fie publicat la un nivel mult mai extins decât a fost până acum. El trebuie să fie definit în propoziții clare și precise. Să fie prezentat prin argumente scurte, dar concludente, și să fie făcute planuri ca, după fiecare adunare unde adevărul le este expus oamenilor, să urmeze distribuirea de broșuri. În prezent, am putea să constatăm că este necesar să le oferim gratuit, dar ele vor avea o mare putere de influență spre bine și nu se va pierde nimic. Ev 159.1

Predicile rostite la amvon vor avea un succes mult mai mare, dacă s-ar răspândi un material scris, care să-i învețe pe oameni doctrinele Bibliei. Dumnezeu îi va face pe mulți să fie dispuși să citească, deși vor fi mulți care vor refuza să vadă ori să asculte ceva cu privire la adevărul prezent. Totuși, nici măcar să nu ne gândim că aceste cazuri sunt fără speranță, pentru că Domnul Hristos îi atrage la Sine.... Trebuie să mergeți, având mâinile pline de materiale potrivite pentru citit și inima plină de dragostea lui Dumnezeu. — Letter 1, 1875. Ev 159.2

Dejucarea efectelor împotrivirii — Când este ținută o predică, oamenii pot să asculte cu interes, totuși tot ce aud este nou și ciudat pentru ei, iar Satana este gata să sugereze minții lor multe lucruri neadevărate. El va încerca să denatureze și să reprezinte greșit cuvintele vorbitorului. Ce vom face noi? Ev 159.3

Cuvântările care prezintă dovezile credinței noastre trebuie să fie publicate în mici broșuri și răspândite cât mai mult cu putință.14 În felul acesta, ideile false și reprezentările greșite pe care vrăjmașul adevărului încearcă să le răspândească fără încetare vor fi demascate, iar oamenii vor avea ocazia de a cunoaște exact ce a spus pastorul. — The Review and Herald, 14 octombrie, 1902. Ev 160.1

Predici tipărite în formă prescurtată — Predicile să fie tipărite în formă prescurtată și răspândite pretutindeni. — Manuscript 42, 1905. Ev 160.2

Foile volante — Dacă poate să fie cumpărat un tipar la care să se lucreze în perioada adunărilor de evanghelizare, atunci foile volante și notițele care vor fi distribuite vor avea o influență notabilă. — Testimonies for the Church 6:36 (1900). Ev 160.3

Unii vor fi contactați numai prin intermediul literaturii — Un predicator care distribuie reviste și broșuri poate realiza mult mai mult, decât dacă va predica, fără să ofere publicații.... Mulți oameni nu vor putea fi contactați pe nici o altă cale. Aici este o lucrare misionară adevărată, în care munca și banii pot fi investiți cu rezultatele cele mai bune. — Schițe din viața mea, 217 (1915). Ev 160.4

Puterea de influență a presei — Tiparul este un mijloc puternic de a influența mintea și inima. Oamenii din această lume acaparează presa și folosesc orice ocazie pentru a le oferi cititorilor o literatură otrăvitoare. Dacă aceia care se află sub influența spiritului lumii și a lui Satana sunt atât de zeloși în răspândirea cărților, a broșurilor și a revistelor de natură imorală, voi ar trebui să fiți cu atât mai zeloși pentru a pune la dispoziția oamenilor lucrări cu un caracter înălțător și mântuitor. Ev 160.5

Dumnezeu a pus la dispoziția poporului Său avantajul tiparului, care, dacă este asociat cu alte mijloace de comunicare, va fi plin de succes în extinderea cunoașterii adevărului. Broșurile, revistele și cărțile trebuie să fie răspândite, după cum se ivește nevoia, în toate orașele și satele din țară. — Schițe din viața mea, 216, 217 (1915). Ev 161.1

Adevărul prinde aripi — Este o mare nevoie de oameni care pot să folosească tiparul, profitând de avantajele cele mai bune cu putință, pentru ca adevărul să primească aripi pentru a ajunge repede la fiecare neam, limbă și popor. — Slujitorii evangheliei, 25 (1915). Ev 161.2

Pagina tipărită — Cu toate că predicatorul ar putea să prezinte solia cu credincioșie, oamenii nu sunt în stare să o rețină în întregime. Prin urmare, pagina tipărită este esențială nu numai pentru a-i sensibiliza și a-i face să-și dea seama de importanța adevărului pentru timpul de față, ci și pentru a-i întemeia și înrădăcina în adevăr, împotriva erorilor înșelătoare. Revistele și cărțile sunt mijloace ale Domnului pentru a păstra fără încetare solia prezentă înaintea oamenilor. Publicațiile vor face o lucrare mult mai mare pentru iluminarea și întărirea sufletelor în credință, decât aceea pe care ar putea să o facă slujitorii Cuvântului fără această literatură. Solii tăcuți, care sunt puși în casele oamenilor prin lucrarea colportorului, vor întări lucrarea Evangheliei din toate punctele de vedere, deoarece atunci când vor citi cărțile, Duhul Sfânt va impresiona mintea oamenilor, i așa cum impresionează mintea acelora care ascultă predicarea Cuvântului. Aceeași slujire din partea îngerilor va însoți cărțile care conțin adevărul, ca și aceea care însoțește lucrarea predicatorului. — Testimonies for the Church 6:315, 316 (1900). Ev 161.3