Evanghelizare

36/168

Atragerea atenției publicului

Prin metode neobișnuite — În orașele de azi, unde sunt atât de multe lucruri menite să atragă și să placă, oamenii nu pot fi făcuți să fie interesați, doar prin eforturi obișnuite. Slujitorii rânduiți de Dumnezeu vor găsi că este necesar să depună eforturi neobișnuite pentru a atrage atenția mulțimii. Când reușesc să adune un mare număr de oameni, ei trebuie să prezinte solii al căror caracter este întru totul diferit de cele obișnuite, așa încât oamenii să fie sensibilizați și avertizați. Ei trebuie să folosească orice mijloc ce poate fi conceput pentru a face adevărul să iasă în evidență într-o modalitate clară și distinctă. — Testimonies for the Church 9:109 (1909). Ev 122.3

Concepeți planuri noi și neobișnuite — Fiecare lucrător din via Domnului să cerceteze, să plănuiască și să conceapă metode pentru a ajunge la oameni acolo unde se află ei. Trebuie să facem ceva ieșit din comun. Trebuie să atragem atenția. Să fim cât se poate de stăruitori. Ne aflăm chiar în pragul unui timp de necaz și strâmtorare la care cu greu am visat. — Letter 20, 1893. Ev 122.4

Hristos a folosit metode variate — Din metodele de lucru ale Domnului Hristos putem să învățăm multe lecții valoroase. El nu a folosit doar o singură metodă, ci a căutat să câștige atenția mulțimilor pe căi variate și apoi le-a vestit adevărurile Evangheliei. — The Review and Herald, 17 ianuarie, 1907. Ev 123.1

Sinceritatea simplă a atras un număr mare de oameni — Soliile pline de har erau făcute să se potrivească ascultătorilor Lui. Știa “Să-l învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare”, căci harul era turnat pe buzele Lui, ca să le poată transmite oamenilor comorile adevărului în chipul cel mai atrăgător. El avea tact ca să întâmpine mintea plină de prejudecăți și îi surprindea cu ilustrații prin care le câștiga atenția. Prin imaginație ajungea la inimă. Ilustrațiile Lui erau luate din lucrurile vieții de zi cu zi și, cu toate că erau simple, aveau în ele un înțeles minunat de adânc. Păsările cerului, crinii de pe câmp, sămânța, păstorul și oile — cu aceste exemple, Hristos a ilustrat adevăruri nemuritoare, iar după aceea, ori de câte ori aveau să vadă aceste lucruri ale naturii, ascultătorii Lui își reaminteau de cuvintele Sale. Ilustrațiile lui Hristos repetau neîncetat învățăturile Lui. Ev 123.2

Hristos nu-i lingușea niciodată pe oameni. Niciodată nu a spus ceva care să hrănească fanteziile și închipuirile lor și nici nu i-a lăudat pentru invențiile lor iscusite, dar cugetătorii profunzi și lipsiți de prejudecăți au primit învățătura Lui și au văzut că aceasta le punea la încercare înțelepciunea. Ei erau plini de uimire pentru faptul că adevărul spiritual era exprimat în vorbirea cea mai simplă. Oamenii cu educația cea mai înaltă erau încântați de cuvintele Lui, — iar cei needucați aveau întotdeauna de câștigat. El avea o solie pentru cei neînvățați și îi făcea chiar și pe păgâni să înțeleagă că are o solie pentru ei. Ev 123.3

Mila Sa duioasă venea ca o atingere vindecătoare asupra inimilor obosite și tulburate. Chiar și în mijlocul agitației vrăjmașilor mânioși, El era înconjurat de o atmosferă plină de pace. Frumusețea înfățișării Lui, farmecul caracterului Său și, mai presus de toate, iubirea exprimată în privirea și în tonul vorbirii Lui îi atrăgeau pe toți aceia care nu erau împietriți în necredință. Fără spiritul acela plăcut și plin de iubire, care răsărea din orice privire și din orice cuvânt, n-ar fi putut să atragă atâta lume. Suferinzii care veneau la El simțeau că Se interesa de lucrurile care îi interesau pe ei, ca un prieten duios și credincios, și doreau să afle mai mult din adevărurile pe care El le învăța. Cerul era adus aproape. Ei doreau să rămână în prezența Lui, ca să primească fără încetare mângâierea dragostei Sale. — Hristos, Lumina lumii, 254 (1898). Ev 124.1

Atragerea și menținerea atenției unui număr mare de ascultători — Aceia care vor studia felul cum îi învăța Domnul Hristos pe oameni și care se vor deprinde să urmeze metoda Sa vor atrage și vor menține atenția unui mare număr de ascultători, după cum Hristos i-a atras pe oameni în zilele Sale.... Atunci când caracterul practic al adevărului le este prezentat oamenilor cu putere și dragoste, sufletele vor fi convinse, deoarece Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu va impresiona inima lor. Ev 124.2

Înarmați-vă cu umilință, rugați-vă ca îngerii lui Dumnezeu să fie aproape de voi spre a impresiona mintea oamenilor, pentru că nu voi sunteți aceia care lucrați asupra Duhului Sfânt, ci Duhul Sfânt trebuie să lucreze asupra voastră. El este acela care face adevărul să fie impresionant. Prezentați-le mereu oamenilor adevărul practic. — Testimonies for the Church 6:57 (1900). Ev 124.3

Avantajul unei luări prin surprindere — Domnul mi-a dat lumina că nu a fost planul cel mai bun de a prezenta în mod deschis ce avem de gând să facem, deoarece îndată ce intențiile noastre vor ajunge să fie cunoscute, vrăjmașii noștri se vor mobiliza ca să ne pună piedici. În locul acela vor fi chemați pastori, ca să se opună soliei adevărului. Celor din biserici Ii se vor adresa avertizări de la amvoane, spunându-li-se despre lucrurile pe care adventiștii plănuiesc să le facă. Ev 125.1

Din lumina care mi-a fost dată de Domnul, am să le prezint fraților noștri o avertizare. Oare generalii înțelepți nu păstrează secretul acțiunilor lor, ca nu cumva vrăjmașul să cunoască planurile lor și să le contracareze? Dacă vrăjmașul nu le cunoaște acțiunile, ei vor avea un avantaj. Ev 125.2

Trebuie să cercetăm terenul cu atenție și să nu credem că este necesar să folosim aceleași metode în toate locurile. Dacă vom acționa înțelept, fără nici o urmă de îngâmfare și fără să-i provocăm pe vrăjmași, dacă vom promova adevărurile unul după altul, adunând învățăturile cele mai importante pentru suflete, Domnul Se va îngriji de rezultate.... Ev 125.3

Așteptați, iar când vine timpul pentru adunarea de tabără, instalați corturile. Puneți-le repede și anunțați adunările. Oricare a fost practica voastră în trecut, nu este necesar să o repetați în același fel. Dumnezeu dorește să folosiți metode noi și neîncercate. Adresați-vă oamenilor fără să fie anunțați din timp și luați-i prin surprindere. — Manuscript 21, 1897. Ev 125.4

Metode pline de tact, nu metode amăgitoare — Să nu credeți că trebuie să le spuneți celor necredincioși tot adevărul deodată și în orice ocazie. Trebuie să plănuiți cu atenție ce veți spune și ce veți lăsa nespus. Aceasta nu este o practică amăgitoare, ci este o metodă pe care a folosit-o apostolul Pavel. El spune: “Ca un om isteț ce sunt, v-am prins prin șiretlic.” Trebuie să vă diversificați munca și să nu aveți o singură metodă despre care să credeți că trebuie să fie urmată în orice timp și în orice loc. Poate că vi se pare că metodele voastre au succes, dar, dacă ați fi avut mai mult tact și mai mult din înțelepciunea șerpilor, ați fi văzut mult mai multe rezultate reale ale lucrării voastre. — Letter 12, 1887. Ev 125.5

Sălile necorespunzătoare anunță înfrângerea — Sunt convinsă că, dacă frații noștri ar fi obținut o sală corespunzătoare pentru a-i primi pe oameni, am fi putut să avem un auditoriu bun. Dar ei nu au așteptat mult și, ca urmare, nu au primit mult. Nu putem să ne așteptăm ca oamenii să vină și să asculte un adevăr nepopular, dacă se anunță că adunările urmează să aibă loc într-un subsol ori în vreo sală mică, unde pot intra doar o sută de persoane.... Uneori, din cauza lipsei lor de credință, lucrătorii fac lucrarea să fie foarte dificilă pentru ei. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 200 (1886). Ev 126.1

Conform cu modalitatea dorită de Dumnezeu — Nu parada este modalitatea prin care bărbații și femeile trebuie să învețe lucrurile cuprinse de adevărul prezent. Lucrătorii noștri trebuie să practice o economie strictă. Dumnezeu interzice orice formă de extravaganță. Fiecare dolar care se află la dispoziția noastră să fie cheltuit cu multă cumpătare. Să nu se facă mare paradă. Banii lui Dumnezeu trebuie să fie folosiți pentru a duce mai departe lucrarea în modalitatea în care a spus El că trebuie să fie îndeplinită în lumea noastră. — Letter 107, 1905. Ev 126.2

Parada este o reclamă slabă — Orașele mari trebuie să fie avertizate, dar, fratele meu, nu toate metodele pe care le folosești tu în lucrarea aceasta sunt bune. Tu crezi că ai dreptul să cheltuiești toți banii pe care îi dorești pentru a câștiga atenția oamenilor. Totuși nu uita că în via Domnului sunt multe alte locuri în care trebuie să se lucreze și că fiecare dolar este necesar. Ev 126.3

Dumnezeu nu este mulțumit de cheltuielile mari pe care le faci pentru reclama adunărilor tale și pentru parada făcută în celelalte aspecte ale lucrării tale. Parada nu este în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu. El este dezonorat de pregătirile tale costisitoare. Uneori, ce faci tu mi se arată ca o risipă strigătoare la cer. Parada face adevărul să fie o mâncare prea gustoasă. Omul este cel înălțat. Adevărul nu progresează, ci este împiedicat. Femeile și bărbații inteligenți pot să vadă că reprezentările teatrale nu sunt în armonie cu solia solemnă pe care o vestești. — Letter 190, 1902. Ev 127.1

Rezultate dezamăgitoare ale metodelor costisitoare — Reduceți cheltuielile pentru reclama adunărilor voastre, iar dacă primiți o sumă mare la colectele făcute în cadrul adunărilor, folosiți banii aceștia pentru a începe lucrarea în locuri noi. Ev 127.2

Dacă puteți, evitați să angajați cântăreți din afara bisericii. Adunați cântăreți care să cânte atât cu sufletul, cât și cu mintea. Parada exagerată pe care o faceți uneori atrage o cheltuială inutilă, pe care frații nu ar trebui solicitați să o achite, iar după un timp veți constata că nici cei necredincioși nu vor fi dispuși să dea bani pentru a achita aceste cheltuieli.... Ev 127.3

Vă rog să nu continuați să folosiți metode de lucru atât de costisitoare. Trebuie să vă spun că Domnul nu susține metodele acestea, iar ele nu au rezultatele pe care le presupuneți voi. — Letter 51, 1902. Ev 127.4

Trebuie să depindem de Dumnezeu — În pregătirea căii pentru ca sufletele să fie convertite, Cerul face mai mult decât gândim noi. Vrem să lucrăm în armonie cu solii Cerului. Îl vrem pe Dumnezeu mai mult. Nu dorim să simțim că vorbirea și predicarea noastră sunt cele care îndeplinesc lucrarea. Vrem să simțim că, dacă nu ajungem Ia oameni prin puterea lui Dumnezeu, nu vom ajunge la ei niciodată. — Manuscript 19b, 1890 Ev 127.5

Cercetați metoda de abordare — Lucrarea de câștigare a sufletelor pentru Hristos cere o pregătire atentă. Nimeni nu poate intra în slujba Domnului fără instruirea necesară și, în același timp, să se aștepte la un mare succes.... Arhitectul vă va spune cât de mult timp i-a luat să înțeleagă cum trebuie să facă planul unei clădiri frumoase și confortabile. La fel este în toate profesiile pe care le practică oamenii. Oare slujitorii lui Hristos ar trebui să manifeste o atenție mai mică față de pregătirea pentru o lucrare infinit mai importantă. Ar trebui ei să fie niște ignoranți cu privire la căile și la mijloacele folosite pentru câștigarea de suflete? Această lucrare necesită o cunoaștere a firii omenești, un studiu atent și o gândire pătrunzătoare, precum și rugăciune stăruitoare pentru a ști cum să-i abordezi pe oameni pentru a le prezenta marile subiecte legate de binele lor veșnic. — Slujitorii evangheliei, 92 (1915). Ev 128.1