Evanghelizare

35/168

Secțiunea 6 — Efortul public

Solia adevărului prezent

Lucrarea pentru comunitățile mari — Trebuie să facem eforturi pentru a aduna laolaltă comunități mari, care să audă cuvintele slujitorului Evangheliei. Aceia care vor propovădui Cuvântul Domnului să prezinte adevărul. Să-i aducă pe ascultătorii lor la poalele muntelui Sinai ca să audă cuvintele rostite de Dumnezeu în mijlocul scenelor de o măreție uimitoare. — Letter 187, 1903. Ev 119.1

Faceți trâmbița să răsune cu claritate — Aceia care prezintă adevărul nu trebuie să intre în nici o controversă. Ei trebuie să predice Evanghelia cu o asemenea credință și seriozitate, încât să fie stârnit interesul. Prin cuvintele pe care le rostesc, prin rugăciunile pe care le înalță, prin influența pe care o exercită, ei trebuie să semene semințele care vor aduce roade pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fie nici o șovăire. Trâmbița trebuie să răsune cu claritate. Niciun slujitor al lui Dumnezeu să nu se poarte ca un om care umblă în somn, ci să se poarte ca unul care se pregătește pentru venirea lui Hristos. — The Review and Herald, 2 martie, 1905. Ev 119.2

Propovăduirea adevărului este lucrarea noastră — Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată aflată în Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, a celei de a doua și a celei de a treia solii îngerești. Nicio altă lucrare nu este de o importanță atât de mare. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția. Ev 119.3

Nouă ne-au fost date, pentru a le vesti lumii, adevărurile cele mai solemne care le-au fost încredințate vreodată muritorilor. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie avertizată, și poporul lui Dumnezeu să fie sincer față de sarcina încredințată lui.... Ev 120.1

Să așteptăm noi oare până când judecățile lui Dumnezeu vor cădea asupra celor nelegiuiți, pentru ca abia atunci să le spunem cum Să le evite? Unde este credința noastră în Cuvântul lui Dumnezeu? Oare trebuie să vedem cum se împlinesc cele prezise, pentru ca abia atunci să credem ce a spus El? Lumina a venit la noi în raze clare și distincte, arătându-ne că ziua cea mare a Domnului este aproape, “este chiar la uși”. — Testimonies For The Church 9:19, 20 (1909). Ev 120.2

Nu greșiți ținta — În această lucrare mare nu trebuie să fie niciun timp folosit inutil. Să nu greșim ținta. Timpul este prea scurt pentru a descoperi tot ce ni s-ar putea explica. Ca să cunoaștem toată lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea Scripturilor va fi nevoie de o veșnicie. Ev 120.3

Pe insula Patmos, apostolului Ioan i-au fost descoperite acele lucruri pe care Dumnezeu a dorit ca el să le vestească oamenilor. Cercetați descoperirile acestea. Aici sunt subiecte vrednice de meditația noastră, învățături vaste și cuprinzătoare, pe care oștirile îngerești căută acum să le transmită. Contemplați viața și caracterul lui Hristos și studiați despre lucrarea Sa de mijlocire. Aici sunt înțelepciunea infinită, dragostea infinită, dreptatea infinită și mila infinită. Aici sunt adâncimea, înălțimea, lungimea și lățimea asupra cărora trebuie să se îndrepte atenția noastră. Pentru a prezenta universul vieții, al caracterului și al lucrării de mijlocire a Domnului Hristos au fost folosite nenumărate pene, și totuși fiecare minte prin care Duhul Sfânt a lucrat, a înfățișat subiectele acestea într-o lumină nouă, în conformitate cu gândirea și cu spiritul slujitorului omenesc.... Ev 120.4

Noi vrem adevărul așa cum este el în Isus, pentru că dorim să-i facem pe oameni să înțeleagă ce înseamnă Hristos pentru ei și care sunt responsabilitățile pe care sunt chemați să le accepte pentru El. În calitate de reprezentanți și martori ai Săi, trebuie să ajungem la o cunoaștere deplină a adevărurilor mântuitoare pe care le-am descoperit prin experiență. — The Review and Herald, 4 aprilie, 1899. Ev 121.1

Evidențiați adevărurile speciale — Noi avem obligația de a proclama cu credincioșie întregul sfat al lui Dumnezeu. Să nu facem mai puțin evidente adevărurile speciale care ne-au separat de lume și ne-au făcut să fim ce suntem, căci ele sunt pline de însemnătate pentru interesele veșnice. Dumnezeu ne-a dat o lumină cu privire la evenimentele care se desfășoară acum, în ultima rămășiță de timp, iar noi trebuie să vestim adevărul în lume atât în scris, cât și prin vorbire, nu într-o modalitate timidă și lipsită de viață, ci printr-o demonstrare a Duhului și a puterii lui Dumnezeu. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 470 (1890). Ev 121.2

Solia adventistă de ziua a șaptea — În acest timp, când suntem atât de aproape de sfârșit, oare vom ajunge noi să fim atât de asemănători cu lumea în practicile noastre, încât oamenii să caute zadarnic un popor pe care Dumnezeu să-l numească al Său? Oare va vinde cineva pentru vreun avantaj, pe care lumea aceasta îl are de oferit, trăsăturile care ne definesc drept poporul ales al lui Dumnezeu? Oare favoarea acelora ce calcă Legea lui Dumnezeu să fie privită ca având o valoare mai mare? Oare aceia pe care Dumnezeu i-a numit poporul Său presupun că există vreo putere mai înaltă ca marele EU SUNT? Vom îndrăzni noi să ștergem punctele distinctive ale credinței noastre, care ne-au făcut să fim adventiști de ziua a șaptea? Ev 121.3

Singura cale de a fi în siguranță este aceea de a sta continuu în lumina care vine de pe chipul lui Dumnezeu. — Manuscript 84, 1905. Ev 121.4

Solia încurajatoare a adevărului prezent — Trebuie să propovăduim chiar acum solia adevărului prezent, cu siguranță și cu putere, Nu dați glas niciunei note de durere, nu cântați imnuri funerare. — Letter 311, 1905. Ev 122.1

Convinși de greutatea dovezilor — Dumnezeu le prezintă oamenilor comorile prețioase ale adevărului, pe care le-a rânduit ca fiind potrivite pentru timpul nostru. El a salvat aceste adevăruri din mijlocul ideilor false și le-a așezat în contextul lor corespunzător. Dacă slujitorii Domnului prezintă adevărurile acestea în poziția care li se cuvine în cadrul marelui plan al lui Dumnezeu, dacă le expun într-o modalitate inteligentă și serioasă, cu respect și cu umilință, mulți vor crede, datorită greutății dovezilor, și fără să aștepte să fie înlăturată orice presupusă dificultate care ar putea fi sugerată minții lor. — Manuscript 8a, 1888. Ev 122.2