Evanghelizare

32/168

Înviorarea spirituală și organizarea bisericii pentru slujire

Înviorarea spirituală a membrilor bisericii — Domnul nu lucrează acum pentru a aduce multe suflete la adevăr, din cauza membrilor care nu au fost convertiți niciodată și a acelora care au fost convertiți cândva, dar au apostaziat. — Testimonies for the Church 6:371 (1900). Ev 110.2

Douăzeci de suflete în locul unuia — Există multă umplutură reprezentată de așa-ziși credincioși ai lui Hristos, care blochează calea spre cruce. În ciuda acestui fapt, unii oameni sunt convinși atât de profund, încât sunt gata să treacă prin orice descurajare și să învingă orice obstacol, pentru a ajunge să cunoască adevărul. Dacă aceia care cred adevărul și-ar fi curățit sufletul prin ascultare, dacă și-ar fi dat seama de importanța cunoașterii și a îmbunătățirii metodelor în lucrarea lui Hristos, acolo unde a fost salvat un suflet, ar fi putut fi salvate douăzeci. — Testimonies for the Church 4:68 (1876). Ev 110.3

Mai întâi, instruiți membrii bisericii — Când se lucrează acolo unde sunt deja câțiva credincioși, la început, pastorul nu ar trebui să caute atât de mult să-i convertească pe cei necredincioși, ci să-i instruiască pe membrii bisericii în vederea unei bune colaborări. Să lucreze pentru ei individual, străduindu-se să le stârnească interesul față de căutarea unei experiențe personale mai adânci și față de lucrarea pentru alții. După ce sunt pregătiți să-l susțină, prin rugăciunile și prin activitatea lor, eforturile pastorului vor fi însoțite de un succes mai mare. — Slujitorii evangheliei, 196 (1915). Ev 110.4

Neteziți-I calea împăratului — Când lucrătorii cu experiență depun un efort deosebit de a câștiga sufletele într-o localitate unde locuiesc membrii noștri, fiecare credincios din locul acela are obligația cea mai solemnă de a face tot ce-i stă în putere pentru a netezi calea împăratului, renunțând la orice păcat care l-ar împiedica să conlucreze cu Dumnezeu și cu frații lui. — The Review and Herald, 6 decembrie, 1906. Ev 111.1

Sfat adresat bisericilor din orașele în care se desfășoară o evanghelizare — Cu patru ani în urmă, în orașul New York, când fratele Haskell și alții conduceau o școală biblică și servicii divine de seară, cuvântul Domnului pentru lucrătorii de acolo a fost: “Credincioșii care locuiesc în apropierea locului unde se desfășoară adunările să împărtășească povara lucrării. Ei trebuie să considere că a ajuta la succesul adunărilor este o datorie și un privilegiu. Dumnezeu este mulțumit de eforturile făcute pentru a-i pune la lucru. El dorește ca fiecare membru al bisericii să ajute, căutând să câștige suflete pentru Hristos printr-o slujire plină de dragoste....” Ev 111.2

Cu mai bine de un an în urmă, în Los Angeles, când Domnul îi impresiona cu putere pe oameni, prin adunările de tabără care se desfășurau, bisericii de acolo i-a fost trimisă solia: “Biserica din Los Angeles să țină în fiecare zi adunări de rugăciune pentru lucrarea care se face. Binecuvântarea Domnului va veni peste acei membri care participă în felul acesta la lucrare, adunându-se în grupe mici în fiecare zi, ca să se roage pentru succesul ei. Astfel, credincioșii vor primi har pentru ei înșiși, iar lucrarea Domnului va înainta.” Ev 111.3

“Aceasta este modalitatea în care am obișnuit să procedăm. Ne-am rugat pentru sufletul nostru și pentru aceia care îndeplineau lucrarea. Domnul Isus declară că acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Său, El va fi în mijlocul lor pentru a-i binecuvânta. Să vorbim mai puțin și să ne rugăm mai sincer și mai stăruitor.” Ev 112.1

“Mă tem că efortul care se face pentru a propovădui adevărul în Los Angeles nu va fi prețuit. Fiecare să se ridice și să vină în ajutorul Domnului împotriva vrăjmașului cel puternic. Acolo unde se face un efort deosebit, așa cum s-a arătat în lucrarea de evanghelizare desfășurată în Los Angeles, fiecare membru al bisericii trebuie să se apropie de Dumnezeu. Toți să-și cerceteze inima în lumina care strălucește din Cuvânt. Dacă un păcat este descoperit, să fie mărturisit și părăsit. Fiecare membru care ajută trebuie să lucreze în bună rânduială. Domnul va auzi și va răspunde la rugăciune. Membrii bisericii să nu creadă că acela care este chemat să lucreze pentru acei oamenii care au fost neglijați și pentru care nu s-a făcut nici o lucrare deosebită până acum ar trebui să depună eforturi pentru ei.” Ev 112.2

“Când se face o lucrare asemenea celei din Los Angeles, membrii bisericii să deschidă calea împăratului și să ajute, prin mijloacele lor, lucrarea ce se desfășoară. Să arate că sunt într-o armonie desăvârșită. Să fie la îndemână cu ocazia adunărilor, echipați pentru slujire și gata să stea de vorbă cu oricine ar putea să fie interesat. Să se roage și să lucreze pentru oile pierdute.” — The Review and Herald, 20 decembrie, 1906. Ev 112.3

Un exemplu pentru cei nou-convertiți — Membrii mai vechi să fie un exemplu pentru aceia care au venit recent la adevăr. Îi îndemn pe aceia care sunt de multă vreme în biserică să nu-i rănească pe cei nou-convertiți, trăind o viață lipsită de evlavie. Lăsați la o parte toate murmurările și faceți o lucrare deplină în propria inimă. Arați ogorul nedesțelenit al inimii voastre și căutați să știți ce puteți să faceți pentru înaintarea lucrării.... Ev 112.4

Treziți-vă și dați-le celor neconvertiți o dovadă că voi credeți adevărul de origine cerească. Dacă nu vă treziți, lumea nu va crede că voi trăiți adevărul pe care pretindeți că îl susțineți. — Letter 75, 1905. Ev 113.1

Membrii bisericii să ajute — Domnul cere ca membrii din bisericile noastre să depună un efort personal mult mai mare. Sufletele au fost neglijate, satele și orașele nu au auzit adevărul pentru timpul acesta, din cauză că nu s-au făcut eforturi misionare înțelepte.... Pastorii noștri hirotoniți trebuie să facă tot ce le stă în putință, dar să nu se aștepte ca un singur om să poată face lucrarea tuturor. Domnul i-a rânduit fiecăruia o lucrare. Dacă dorim să aducem la îndeplinire lucrarea, trebuie să fie făcute vizite, să fie înălțate rugăciuni, să se manifeste simpatie, iar evlavia întregii biserici să se arate în spirit și în practică. Puteți să stați cu prietenii voștri și să vorbiți într-o modalitate plăcută și prietenoasă despre credința prețioasă a Bibliei. — The Review and Herald, 13 august, 1889. Ev 113.2

Pastorii să implice bisericile în evanghelizare — Uneori, pastori fac prea mult. Ei caută să cuprindă în mâini întreaga lucrare. Acest fapt îi absoarbe și îi consumă, și totuși, ei continuă să facă totul. Ei par să creadă că sunt singurii care trebuie să lucreze pentru Dumnezeu, în timp ce membrii bisericii rămân inactivi. Aceasta nu este deloc rânduiala lui Dumnezeu. — The Review and Herald, 18 noiembrie, 1884. Ev 113.3

Forța de lucru sporită de laici — Cum pot frații și surorile noastre să continue să locuiască aproape de o mulțime de oameni care nu au fost avertizați niciodată, și totuși să nu plănuiască metode de a folosi fiecare mijloc prin care Domnul poate să lucreze pentru slava Numelui Său? Conducătorii noștri care au avut o experiență îndelungată vor înțelege importanța acestor lucruri și pot să facă mult pentru a spori forța de lucru. Ei pot plănui să ajungă la mulți care se află la drumuri și la garduri. Dacă vor depune un efort liniștit și perseverent pentru a-i instrui pe membrii bisericii să se angajeze într-o lucrare personală pentru suflete, oriunde sunt ocazii favorabile, munca lor va avea succes. — Manuscript 53, 1910. Ev 114.1

Câmpurile din vecinătatea voastră sunt gata pentru seceriș — Adevărul va triumfa plin de slavă. Bisericile să înceapă să facă lucrarea pe care le-a încredințat-o Domnul — lucrarea de a le prezenta Scripturile acelora care se află în întuneric. Frații mei și surorile mele, în vecinătatea voastră se află suflete care ar fi convertite, dacă s-ar lucra înțelept pentru ele. Trebuie să fie făcute eforturi pentru aceia care nu înțeleg Cuvântul. Aceia care pretind a crede adevărul trebuie să ajungă părtași ai naturii divine, iar apoi vor vedea câmpurile pregătite pentru o lucrare pe care o pot face toți aceia care sunt pregătiți de Cuvântul cel viu. — Australasian Union Conference Record, 11 martie, 1907. Ev 114.2

Distribuirea de literatură din casă în casă — Frați și surori, vreți voi să îmbrăcați armura creștină? Cu “picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii”, veți fi pregătiți să mergeți din casă în casă, ducându-le oamenilor adevărul. Uneori veți constata că este dificil să faceți o astfel de lucrare, dar, dacă înaintați prin credință, Domnul va merge înaintea voastră și va îngădui ca lumina Sa să strălucească pe cale. Când veți intra în casele vecinilor voștri pentru a le vinde sau pentru a le oferi în dar literatura noastră și când îi veți învăța adevărul cu umilință, veți fi însoțiți de lumina Cerului, care va rămâne să locuiască în acele case. — The Review and Herald, 24 mai, 1906. Ev 114.3

Organizarea în grupe de lucru — Organizați în bisericile noastre grupe pentru slujire. În lucrarea Domnului nu trebuie să fie niciun leneș. Așa diferiți cum sunt, credincioșii să se asocieze în lucrare și să fie niște pescari de oameni. Să caute să adune sufletele aflate în lumea aceasta imorală și să le aducă la neprihănirea mântuitoare a dragostei lui Hristos. Ev 115.1

Organizarea de mici grupe ca temelie a efortului misionar creștin este un plan ce mi-a fost înfățișat de Acela care nu poate greși. Dacă în biserică se află un număr mare de membri, să fie organizați în grupe mici, spre a lucra nu numai pentru membrii bisericii, dar și pentru cei necredincioși. —Australian Union Conference Record, 15 august, 1902. Ev 115.2

Asemenea unei companii de soldați bine instruiți — Pastorilor trebuie să le placă ordinea și să se disciplineze pe ei înșiși, iar apoi vor fi în stare să disciplineze cu succes biserica lui Dumnezeu și să-i învețe pe membrii ei să lucreze armonios, asemenea unei companii de soldați bine instruiți. Dacă disciplina și ordinea sunt necesare pentru o campanie plină de succes pe câmpul de luptă, ele sunt cu atât mai necesare în războiul în care suntem angajați, pentru că biruința pe care urmează să o câștigăm este de o valoare și o noblețe mai mari decât acelea pentru care luptă armatele aflate în conflict pe câmpul de bătălie. În lupta noastră sunt în joc interese veșnice. Ev 115.3

Îngerii lucrează armonios. Toate acțiunile lor sunt caracterizate de ordine desăvârșită. Cu cât vom imita mai îndeaproape armonia și ordinea oștirilor cerești, cu atât eforturile pe care le depun acești slujitori cerești pentru noi vor avea mai mult succes. — Letter 32, 1892. Ev 115.4