Evanghelizare

17/168

Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate

Cu o demnitate plină de farmec și cu simplitate — Aceia care fac lucrarea Domnului în orașe trebuie să depună un efort calm, susținut și devotat pentru a-i învăța pe oameni. Deși trebuie să lucreze stăruitor pentru a stârni și pentru a menține interesul ascultătorilor, totuși, În același timp, trebuie să se evite cu atenție tot ce seamănă cu goana după senzațional. În veacul acesta de extravaganță și spectacol, când oamenii consideră că este necesar să facă paradă pentru avea succes, solii aleși ai lui Dumnezeu trebuie să arate greșeala cheltuirii inutile a banilor pentru a impresiona. Dacă lucrează cu sinceritate, umilință și cu o demnitate plină de farmec, evitând tot ceea ce este teatral, lucrarea lor va lăsa o impresie durabilă spre bine. Ev 66.1

Într-adevăr, pentru publicitatea adunărilor și pentru un progres temeinic al lucrării, este necesar să fie cheltuiți bani, dar cu chibzuință. Totuși, tăria fiecărui lucrător nu se va găsi în aceste lucruri exterioare, ci în dependența de Dumnezeu, cu încredere, în rugăciunea stăruitoare pentru ajutor și în ascultarea de Cuvântul Său. În lucrarea Domnului trebuie să fie mult mai multă rugăciune, mult mai multă asemănare cu Hristos, mult mai multă conformare cu voința lui Dumnezeu. Parada și cheltuiala extravagantă nu vor realiza lucrarea ce trebuie să fie îndeplinită. Ev 66.2

Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie dusă mai departe cu putere. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu va adăuga la rândurile poporului Său oameni capabili și cu influență, care urmează să-și facă partea în avertizarea lumii. Nu toți cei din lume sunt nelegiuiți și păcătoși. Dumnezeu are multe mii care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. În bisericile căzute se află mulți oameni, bărbați și femei, care se tem de Dumnezeu. Dacă lucrurile nu ar fi așa, nouă nu ne-ar fi dat să vestim solia: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare.... Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu.” (Apocalipsa 18, 2-4.) Mulți dintre cei sinceri doresc cu ardoare să poată primi viața cerească. Ei vor recunoaște Evanghelia atunci când le va fi vestită în frumusețea și simplitatea în care este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 9:109-111. Ev 66.3

Lucrători talentați și cu experiență pentru teritoriile noi din orașe — Începerea lucrării în locuri noi trebuie să le fie încredințată unor lucrători cu experiență. Modalitatea în care se va lucra să păstreze demnitatea sfântă a lucrării. Trebuie să ne aducem aminte fără încetare că îngerii răi caută ocazii pentru a înfrânge eforturile noastre. Ev 67.1

Trebuie să se lucreze în orașe. În fața noastră se află o perioadă de mari încercări. Prin urmare, nimeni să nu-și înalțe sufletul cu vanitate. Aceia care luptă pentru cununa vieții se cuvine să lupte în conformitate cu legea. Toate capacitățile și talentele noastre să fie folosite în lucrarea de salvare a sufletelor care pier, câștigându-i în felul acesta și pe alții să fie conlucrători cu Hristos. Cunoașterea și capacitățile pe care Domnul le-a dat bărbaților și femeilor vor fi sporite într-o mare măsură, dacă vor lucra pentru zidirea împărăției Sale. — Manuscript 19, 1910. Ev 67.2

O modalitate de lucru nobilă și conștiincioasă — De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a fost deosebit de atent la plănuirea și îndeplinirea lucrării Sale. În timpul acesta, El i-a dat poporului Său multă lumină și îndrumări cu privire la felul în care să fie continuată lucrarea Sa — într-o modalitate nobilă și conștiincioasă — iar Dumnezeu este mulțumit de aceia care îi slujesc pentru îndeplinirea planului Său. — The Review and Herald, 14 septembrie, 1905. Ev 67.3

La un nivel înalt — Pe parcursul anilor de slujire ai Domnului Hristos pe pământ, femeile evlavioase au sprijinit lucrarea pe care o făceau Mântuitorul și ucenicii Săi. Dacă aceia care se împotriveau lucrării Sale ar fi găsit ceva în neregulă în comportamentul acestor femei, faptul acesta ar fi împiedicat îndată înaintarea lucrării. Chiar dacă erau femei, care lucrau împreună cu Domnul Hristos și cu apostolii, felul în care se desfășura lucrarea aceasta era la un nivel atât de înalt, încât se afla deasupra oricărei suspiciuni. Nu putea să fie găsită nici o ocazie pentru a aduce vreo acuzație. Gândurile tuturor erau îndrumate spre Scripturi, și nu spre oameni. Adevărul era propovăduit cu înțelepciune și era atât de clar, încât toți erau în stare să-l înțeleagă.... Ev 67.4

În solia aceasta se află o armonie frumoasă care delectează gândirea. Nu putem să îngăduim între noi oameni care se agită repede și se comportă într-o modalitate care ar nimici influența noastră asupra acelora de la care dorim un răspuns față de adevăr. — Manuscript 115, 1908. Ev 68.1

Evitarea unor metode lipsite de demnitate — Deși este bine să facem economie, lucrarea lui Dumnezeu trebuie să-și păstreze mereu demnitatea și noblețea ei înaltă... Nu faceți ca lucrarea lui Dumnezeu să fie ceva ieftin. Ea trebuie să se evidențieze ca venind de la Dumnezeu și să nu poarte nici o amprentă a omenescului, ci amprenta divinului. Eul să fie pierdut din vedere, iar Isus să fie văzut în toate.... Ev 68.2

Din cauză că au fost urmate ideile greșite ale bunilor noștri frați, ale căror planuri au fost înguste și care au micșorat lucrarea în conformitate cu ideile și metodele lor, s-a pierdut mult și nu s-a ajuns la oamenii din clasele sociale înalte. Imaginea lucrării a întipărit în mintea celor necredincioși ideea că ea este de o valoare foarte mică — o ramură răzleață a unei teorii religioase, care nu merita atenția lor. Din cauza lipsei unor metode de lucru înțelepte, s-a pierdut mult. Ev 68.3

Trebuie sa se facă toate eforturile pentru a-i da lucrării un caracter plin de demnitate. Să se depună eforturi speciale pentru a obține bunăvoința persoanelor aflate în poziții de răspundere, dar fără sacrificarea niciunui singur principiu al adevărului sau neprihănirii, ci prin sacrificarea metodelor și a modalității noastre de a-i aborda pe oameni. Dacă s-ar folosi mai mult tact și mai multă înțelepciune în prezentarea adevărului, s-ar câștiga mult mai mult. — Letter 12, 1887. Ev 68.4

Învățătura trebuie să reziste verificării marilor oameni — “Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică.” Fiecare concepție cu privire la adevăr, pe care o adoptă poporul nostru, va fi criticată de oamenii cei mai inteligenți. Oamenii din cele mai înalte poziții ale lumii vor fi aduși în contact cu adevărul și, de aceea, fiecare concepție pe care o adoptăm va fi examinată critic și verificată cu Scriptura. În prezent, noi părem a fi neobservați, dar nu va fi întotdeauna așa. Au loc evenimente care ne vor scoate în față și, dacă teoriile adevărului pe care le susținem noi pot fi desființate de istorici sau de mai-marii lumii, lucrul acesta se va face. Ev 69.1

Fiecare dintre noi trebuie să cunoască personal adevărul și să fie pregătit să dovedească nădejdea noastră cu blândețe și cu temere, nu într-o modalitate mândră, arogantă și plină de mulțumire de sine, ci în spiritul lui Hristos. Ne apropiem de timpul când fiecare dintre noi va trebui să stea singur în apărarea credinței noastre. Ideile religioase greșite se înmulțesc și se împletesc cu adevărul, având o influență satanică asupra oamenilor. Abia dacă a mai rămas vreo învățătură a Bibliei care să nu fi fost combătută. — Letter 6, 1886. Ev 69.2