Evanghelizare

144/168

Secțiunea 18 — științele false, sectele, teoriile filozofice și societățile secrete

Satana câștigă teren prin învățăturile false

Ideile false își extrag puterea din adevăr — Satana a lucrat cu o putere amăgitoare, introducând nenumărate idei false care întunecă adevărul. O idee falsă nu poate să reziste singură, deoarece, dacă nu seva prinde ca un parazit de copacul adevărului, ea s-ar stinge repede. Ideile false își extrag puterea din adevărul lui Dumnezeu. Tradițiile oamenilor, asemenea unor germeni care plutesc la suprafață, se atașează de adevărul lui Dumnezeu, iar oamenii le consideră a fi o parte a adevărului. Prin învățăturile false, Satana câștigă teren și înrobește mintea oamenilor, determinându-i să susțină teorii care nu au nici o temelie în adevăr. Unii prezintă cu îndrăzneală, ca fiind adevăr, niște porunci omenești, iar pe măsură ce se transmit din generație în generație, tradițiile pun stăpânire pe mintea omului. Totuși vechimea nu face o idee greșită să fie adevărată, nici greutatea ei împovărătoare nu face planta adevărului să ajungă o plantă parazită. Pomul adevărului își aduce roadele lui, dovedindu-și originea și natura. Planta parazită a ideilor false își aduce și ea roadele, arătând că are un caracter diferit de cel al plantei de origine cerească. Ev 589.1

Tocmai prin aceste teorii și tradiții, Satana câștigă stăpânirea asupra minții omenești. Putem să vedem până unde se întinde puterea lui, privind lipsa de credincioșie care se află în lume. Chiar și bisericile care se declară a fi creștine s-au întors de la Legea lui Iehova și au înălțat un standard fals. Satana conduce, toate aceste lucruri, deoarece, prin faptul că îi îndrumă pe oameni, spre standarde false, el deformează caracterul omenesc și determină omenirea să-l recunoască drept conducător suprem. El lucrează împotriva Legii lui Dumnezeu și neagă guvernarea lui Dumnezeu. Fiecare lucrare rea își are originea și își primește susținerea de la scaunul de domnie al lui Satana. — The Review and Herald, 22 octombrie, 1895. Ev 589.2

Căile diferite ale adevărului și ale minciunii — Îngerii lui Satana sunt înțelepți în săvârșirea răului și vor crea situații în care unii vor declara că au o lumină înaintată pe care o vor proclama ca fiind noua și minunată. Deși, în anumite aspecte, solia poate să fie adevărată, ea va fi amestecată cu invențiile omenești și va prezenta ca adevăr niște porunci omenești. Dacă a fost vreodată un timp când ar trebui să veghem și să ne rugăm cu o stăruință reală, timpul acesta este acum. Multe lucruri bune în aparență vor trebui să fie cercetate atent, cu multă rugăciune, deoarece sunt mijloacele amăgitoare pe care vrăjmașul le folosește pentru a conduce sufletele pe o cale ce se află atât de aproape de calea adevărului, încât abia va putea să fie deosebită. Totuși, ochiul credinței este în stare să discearnă tot ce se abate de la calea cea dreaptă, chiar dacă este aproape insesizabil. La început, lucrurile ar putea să pară categoric corecte, dar, după un timp, se vede că sunt foarte diferite de calea care duce la sfințire și la cer. Frații mei, vă avertizez să trasați căi drepte în urma pașilor voștri, pentru ca mieii să nu se rătăcească. — Manuscript 82, 1894. Ev 590.1

Erezii prezentate acum ca doctrine biblice — A sosit timpul când nu putem să ne încredem în învățăturile pe care le auzim, fără să le verificăm, pentru a vedea dacă sunt în armonie cu Scriptura. Unele erezii periculoase vor fi prezentate ca fiind doctrine biblice, iar noi trebuie să ne familiarizăm cu Biblia pentru a ști cum să le confruntăm. Credința fiecăruia în parte va fi pusă la încercare și toți vor trece prin procesul unei critici minuțioase. — The Review and Herald, 3 mai, 1887. Ev 590.2

Satana citează greșit Scriptura — Toți trebuie să se familiarizeze cu Scriptura, pentru că Satana pervertește și citează greșit Biblia, iar oamenii urmează exemplul lui, prezentându-le acelora pe care doresc să-i ducă pe căi greșite doar o parte din Cuvântul lui Dumnezeu și reținând partea care le-ar strica planurile. Toți au privilegiul de a ajunge să cunoască bine un “Așa zice Domnul”.... Ev 591.1

Aceștia sunt niște păstori mincinoși, care vor spune și vor face lucruri perverse. Copiii trebuie să fie educați în așa fel încât să fie familiarizați cu Scripturile și să fie în stare să știe când o parte din Biblie este citită și o parte este lăsată necitită, cu scopul de a crea o impresie falsă. — Manuscript 153, 1899. Ev 591.2

Ideile false prezentate de conducătorii religioși — Cu Biblia deschisă în fața lor și susținând că onorează învățăturile ei, mulți conducători religioși din timpurile noastre nimicesc credința în Scriptură ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se ocupă de disecarea Cuvântului și pun părerile lor mai presus de declarațiile lui lămurite. În mâinile lor, Cuvântul lui Dumnezeu își pierde puterea înnoitoare. Din cauza aceasta, necredința se dezlănțuie și nelegiuirea înflorește. Ev 591.3

Odată ce a subminat credința în Biblie, Satana îi îndreaptă pe oameni la alte izvoare pentru lumină și putere. În felul acesta, el își pregătește locul. Aceia care se îndepărtează de învățăturile lămurite ale Scripturii și de puterea convingătoare a Duhului lui Dumnezeu îi invită pe demoni să-i stăpânească. Examinarea critică și speculativă a Scripturii a deschis calea pentru spiritism și teozofie — forme modernizate ale păgânismului din vechime — pentru a câștiga teren chiar și în bisericile care pretind că sunt ale Domnului Isus Hristos. Ev 591.4

Alături de aceia care predică Evanghelia lucrează ființe care nu sunt decât unelte ale duhurilor înșelătoare. Foarte mulți oameni vin în legătură cu ele mai mult din curiozitate, dar, având dovada că acolo lucrează o putere supraomenească, ei sunt fermecați din ce în ce mai mult, până când ajung să fie stăpâniți de o voință mai tare ca a lor. Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă. Ev 592.1

Zidurile de apărare ale sufletului sunt dărâmate și el rămâne fără opreliști împotriva păcatului. Odată ce a lepădat restricțiile Cuvântului lui Dumnezeu și ale Duhului Său, nimeni nu știe până la ce adâncimi ale decăderii va ajunge. Păcate ascunse sau patimi puternice pot face din el un captiv, tot așa de neajutorat ca și demonizatul din Capernaum. Cu toate acestea, starea lui nu este lipsită de nădejde. — Hristos, Lumina lumii, 258 (1898). Ev 592.2

Ideile false și fanatismul amestecate într-o lucrare pastorală confuză — Dumnezeu îi cheamă pe cei din poporul Său să fie niște creștini în gândire, în cuvinte și în fapte. Luther a declarat că religia nu a fost niciodată într-o primejdie atât de mare precum este în rândul clericilor. Pot să spun că mulți dintre cei care vestesc adevărul nu sunt sfințiți prin adevăr. Ei nu au credința care lucrează prin dragoste și curățește sufletul. Ei au ajuns să fie obișnuiți cu mânuirea lucrurilor sfinte și, din cauza aceasta, mulți tratează Cuvântul lui Dumnezeu fără a avea respect față de el. Ei nu au umblat în lumină, ci și-au închis ochii față de ea. Ev 592.3

Acesta este un veac al respingerii vădite a harului pe care Dumnezeu a dorit să-l reverse asupra poporului Său, pentru ca în vremea pericolelor din zilele de pe urmă să nu poată birui nelegiuirea care predomină și să se alăture vrăjmășiei lumii împotriva poporului rămășiței lui Dumnezeu. Sub mantia creștinismului și a sfințeniei, lipsa evidentă și larg răspândită a evlaviei va predomina până la un nivel îngrozitor și va continua., până când Domnul Hristos va veni pentru a fi proslăvit în toți aceia care cred. Chiar în curțile templului vor avea loc evenimente de care puțini își dau seama. Cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu vor fi puși la încercare pentru ca să se facă deosebire între “aceia care îi slujesc lui Dumnezeu și aceia care nu îi slujesc”. — Manuscript 15, 1886. Ev 592.4

Conflictul dintre știința falsă și religie — Am fost avertizată că de aici înainte vom fi într-un conflict neîncetat. Așa-zisa știință și religia vor fi puse în opoziție, deoarece oamenii limitați nu înțeleg puterea și măreția lui Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte ale Sfintelor Scripturi: “Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” Lucrul acesta se va întâmpla cu siguranță în mijlocul poporului lui Dumnezeu și unii nu vor fi în stare să înțeleagă adevărurile cele mai importante și minunate pentru timpul acesta, adevăruri care sunt esențiale pentru siguranța și mântuirea lor, în timp ce alte subiecte, care sunt ca niște simpli atomi în comparație cu adevărurile acestea, subiecte în care abia se află un grăunte de adevăr, sunt dezbătute și exagerate prin puterea lui Satana, așa încât să pară a fi de importanța cea mai mare. Ev 593.1

Ochii spirituali ai acestor oameni sunt bolnavi. Ei nu văd nevoia ungerii cerești, ca să poată deosebi lucrurile spirituale. Ei se consideră prea înțelepți pentru a greși. Oamenii care nu au o experiență zilnică în domeniul lucrurilor lui Dumnezeu nu vor acționa înțelept în tratarea responsabilităților sfinte. Ei vor confunda adevărul cu minciuna și vor considera ideile amăgitoare ca fiind o lumină, încurcând fantasmele cu realitățile și realitățile cu fantasmele și făcând din țânțar armăsar și din armăsar țânțar. Ei vor cădea în amăgirea pe care Satana a pregătit-o ca pe o capcană ascunsă pentru a prinde picioarele acelor care cred că pot să umble în înțelepciunea lor omenească, fără să aibă harul special al lui Hristos. Domnul Isus nu vrea să-i vedem pe oameni ca pe niște copaci care umblă, ci să vedem toate lucrurile cu claritate. Pentru sufletul păcătos există doar un singur remediu și, dacă nu este primit, oamenii vor primi o amăgire după alta, până când simțurile lor vor fi pervertite. — Manuscript 16, 1890. Ev 593.2