Evanghelizare

127/168

Simplitatea metodelor de lucru

Hristos a arătat cum să fie ajutați oamenii — Citiți raportul care arată cum a hrănit Mântuitorul mulțimea cu cinci pâini și doi pești.... Această împlinire plină de milă a nevoilor temporare a ajutat ca să întipărească în mintea oamenilor cuvintele pline de har ale adevărului pe care îl prezentase El.... Ev 524.1

Prin minunea aceasta, Domnul Hristos a arătat cum trebuie să fie legată lucrarea misionară medicală de lucrarea de propovăduire a Cuvântului. Ucenicii Săi trebuie să ia pâinea vieții și apa mântuirii și să le ofere acelora care așteaptă nespus ajutorul spiritual. Iar când este nevoie, ei trebuie să-i hrănească pe cei flămânzi și să-i îmbrace pe cei goi. În felul acesta, ei îndeplinesc o slujire dublă pentru Domnul. Frumusețea și caracterul folositor al lucrării pe care o îndeplinim pentru Dumnezeu constă în ordinea și armonia ei și în capacitatea cuprinzătoare de a se adapta și de a fi eficientă. — Manuscript 5, 1901. Ev 524.2

Apropiați-vă de omenirea suferindă — Domnul Hristos ne-a lăsat un exemplu, pentru ca noi să mergem pe urmele Sale. El S-a apropiat întotdeauna de oamenii cei mai nevoiași, cei mai neajutorați și, atrași fiind de simpatia Sa, ei s-au apropiat de El. Domnul asigură fiecare suflet suferind, nevoiaș și păcătos că nu va duce lipsă niciodată de un Mare Medic care îi va da ajutorul spiritual. Noi stăm prea departe de omenirea suferindă. Să ne apropiem mai mult de Hristos, pentru ca sufletul nostru să poată fi umplut de harul Său și de dorința de a le oferi altora harul acesta. — Letter 17, 1903. Ev 524.3

În domeniul practic — Trebuie să nu uităm că lucrarea de a ajunge la suflete nu poate să fie limitată la nici o metodă unică. Lucrarea misionară medicală trebuie să înainteze, dar nu în conformitate precisă cu directivele unui om, ci în conformitate cu rânduiala lui Hristos. Tot ce se face să poarte amprenta Duhului Sfânt. Noi trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Domnul Hristos, în același domeniu practic. Astfel, vom fi în siguranță. Ev 524.4

Misiunea încredințată de Dumnezeu nu are nevoie de nici o reformulare. Calea lui Hristos de a prezenta adevărul nu poate să fie îmbunătățită. Lucrătorul care încearcă să introducă metode ce vor atrage oamenii din lume, presupunând că faptul acesta va înlătura obiecțiile pe care le au ei când sunt chemați să ia crucea asupra lor, își micșorează puterea de influență. Păstrați simplitatea evlaviei. — Letter 123, 1903. Ev 525.1

Pregătiți să acorde tratamente simple — Pastorii noștri care au câștigat o experiență în predicarea Cuvântului să învețe cum să acorde tratamente simple, iar apoi să meargă în lucrare ca evangheliști medicali. Acum este nevoie de lucrători misionari medicali. — Manuscript 141, 1903. Ev 525.2

Învățarea principiilor viețuirii sănătoase — Slujitorii Evangheliei ar trebui să fie în stare să ofere și învățături cu privire la principiile viețuirii sănătoase. Bolile sunt răspândite pretutindeni și o mare parte dintre ele ar putea să fie prevenite prin atenția acordată legilor sănătății. Oamenii au nevoie să înțeleagă efectul principiilor sănătății asupra bunăstării lor, atât în viața aceasta, cât și pentru viața care va veni. Ei au nevoie să fie conștientizați cu privire la responsabilitatea față de trupul lor, pe care Creatorul l-a pregătit pentru a fi templul Său, iar El dorește ca ei să fie niște ispravnici credincioși ai acestui trup. Obiceiurile greșite în alimentație și folosirea unei hrane dăunătoare sunt răspunzătoare într-o mare măsură pentru lipsa de cumpătare, fărădelegile și nenorocirea care lovesc lumea. Ev 525.3

Când prezentați principiile sănătății, nu uitați marele scop al reformei — și anume, scopul de a asigura dezvoltarea cea mai înaltă a trupului, a minții și a sufletului. Arătați că legile naturii, fiind legi ale lui Dumnezeu, sunt rânduite spre binele nostru, că respectarea lor promovează fericirea în viața aceasta și ajută la pregătirea pentru viața care va veni. Ev 526.1

Încurajați-i pe oameni să cerceteze acest organism minunat, organismul uman, precum și legile care îl guvernează. Aceia care înțeleg dovezile dragostei lui Dumnezeu, care pricep ceva din înțelepciunea și caracterul benefic al legilor Sale, precum și rezultatele ascultării, vor ajunge să-și privească îndatoririle și obligațiile dintr-un punct de vedere întru totul diferit. În loc de a considera respectarea legilor sănătății ca fiind un sacrificiu și o renunțare la sine, ei le vor considera așa cum sunt în realitate, și anume, o binecuvântare nemăsurată. Ev 526.2

Fiecare slujitor al Evangheliei trebuie să înțeleagă faptul că a prezenta principiile viețuirii sănătoase constituie o parte a lucrării ce i-a fost rânduită. Este mare nevoie de lucrarea aceasta, iar lumea este dispusă să o primească. — Sfaturi pentru sănătate, 389, 390 (1914). Ev 526.3

Învățăturile cu privire la pregătirea unor mâncăruri sănătoase — Ar trebui să se înființeze școli de gătit și să se prezinte învățături din casă în casă cu privire la arta de a pregăti o hrană sănătoasă. Bătrânii și tinerii ar trebui să învețe cum să gătească mai simplu. Oriunde este prezentat adevărul, oamenii trebuie să fie învățați cum să pregătească hrana într-un fel simplu și totuși apetisant. Ar trebui să li se arate că o dietă hrănitoare poate fi pregătită și fără folosirea cărnii. Ev 526.4

Învățați-i pe oameni că este mai bine să știe cum să se păstreze sănătoși, decât cum să vindece boala. Medicii noștri ar trebui să fie educatori înțelepți, avertizându-i pe toți împotriva lăsării în voia poftelor, arătându-le că abținerea de la toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a oprit este singura cale de a preveni ruina corpului și a minții. — Testimonies for the Church 9:161 (1909). Ev 526.5

Importanța școlilor de gătit — În multe locuri trebuie să se înființeze școli de gătit. Lucrarea aceasta poate să înceapă umil, dar atunci când bucătarii inteligenți fac tot ce pot mai bine pentru a-i lumina pe alții, Domnul le va da îndemânare și pricepere. Cuvântul Domnului este: “Nu-i opriți; căci Eu Mă voi descoperi lor ca învățător.” El va lucra cu aceia care aduc la îndeplinire planurile Sale, învățându-i pe oameni cum să facă o reformă în dietă, prin pregătirea de alimente ieftine, dar dătătoare de sănătate. În felul acesta, cei săraci vor fi încurajați să adopte principiile reformei sanitare. Ei vor fi ajutați să ajungă harnici și în stare să se bazeze pe propria pricepere. Ev 527.1

Mi-a fost arătat că femei și bărbați capabili erau învățați de Dumnezeu cum să prepare alimente sănătoase și gustoase într-un mod acceptabil. Mulți dintre aceștia erau tineri, dar erau și dintre cei mai vârstnici. Mi-au fost date instrucțiuni de a încuraja înființarea și funcționarea de școli de gătit în toate locurile unde se face lucrare medicală misionară. Oamenilor trebuie să li se prezinte toate motivele care i-ar îndemna să facă o reformă. Faceți să strălucească asupra lor cât mai multă lumină cu putință. Învățați-i să facă orice îmbunătățire cu putință în pregătirea alimentelor și încurajați-i să le spună și altora ce învață. — Testimonies for the Church 7:113 (1902). Ev 527.2

Lucrarea din casă în casă pentru a-i învăța pe oameni să gătească — Unii ar trebui să lucreze din casă în casă, prezentând învățături în arta de a pregăti alimente sănătoase. Prin influența reformei sănătății, foarte mulți oameni vor fi salvați de la degradarea fizică, mintală și morală. Principiile acestea se vor recomanda singure celor ce caută lumina, iar oamenii aceia vor continua să primească adevărul deplin pentru timpul actual. — The Review and Herald, 6 iunie, 1912. Ev 527.3

Educați, educați, educați — Trebuie să-i educăm pe oameni într-o modalitate plăcută și inteligentă. Să predicăm adevărul, să ne rugăm pentru adevăr, ducându-l, cu puterea lui plină de har și dătătoare de sănătate, la aceia care nu îl cunosc. Pe măsură ce bolnavii sunt aduși în atingere cu Dătătorul vieții, facultățile minții și ale trupului lor vor fi înnoite. Totuși, pentru aceasta trebuie să dovedească tăgăduire de sine și să fie cumpătați în toate lucrurile. Numai în acest fel ei pot fi salvați de la moarte fizică și spirituală și readuși la starea de sănătate. Ev 528.1

Când mașinăria corpului omenesc funcționează în armonie cu planurile dătătoare de viață ale lui Dumnezeu, boala este învinsă și sănătatea izvorăște cu rapiditate. Când ființele omenești lucrează în unitate cu Dătătorul vieții, care și-a oferit viața pentru ei, gânduri de bucurie vor umple mintea. Trupul, mintea și sufletul sunt sfințite. Ființele omenești învață de la Marele învățător și toate lucrurile asupra cărora privesc le înnobilează și le îmbogățesc gândurile. Sentimentele vor fi îndreptate cu bucurie și recunoștință spre Creator. Viața omului, care este reînnoit după chipul lui Hristos, este o lumină ce strălucește în întuneric. — Lucrarea misionară medicală, 262, 263 (1905). Ev 528.2

Concepții largi cu privire la lucrare — Este o anumită știință în a lucra cu aceia care par deosebit de slabi. Dacă dorim să-i învățăm pe alții, noi înșine trebuie să învățăm mai întâi de la Hristos. Avem nevoie de concepții largi pentru a putea face o adevărată lucrare misionară medicală și pentru a arăta tact lucrând cu mintea oamenilor.... Ev 528.3

Trebuie să dovedim tact față de cei ce par a fi ignoranți și abătuți de pe cale. Prin efort stăruitor pentru ei, îi putem ajuta să ajungă de folos în lucrarea Domnului. Ei vor răspunde bucuros, dacă dovedim interes sincer, răbdător și iubitor față de ei. Ev 529.1

Să cooperăm cu Domnul Isus pentru a-i ajuta pe cei ineficienți și pe cei care greșesc să devină inteligenți și să dea dovadă de curăție. Această lucrare este la fel de importantă ca lucrarea de propovăduire a Evangheliei — Lucrarea misionară medicală, 208, 209 (1905). Ev 529.2