Evanghelizare

126/168

Relația dintre lucrarea medicala și cea pastorală

Lucrarea de evanghelizare va avea un succes dublu — Unii greșesc foarte mult când uită că misionarii ar trebui să fie misionari medicali. Un slujitor al Evangheliei va avea de două ori mai mult succes în lucrarea lui, dacă înțelege cum să trateze boala.... Un pastor al Evangheliei care este și misionar medical, care poate trata bolile fizice, este un lucrător cu mult mai eficient decât unul care nu poate face acest lucru. Lucrarea lui ca slujitor al Evangheliei este completă. — Lucrarea misionară medicală, 254 (1901). Ev 519.2

Să nu fie despărțită — Lucrarea misionară medicală în niciun caz nu trebuie să fie despărțită de lucrarea slujitorilor Evangheliei. Domnul a arătat că cele două trebuie să fie tot atât de strâns legate una de alta ca brațul de corp. Fără această unire, niciuna dintre părțile lucrării nu e întreagă. Lucrarea misionară medicală este aplicația practică a Evangheliei. — Testimonies for the Church 6:240, 241 (1900). Ev 519.3

Planurile lui Dumnezeu pentru o lucrare unită — Nevoia de azi a lumii nu poate fi pe deplin împlinită de slujitorii lui Dumnezeu, chemați să predice Evanghelia veșnică la orice făptură. Este bine ca, pe cât posibil, lucrătorii Evangheliei să învețe cum să slujească nevoilor trupului și ale sufletului, urmând astfel exemplul lui Hristos; totuși ei nu-și pot consuma tot timpul și toată energia în alinarea celor care au nevoie de ajutor. Domnul a desemnat ca, alături de cei care propovăduiesc Cuvântul, să acționeze și lucrătorii Săi misionari medicali — medici și surori medicale, care au primit o pregătire specială în vindecarea bolilor și câștigarea de suflete. — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 468 (1913). Ev 519.4

Lucrătorii misionari medicali sunt evangheliști — Medicii ar trebui să-și amintească faptul că, adeseori, li se va cere să aducă la îndeplinire datoriile unui pastor. Misionarii medicali ajung sub conducerea evangheliștilor. Lucrătorii ar trebui să pornească doi câte doi pentru a se putea ruga și sfătui împreună. Niciodată nu ar trebui să fie trimiși singuri. Domnul Isus Hristos și-a trimis ucenicii doi câte doi în toate cetățile lui Israel. El le-a dat însărcinarea: “Vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: ‘Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’” Ev 520.1

În Cuvântul lui Dumnezeu, suntem învățați că un evanghelist este un învățător. El trebuie să fie, de asemenea, și misionar medical. Însă nu tuturor le este dată aceeași lucrare. “El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” Ev 520.2

Cei care lucrează ca pastori în Conferințele noastre ar trebui să se instruiască în ce privește lucrarea de slujire a celor bolnavi. Niciun pastor nu ar trebui să fie mândru că este ignorant în această privință, ci ar trebui să aibă cunoștințe în domeniul sănătății. Lucrarea misionară medicală îl leagă pe om de semenii săi și de Dumnezeu. Manifestarea simpatiei și a încrederii nu trebuie să fie limitată la timp sau spațiu. — Lucrarea misionară medicală, 249, 250 (1901). Ev 520.3

Indiferența din rândul pastorilor — În lumea noastră sunt mulți lucrători creștini care nu au auzit încă adevărurile mari și minunate pe care le-am primit noi. Ei fac o lucrare bună, după măsura luminii pe care o au și mulți dintre ei sunt mai avansați în cunoașterea lucrării practice, decât aceia care au avut ocazii mai favorabile și o lumină mai mare. Ev 521.1

Indiferența manifestată în rândul pastorilor cu privire la reforma sănătății și lucrarea misionară medicală este surprinzătoare. Mulți care nu pretind a fi creștini tratează aceste subiecte cu un respect mai mare decât unii din mijlocul poporului nostru și, dacă nu vom fi mai activi, ei o vor lua înaintea noastră. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 416, 417 (1898). Ev 521.2

Președintele Conferinței să recunoască importanța lucrării misionare medicale — Le cerem acum celor care au fost aleși ca președinți ai Conferințelor noastre să înceapă să lucreze în mod corespunzător în locurile în care până acum nu s-a făcut nimic. Recunoașteți că lucrarea misionară medicală constituie mâna de ajutor a lui Dumnezeu. Acestei lucrări trebuie să i se acorde importanță și să fie încurajată, pentru că este un mijloc rânduit de El. Misionarii medicali trebuie Să fie la fel de mult încurajați ca orice alți evangheliști acreditați. Rugați-vă împreună cu acești lucrători. Sfătuiți-vă cu ei atunci când au nevoie de sfat. Nu le descurajați zelul și energia. Asigurați-vă că, prin propria consacrare și devoțiune, mențineți un standard înalt înaintea lor. Este mare nevoie de lucrători în via Domnului și nu ar trebui rostit niciun cuvânt de descurajare acelora care se consacră lucrării. — Lucrarea misionară medicală, 240, 241 (1901). Ev 521.3

Secretarul Conferinței pentru lucrarea misionară medicală — Lucrarea misionară medicală trebuie să fie strâns legată de lucrarea de predicare. Pentru lucrarea aceasta, este necesar să fie rânduite persoane care să se fi arătat demne de încredere și loiale față de principii, în fiecare Conferință să fie ales un om care să supravegheze această lucrare. Să fie un om care a dovedit că este conștiincios, că este corect atât în tratarea cu cei din lume, cât și cu cei care au credința noastră. Să fie lipsit de invidie și egoism. — Letter 139, 1898. Ev 521.4

Avertizare împotriva unei lucrări medicale independente — Pe măsură ce lucrarea misionară medicală se extinde, va apărea ispita ca ea să fie independentă de Conferințele noastre. Dar mi-a fost arătat că planul acesta nu este bun. Diferitele ramuri ale lucrării sunt numai părți dintr-un mare întreg. Ele au un singur centru.... Ev 522.1

În lucrarea Evangheliei, Domnul folosește diferite mijloace și nimic nu trebuie îngăduit să le despartă. Niciodată nu trebuie să se înființeze un sanatoriu ca o întreprindere independentă de biserică. Medicii noștri trebuie să se asocieze în lucrare cu slujitorii Evangheliei. Prin eforturile lor, sufletele trebuie să fie salvate, pentru ca Numele lui Dumnezeu să poată fi proslăvit.... Ev 522.2

Dumnezeu nu a intenționat ca lucrarea misionară medicală să umbrească lucrarea îngerului al treilea. Brațul nu trebuie să devină trupul. Solia îngerului al treilea este solia Evangheliei pentru aceste zile de pe urmă și în niciun caz nu trebuie să fie umbrită de alte interese și făcută să apară ca fiind lipsită de însemnătate. Când în instituțiile noastre ceva este pus mai presus de solia îngerului al treilea, acolo Evanghelia nu este marea putere conducătoare. — Testimonies for the Church 6:235-241 (1900). Ev 522.3

Lucrarea misionară medicală să nu ia locul evanghelizării — Lucrarea misionară medicală nu trebuie să ia locul propovăduirii Cuvântului. Ea nu trebuie să absoarbă mijloacele financiare care ar trebui să fie folosite pentru susținerea lucrării Domnului în teritoriile din străinătate. Indiferent de unde vin banii în trezorerie, ei sunt ai Domnului și nu trebuie să fie folosiți într-o măsură atât de mare pentru a construi clădiri în America. Donațiile oamenilor să nu fie investite în domenii de lucru care aduc rezultate puține. Adevărul trebuie să fie propovăduit, ca să fie pregătită calea Domnului. Trâmbița trebuie să răsune în tonuri clare.... Ev 523.1

Lucrarea misionară medicală trebuie să lase loc pentru propovăduirea Cuvântului. Răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu să nu fie privită niciodată cu dispreț. Solia îngerului al treilea nu trebuie să fie adusă la tăcere. — Manuscript 177, 1899. Ev 523.2

Ultima lucrare de slujire — Aș dori să vă spun că, în curând, nu se va mai face nici o lucrare în domeniul slujirii pastorale, cu excepția lucrării misionare medicale. Sarcina unui pastor este să păstorească. Pastorii noștri trebuie să alcătuiască planul de slujire a Evangheliei.... Ev 523.3

Nu veți ajunge niciodată să fiți niște slujitori în conformitate cu rânduiala Evangheliei, până când nu veți arăta un interes hotărât față de lucrarea misionară medicală, Evanghelia vindecării, a binecuvântării și a încurajării.... Ev 523.4

Datorită îndrumărilor pe care le-am primit de la Domnul, am curajul să stau în mijlocul vostru și să vă vorbesc așa, indiferent de modalitatea în care ați putea să priviți voi lucrarea misionară medicală. Aș dori să spun că lucrarea misionară medicală este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul vrea ca fiecare dintre slujitorii Săi să intre în rânduri. Faceți lucrare misionară medicală, iar aceasta vă va ajuta să ajungeți la oameni. Când veți sluji nevoilor lor, inima lor va fi impresionată. Când veți alina suferințele lor, veți găsi ocazia de a le vorbi despre dragostea lui Isus. — Sfaturi pentru sănătate, 533 (1901). Ev 523.5