Evanghelizare

14/168

Secțiunea 4 — Planurile pentru campaniile publice

Modelul de plănuire al marelui evanghelist

Studiați metodele lui Hristos — Dacă a fost vreodată esențial să înțelegem și să aplicăm metode corecte de învățare și să urmăm exemplul Domnului Hristos, timpul acesta este acum. — Letter 322, 1908. Ev 53.1

Cum să intrăm în legătură cu oamenii — Dacă doriți să intrați în legătură cu oamenii într-o modalitate în care să fiți acceptați, umiliți-vă inima înaintea lui Dumnezeu și învățați metodele Sale. Din studierea metodelor de lucru ale Domnului Hristos și a modalității Sale de a intra în legătură cu oamenii vom obține multe învățături pentru lucrarea noastră. În relatarea Evangheliei, avem un raport despre felul în care a lucrat El pentru oamenii din toate categoriile sociale și despre modalitatea în care a lucrat în orașe și sate, unde mii de oameni au fost atrași să asculte învățăturile Sale. Domnul vorbea cu simpatie și cu duioșie, iar cuvintele Sale erau distincte și clare. Aceste cuvinte transmiteau siguranța că ele conțineau adevărul. Tocmai simplitatea și seriozitatea cu care a lucrat și a vorbit Hristos au fost cele care au atras atât de mulți oameni la El. Ev 53.2

Marele învățător a stabilit planuri pentru lucrarea Sa. Cercetați planurile acestea. Noi îl vedem călătorind din loc în loc, urmat de mulțimi de ascultători dornici să-L audă. Când a avut posibilitatea, i-a condus afară din orașelor aglomerate, în locurile liniștite de la țară. Aici, S-a rugat cu ei și le-a vorbit despre adevărurile veșnice. — The Review and Herald, 18 ianuarie, 1912. Ev 53.3

În sinagogi și pe malul mării — “Isus străbătea toată Galileea, învățând norodul în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală.” El a predicat în sinagogi, pentru că în felul acesta putea să intre în legătură cu cei adunați acolo. Apoi ieșea și îi învăța pe oameni pe malul mării sau de-a lungul marilor drumuri comerciale. Adevărurile prețioase pe care le avea de propovăduit nu trebuiau sa fie restrânse, pentru a fi predicate doar în sinagogi.... Ev 54.1

Domnul Hristos ar fi putut să ocupe locul cel mai înalt între învățătorii de seamă ai poporului iudeu. Totuși El a ales să vestească Evanghelia mai degrabă celor săraci. El a mers din loc în loc, pentru ca aceia care se aflau “la drumuri și la garduri” să poată auzi cuvintele Evangheliei adevărului. Domnul a lucrat în modalitatea în care dorește să lucreze și slujitorii Săi din zilele noastre. Vocea Sa era auzită explicând Scripturile Vechiului Testament pe malul mării, pe coasta muntelui și pe străzile orașelor. Explicațiile Sale erau atât de deosebite de cele ale cărturarilor și fariseilor, încât atenția oamenilor era captivată. El învăța ca unul care avea autoritate, nu așa cum învățau cărturarii. Domnul propovăduia solia Evangheliei cu claritate și cu putere. — Letter 129, 1903. Ev 54.2

Metodele Sale specifice — El participa la marile sărbători anuale ale națiunii și vorbea despre lucrurile cerești mulțimii absorbite de ceremonii, aducând veșnicia în atenția oamenilor. El le-a adus tuturor comori din vistieria înțelepciunii. Le-a vorbit într-o modalitate atât de simplă, încât nu aveau cum să nu înțeleagă. Prin metodele Sale specifice, El i-a ajutat pe toți cei care se aflau în necazuri și suferințe. El a slujit sufletului bolnav de păcat cu un har plin de duioșie și amabilitate, aducând vindecare și putere. Ev 54.3

Prințul învățătorilor a căutat o cale de intrare la inima oamenilor pe calea asocierii învățăturilor Sale cu lucrurile care le erau familiare. El a prezentat adevărul în așa fel încât acesta se împletea, pentru totdeauna, cu cele mai sfinte amintiri și sentimente ale lor. El îi învăța într-un fel care îi făcea să simtă deplina Sa identificare cu preocupările și cu fericirea lor. Învățăturile Sale erau directe, ilustrațiile Sale erau atât de potrivite, cuvintele Lui atât de pline de simpatie și voioșie, încât ascultătorii erau fascinați. Simplitatea și sinceritatea cu care Se adresa celor nevoiași sfințeau fiecare cuvânt. — Divina vindecare, 22-24. Ev 55.1

Isus cerceta fața oamenilor — Chiar și mulțimea care se îngrămădea atât de adesea pe urmele Sale nu era pentru Hristos o masă amorfă de făpturi omenești. El Se adresa direct fiecărei minți și îi vorbea fiecărei inimi. Domnul privea fețele ascultătorilor Săi, observând cum li se lumina chipul și gesturile subite de răspuns, care arătau că adevărul ajunsese la sufletul lor. Toate acestea făceau să vibreze în inima Sa corzile unei bucurii pline de simpatie. — Educație, 231 (1903). Ev 55.2

Apelul adresat omenirii căzute — Isus a văzut în fiecare făptură omenească, oricât de căzută era, un copil al lui Dumnezeu, care putea să beneficieze din nou de privilegiul relației lui cu Divinitatea. — Educație, 79 (1903). Ev 55.3

Simplitate, adresare directă, repetare — Felul Domnului Hristos de a-i învăța pe oameni era caracterizat de o simplitate deplină. El vorbea ca unul care avea autoritate. Iudeii îl așteptau pe Mesia și declarau că Prima Venire a lui Hristos va fi însoțită de toate reprezentările slavei care urmau să însoțească a Doua Sa Venire. Marele învățător le-a propovăduit adevărul multor oameni care nu ar fi putut să primească o educație nici în școlile rabinilor, nici în cele ale filozofilor greci. Isus a rostit adevărul într-o modalitate simplă, directă și toate expresiile Sale erau foarte convingătoare și pline de o putere vie. Dacă ar fi înălțat vocea în tonuri nefirești, așa cum procedau de obicei mulți predicatori din zilele Sale, patosul și naturalețea vocii s-ar fi pierdut și o mare parte din puterea adevărului ar fi fost nimicită.... Ev 55.4

În cuvântările Sale, Domnul Hristos nu a prezentat multe lucruri odată, ca sa nu le încurce mintea ascultătorilor Săi. El a expus fiecare idee cu claritate. Domnul nu a evitat să repete adevărurile vechi și familiare din profeții, dacă acestea slujeau scopului Său de a le sugera anumite idei. — Manuscript 25, 1890. Ev 56.1

El a fascinat mințile cele mai mari — Deși erau exprimate într-un limbaj simplu, marile adevăruri rostite de Domnul nostru au fost înveșmântate într-o asemenea frumusețe, încât stârneau interesul și fascinau mințile cele mai strălucite.... Ev 56.2

Domnul Isus a folosit parabola fiului risipitor pentru a oferi o reprezentare adevărată a grijii duioase, iubitoare și pline de milă exercitată de Tatăl Său. Deși copiii Săi greșesc și se înstrăinează de El, dacă se pocăiesc și se întorc, Tatăl îi va primi cu bucuria manifestată ele un tată pământesc la primirea fiului de multă vreme pierdut, care se întoarce plin de căință. — Manuscript 132, 1902. Ev 56.3

Copiii au înțeles — Modalitatea lui Hristos de a prezenta adevărul nu poate avea îmbunătățiri.... Cuvintele vieții au fost prezentate de El cu o asemenea simplitate, încât și un copil putea să le înțeleagă. Bărbații, femeile și copiii erau atât de impresionați de modalitatea Sa de a explica Scripturile, încât puteau să surprindă fiecare intonație a vocii Sale, puteau să pună același accent în cuvintele lor și să imite gesturile Sale. Tinerii au deprins spiritul Său de slujire și s-au străduit să urmeze modelul căilor Sale pline de har, căutând să-i ajute pe aceia pe care îi vedeau în nevoie. — Counsels on Health, 498, 499 (1914). Ev 56.4

El a reașezat comorile prețioase în structura adevărului — În felul Său de a învăța, Domnul Hristos nu a ținut predici plictisitoare ca ale pastorilor din zilele noastre. Lucrarea Sa era construită pe fundamentul adevărului. El a adunat comorile prețioase ale adevărului, pe care vrăjmașul le preluase și le pusese într-o structură a amăgirii, și le-a reașezat la locul lor în structura adevărului, pentru ca oricine primea cuvântul să fie îmbogățit prin el. — Manuscript 104, 1898. Ev 57.1

EI a repetat solia — Domnul Hristos a fost întotdeauna pregătit să-i răspundă căutătorului sincer al adevărului. Când ucenicii au venit la El, cerându-I să explice unele cuvinte pe care le adresase mulțimii, El a repetat învățătura cu bucurie. — Letter 164, 1902. Ev 57.2

El a atras inimile prin dragoste — Domnul Hristos a atras inima ascultătorilor Săi prin manifestarea dragostei, iar apoi, puțin câte puțin, pe măsură ce erau în stare să înțeleagă, le-a descoperit marile adevăruri ale împărăției cerurilor. În același fel, noi trebuie sa învățam să ne adaptăm lucrarea la starea oamenilor — să-i întâmpinăm pe oameni acolo unde se află ei. Deși trebuie să-i prezentăm lumii cerințele Legii lui Dumnezeu, să nu uităm că dragostea lui Hristos este singura putere care este în stare să înduplece inima și să conducă la ascultare. — The Review and Herald, 25 noiembrie, 1890. Ev 57.3

El a reținut adevărul — Marele învățător ținea în mâna Sa întreaga hartă a adevărului, totuși nu l-a descoperit în întregime ucenicilor Săi. El le-a prezentat numai acele subiecte care erau esențiale pentru înaintarea lor pe calea cerului. Înțelepciunea Sa L-a făcut să rămână tăcut cu privire la multe lucruri. Ev 57.4

Așa cum S-a abținut să le spună ucenicilor Săi multe lucruri, deoarece știa că le va fi imposibil să le înțeleagă în vremea aceea, tot astfel, în zilele noastre sunt multe lucruri pe care EI nu ni le descoperă, deoarece știe capacitatea noastră limitată de a înțelege. — Manuscript 118, 1902. Ev 57.5

Întrevederi personale — Lucrarea Domnului Hristos a fost alcătuită în mare parte din întrevederi personale. El a manifestat o atenție plină de credincioșie față de auditoriul format dintr-o singură persoană, iar acel singur suflet a transmis învățătura primită la mii de alte suflete. — The Review and Herald, 9 mai, 1899. Ev 58.1

La ospețe — Când a fost invitat la un ospăț, Domnul Hristos a acceptat invitația pentru ca, în timp ce ședea la masă, să poată semăna semințele adevărului în inima celor prezenți. El a știut că semințele semănate în felul acesta aveau să răsară și să aducă roade. Domnul a știut că, mai târziu, unii dintre aceia care au stat la masă cu El vor răspunde la chemarea Sa de a-L urma. Noi avem privilegiul de a studia modalitatea de învățare a Domnului Hristos, care mergea din loc în loc, semănând pretutindeni semințele adevărului. — Manuscript 113, 1902. Ev 58.2

Planul de culegere a roadelor pe care l-a avut Hristos — Domnul Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi,5 ca să meargă în locurile unde, mai târziu, urma să meargă El însuși. — Manuscript 19, 1910. Ev 58.3

A fost corectă metoda lui Hristos? — Maiestatea cerului a călătorit din loc în loc, mergând pe jos și învățându-i pe oameni în aer liber, pe malul mării și pe coasta muntelui. În felul acesta, El i-a atras pe oameni la Sine. Oare suntem noi mai mari ca Domnul nostru? A fost corectă metoda Sa? Am lucrat noi lipsiți de înțelepciune, prin faptul că am păstrat simplitatea și evlavia? Încă nu ne-am învățat lecțiile așa cum ar fi trebuit. Domnul Hristos declară: “Luați jugul Meu” de cumpătare și de ascultare “asupra voastră și învățați de la Mine ... și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.” — Letter 140, 1898. Ev 58.4

Modelare și corectare în slujba lui Hristos — Lucrarea ucenicilor a avut nevoie de modelare și de corectare, prin disciplinarea cea mai atentă și prin faptul că le explicau altora cunoștința cuvântului pe care îl primiseră ei înșiși, iar Domnul Hristos le-a dat îndrumări speciale cu privire la comportamentul și lucrarea lor. Chiar prin propria viață, El le-a dat un exemplu de conformare strictă față de regulile pe care le instituia pentru ei. Ucenici nu trebuiau să intre în controversă cu nimeni, pentru că nu aceasta era lucrarea lor. Ei trebuiau să descopere și să apere adevărul prin propriul caracter și să manifeste un creștinism veritabil, prin rugăciune stăruitoare și meditație. Aceasta urma să fie într-un contrast hotărât cu religia fariseilor și a saducheilor. Ei trebuiau să atragă atenția ascultătorilor la adevărurile mai mari care urmau să fie descoperite. Ucenicii lansau săgeata, iar Duhul lui Dumnezeu o conducea așa încât să pătrundă în inimă. — The Review and Herald, 1 februarie, 1898. Ev 58.5