Evanghelizare

13/168

Lucrătorii din zonele rurale4

Începerea lucrării în zonele în care nu s-a lucrat — Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ. Avem în fața noastră o mare lucrare — aceea de încheiere a vestirii ultimei solii de avertizare pentru o lume păcătoasă. Unii vor fi luați de la plug, de la vie, din diferite alte ramuri de activitate și vor fi trimiși de Domnul să prezinte lumii această solie. Ev 48.1

Lumea și-a ieșit din făgaș. Priveliștea este descurajatoare. Dar Hristos îi salută cu asigurări pline de nădejde chiar pe oamenii care ne fac să fim descurajați. În ei, El vede însușiri care-i va face în stare să ocupe un loc în via Lui, Dacă vor fi mereu dispuși să se lase învățați, El îi va face, prin providența Sa, să fie niște femei și bărbați pregătiți să săvârșească o lucrare ce nu va depăși capacitățile lor. El le va da Duhul Sfânt, prin care vor primi o mare putere de a vorbi. Ev 48.2

Lucrarea trebuie să fie începută în numeroase teritorii pustii și nelucrate. Mântuitorul vede partea luminoasă a lucrurilor, iar strălucirea acestei viziuni le va da încredere multor lucrători, care, dacă încep cu modestie și lucrează cu toată inima, se vor dovedi a fi oameni potriviți pentru timpul și locul acela. Domnul Hristos vede toată nenorocirea și disperarea lumii, o priveliște care i-ar copleși pe unii dintre lucrătorii noștri de valoare și i-ar descuraja într-o asemenea măsură, încât nu ar ști nici măcar cum să înceapă să-i conducă pe oameni chiar și pe prima treapta a scării. Metodele lor precise sunt de mică valoare. Ei ar sta pe treptele de mai sus ale scării, spunând: “Urcați-vă unde suntem noi!” Totuși sărmanele suflete nu știu unde să-și pună picioarele. Ev 48.3

Inima Domnului Hristos nu este îngrijorată când îi vede pe cei săraci în toate sensurile cuvântului; nu este înviorată de felul cum vede El persoanele umile, care nu au fost tratate bine; nu se teme de foamea după neprihănire ce pare că nu este satisfăcută, din cauza incapacității multora de a începe lucrarea. EI întâmpină cu liniște chiar stările de lucruri care i-ar descuraja pe mulți pastori. EI corectează evlavia noastră supusă greșelilor, încredințând răspunderea lucrării pentru cei săraci și nevoiași din zonele subdezvoltate ale lumii, în mâna unor oameni cu inimi pline de milă față de cei neștiutori și rătăciți. Domnul îi învață pe acești lucrători cum să-i întâmpine pe aceia pe care dorește să-i ajute. Ei vor fi încurajați, când vor vedea că li se deschid porți de intrare în locuri unde pot să facă o lucrare misionară medicală. Pentru că nu se încred în ei înșiși, îi dau lui Dumnezeu toată slava.... Ev 49.1

Oamenii simpli trebuie să-și ocupe locurile în calitate de lucrători pentru Dumnezeu. Când vor împărtăși necazurile semenilor lor, așa cum Mântuitorul a împărtășit necazurile omenirii, Îl vor vedea prin credință lucrând împreună cu ei. — Testimonies for the Church 7:270-272 (1902). Ev 49.2

Lucrători tineri pentru locurile dificile — Tinerii și tinerele care se dedică lucrării de prezentare a adevărului și de convertire a sufletelor trebuie să fie întăriți mai întâi de Duhul Sfânt, iar apoi să meargă în locurile cele mai nepromițătoare. Domnul nu le-a încredințat lucrarea de predicare în biserică acelora care nu au experiență. Solia trebuie să fie propovăduită “la drumuri și la garduri”. — Manuscript 3, 1901. Ev 49.3

Familii care trebuie să lucreze în locurile dificile — Familiile care cunosc adevărul trebuie să meargă în zonele neglijate și să le ducă și altora lumina adevărului. Urmați exemplul acelora care au făcut o lucrare de pionierat în teritoriile noi. Lucrați cu înțelepciune în locurile unde puteți să îndepliniți lucrarea cea mai bună. Învățați principiile reformei sănătății pentru a fi în stare sa le prezentați și altora, învățați să-i tratați pe bolnavi, citind și studiind diferite cărți și reviste despre sănătate, iar astfel veți face o lucrare mai bună pentru Domnul. — Letter 136, 1902. Ev 50.1

Lucrarea celor din centrele mari — Aceia care trăiesc în centrele mari ar câștiga o experiență valoroasă, dacă ar merge cu Biblia în mâna și cu inima deschisă față de îndemnurile Duhului Sfânt în locurile mai puțin populate, “Ia drumuri și la garduri”, pentru a vesti solia pe care au primit-o. — The Review and Herald, 2 august, 1906. Ev 50.2

În munți și văi — Pe când mă aflam în Lakeport [California de Nord] am fost impresionată adânc de gândul că aici era un loc unde trebuia să fie îndeplinită o lucrare credincioasă de vestire a soliei adevărului. În regiunea aceasta de munte sunt multe suflete care au nevoie de adevărurile soliei îngerului al treilea. Conduși de puterea Duhului Sfânt, noi trebuie să propovăduim adevărul pentru timpul acesta în localitățile din munți și văi. Ecourile avertizărilor solemne ale adevărului trebuie să răsune tot mai departe. Solia trebuie să ajungă repede la oameni. Ea trebuie să fie vestită “poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo”. Bărbați și femei cu înțelepciune să se angajeze fără nici o întârziere în lucrarea de semănare a semințelor Evangheliei.... Ev 50.3

Domnul va lucra prin aceia care le vor explica Scripturile oamenilor care și-au stabilit căminul în aceste zone retrase ale țării. Le adresez fraților și surorilor mele apelul de a se uni în îndeplinirea acestei lucrări bune și de a o duce până la capăt.... Ev 51.1

Motivul pentru care vă atrag atenția asupra localității Lakeport și a așezărilor învecinate este că locurile acestea nu au avut încă posibilitatea de a cunoaște bine adevărul pentru timpul nostru. Poate că printre cei din poporul nostru sunt unii care vor fi de acord să-și folosească mijloacele financiare pentru a susține începerea lucrării misionare în teritorii noi. Acestora aș dori să le spun: în Numele Domnului, faceți tot ce puteți pentru a ajuta. Încă nu am cercetat pe deplin cât de vast este teritoriul de lucru aflat aici, dar Lakeport este unul dintre locurile care mi-au fost arătate ca având nevoie de atenția noastră. Ev 51.2

Am multe de spus cu privire la așezările acestea din munți. Ele sunt asemănătoare cu așezările din preajma orașului Washington, unde ar trebui să fie îndeplinită o lucrare similară. Oare nu va lucra poporul nostru cu mai multă credincioșie “la drumuri și la garduri”? Întreprinderile comerciale au absorbit așa de multă vreme interesele și capacitățile atât de multor adventiști de ziua a șaptea, încât ei sunt într-o mare măsură nepotriviți pentru a face lucrarea de a le duce lumina adevărului prezent acelora care nu o cunosc. Nu ar trebui să fim mulțumiți să îngăduim ca starea aceasta să continue. Ev 51.3

Dacă ar ieși din orașe și ar începe să lucreze în aceste locuri izolate, mulți din poporul nostru și-ar recăpăta sănătatea fizică. Îi îndemn pe frații noștri să meargă doi câte doi, ca misionari, în aceste locuri de la țară. Mergeți cu umilință. Hristos ne-a dat un exemplu, iar El va binecuvânta cu siguranță eforturile acelora care vor lucra în temere de Dumnezeu, vestind solia pe care Mântuitorul le-a dat-o primilor ucenici: “Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” — Manuscript 65, 1908. Ev 51.4

Familii misionare pentru sate și orașe mici — Frații care doresc să se mute în alte localități și care au în vedere slava lui Dumnezeu, simțind că au o responsabilitate personală de a le face bine altora, de a binecuvânta și de a salva sufletele pentru care Domnul Hristos a sacrificat viața Sa prețioasă, trebuie să se mute în orașele mici și în satele unde lumina este mică sau nu este deloc. Acolo, ei pot să fie de un folos real, binecuvântându-i pe alții prin munca și experiența lor. Este nevoie de misionari care să meargă în orașele mici și în sate pentru a înălța stindardul adevărului, pentru ca Dumnezeu să aibă martorii Săi răspândiți pretutindeni în țară, așa încât lumina adevărului să pătrundă acolo unde nu a ajuns încă, iar stindardul adevărului să fie înălțat acolo unde încă nu este cunoscut.... Ev 52.1

Domnul Isus nu a neglijat satele — Raportul declară că “Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu”.... Ev 52.2

Așadar, oare nu este datoria unora care stau degeaba aici (Battle Creek) să meargă în locurile unde pot să-L reprezinte pe Hristos și adevărul Său prețios? — The General Conference Daily Bulletin, 20 martie, 1891. Ev 52.3