Evanghelizare

79/168

Ferirea noilor membri de greșeli doctrinare și fanatism

Satana îi tulbură și îi distrage pe noii credincioși — Ori de câte ori se înființează o grupă nouă de credincioși, Satana încearcă fără încetare să-i tulbure și să-i distragă. Dacă o persoană se întoarce de la păcatele ei, presupuneți că Satana o va lăsa în pace? Nicidecum. Dorim să priviți bine la temelia nădejdii voastre. Dorim ca viața și faptele voastre să arate că sunteți niște copii ai lui Dumnezeu. — Manuscript 5, 1885. Ev 357.4

Satana nu duce lipsă de teorii pentru a-i amăgi pe cei nou-convertiți — Satana se străduiește fără încetare să-i ducă pe oameni la idei false. El este dumnezeul tuturor dezbinărilor și nu duce lipsă de teorii pe care să le promoveze pentru a amăgi. Noi secte apar încontinuu pentru a atrage departe de adevăr și, în loc de a fi hrăniți cu pâinea vieții, oamenilor le sunt servite niște povești. Scripturile sunt răstălmăcite și scoase din contextul lor real, fiind citate pentru a da o aparență de adevăr ideilor false. Veșmintele adevărului sunt furate pentru a ascunde sub ele trăsăturile ereziilor. Ev 358.1

În Galatia, apostolul Pavel a sădit adevărurile curate ale Evangheliei. El a predicat doctrina neprihănirii prin credință, iar lucrarea lui a fost răsplătită prin faptul că a văzut biserica din Galatia convertită la Evanghelie. Apoi, Satana a început să lucreze prin învățători mincinoși pentru a încurca mintea unora dintre credincioși. Lăudăroșenia acestor învățători și pretenția de a avea o putere făcătoare de minuni au orbit ochii spirituali ai multora dintre nou-convertiți, iar ei au fost înșelați.... Ev 358.2

Pentru o vreme, Pavel a pierdut influența asupra acelora care fuseseră amăgiți, dar pentru că s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu și a respins interpretările învățătorilor apostaziați, el a fost în stare să-i facă pe credincioși să înțeleagă faptul că fuseseră înșelați, și astfel a înfrânt planurile lui Satana. Cei nou-convertiți s-au întors la credință, fiind pregătiți să treacă de partea adevărului într-o modalitate inteligentă. — Manuscript 43, 1907. Ev 358.3

Doctrine false susținute de pretinși credincioși — Cu toții vom fi încercați serios. Oameni care pretind a crede adevărul vor veni la noi și ne vor propune doctrine false care, dacă le vom acorda atenție, vor tulbura credința noastră în adevărul prezent. Numai religia adevărată va rezista testului judecății. — The Review and Herald, 2 decembrie, 1884. Ev 359.1

Eforturile lui Satana de a-i dezbina pe cei din poporul lui Dumnezeu — Domnul Hristos a profetizat că venirea înșelătorilor va constitui pentru ucenicii Săi un pericol mai mare decât însăși persecuția. Ev 359.2

Avertizarea aceasta este repetată adesea. Atenția cu care trebuiau ei să se ferească de amăgitorii care vor veni cu problemele lor științifice, trebuia să fie mai mare decât față de orice alt pericol pe care aveau să-l întâmpine, deoarece pătrunderea acestor duhuri amăgitoare în biserică însemna pătrunderea minciunilor iscusite pe care Satana le-a pregătit cu ingeniozitate pentru a slăbi înțelegerea spirituală a acelora care sunt lipsiți de experiență în lucrările Duhului Sfânt și a acelora care sunt mulțumiți cu o cunoaștere redusă. Efortul amăgitorilor a fost acela de a submina încrederea în adevărul lui Dumnezeu și de a face imposibilă deosebirea între adevăr și minciună. Subiecte științifice minunate și fanteziste vor fi prezentate și aduse în atenția celor nestatornici, iar dacă aceia care sunt credincioși nu veghează, vrăjmașul, deghizat într-un înger al luminii, îi va duce pe căi false.... Ev 359.3

Satana este foarte abil în jocul cu sufletul oamenilor și acționează în modalitatea cea mai ascunsă și amăgitoare pentru a nimici credința celor din poporul lui Dumnezeu și pentru a-i descuraja.... El lucrează și în zilele noastre așa cum a lucrat în cer, pentru a-i dezbina pe cei din poporul lui Dumnezeu chiar în ultima etapă a istoriei lumii. El caută să creeze neînțelegeri, să stârnească dezbateri și certuri și să înlăture, dacă este cu putință, vechile pietre de hotar ale adevărului, care i-au fost încredințate poporului lui Dumnezeu. El încearcă să facă în așa fel încât să para că Domnul Se contrazice pe Sine însuși. Ev 359.4

Când va apărea sub forma unui înger al luminii, Satana va prinde sufletele în capcana lui și le va înșela. Oameni care pretind că au fost învățați de Dumnezeu vor adopta teorii false și le vor prezenta cu atâta iscusință, încât vor introduce amăgirile lui Satana. În felul acesta, Satana va fi prezentat ca fiind un înger al luminii și va avea ocazia de a-și prezenta poveștile plăcute. Ev 360.1

Noi vom fi nevoiți să ne confruntăm cu acești profeți mincinoși. Ei vor face efortul de a-i înșela pe mulți, determinându-i să primească niște teorii false. Multe pasaje din Scriptură vor fi aplicate greșit, într-o asemenea modalitate, încât teoriile amăgitoare vor părea că sunt întemeiate pe cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu. Adevărul prețios va fi preluat și adaptat, ca să susțină și să confirme minciuna. Acești profeți mincinoși, care pretind că sunt învățați de Dumnezeu, vor lua pasajele frumoase din Scriptură, care au fost date pentru a înfrumuseța adevărul, și le vor folosi ca pe o mantie a neprihănirii pentru a acoperi teoriile false și periculoase. Chiar și unii dintre aceia pe care Dumnezeu i-a onorat în trecut se vor îndepărta de adevăr atât de mult, încât vor susține teoriile amăgitoare cu privire la multe părți din adevăr, inclusiv cu privire la subiectul Sanctuarului. — Manuscript 11, 1906. Ev 360.2

Biserica va fi cernută — Întotdeauna este dificil să ne păstrăm credința neclintită de la început și până la sfârșit, iar dificultatea aceasta crește când există influențe ascunse care lucrează fără încetare pentru a aduce în interior un alt spirit, un element care contracarează lucrarea și prezintă punctul de vedere al lui Satana. Ev 360.3

În absența persecuției, în rândurile noastre s-au strecurat oameni care par a fi serioși și al căror creștinism este indiscutabil, dar care, dacă s-ar ivi persecuția, ar ieși din mijlocul nostru. În timp de criză, ei vor considera că unele argumente amăgitoare care au avut influență asupra minții lor sunt puternice. Satana a pregătit capcane diverse pentru minți diverse. Ev 360.4

Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, biserica va fi cernută prin încercări grele, iar o parte mai mare decât anticipăm acum va acorda atenție duhurilor amăgitoare și învățăturilor diavolești. În loc de a fi întăriți când ajung în locuri dificile, mulți vor dovedi că sunt niște mlădițe uscate ale Viței adevărate, care nu aduc roade, iar gospodarul le va înlătura. — Letter 3, 1890. Ev 361.1

Să rămânem neclintiți de partea adevărului biblic — Creștinul trebuie să fie “bine înrădăcinat și întemeiat” în adevăr, ca să poată sta neclintit împotriva ispitelor vrăjmașului. El trebuie să își înnoiască puterea fără încetare și să rămână ferm de partea adevărului Bibliei. Vor fi prezentate tot felul de povești pentru a-i amăgi pe cei credincioși și pentru a-i face să renunțe la supunerea lor față de Dumnezeu, dar ei trebuie să privească în sus, să creadă în Dumnezeu și să rămână bine înrădăcinați și întemeiați în adevăr. Ev 361.2

Rămâneți neclintiți alături de Domnul Isus și nu renunțați niciodată. Trebuie să aveți convingeri ferme cu privire la credința voastră. Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu să vă determine să vă dedicați inima, mintea, sufletul și puterea pentru a împlini voia Sa. Rămâneți cu hotărâre la un clar “Așa zice Domnul”. Argumentul vostru să fie: “Stă scris.” Prin urmare, noi va trebui să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Credința aceasta nu și-a pierdut nimic din caracterul ei sfânt, oricât de discutabilă ar putea împotrivitorii ei să creadă că este. Ev 361.3

Aceia care își urmează propria gândire și merg pe propriile căi își vor forma caractere denaturate. Învățăturile inutile și ideile subtile vor fi prezentate ca fiind ceva acceptabil, pentru a-i înșela, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Oare clădesc membrii bisericii pe Stâncă? Furtuna vine și va pune la încercare credința fiecărui om, pentru a se vedea ce fel de credință este. Credincioșii trebuie să rămână acum bine înrădăcinați în Hristos, pentru că, altfel, vor fi duși în rătăcire de o minciună sau alta. Credința voastră să fie susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Atașați-vă cu fermitate de mărturia vie a adevărului. Credeți în Hristos ca Mântuitor personal. El a fost și va fi întotdeauna pentru noi Stânca veacurilor. Mărturia Duhului lui Dumnezeu este adevărată. Nu vă schimbați credința pentru nici o altă învățătură care vă va ademeni sufletul, oricât de plăcută ar părea. Ev 361.4

Ideile false ale lui Satana se înmulțesc acum, iar aceia care se abat de la calea adevărului se vor rătăci. Pentru că nu au nici o ancoră, ei vor aluneca dintr-o amăgire în alta, purtați de vânturile unor învățături ciudate. Satana a coborât cu o putere mare. Mulți vor fi înșelați de minunile lui.... Ev 362.1

Îndemn pe fiecare să fie statornic și să cunoască bine adevărurile pe care le-am auzit, le-am primit și le-am susținut. Declarațiile Cuvântului lui Dumnezeu sunt clare. Stați neclintiți pe platforma adevărului veșnic. Respingeți orice fel de idee falsă, chiar dacă va fi înveșmântată într-o aparență de adevăr. — The Review and Herald, 31 august, 1905. Ev 362.2

Îndepărtarea de pietrele de hotar ale Bibliei — Mulți cunosc atât de puțin Biblia, încât credința le este tulburată. Ei îndepărtează vechile pietre de hotar, iar ideile false și vânturile de învățătură îi poartă încoace și încolo. Știința, pe nedrept numită astfel, înlătură temelia principiului creștin, iar aceia care au fost cândva în credință, ajung să se îndepărteze de vechile pietre de hotar ale Biblie și se despart de Dumnezeu, în ciuda faptului că încă pretind că sunt copiii Săi. — The Review and Herald, 29 decembrie, 1896. Ev 362.3

Noi grupări de așa-ziși credincioși — Membrii bisericii trebuie să fie avertizați și să înțeleagă puterile subtile ale slujitorilor lui Satana, cu care vor trebui să se confrunte. Dacă nu vor fi îmbrăcați cu întreaga armură, nu vor fi în stare să biruiască toți vrăjmașii pe care îi vor întâlni, dintre care unii încă nici nu au apărut. Ev 362.4

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, confederațiile răului vor crește ca număr și putere. Ele vor crea o influență potrivnică adevărului, alcătuind grupări noi de așa-ziși credincioși, care vor pune în aplicare teoriile lor amăgitoare. Apostazia se va mări. “Unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.” Oamenii s-au unit pentru a se împotrivi Domnului Dumnezeului cerurilor, iar biserica este numai pe jumătate conștientă cu privire la situația aceasta. În mijlocul celor credincioși este necesar să fie mai multă rugăciune și un efort mult mai stăruitor. — The Review and Herald, 5 august, 1909. Ev 363.1

Pericolul necunoașterii istoriei noastre — Orice experiență adevărată în domeniul învățăturilor religioase va purta amprenta lui Iehova. Toți trebuie să înțeleagă necesitatea de a înțelege adevărul pentru ei înșiși. Este nevoie să înțelegem doctrinele pe care le-am cercetat cu atenție și cu rugăciune. Mi-a fost descoperit că în mijlocul poporului nostru este o mare lipsă de cunoștință cu privire la apariția și înaintarea soliei îngerului al treilea. Este imperios necesar să studiem cartea lui Daniel și cartea Apocalipsa și să învățăm bine textele, ca să știm ce este scris. Ev 363.2

Mi-a fost arătat cu hotărâre că mulți vor pleca din rândul nostru, acordând atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor diavolilor. Domnul dorește ca fiecare suflet care pretinde a crede adevărul să cunoască bine acest adevăr. Vor apărea profeți falși care îi vor înșela pe mulți. Tot ce poate să fie zguduit va fi zguduit. Prin urmare, oare nu se cuvine ca fiecare credincios să înțeleagă dovezile credinței noastre? În loc de a avea atât de multe predici, ar trebui să se cerceteze mai îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu, explicându-se Scripturile text cu text și căutând dovezile puternice prezentate, care susțin doctrinele fundamentale ce ne-au adus în locul în care suntem acum, pe platforma adevărului veșnic. Ev 363.3

Sufletul meu este foarte întristat când văd cât de repede vor primi amăgirile lui Satana și cât de repede vor fi fermecați de o sfințenie falsă, unii dintre cei care au avut lumina și adevărul. Când se vor îndepărta de pietrele de hotar puse de Domnul ca să putem înțelege poziția în care ne aflăm în conformitate cu profeția, oamenii nu vor mai ști încotro se îndreaptă. — Manuscript 185, 1897. Ev 364.1

Idei false prezentate într-o modalitate atrăgătoare — Pretutindeni în jurul nostru se află din abundență învățături false, o evlavie falsă, o credință falsă, dintre care multe par să fie corecte. Vor veni învățători înveșmântați ca niște îngeri ai luminii și, dacă va fi cu putință, îi vor înșela chiar și pe cei aleși. Dacă doresc să nu fie înșelați de urzeala minciunilor pe care le va inventa Satana, tinerii trebuie să învețe cât pot de mult din adevăr. Ei trebuie să trăiască în lumina neprihănirii lui Hristos. Ei trebuie să fie înrădăcinați și întemeiați în adevăr, ca să le poată împărtăși altora lumina pe care o primesc. — The Youth's Instructor, 22 aprilie, 1897. Ev 364.2

Pericolele unei religii senzaționale — Nu este nici o siguranță, cu atât mai puțin beneficiu, ca membrii bisericii noastre să participe la aceste adunări religioase populare. Mai degrabă, să cercetăm Scripturile cu multă atenție și rugăciune stăruitoare, ca să înțelegem temelia credinței noastre. Dacă vom face așa, nu vom fi ispitiți să ne amestecăm printre aceia care, deși au pretenții de înaltă sfințire, se împotrivesc Legii lui Dumnezeu. Ev 364.3

Nu trebuie să avem o religie senzațională, care nu are nici o rădăcină în adevăr. Oamenilor să le fie dată o învățătură serioasă cu privire la dovezile credinței noastre. Ei trebuie să fie educați mult mai mult decât au fost până acum cu privire la învățăturile Bibliei și, îndeosebi, cu privire la lecțiile practice pe care Isus le-a dat ucenicilor Săi. Credincioșii să fie convinși de marea lor nevoie de a cunoaște Biblia. Să se depună eforturi stăruitoare de a întipări în mintea tuturor argumentele temeinice ale adevărului, pentru că fiecare va fi pus la încercare, iar aceia care sunt înrădăcinați și întemeiați în lucrarea lui Dumnezeu vor rămâne neclintiți de ereziile care se vor ivi din toate părțile. Totuși, dacă vreunul neglijează să aibă parte de pregătirea necesară, va fi spulberat de ideile false care vor avea o aparență de adevăr. — Gospel Workers, 228, 229 (1892). Ev 364.4

Amăgirile Babilonului și ale lui antihrist — Fiecare dintre noi are o datorie personală de a trăi smerit înaintea lui Dumnezeu. Să nu căutăm nici o solie nouă și ciudată. Să nu credem că aceia care sunt aleșii lui Dumnezeu și se străduiesc să umble în lumină alcătuiesc Babilonul. Bisericile căzute sunt Babilonul. Babilonul a cultivat învățături otrăvitoare, vinul minciunii. Acest vin al minciunii este format din învățături false, cum ar fi nemurirea naturală a sufletului, chinul veșnic al celor nelegiuiți, negarea preexistenței lui Hristos înainte de nașterea Sa în Betleem și susținerea și înălțarea primei zile a săptămânii mai presus de ziua sfântă aleasă de Dumnezeu. Acestea și tot felul de alte minciuni îi sunt prezentate lumii de către diferite biserici.... Îngerii căzuți de pe pământ alcătuiesc confederații împreună cu oamenii răi. În veacul acesta, antihristul se va arăta ca fiind Hristos cel adevărat, iar atunci Legea lui Dumnezeu va fi anulată pe deplin în națiunile din lumea noastră. Răzvrătirea împotriva Legii sfinte a lui Dumnezeu va ajunge la culme. Totuși adevăratul conducător al acestei răzvrătiri este Satana, deghizat într-un înger al luminii. Oamenii vor fi înșelați și îl vor înălța în locul lui Dumnezeu, zeificându-l. — The Review and Herald, 12 septembrie, 1893. Ev 365.1

Credincioșii să continue să cerceteze Scripturile — Nu este suficient doar să citim Cuvântul lui Dumnezeu, ci el trebuie să pătrundă în inima și în mintea noastră, ca să putem fi întemeiați în adevărul binecuvântat. Dacă neglijăm să cercetăm personal Scripturile, ca să cunoaștem adevărul și, ca urmare, ajungem să fim duși în rătăcire, noi vom fi răspunzători pentru faptul acesta. Trebuie să cercetăm Scripturile cu atenție, așa încât să cunoaștem fiecare condiție pe care a stabilit-o Domnul pentru noi, și chiar dacă mintea noastră are o capacitate limitată, printr-o cercetare minuțioasă a Cuvântului lui Dumnezeu, suntem în stare să ajungem buni cunoscători ai Scripturilor și să le explicăm altora. — The Review and Herald, 3 aprilie, 1888. Ev 366.1

Cărțile noastre sunt folositoare pentru consolidarea noilor credincioși — Mulți se vor îndepărta de la credință și le vor acorda atenție duhurilor amăgitoare. Cărțile Patriarhi și profeți și Tragedia veacurilor sunt adaptate îndeosebi pentru cei nou-veniți la credință, ca să poată fi consolidați în adevăr. În ele sunt evidențiate pericolele pe care bisericile trebuie să le evite. Aceia care au ajuns să se familiarizeze cu învățăturile din cărțile acestea vor înțelege pericolele care se află în fața lor și vor fi în stare să discearnă calea care este trasată cu claritate înaintea lor. Ei vor fi feriți de căile ciudate, iar pașii lor vor lăsa urme drepte, ca nu cumva mieii să fie abătuți de pe ea. Ev 366.2

În cărțile Hristos, Lumina lumii, Patriarhi și profeți, Tragedia veacurilor și Daniel și Apocalipsa se află învățături prețioase. Cărțile acestea trebuie să fie considerate ca având o importanță deosebită și să se facă toate eforturile pentru a le pune la dispoziția oamenilor. — Letter 229, 1903. Ev 366.3

O judecată bună în tratarea membrilor noi — Acțiunile grăbite și negândite rezultă din lipsa de judecată și duc la greșeli. Totuși lucrul cel mai vrednic de plâns este că cei nou-convertiți vor fi răniți de influența unor astfel de oameni, iar încrederea lor în lucrarea lui Dumnezeu va fi zguduită. Să ne rugăm ca atunci când va veni timpul să acționăm, să fim pregătiți. — Letter 16, 1907. Ev 366.4