Evanghelizare

78/168

Ajutorul acordat noilor credincioși pentru a câștiga suflete

Pastorul să-i învețe pe noii credincioși să câștige suflete — Să fie vizitat un loc după altul și să fie înființată biserică după biserică. Aceia care trec de partea adevărului să fie organizați în comunități, iar apoi slujitorul Domnului să meargă mai departe spre alte locuri la fel de importante. Ev 353.3

Îndată ce o comunitate este organizată, pastorul să-i pună pe membri la lucru. Ei vor avea nevoie să fie învățați cum să lucreze cu succes.... Ev 353.4

Puterea Evangheliei trebuie să vină asupra grupelor formate, pregătindu-le pentru slujire. Unii dintre cei nou-convertiți vor fi atât de plini de puterea lui Dumnezeu, încât vor intra imediat în lucrare. Ei vor lucra atât de zelos, încât nu vor avea nici timp și nici dispoziție de a slăbi mâinile fraților lor prin critici lipsite de amabilitate. Singura lor dorință va fi aceea de a duce adevărul în regiunile îndepărtate. — Testimonies for the Church 7:20 (1902). Ev 354.1

Subliniați responsabilitatea personală față de Dumnezeu — Cei nou-veniți la credință trebuie să fie educați cu privire la responsabilitatea individuală și cu privire la lucrarea personală de salvare a altora. Credința trebuie să fie pusă în practică, sfințirea să fie cultivată, iar blândețea și smerenia lui Hristos să ajungă o parte a vieții noastre de zi cu zi. Lucrarea săvârșită în inima fiecărui slujitor omenesc al lui Hristos trebuie să fie adâncă și cuprinzătoare. Ev 354.2

Acelora care declară că primesc și cred adevărul să li se arate care este influența mortală a egoismului și care este puterea lui de a corupe și de a întina. Dacă Duhul Sfânt nu va lucra asupra omului, va veni o altă putere ce va pune stăpânire pe mintea și pe judecata lui. Singura speranță a sufletului este să-l cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care L-a trimis El. Fiecare suflet trebuie să primească de la Dumnezeu învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo și să își înțeleagă responsabilitatea personală față de El de a se angaja în slujirea Domnului său, căruia îi aparține și căruia i se cere să-I slujească în lucrarea de salvare a sufletelor de la moarte. — Manuscript 23, 1899. Ev 354.3

Legământul botezului, un angajament pentru câștigarea de suflete — Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să simtă o simpatie nobilă și plină de generozitate față de fiecare ramură a lucrării îndeplinite în marele câmp de seceriș. Prin legământul botezului, ei se angajează să depună eforturi stăruitoare și pline de renunțare la sine pentru a promova lucrarea de salvare a sufletelor în locurile cele mai dificile ale câmpului misionar. Dumnezeu i-a încredințat fiecărui credincios responsabilitatea de a se strădui să-i salveze pe cei neajutorați și asupriți. — Australian Union Conference Record, 1 iunie, 1903 Ev 354.4

Cei care sunt convertiți cu adevărat vor lucra pentru alții — Harul divin din sufletul celui nou-convertit va lucra progresiv. El primește un har tot mai mare, care nu trebuie să fie ascuns sub obroc, ci să fie împărtășit pentru ca și alții să poată beneficia. Acela care este convertit cu adevărat va lucra pentru a-i salva pe cei ce se află în întuneric. Numai sufletul convertit cu adevărat va merge cu credință pentru a salva un alt suflet, iar apoi un altul. Cei care îndeplinesc lucrarea acesta sunt slujitorii lui Dumnezeu, fiii și fiicele Sale. Ei sunt o parte din marea Sa întreprindere, iar lucrarea lor este aceea de a ajuta la repararea spărturii pe care Satana și slujitorii lui au făcut-o în Legea lui Dumnezeu, călcând în picioare Sabatul adevărat și punând în locul lui o zi de odihnă falsă. — Letter 29, 1900. Ev 355.1

De ce unii dintre noii credincioși nu progresează — Sufletele umile, încrezătoare și sincere ar putea să îndeplinească o lucrare care va aduce bucurie printre îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Lucrarea lor în cămin, printre vecini și în biserică va avea rezultate ce vor dura cât veșnicia. Motivul pentru care cei nou-convertiți nu trec dincolo de ABC-ul lucrurilor spirituale este tocmai pentru că nu îndeplinesc lucrarea aceasta. Ei rămân mereu niște copilași, având nevoie fără încetare să fie hrăniți cu lapte și nefiind niciodată în stare să se împărtășească din adevărata hrană a Evangheliei. — Letter 61, 1895. Ev 355.2

Întăriți în credință prin slujire — După ce sufletele sunt convertite, puneți-le îndată la lucru. Pe măsură ce lucrează în conformitate cu abilitățile lor, ele vor ajunge tot mai puternice. Noi am fost întăriți în credință prin confruntarea cu influențele potrivnice. Când lumina strălucește în inimă, lăsați-o să-și răspândească razele, învățați-i pe cei nou-convertiți că trebuie să fie părtași cu Hristos, să fie martorii Săi și să-L vestească lumii. Ev 355.3

Nimeni să nu fie grabnic să intre în controverse, ci să spună povestea simplă a dragostei lui Isus. Toți să cerceteze continuu Scripturile pentru a cunoaște dovezile credinței lor, așa încât, dacă sunt întrebați, să poată “da socoteală de nădejdea care este în ci, cu blândețe și temere”. Ev 356.1

Tratamentul cel mai bun pe care îl poate da biserica nu constă în predicare, ci în planificarea unei lucrări pentru cei nou-convertiți. Dacă este pus la lucru, cel descurajat va uita curând de descurajarea lui, cel slab va ajunge puternic, cel neștiutor va ajunge inteligent, iar toți vor fi pregătiți să prezinte adevărul așa cum este el în Isus. Ei vor constata că Acela care a făgăduit să-i mântuiască pe toți cei ce vin la El este un ajutor în vreme de nevoie. — The Review and Herald, 25 iunie, 1895. Ev 356.2

Relația dintre activitate și spiritualitate — Aceia care se angajează cel mai activ în îndeplinirea cu credincioșie a lucrării de câștigare a sufletelor pentru Isus Hristos sunt cei mai bine dezvoltați din punct de vedere al spiritualității și al evlaviei. Însăși lucrarea lor activă a constituit mijlocul de creștere spirituală. Există pericolul ca religia să-și piardă adâncimea pe măsură ce se extinde. Nu s-ar întâmpla așa dacă, în locul predicilor lungi, cei nou-veniți la credință ar primi o educație înțeleaptă. Învățați-i, încredințându-le o lucrare pe care să o facă într-un domeniu al activității religioase, pentru ca dragostea lor cea dintâi să nu se piardă, ci să fie tot mai fierbinte. Faceți-i să înțeleagă faptul că trebuie să stea bine pe picioarele lor și să nu aștepte să li se poarte de grijă, bazându-se pe sprijinul bisericii. În funcție de aptitudinile lor, ei pot să ajute biserica în multe domenii, pentru a se apropia de Dumnezeu, și pot să lucreze pe diferite căi pentru a influența persoane care, deși sunt în afara bisericii, vor face bine pentru biserică. Înțelepciunea și prosperitatea bisericii va avea o influență convingătoare în favoarea lor. Psalmistul s-a rugat pentru binecuvântarea bisericii astfel: “Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta!” — Letter 44, 1892. Ev 356.3

Creșterea creștină va fi evidentă — Nimic nu subminează spiritualitatea unui suflet mai repede ca închiderea lui în egoism și grijă față de sine. Aceia care își îngăduie să fie egoiști și neglijează să poarte de grijă față de cei pentru care Domnul Hristos și-a dat viața nu mănâncă pâinea vieții și nu beau din izvorul mântuirii. Ei sunt uscați și fără sevă, asemenea unui pom care nu aduce roade. Ei sunt niște pitici din punct de vedere spiritual, care consumă totul pentru ei înșiși, dar “ce seamănă omul aceea va culege”. Ev 357.1

Principiile creștine vor fi întotdeauna vizibile. Ele se vor manifesta pe sute de căi. Hristos care locuiește în suflet este ca o fântână ce nu seacă niciodată. — The Review and Herald, 15 ianuarie, 1895. Ev 357.2

A păstra biserica în viață prin slujire — Acela care se străduiește să mențină biserica în viață trebuie să-i învețe pe membri cum să conlucreze cu el pentru convertirea celor păcătoși. Aceasta este o metodă de conducere bună, iar rezultatul va fi mult mai bun, decât dacă va încerca să îndeplinească singur lucrarea. — The Review and Herald, 23 aprilie, 1908. Ev 357.3