Evanghelizare

76/168

Lucrarea pastorală și evanghelizarea

Grija față de cei nou-credincioși — După ce bărbații și femeile primesc adevărul, noi nu trebuie să plecăm, părăsindu-i, fără să ne mai pese de ei, ci trebuie să le purtăm de grijă. Noi trebuie să simțim o răspundere față de ei și să veghem asupra lor ca niște ispravnici credincioși care vor da socoteală. Prin urmare, când le vorbiți oamenilor, dați-i fiecăruia partea lui de hrană la vreme potrivită, dar voi înșivă trebuie să fiți în situația în care să le puteți oferi hrana aceasta. — Manuscript 13, 1888. Ev 345.2

Paște mielușeii mei — Domnul Isus i-a spus lui Petru: “Când te vei întoarce, să întărești pe frații tăi”, iar după învierea Sa, chiar înainte de înălțarea la cer, i-a spus ucenicului Său: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” “Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, “știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paște mielușeii Mei.” Ev 345.3

Petru nu avea multă experiență pentru lucrarea aceasta, dar nu putea să ajungă la maturitatea deplină a vieții creștine, dacă nu învăța să pască mielușeii, pe aceia care erau noi în credință. Pentru a le oferi celor neștiutori învățăturile potrivite, explicându-le Scripturile și educându-i pentru a fi folositori și pentru a-și împlini datoria, era necesară multă grijă, răbdare și perseverență. Aceasta este lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în biserica din zilele noastre. Dacă nu va fi îndeplinită, susținătorii adevărului vor avea o experiență insuficientă și vor fi expuși la ispite și amăgiri. Sarcina încredințată lui Petru ar trebui să fie îndeplinită de aproape fiecare pastor. Vocea lui Hristos se aude din nou și din nou, repetându-le subpăstorilor Săi sarcina aceasta: “Paște mielușeii Mei!”, “Paște mielușeii Mei!” Ev 346.1

În cuvintele adresate lui Petru sunt prezentate responsabilitățile slujitorilor Evangheliei, care au în grijă turma lui Dumnezeu. — Letter 3, 1892. Ev 346.2

Păstorirea turmei — Frații mei din lucrarea pastorală, haideți să hrănim turma lui Dumnezeu. Să încurajăm fiecare inimă. Să îndepărtăm privirile fraților și surorilor noastre de la trăsăturile neplăcute de caracter pe care le are aproape orice om și să-i învățăm să privească la Hristos, Cel întru totul vrednic de iubit, Cel dintâi dintre zecile de mii.... Ev 346.3

Dumnezeu le-a încredințat oamenilor muritori comorile prețioase ale adevărului. Comorile acestea pot să fie comparate cu niște fructe frumoase, care trebuie să le fie oferite oamenilor în vase curate și sfinte, așa încât să le primească și să se bucure de ele, spre slava lui Dumnezeu. — Manuscript 127, 1902. Ev 346.4

Vizitați fiecare familie — În calitate de păstor al turmei, pastorul trebuie să îngrijească oile și mielușeii, căutând oile pierdute și rătăcite și aducându-le înapoi în staul. El trebuie să viziteze fiecare familie, nu doar ca un simplu musafir, care se bucură de ospitalitatea ei, ci să se intereseze de starea spirituală a fiecărui membru al casei. Sufletul lui trebuie să fie plin de dragoste față de Dumnezeu, iar apoi, printr-o amabilitate binevoitoare, va fi în stare să ajungă la inima lor și să lucreze cu succes pentru părinți și copii, îndemnându-i, avertizându-i și încurajându-i, după cum cere situația. — Signs of the Times, 28 ianuarie, 1886. Ev 346.5

Apropiați-vă de inimi — Apropiați-vă de frații voștri, căutați-i și ajutați-i. Apropiați-vă de inima lor ca unii care sunt mișcați de neputințele lor. În felul acesta, putem să câștigăm biruințe pe care credința noastră mică nici nu le-a imaginat. Membrilor acestor familii să li se dea o lucrare de îndeplinit pentru binele altora. Dragostea și încrederea reciprocă le va da puterea morală de a fi conlucrători cu Dumnezeu. — Manuscript 43, 1898. Ev 347.1

Spinii trebuie să fie smulși și aruncați — Mulți dintre cei care se declară a fi creștini sunt atât de împovărați de grijile pământești, încât nu au timp pentru cultivarea evlaviei. Ei nu consideră că religia adevărată este cea mai importantă. O persoană poate să pară că primește adevărul, dar, dacă nu biruie trăsăturile de caracter necreștinești, spinii aceștia cresc și se întăresc, nimicind darurile prețioase ale Duhului Sfânt. Spinii din inimă trebuie să fie smulși și aruncați, deoarece binele și răul nu pot să crească în inimă în același timp. Înclinațiile și dorințele omenești nesfințite trebuie să fie îndepărtate din viață, pentru că sunt niște piedici în calea maturizării creștine. — Letter 13, 1902. Ev 347.2

Îndemnați și mustrați — Avem de făcut o lucrare pastorală, iar aceasta înseamnă a îndemna și a mustra cu îndelungă răbdare. Pastorul trebuie să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu pentru a arăta unde există o deficiență în viață. Dacă în caracterul acelora care se declară a fi urmași ai lui Hristos se află ceva nepotrivit, pastorul trebuie să simtă o răspundere și să nu se poarte ca un domn aspru peste cei ce sunt moștenirea lui Dumnezeu. Lucrul cu mintea omenească este lucrarea cea mai exigentă care le-a fost încredințată vreodată oamenilor muritori. — Manuscript 13, 1888. Ev 347.3

Faceți adesea din adunarea de Sabat o ocazie de studiu biblic — Mi-a fost arătat adesea că pastorii bisericilor locale ar trebui să predice mai puțin și să depună un efort mai mare în lucrarea personală. Membrii noștri nu trebuie să fie făcuți să creadă că trebuie să asculte o predică în fiecare Sabat. Mulți dintre aceia care ascultă predicile învață doar puțin, chiar dacă adevărul le este prezentat în propoziții clare. Adesea, ar fi mai folositor dacă adunările de Sabat ar avea caracterul unei ocazii de studiu biblic. Adevărul Bibliei să fie prezentat într-o modalitate atât de simplă și de interesantă, încât toți să înțeleagă cu ușurință principiile mântuirii. — Letter 192, 1906. Ev 348.1

Este nevoie de mai mult decât de predici — Un pastor este o persoană care păstorește. Dacă vă limitați activitatea doar la predicare, turma lui Dumnezeu va suferi, pentru că are nevoie de o lucrare personală. Cuvântările voastre să fie scurte. Predicile lungi vă obosesc atât pe voi, cât și pe oameni. Dacă pastorii și-ar reduce predicile doar la jumătate, ar face mai mult bine și le-ar rămâne energie și pentru lucrarea personală. Vizitați familiile, rugați-vă împreună cu ele, conversați cu ele, cercetați Scripturile împreună cu ele și le veți face bine. Dovediți-le că voi căutați prosperitatea lor și că doriți să fie niște creștini sănătoși. — Manuscript 8a, 1888. Ev 348.2

Tămâia parfumată a dragostei — Slujitorii Domnului trebuie să aibă în inimă dragostea sensibilizatoare a lui Isus. Fiecare pastor să trăiască plin de demnitate. Prin metode bine organizate, să meargă din casă în casă, purtând mereu tămâia parfumată a atmosferei pline de dragoste a cerului. Anticipați necazurile, dificultățile și durerile oamenilor, împărtășiți bucuriile și grijile tuturor, atât ale celor din înalta societate, cât și ale celor umili, ale celor bogați și ale celor săraci. — Letter 50, 1897. Ev 348.3

Predicarea pentru copii — În fiecare ocazie potrivită, repetați-le copiilor povestiri despre viața lui Isus. În fiecare predică, lăsați un mic loc pentru un cuvânt adresat în folosul copiilor. Slujitorul lui Hristos poate lega prietenii durabile cu acești micuți. Prin urmare, să nu piardă nici o ocazie de a-i ajuta să cunoască Scripturile mai bine. Lucrul acesta va face mai mult decât ne dăm seama pentru a împiedica planurile lui Satana. Dacă sunt familiarizați de timpuriu cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, va fi ridicată o barieră împotriva necredinței, iar copiii vor fi în stare să înfrunte vrăjmașul, prin cuvintele: “Este scris.” — Slujitorii evangheliei, 208 (1915). Ev 349.1

Binecuvântarea copiilor — Pastorii să nu uite să-i încurajeze pe mielușeii prețioși ai turmei. Domnul Hristos, Maiestatea cerului, a spus: “Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți; căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.” Domnul Isus nu i-a trimis pe copii la rabini, El nu i-a trimis la farisei, deoarece știa că oamenii aceia îi vor învăța să-L respingă pe Prietenul lor cel mai bun. Mamele care i-au adus pe copiii lor la Isus au făcut bine. Să nu uităm textul: “Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți; căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei”. Mamele să-i conducă pe copiii lor la Hristos. Slujitorii Evangheliei să-i ia pe copilași în brațe și să-i binecuvânteze în Numele lui Isus. Să le adreseze acestor micuți cuvinte care să exprime dragostea cea mai duioasă, pentru că Domnul Isus i-a luat pe mielușeii turmei în brațele Sale și i-a binecuvântat. — The Review and Herald, 24 martie, 1896. Ev 349.2

Predicile din Sabat pentru vizitatori — Când în locul de închinare sunt prezenți oameni învățați, oameni de stat și așa-zise persoane cu vază, pastorul crede că trebuie să le prezinte o cuvântare de înaltă ținută intelectuală, dar, prin încercarea de a proceda astfel, el pierde ocazia prețioasă de a-i învăța tocmai lecțiile pe care le-a prezentat cel mai mare Învățător pe care l-a cunoscut vreodată lumea. Toate bisericile din țara noastră au nevoie să învețe mai mult despre Hristos Cel răstignit. O experiență religioasă care nu se întemeiază pe Hristos, și numai pe Hristos, este lipsită de valoare. Să fie prezentat adevărul în toată simplitatea și puterea lui. Dacă acest adevăr nu le menține atenția și nu le stârnește interesul, nu vor putea să fie determinați niciodată să aibă interes față de lucrurile cerești și divine, în fiecare biserică se află suflete neîmplinite. Ele vor să audă în fiecare Sabat predici clare, care să le explice modalitatea în care pot să fie mântuite și în care să ajungă niște creștini adevărați. Subiectul important pe care trebuie să-l cunoască este: Cum poate să se prezinte un păcătos înaintea lui Dumnezeu? Calea mântuirii să le fie prezentată cu simplitate, la fel de clar cum i-ați vorbi unui copilaș. Înălțați-L pe Isus ca fiind unica speranță a celui păcătos. — Manuscript 4, 1893 Ev 350.1

Neglijarea lucrării în favoarea cititului și a studiului — Datoriile unui pastor sunt adesea neglijate în mod rușinos, deoarece pastorului îi lipsește puterea de a-și sacrifica înclinația spre izolare și studiu. Pastorul ar trebui să-și viziteze membrii, din casă în casă, să-i învețe, să converseze cu ei și să se roage cu fiecare familie, urmărind bunăstarea lor spirituală. Cei care manifestă dorința de a cunoaște mai bine principiile credinței noastre să nu fie neglijați, ci să li se prezinte adevărul într-o modalitate detaliată. — Slujitorii evangheliei, 337 (1915). Ev 350.2