Evanghelizare

73/168

Factorul determinant al succesului adunărilor de evanghelizare

Dumnezeu este acela care judecă succesul lucrătorului — Dumnezeu, nu omul, este acela care judecă lucrarea unui om, iar El îi va da fiecăruia o răsplată cuvenită. Niciunei făpturi omenești nu i-a fost dat să judece între diferiții slujitori ai lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu este cel care judecă și răsplătește fiecare lucrare bună. — The Review and Herald, 11 decembrie, 1900. Ev 328.2

Dacă un suflet rezistă, lucrarea a avut succes — Într-o viziune din timpul nopții, conversam cu voi. Am avut o solie pentru voi și vă prezentam această solie. Voi erați doborâți și vă simțeați descurajați. Eu v-am spus: Domnul mi-a poruncesc să le vorbesc fratelui și sorei _____. V-am spus că voi considerați că lucrarea pe care ați făcut-o a dat greș, dar, dacă un singur suflet rămâne ferm de partea adevărului și rezistă până la sfârșit, lucrarea voastră nu poate să fie declarată a fi o nereușită. Dacă o mamă s-a întors de la necredință la ascultare, puteți să vă bucurați. Mama care urmează să-L cunoască pe Domnul îi va învăța pe copii să meargă pe urmele ei. Făgăduința le este adresată taților, mamelor și copiilor lor.... Ev 328.3

Domnul nu vă va judeca după cantitatea de succes pe care ați avut-o în eforturile voastre. Mi-a fost poruncit să vă spun că trebuie să vă păstrați credința vie și neclintită și să o sporiți continuu. Dacă vedeți că aceia care au urechi, totuși nu aud și că aceia care sunt inteligenți, totuși nu înțeleg, după ce ați făcut tot ce ați putut mai bine, mergeți mai departe și lăsați rezultatele în seama lui Dumnezeu. Nu vă pierdeți credința. — Letter 8, 1895. Ev 329.1

Nu fiți descurajați din cauza rezultatelor mici — Lucrarea care este îndeplinită pentru cinstea și slava lui Dumnezeu va purta pecetea Sa. Domnul Hristos va susține lucrarea acelora care vor face tot ce pot mai bine. Pe măsură ce vor continua să facă tot ce pot mai bine, ei vor crește în cunoaștere, iar caracterul lucrării lor va fi îmbunătățit. — Letter 153, 1903. Ev 329.2

Numărul celor ce primesc adevărul va fi foarte mic în comparație cu numărul celor ce îl resping, dar un singur suflet este mai valoros decât toată lumea din jur. Noi nu trebuie să ne descurajăm, chiar dacă lucrarea noastră pare să nu aducă rezultate mari. — Letter 1, 1875. Ev 329.3

Efortul unit și perseverent necesar pentru a avea rezultate bune — Eforturile personale unite și constante vor aduce răsplata succesului. Aceia care doresc să facă mult bine în lumea noastră trebuie să fie dispuși să îl facă în modalitatea lui Dumnezeu, prin îndeplinirea lucrurilor mici. Acela care dorește să atingă înălțimile cele mai mari ale realizărilor, înfăptuind ceva mare și minunat, va da greș și nu va realiza nimic. Ev 329.4

Progresul perseverent într-o lucrare bună, repetarea frecventă a unui act de slujire credincioasă sunt de o valoare mai mare în ochii lui Dumnezeu, decât săvârșirea unei lucrări mari, și îi vor face pe copiii Săi să fie vorbiți de bine, întărind eforturile lor. Aceia care sunt credincioși și loiali față de datoriile ce le-au fost încredințate de Dumnezeu nu sunt schimbători, ci își urmăresc ținta cu statornicie, înaintând împotriva răului și fiind vorbiți de bine. Ei sunt gata să lucreze la timp și ne la timp. — Letter 122, 1902. Ev 329.5

Metodele corecte aduc un seceriș de suflete — Când metodele corecte sunt urmate cu seriozitate în lucrarea noastră pentru Dumnezeu, va fi adunat un seceriș de suflete. — The Review and Herald, 28 aprilie, 1904. Ev 330.1

Răul idolatrizării unui pastor — Faptul că un pastor este aplaudat și lăudat nu constituie nici o dovadă că el a vorbit sub influența Duhului. Dacă nu se veghează asupra lor, se întâmplă prea adesea ca tinerii convertiți să își îndrepte simțămintele mai mult spre pastorul lor, decât spre Mântuitorul lor. Ei simt că au primit o mare binecuvântare prin lucrarea pastorului lor. Ei își imaginează că el are darurile cele mai înalte și că nimeni altul nu poate să lucreze la fel de bine ca el, ca urmare, ei acordă o importanță necuvenită omului și lucrării lui. Aceasta este o încredere care îi predispune să idolatrizeze omul, să privească mai mult la el, decât la Dumnezeu, iar prin faptul că fac așa nici nu sunt pe placul lui Dumnezeu, nici nu cresc în har. Acești tineri convertiți îi fac un mare rău pastorului, îndeosebi dacă este tânăr și se află pe calea de a ajunge un slujitor promițător al Evangheliei.... Ev 330.2

Slujitorul lui Hristos, care este plin de Duhul Sfânt și de dragoste față de învățătorul Său, va lucra în așa fel încât caracterul lui Dumnezeu și al Fiului Său iubit să se manifeste în modalitatea cea mai clară și pe deplin. El se va strădui ca ascultătorii lui să înțeleagă bine caracterul lui Dumnezeu, pentru ca slava Lui să fie recunoscută pe întregul pământ. — Gospel Workers, 44, 45 (1892). Ev 330.3

Convertiți mai degrabă la om decât la Hristos — Cu patru ani în urmă, fratele _____ a făcut o lucrare de evanghelizare în _____ și, într-o modalitate minunată, oamenii au ajuns să fie interesați. Dacă s-ar fi făcut planuri corecte, acolo ar fi putut să fie aduse la adevăr multe suflete. Fratele _____ nu a lucrat pe o cale bună. Scopul lui principal a fost acela de a avea un număr cât mai mare de ascultători, printr-o predicare fantezistă, care a fost foarte diferită de predicarea lui Ioan, premergătorul lui Hristos. Mulți au semnat legământul, dar după ce el a plecat, s-a dovedit că ei au crezut în fratele _____, că au fost atrași de om, nu de Isus Hristos. Mulți dintre cei care au semnat legământul erau neconvertiți, iar când au rămas singuri, și-au retras numele. — Letter 79, 1893. Ev 330.4

Biserica fratelui _____ — În lucrarea pentru aceia care sunt convertiți în urma eforturilor tale, tu ai fi foarte mulțumit dacă ei ar purta numele de biserica fratelui _____. Ai dori să le manipulezi mintea, În așa fel încât să fie conduși de părerile alese de tine. Dumnezeu să te ferească de lucrul acesta! Prin faptul că legi mintea lor de persoana ta, îi determini să se despartă de Izvorul înțelepciunii și puterii lor. Ei nu trebuie să depindă de tine, ci să depindă întru totul de Dumnezeu. Numai în felul acesta pot să crească în har. Ei trebuie să depindă de El pentru a avea succes, pentru a fi folositori și pentru a avea puterea de a fi conlucrători cu Dumnezeu. — Letter 39, 1902. Ev 331.1

Proprietatea lui Hristos, nu a noastră — Frate _____, să nu uităm niciodată că indiferent cât de mare și cât de bună ar fi lucrarea pe care o face slujitorul omenesc, el nu câștigă dreptul de proprietate asupra acelora care au fost convertiți la adevăr prin intermediul lui. Nimeni să nu se așeze sub conducerea pastorului care a fost mijlocul folosit pentru convertirea lui. În lucrarea noastră pastorală, aducem sufletele direct la Hristos. Ele sunt proprietatea lui Hristos și trebuie să fie răspunzătoare întotdeauna numai față de El. Fiecare persoană are propria individualitate asupra căreia nici o altă persoană nu are niciun drept. — Letter 193, 1903. Ev 331.2

Dumnezeu să primească slava pentru succes — După ce avertizarea este vestită și după ce adevărul este prezentat din Scripturi, se convertesc multe suflete. Apoi, este necesară multă atenție. Slujitorul omenesc nu poate să îndeplinească lucrarea Duhului Sfânt, pentru că noi suntem doar niște unelte prin care Domnul lucrează. Prea adesea, dacă efortul lucrătorului este însoțit de un oarecare succes, apare un spirit de mulțumire de sine. Totuși eul nu trebuie să fie înălțat și nu trebuie să-i fie atribuit niciun merit, pentru că lucrarea este a Domnului, iar Numele Său prețios trebuie să primească toată slava. Eul să fie ascuns în Hristos. — The Review and Herald, 14 octombrie, 1902. Ev 331.3

Lauda de sine înlătură strălucirea — Fiecare om care se laudă singur șterge strălucirea celor mai bune eforturi ale lui. — Testimonies for the Church 4:607 (1881). Ev 332.1

Creditul deplin acordat tovarășului de lucrare — Fiecare trebuie să-și facă partea cu credincioșie și fiecare să-i acorde tovarășului său de lucrare creditul pentru partea pe care o îndeplinește. Când conversăm cu cineva, să nu fim invidioși, atribuindu-ne nouă înșine meritele lucrării. Dumnezeu a folosit mulți oameni în lucrarea Sa. Iar ce ai făcut tu este doar o parte din acea lucrare. Mai sunt și alții care au lucrat cu sârguință, rugăciune și inteligență, iar ei nu trebuie să fie trecuți cu vederea. “Iată că plata este cu El, și răsplătirile vin înaintea Lui.” În ziua finală a socotelilor, Dumnezeu îi va răsplăti cu dreptate pe slujitorii Săi și îi va da fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu a notat viața de renunțare și sacrificiu de sine a lucrătorilor care au trudit în teritorii dificile. Ev 332.2

Trebuie să te gândești la lucrurile acestea. Domnul nu este mulțumit când slujitorii Săi își atribuie toate meritele. Având în vedere vârsta noastră înaintată, să fim corecți și să nu ne însușim ce le aparține altora. Pentru lucrarea care s-a făcut a fost nevoie de mulți ani, iar un grup după altul de lucrători nobili și-au îndeplinit partea în realizarea ei. — Letter 204, 1907. Ev 332.3

Domnul este limitat de atitudinea noastră — Domnul ar dori să facă lucruri mari pentru lucrătorii Săi, dar inima lor nu este umilă. Dacă ar lucra prin ei, acești lucrători ar ajunge să se înalțe, să fie plini de spiritul prețuirii de sine, și nu ar recunoaște meritele fraților lor. — The Review and Herald, 12 iulie, 1887. Ev 333.1

De ce lipsește succesul — Motivul pentru care lucrarea Evangheliei are un succes atât de mic în comparație cu resursele ei nemărginite poate fi găsit în mândria înțelepciunii lumești și în ambiția lumească de a ocupa primul loc. Când S-a gândit la felul în care valoarea adevărului le era descoperită pruncilor — acelora care erau conștienți de slăbiciunea lor și își simțeau dependența de El — În timp ce le era ascunsă celor înțelepți și pricepuți, Mântuitorul S-a bucurat în sufletul Său și I-a mulțumit lui Dumnezeu. — Manuscript 118, 1902. Ev 333.2

Răsplata câștigării de suflete — Lucrătorilor adevărați, care pun tot sufletul în lucrare, li se va da o răsplată bogată. Pe această parte a Universului nu există o fericire mai mare ca aceea a câștigării de suflete pentru Hristos. Când își dau seama că această minune mare nu ar fi putut fi săvârșită niciodată de slujitorii omenești, ci numai prin Acela care iubește sufletele aflate pe punctul de a pieri, inima lucrătorilor se umple de bucurie. Prezența divină este aproape de fiecare lucrător adevărat și face sufletele să se pocăiască. În felul acesta, se alcătuiește frățietatea creștină. Lucrătorul și aceia pentru care lucrează sunt impresionați de dragostea lui Hristos. Inimile intră în legătură una cu cealaltă, iar unirea sufletelor se aseamănă cu conlucrarea dintre îngerii slujitori. — Manuscript 26, 1901. Ev 333.3