Evanghelizare

50/168

Predicarea profețiilor captivează atenția

Atrageți atenția oamenilor asupra profețiilor — Urmașii lui Hristos trebuie să se unească într-un efort puternic pentru a atrage lumii atenția la profețiile Cuvântului lui Dumnezeu, care se împlinesc repede. — Manuscript 38, 1905. Ev 193.3

Numai profeția deține răspunsul pentru întrebările oamenilor inteligenți — Profețiile pe care marele Eu Sunt le-a dat în Cuvântul Său, unind o verigă cu alta în lanțul evenimentelor, de la veșnicia trecută la veșnicia viitorului, ne spun unde ne găsim astăzi în desfășurarea veacurilor și ce se poate aștepta în timpul care vine. Tot ce a prevestit profeția că se va împlini, până în vremea de astăzi, a fost înregistrat pe paginile istoriei și putem fi siguri că tot ce trebuie să vină se va împlini la vreme. Ev 193.4

Astăzi, semnele vremurilor declară că ne găsim în pragul unor evenimente mari și solemne. Totul în lumea noastră este în mișcare. Înaintea ochilor noștri se împlinește prorocia Mântuitorului cu privire la evenimentele ce vor precede venirea Sa: “Veți auzi de războaie și vești de războaie.... Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume.” Ev 194.1

Timpul actual este de un interes copleșitor pentru toți cei vii. Conducătorii și oamenii de stat, bărbați care ocupă poziții de încredere și autoritate, oameni inteligenți din toate clasele sociale au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei sunt atenți la relațiile care există între popoare. Ei observă intensitatea care pune stăpânire pe orice element al naturii și recunosc că un eveniment mare și hotărâtor este gata să aibă loc — că lumea este în pragul unei crize uluitoare. Ev 194.2

Biblia și numai Biblia ne dă o imagine corectă a acestor lucruri. Aici sunt descoperite scenele marelui final în istoria lumii noastre, evenimente care își aruncă deja umbrele înainte, sunetul apropierii lor făcând pământul să tremure, iar inimile oamenilor să se topească de groază. — Profeți și regi, 536, 537 (1916). Ev 194.3

Sunați din trâmbiță cu un ton clar — Mulți nu înțeleg profețiile cu privire la zilele acestea, iar acești oameni trebuie să fie iluminați. Atât străjerii [pastorii], cât și membrii laici au datoria de a suna din trâmbiță cu un ton clar. Fiți stăruitori: “Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” — Letter 1, 1875. Ev 194.4

Prezentați adevărurile profetice bine delimitate — Trăim în timpul pericolelor din zilele de pe urmă, iar lucrarea noastră este aceea de a avertiza poporul de primejdia în care se află. Să nu îngăduim ca scenele solemne, pe care le-a descoperit profeția să rămână necunoscute. Dacă poporul nostru ar fi măcar pe jumătate conștient de situația în care se află, dacă ar înțelege cât de aproape sunt evenimentele descrise în Apocalipsa, în bisericile noastre s-ar produce o reformă și mult mai mulți ar crede solia. Ev 195.1

Nu avem timp de pierdut; Dumnezeu ne cere să veghem asupra sufletelor noastre, deoarece va trebui să dăm socoteală. Promovați noi principii și uniți-vă de partea adevărului care este clar și precis. El va fi ca o sabie cu două tăișuri. Cu toate acestea, nu fiți prea grăbiți să adoptați o atitudine combativă. Va veni timpul când va trebui să stăm neclintiți și să vedem mântuirea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Daniel, ascultați ce spune Apocalipsa și vestiți adevărul. Dar, oricare ar fi subiectul prezentat, înălțați-L pe Isus ca centru al fiecărei nădejdi, “Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață”. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 118 (1896). Ev 195.2

Într-o modalitate nouă și impresionantă — Nu-i învățați pe oameni într-o modalitate seacă și abstractă, care a fost folosită de prea mulți vorbitori, ci prezentați adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu într-o modalitate nouă și impresionantă.... Ev 195.3

Cartea Apocalipsa trebuie să le fie explicată oamenilor. Mulți au fost învățați că această carte este sigilată, dar ea este sigilată numai pentru cei ce resping lumina și adevărul. Adevărul pe care îl conține trebuie să fie vestit, așa încât oamenii să aibă ocazia de a se pregăti pentru evenimentele care se vor desfășura în curând. Solia îngerului al treilea să fie prezentată ca fiind singura speranță de mântuire pentru o lume ce piere. — Letter 87, 1896. Ev 195.4

Trei solii importante — Tema soliei îngerului al treilea este cea mai importantă, deoarece ea cuprinde atât solia primului, cât și solia celui de-al doilea înger. Toți trebuie să înțeleagă adevărurile conținute în aceste solii și să le aplice în viața de zi cu zi, deoarece acest lucru este esențial pentru mântuire. Va trebui să studiem cu seriozitate și rugăciune, ca să înțelegem adevărurile acestea mărețe, iar capacitatea noastră de a învăța și de a înțelege va fi exercitată la maximum. — Letter 97, 1902. Ev 196.1

Profeția se află la temelia credinței noastre — Pastorii ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeției ca fiind temelia credinței adventiștilor de ziua a șaptea. Profețiile din Daniel și Apocalipsa ar trebui să fie studiate cu atenție și, în legătură cu acestea, cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Ev 196.2

Capitolul 24 din Evanghelia după Matei îmi este prezentat din nou și din nou ca fiind un subiect ce trebuie adus în atenția tuturor. Acum trăim într-un timp când profețiile din acest capitol se împlinesc. Pastorii și educatorii noștri să le explice aceste profeții acelora pe care îi învață. Să lase afară din predicile lor aspectele care au o consecință minoră și să prezinte adevărurile care vor hotărî destinul sufletelor. — Slujitorii evangheliei, 148 (1915). Ev 196.3

Adevăruri care se referă la toți cei ce trăiesc în aceste zile — Trebuie să-i vestim lumii adevărurile mari și solemne ale cărții Apocalipsa. Aceste adevăruri să fie cuprinse chiar în planurile și principiile bisericii lui Dumnezeu. Pentru aceia care acordă atenția cuvenită acestor solii este rostită o binecuvântare. Binecuvântarea aceasta este făgăduită pentru a încuraja studierea cărții Apocalipsa. În niciun caz, să nu îngăduim ca studierea ei să ne facă să ajungem obosiți, din cauza simbolurilor ei aparent mistice. Domnul Hristos ne poate ajuta să înțelegem.... Ev 196.4

Este necesar un studiu mai atent și mai perseverent al cărții Apocalipsa și o prezentare mai stăruitoare a adevărurilor pe care le conține — adevăruri care se referă la toți cei ce trăiesc în aceste zile din urmă. — Manuscript 105, 1902. Ev 197.1

O solie pentru întreaga lume — Viziunea dată lui Ioan de Domnul Hristos, care înfățișează poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, trebuie să fie proclamată în mod hotărât oricărui popor, oricărui neam și oricărei limbi. Bisericile simbolizate de Babilon sunt reprezentate ca fiind decăzute din starea lor spirituală pentru a ajunge o putere persecutoare împotriva celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos. Această putere persecutoare i-a fost descoperită lui Ioan ca fiind simbolizată de o fiară ce avea coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 117 (1896). Ev 197.2

Răspunsul din partea unei biserici locale — Adunările fratelui _____ au avut o participare numeroasă, iar oamenii au ascultat cuvintele lui cu un asemenea interes, de parcă ar fi fost fermecați. Interesul lor a continuat de la început și până la sfârșit. Cu Biblia în mână, întemeindu-și toate argumentele pe Cuvântul lui Dumnezeu, fratele _____ le-a prezentat oamenilor, una după alta, profețiile din Daniel și Apocalipsa. Comentariile personale au fost puține, dar a lăsat Scripturile să se explice singure, prezentându-le oamenilor adevărul. După ce le-a expus adevărul, fratele _____ le-a cerut celor din adunare să-și exprime părerile. “Acum”, a spus el, “aceia care înțeleg adevărul din cele spuse de mine să ridice mâna”, și multe mâini s-au ridicat ca răspuns. Nu găsesc cuvinte pentru a vă descrie interesul pe care l-a creat lucrarea aceasta. — Letter 400, 1906. Ev 197.3

Atitudinea modernă față de adevărul profetic — Ca și în vechime, mărturia lămurită a Cuvântului lui Dumnezeu a fost întâmpinată cu întrebarea: “A crezut vreunul dintre conducători sau farisei?” Văzând cât de grea era sarcina de a combate argumentele preluate din perioadele profetice, mulți descurajau studiul profețiilor, învățând că aceste cărți profetice erau pecetluite și nu puteau fi înțelese. Mulțimile, încrezându-se orbește în pastorii lor, au refuzat să asculte avertizarea, iar alții, deși erau convinși de adevăr, nu îndrăzneau să-l mărturisească pentru a nu fi “scoși afară din sinagogă”. Solia pe care Dumnezeu o trimisese pentru încercarea și curățarea bisericii a descoperit cu toată siguranța cât de mare era numărul acelora care își legaseră inima de pământul acesta, mai mult decât de Hristos. Legăturile care îi țineau prinși de pământ erau mai puternice decât atracțiile cerului. Ei au ales să asculte de glasul înțelepciunii omenești și s-au îndepărtat de solia adevărului venită să cerceteze inima. — Tragedia veacurilor, 380 (1888). Ev 198.1

Familiarizați cu fiecare rând al istoriei profetice — Tinerii care doresc să se dedice lucrării pastorale, sau care au făcut deja lucrul acesta, trebuie să ajungă să fie familiarizați cu fiecare rând al istoriei profetice. — Slujitorii evangheliei, 98 (1915). Ev 198.2

Lumină mai mare cu privire la profeții — O lumină mai mare va străluci asupra marilor adevăruri ale profeției, iar acestea vor avea un înțeles și o strălucire nouă, deoarece razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii vor lumina totul. Ev 198.3

Credem noi că ne apropiem de o perioadă de criză, că trăim chiar în timpul ultimelor evenimente ale istoriei pământului? Vrem noi să înțelegem timpul acesta și să facem lucrarea pe care o cere Dumnezeu sau vom aștepta până când lucrurile pe care le-am prezentat vor veni peste noi? — Manuscript 18, 1888. Ev 198.4

Profețiile care sunt deja explicate — Domnul vrea ca toți să înțeleagă lucrările Sale providențiale pe care le săvârșește chiar în timpul în care trăim. Să nu aibă loc dezbateri lungi, prezentând teorii noi cu privire la profețiile pe care Dumnezeu le-a explicat deja cu claritate. Lucrul pe care îl urmărește Dumnezeu acum pentru siguranța noastră este ca mintea să nu ne fie abătută de la lucrarea cea mare pe care o avem de îndeplinit. Sunt picioarele noastre așezate pe stânca veacurilor? Ne ascundem noi în singurul loc de adăpost pe care îl avem? Furtuna vine, iar furia ei este dezlănțuită. Suntem noi pregătiți să o întâmpinăm? Suntem noi una cu Hristos, așa cum EI este una cu Tatăl? Suntem noi moștenitorii lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos? Lucrăm noi în parteneriat cu Hristos? — Manuscript 32a, 1896. Ev 199.1

Prezentați învățăturile primite de la Hristos — Apostolul îi prezintă fiecărui slujitor al Evangheliei o responsabilitate solemnă. El îi aduce pe toți înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Isus Hristos, care îi va judeca pe cei vii și pe cei morți, cerându-le să proclame Cuvântul, iar ei nu trebuie să predice numai din profeții și din pasajele care conțin argumentele Scripturii în favoarea doctrinei, ci și învățăturile cele mai mari și mai importante care ne sunt date și care ne-au fost date de Isus Hristos însuși. — Manuscript 13, 1888. Ev 199.2