Evanghelizare

49/168

Hristos este centrul soliei

Isus Hristos este marele centru de atracție — Solia îngerului al treilea face necesară prezentarea Sabatului poruncii a patra, iar adevărul acesta trebuie să fie vestit lumii, dar marele centru de atracție nu trebuie să fie lăsat în afara soliei îngerului al treilea.... Ev 184.3

Cel păcătos trebuie să privească mereu la Golgota și să se bazeze pe meritele lui Hristos, primind meritele neprihănirii Sale și încrezându-se în harul Său, cu credința simplă a unui copilaș. Aceia care lucrează pentru cauza adevărului să prezinte neprihănirea lui Hristos. — The Review and Herald, 20 martie, 1894. Ev 185.1

Înălțați-L pe Hristos — Hristos cel răstignit, Hristos cel înviat, Hristos cel înălțat la ceruri, Hristos cel ce vine din nou ar trebui să umple mintea pastorului, să o schimbe și să o facă plină de bucurie, așa încât să le prezinte oamenilor aceste adevăruri cu iubire și cu o adâncă seriozitate. Atunci, pastorul va fi pierdut din vedere, iar Domnul Isus va fi văzut de toți. Ev 185.2

Voi cei care îi învățați pe oameni: Înălțați-L pe Domnul Isus în predici, în cântări și în rugăciune. Toate capacitățile voastre să aibă scopul de a conduce la “Mielul lui Dumnezeu” sufletele înstrăinate, rătăcite și încurcate. Înălțați-L pe Mântuitorul cel înviat și spuneți-le tuturor celor ce aud: Veniți la Acela care “ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi”. Faceți ca știința mântuirii să fie scopul fiecărei predici, subiectul fiecărui cântec. Subiectul acesta să fie exprimat în fiecare rugăciune. Nu aduceți în predicarea voastră nici o învățătură care să-L completeze pe Hristos, care este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Prezentați fără încetare Cuvântul vieții, prezentați-L pe Isus ca fiind speranța celui pocăit și cetatea de scăpare a fiecărui credincios. Celui tulburat și descurajat descoperiți-i calea păcii și arătați în permanență spre harul și desăvârșirea Mântuitorului. — Slujitorii evangheliei, 159, 160 (1915). Ev 185.3

Hristos, în fiecare predică — Există mai mulți oameni decât credem noi, care doresc cu ardoare să descopere calea spre Hristos. Cei care predică ultima solie de har ar trebui să-și amintească fără încetare că trebuie să-L înalțe pe Hristos ca fiind singura scăpare a celui păcătos. Unii pastori cred că nu este necesar să predice despre pocăință și despre credință. Ei consideră ca fiind de la sine înțeles faptul că ascultătorii lor sunt familiarizați cu Evanghelia și că, pentru a le susține atenția, trebuie să le prezinte subiecte de altă natură. Dar, din nefericire, mulți oameni sunt neștiutori cu privire la Planul de Mântuire. Ei au nevoie să fie învățați despre acest subiect foarte important, mai mult decât despre oricare alt subiect. Ev 185.4

Prelegerile teoretice sunt esențiale, pentru ca oamenii să poată vedea lanțul adevărului, verigă cu verigă, unindu-se într-un întreg desăvârșit, dar nici o prelegere nu ar trebui să fie ținută fără o prezentare a lui Hristos cel răstignit, care este chiar temelia Evangheliei. Pastorii ar reuși să ajungă la mai multe inimi, dacă ar insista mai mult asupra evlaviei practice. — Slujitorii evangheliei, 158, 159 (1915). Ev 186.1

Predicarea lui Hristos din experiența personală — Fiecare sol al lui Dumnezeu ar trebui să simtă răspunderea de a scoate în evidență plinătatea lui Hristos. Când darul fără plată al neprihănirii lui Hristos nu este prezentat, predicile sunt seci și lipsite de viață, iar oile și mieii nu sunt hrăniți. Apostolul Pavel a spus: “Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.” Evanghelia are un conținut bogat și cuprinzător. Domnul Isus este centrul tuturor lucrurilor. Vorbiți despre Hristos în fiecare predică. Insistați asupra caracterului prețios al Domnului Isus Hristos, asupra milei și slavei Sale, până când chipul lui Hristos, care este nădejdea slavei, este format în credincioșii Săi.... Ev 186.2

Să adunăm toate experiențele personale care ne-au descoperit caracterul prețios al Domnului Hristos și să le prezentăm altora ca pe un mărgăritar valoros care sclipește strălucitor. În felul acesta, cel păcătos va fi atras la Acela care este reprezentat ca fiind Cel Dintâi dintre zecile de mii și Cel întru totul vrednic de iubit. Crucea de pe Golgota este pentru noi garanția vieții veșnice. Pentru credinciosul sincer, credința în Domnul Hristos înseamnă totul. Meritele lui Isus șterg nelegiuirile noastre și ne înveșmântează în haina neprihănirii, care este țesută în războiul cerului. Cununa vieții ne este înfățișată ca fiind cinstea ce ne va fi dată la sfârșitul marii lupte. Aceste adevăruri prețioase trebuie să fie prezentate în cuvinte pline de viață. — The Review and Herald, 19 martie, 1895. Ev 186.3

Subiecte pentru predicile noastre — Iată care sunt subiectele noastre: Hristos cel răstignit pentru păcatele noastre, Hristos cel înviat, Hristos — Mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Strâns legate de acestea sunt subiectele despre lucrarea Duhului Sfânt, ca reprezentant al lui Hristos, trimis cu putere divină și cu daruri pe care să le ofere oamenilor. — Letter 86, 1895. Ev 187.1

Preexistența lui Hristos17, a doua venire a Domnului Hristos cu putere și slavă, demnitatea Sa, Legea Sa sfântă și înaltă, acestea sunt subiectele asupra cărora trebuie să stăruim cu simplitate și convingere. — Letter 83, 1895. Ev 187.2

Solii hotărâte — Vestiți o solie hotărâtă și cu o voce plină de siguranță. Înălțați-L tot mai mult pe Omul de pe Golgota. În înălțarea crucii lui Hristos se află o putere.... Ev 187.3

Domnul Hristos trebuie să fie predicat, dar nu într-un spirit de controversă, ci cu hotărâre. Afirmați-vă poziția, dar fără să intrați în controverse. Cuvintele voastre să nu fie niciodată nesigure. Temelia credinței voastre să fie Cuvântul Dumnezeului celui viu. Adunați declarațiile pozitive cele mai convingătoare cu privire la ispășirea săvârșită de Domnul Hristos pentru păcatele lumii. Arătați necesitatea acestei jertfe de ispășire și spuneți-le bărbaților și femeilor că pot să fie mântuiți, dacă se vor pocăi și se vor întoarce la credincioșia lor față de Legea lui Dumnezeu. Adunați toate declarațiile și dovezile care fac Evanghelia să fie vestea cea bună a mântuirii pentru toți aceia care îl primesc pe Hristos și cred în El ca Mântuitor personal. — Letter 65, 1905. Ev 187.4

Predici asemănătoare cu jertfa lui Cain — Mulți dintre pastorii noștri nu au făcut altceva decât să predice, prezentând argumente logice în apărarea subiectelor lor și menționând doar rareori puterea răscumpărătoare a Mântuitorului. Mărturia lor a fost lipsită de sângele mântuitor al lui Hristos. Jertfa lor s-a asemănat cu jertfa lui Cain, care La adus Domnului roadele pământului. Acestea erau bune în ele însele, dar oricât de bune ar fi fost, jertfa era lipsită de adevărata ei valoare — sângele mielului înjunghiat, care reprezintă sângele lui Hristos. Tot așa se întâmplă și cu predicile din care Domnul Hristos lipsește. Ele nu ajung la inima ascultătorilor, iar ei nu sunt determinați să întrebe: Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Dintre toți cei ce poartă numele de creștini, adventiștii de ziua a șaptea ar trebui să fie cei mai remarcabili în ce privește înălțarea lui Hristos în fața lumii. — Slujitorii evangheliei, 156 (1915). Ev 187.5

Într-o modalitate simplă și clară — Pastorii trebuie să aibă o modalitate mai simplă și mai clară de a prezenta adevărul așa cum este el în Isus. Ei înșiși trebuie să înțeleagă mai amplu marele Plan de Mântuire. Atunci, vor putea să abată gândurile ascultătorilor de la lucrurile lumești și să le îndrepte spre cele veșnice și spirituale. Mulți vor să știe ce trebuie să facă pentru a fi mântuiți. Ei vor să li se prezinte o explicație simplă și clară a pașilor necesari în lucrarea convertirii. De aceea, fiecare predică rostită trebuie să conțină o parte în care să fie explicată cu claritate calea prin care cei păcătoși pot să vină la Hristos și să fie mântuiți. Pastorii trebuie să-i îndrume pe cei păcătoși la Hristos, așa cum i-a îndrumat Ioan, într-o modalitate simplă, cu inima plină de dragostea lui Hristos, și să spună: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” Să li se adreseze celor păcătoși apeluri puternice și stăruitoare de a se pocăi și de a fi convertiți. — The Review and Herald, 22 februarie, 1887. Ev 188.1

Adevărul, așa cum este el în Isus — Învățați-i lecțiile simple pe care le-a prezentat Domnul Hristos. Vorbiți-le despre istoria vieții Sale de sacrificiu și de renunțare la Sine, despre umilința și moartea Sa, despre învierea și înălțarea Sa la ceruri, despre lucrarea Sa de mijlocire pentru cei păcătoși, care se desfășoară în curțile cerești. În fiecare biserică sunt suflete pe care Duhul Domnului le impresionează. Ajutați-le să înțeleagă adevărul, împărțiți-le Pâinea vieții, atrageți-le atenția asupra problemelor vitale. Ev 188.2

Sunt multe voci care susțin idei false, dar vocea voastră trebuie să susțină adevărul. Prezentați subiecte care să fie ca niște pășuni verzi pentru turma lui Dumnezeu. Nu-i duceți pe ascultătorii voștri în pășuni aride, unde vor fi mai departe de Izvorul de apă vie, decât înainte de a vă auzi pe voi. Prezentați-le adevărul așa cum este el în Isus, explicându-le cu claritate cerințele Legii și ale Evangheliei. Prezentați-L pe Hristos, Calea, Adevărul și Viața și vorbiți-le despre puterea Sa de a-i mântui pe toți cei ce vin la EI. Căpetenia mântuirii noastre mijlocește pentru poporul Său, nu ca unul care se străduiește să stârnească mila Tatălui, ci asemenea unui biruitor care își revendică trofeele biruinței Lui. Domnul Isus este în stare să-i mântuiască pe deplin pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. Prezentați cu claritate acest fapt. Ev 189.1

Dacă nu sunt atenți, pastorii noștri vor ascunde adevărul sub ornamentele omenești. Niciun pastor să nu presupună că poate converti suflete prin predici elocvente. Cei care îi învață pe alții ar trebui să-L roage pe Dumnezeu să-i umple cu Duhul Său și să-i facă în stare să-L înalțe pe Hristos ca fiind singura speranță a păcătosului. Vorbirile înflorite, poveștile plăcute sau anecdotele nepotrivite nu îl conving pe cel păcătos. Oamenii ascultă astfel de cuvinte, așa cum ar asculta un cântec plăcut. Solia pe care cel păcătos ar trebui să o audă este: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” — Slujitorii evangheliei, 154, 155 (1915). Ev 189.2

Înălțați dragostea lui Hristos — Pentru a îndepărta barierele prejudecăților și ale nepocăinței, în fiecare predică trebuie să fie prezentată dragostea lui Hristos. Spuneți-le oamenilor cât de mult îi iubește Domnul Isus și care sunt dovezile pe care le-a dat El cu privire la dragostea Sa. Ce dragoste poate să egaleze dragostea pe care a manifestat-o Dumnezeu față de om, prin moartea Domnului Hristos pe cruce? Dacă inima vorbitorului este plină de dragostea lui Isus, el o va putea prezenta oamenilor, iar ea le va impresiona inimile. — Letter 48, 1886. Ev 189.3

Crucea este temelia oricărei predici — Sacrificiul Domnului Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcat constituie marele adevăr în jurul căruia se adună toate celelalte. Pentru a fi corect înțeles și apreciat, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, trebuie să fie studiat în lumina care vine de la crucea Golgotei. Vă prezint mărețul monument al milei și al regenerării, al mântuirii și al răscumpărării — Fiul lui Dumnezeu înălțat pe cruce. Aceasta trebuie să fie temelia oricărei predici prezentate de pastorii noștri. — Slujitorii evangheliei, 315 (1915). Ev 190.1

Hristos și neprihănirea Sa — Hristos și neprihănirea Sa — aceasta trebuie să fie temelia și însăși esența credinței noastre. — The Review and Herald, 31 august, 1905. Ev 190.2

Adevărul central al soliei îngerului al treilea — Mai multe persoane mi-au scris, întrebându-mă dacă adevărul despre îndreptățirea prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: “Acesta este adevărul central al soliei îngerului al treilea.” — The Review and Herald, 1 aprilie, 1890. Ev 190.3

Solia aceasta îl prezintă pe Mântuitorul cel înălțat — Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți L-au pierdut din vedere pe Domnul Isus. Ei aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare față de familia omenească. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să le poată împărți oamenilor daruri bogate, împărtășindu-i omului neajutorat darul neprețuit al neprihănirii Sale. Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură. Ev 190.4

Mântuitorul cel înălțat trebuie să fie prezentat ca fiind Mielul înjunghiat ce stă pe scaunul de domnie și își îndeplinește lucrarea Sa rodnică pentru a împărți binecuvântările neprețuite ale legământului, pe care le-a plătit cu prețul propriei vieți pentru răscumpărarea fiecărui suflet ce se va încrede în El. Ioan nu putea să exprime în cuvinte această iubire. Ea era prea adâncă, prea vastă. El cheamă întreaga familie omenească să o contemple. Domnul Hristos mijlocește pentru biserică în curțile cerești, pledând în favoarea celor pentru care a plătit prețul răscumpărării cu sângele Său. Secolele și mileniile nu vor reuși să micșoreze valoarea acestui sacrificiu ispășitor. Solia Evangheliei harului Său trebuia să-i fie vestită bisericii într-o formulare distinctă și clară, pentru ca lumea să nu mai spună că adventiștii de ziua a șaptea vorbesc numai despre Lege și iarăși Lege, dar nu îl prezintă pe Domnul Hristos și nu cred în El. Ev 191.1

Valoarea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos trebuia să-i fie prezentată poporului într-o modalitate nouă și convingătoare, ca să se poată încrede în meritele Sale.... Ev 191.2

Ani de zile Biserica a privit la oameni și a așteptat mult de la ei, dar nu și-a îndreptat privirile spre Isus, în care sunt centrate speranțele noastre de a avea viața veșnică. Prin urmare, Dumnezeu le-a trimis slujitorilor Săi o mărturie în care adevărul a fost prezentat așa cum este el în Isus, o mărturie care este solia celui de-al treilea înger, într-o formulare distinctă și clară. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 91-93 (1896). Ev 191.3

Hristos versus penitențe — Când solia îngerului al treilea este predicată așa cum ar trebui, vestirea ei este însoțită de putere, iar ea ajunge să exercite o influență durabilă. Dacă nu este însoțită de puterea divină, solia aceasta nu va realiza nimic.... Ev 191.4

Penitențele, chinuirea trupului, mărturisirea neîncetată a păcatului fără o pocăință sinceră, posturile, sărbătorile și rânduielile formale, neînsoțite de o consacrare adevărată — toate acestea nu au nici o valoare. Sacrificiul lui Hristos este suficient. El a adus lui Dumnezeu o jertfă deplină, iar eforturile omenești lipsite de meritele lui Hristos sunt fără valoare.... Ev 192.1

Planul de Mântuire nu este înțeles ca fiind mijlocul prin care omului îi este adusă puterea divină, pentru ca eforturile lui omenești să aibă un succes deplin.... Ev 192.2

Fără procesul nașterii din nou, care poate să aibă loc numai prin puterea divină, înclinațiile inițiale ale păcatului rămân în inimă cu toată puterea lor, ca să făurească lanțuri noi și să impună o sclavie ce nu va putea fi biruită niciodată prin puterea omenească. — The Review and Herald, 19 august, 1890. Ev 192.3

O solie a adevărului prezent — Îi mulțumim Domnului din toată inimă pentru că avem să le prezentăm oamenilor o lumină prețioasă și ne bucurăm că avem pentru timpul acesta o solie care este adevărul prezent. Vestea bună că Domnul Hristos este neprihănirea noastră le-a adus multor suflete liniște și alinare, iar Dumnezeu îi spune poporul Său: “Mergeți înainte!” — The Review and Herald, 23 iulie, 1889. Ev 192.4

O solie pentru biserici și pentru teritoriile noi — Pastorii trebuie să-L prezinte pe Domnul Hristos în toată plinătatea Sa, atât în bisericile noastre, cât și în teritoriile noi, pentru ca ascultătorii să poată cultiva o credință luminată. Oamenii trebuie să fie învățați că Hristos este pentru ei mântuire și neprihănire. Scopul premeditat al lui Satana este acela de a împiedica sufletele să se încreadă în Hristos ca fiind singura lor nădejde, deoarece sângele Său, care ne curăță de orice păcat, este valabil numai pentru cei ce cred în meritele Sale. — Slujitorii evangheliei, 162 (1915). Ev 192.5

Unii ascultă până la ultima predică — Dumnezeu ar dori să îndrume mintea oamenilor de la o convingere bazată pe logică la o convingere mai profundă, mai înaltă, mai curată și mai glorioasă. Adesea, logica omenească aproape că a stins lumina pe care Dumnezeu dorea să o transmită în raze limpezi pentru a-i convinge pe oameni că Domnul naturii este vrednic de toată lauda și slava, pentru că El este Creatorul tuturor lucrurilor. Ev 193.1

Unii pastori greșesc, prin faptul că își alcătuiesc predicile în întregime din argumente logice. Unii ascultă teoria adevărului și sunt impresionați de dovezile evidențiate, iar apoi, când Domnul Hristos le este prezentat ca Mântuitor al lumii, semințele semănate pot răsări și pot aduce roade spre slava lui Dumnezeu. Dar, adesea, oamenilor nu le este prezentată crucea Golgotei. Poate că predica respectivă este ultima predică pe care unii o vor asculta vreodată și ocazia de aur va fi pierdută pentru totdeauna. Dacă Hristos și iubirea Sa răscumpărătoare ar fi fost propovăduită în legătură cu teoria adevărului, acei oameni ar fi putut fi câștigați de partea Sa. — Slujitorii evangheliei, 157, 158 (1915). Ev 193.2