คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

57/123

บทที่ ๑๒

คริสตจักรในแผ่นดินโลก

พรเจ้าทรงมีคริสตจักรในแผ่นดินโลกซึ่งสมาชิกของ คริสตจักรนั้นเป็นพลไพร่ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ และพวกเปล่า นั้นถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ทรงนำคนหมู่หนึ่ง ที่รวมกันเข้าเป็นคริสตจักรของพระองค์ ความจริงของพระเจ้ามี อำนาจที่จะชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์ได้ และเราจะได้มีชัยชะนะ เหนือความผิดบาปและได้รับความรอดในที่สุด ถ้าเราถือรักษา พระบัญญัติของพระองค์ CCh1 253.1

เมื่อผู้หว่านออกไปหว่านพืชในนาของตนและปล่อยให้พืช นั้นเจริญงอกงาม ในขณะที่เขานอนหลับสัตรูได้แอบมาหว่านข้า ละมานลงในนาของเขาด้วย ดังนั้นจึงมีข้าวละมานงอกปนอยู่กับ ข้าวสาลี ผู้รับใช้ของเจ้าของนาได้ถามว่า “ท่านปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้าไปถอนเก็บข้าวละมานหรือ ?” แต่นายตอบว่า “อย่าเลย เกลือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย” (มัดธาย บท ๑๓ ข้อ ๒๘, ๒๙) ผู้ประกาศศาสนาเปรียบเหมือนชาวประมงค์ที่ ออกไปจับปลา และกิตติคุณของพระเจ้าเปรียบเหมือนแหอวนที่ เขาใช้ในการจับปลา มีทั้งปลาดีและปลาที่ไม่ดีเข้ามาติดอวน แต่ พระเจ้าทรงทราบว่าใครเป็นพลไพร่ของพระองค์ CCh1 254.1

เราทุก ๆ คนมีหน้าที่ ๆ จะดำเนินตามพระเจ้าด้วยใจถ่อมลง เราจะต้องไม่แสวงหาลัทธิคำสอนใหม่และยอมเชื่อฟังและประพฤติ ตามลัทธิคำสอนนั้น เราต้องไม่คิดว่าคนทั้งหลายที่พระเจ้าทรง เลือกไว้แล้วจะเข้าไปปะปนกับคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายโลก CCh1 254.2

แม้ว่าจะมีความชั่วร้ายในคริสตจักร และจะมีอยู่ตลอดไป จนถึงวาระที่สุดปลายของโลก คริสตจักรในสมัยที่สุดปลายนี้จะ ต้องเป็นแสงสว่างของโลก ที่แปดเปื้อนไปด้วยมลทินบาป เมื่อ สมาชิกของคริสตจักรอ่อนกำลังและขาดความเชื่อ พระคริสต์ทรง ปรารถนาจะให้คนเหล่านั้นได้รับคำตักเตือนสั่งสอนให้มีใจเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น และให้เขาถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ โลกนี้เปรียบ เหมือนโรงงานที่พระคริสต์ทรงทำงานร่วมกับมนุษย์ และโดยอาศัย ฤทธิ์เดชและความเมตตากรุณาของพระองค์ และความร่วมมือของ คริสตจักร พระองค์สามารถจะชักจูงให้คนทั้งหลายยอมรับพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด CCh1 254.3

พระเจ้าทรงมี คริสตจักรหนึ่งในโลกนี้ที่มีสมาชิกแตกต่าง จากคริสตจักรอื่น ๆ เป็นคริสตที่ดีหนึ่งไม่มีสอง และสมาชิกของ คริสตจักรนี้ พยายามที่จะช่วยแนะนำสั่งสอน ให้คนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ ถึงความจริงของพระเจ้า และให้เขาถือรักษาพระบัญญัติของพระ องค์ พระเจ้าทรงตั้งคนหมู่หนึ่งให้เป็นผู้แทนของพระองค์....พระ องค์ทรงนำคนเหล่านี้และให้เขาได้ร่วมมือ กับบรรดาชาวสวรรค์ใน การส่งเสริม ให้อาณาจักร ของ พระคริสต์ ในโลกของเราเจริญก้าว หน้า ขอให้ทุก ๆ คนร่วมใจทำงานกับบรรดาคนทั้งหลายที่พระเจ้า ได้ทรงเลือกไว้ เพื่อในที่สุดคนเปล่านั้นจะได้เข้าร่วมอยู่ในบรรดา สาธุชนซึ่งถือรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า และมีความเชื่อของ พระเยซู CCh1 255.1