คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

56/123

ความรู้สึกอย่างเดียวมิใช่สิ่งที่แสดงว่า

ท่านเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์

ความรู้สึกชื่นชมยินดี หรือความรู้สึกเศร้าหมองมิใช่หลัก ฐานที่แสดงว่า บุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ ชอบธรรม หรือไม่ พระเจ้าไม่สามารถจะชำระล้างจิตใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ โดยฉับพลันทันใดการรักษาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ เป็นส่งที่เราจะต้องทำ อยู่ทุก ๆ วัน และเราต้องทำตลอดชีวิตของเรา คนทั้งหลายที่ต่อ สู้การทดลองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และพยายามบังคับจิตใจตัวเองมิให้ ทำความผิดบาป และพยายามแสวงหาความบริสุทธิ์ในจิตในและ ชีวิต จะไม่พูดอวดอ้างเลยว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม คนเหล่า นั้นหิวกระหายความบริสุทธิ์ชอบธรรม เขารู้สึกว่าความผิดบาป เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก CCh1 249.1

พระเจ้ามิได้ละทิ้งเราเสียเพราะว่าเราเป็นคนบาป เราอาจ จะทำผิดและทำให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงเสียพระทัย แต่ เมื่อเรากลับใจเสียใหม่ และมาหา พระองคืด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วย ความทุกข์โศกพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเราเสีย เราต้องละทิ้งสิ่งที่ กีดขวางเรามิให้เข้าสนิทกับพระเจ้า เรามีความรู้สึกที่ผิดอยู่ในใจ เรามีความเย่อหยิ่งจองหองและเชื่อมันในตัวเอง มีอารมณ์ฉุนเฉียว และชอบบ่นว่าติเตียนผู้อื่น สิ่งเหล่านี้แยกเราให้อยู่ห่างจากพระ เจ้า เราต้องสารภาพความผิดบาป และยอมรับพระคุณของพระ เจ้าไว้ในใจเรา คนทั้งหลายที่รู้สึกตัวว่าเป็นคนที่อ่อนกำลังและมีใจ ท้อถอยจะกลับกลายเป็นผุ้ที่มีกำลังเข้มแข็งในพระเจ้า และสามารถ ทำกิจการที่ดีเพื่อพระเจ้าได้ แต่เขาต้องมีมาตรฐานอันสูงในการ ทำงานของพระองคื และต้องทำงานนั้นโดยไม่มีความปรารถนา ที่เห็นแก่ตัว CCh1 249.2

บางคนดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขาต้องรอระยะเวลาที่จะเตรียม ตัวและต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาได้ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในตัว ก่อนที่เขาจะได้รับพรจากพระเจ้า แต่จิตวิญญาณเหล่านี้สามารถ จะรับพระพรของพระเจ้าในเวลานี้ได้ เขาต้องได้รับพระคุณของ พระเจ้าและพระวิญญาณของพระคริสต์ เพื่อจะช่วยมิให้เขาเป็น คนอ่อนกำลัง มิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่สามารถปลูกสร้างอุปนิสัยตาม แบบอย่างของพวกคริสเตียน พระเยซูทรงพอพระทัยที่จะให้เรา มาหาพระองค์ในสภาพที่เราเป็นอยู่ คือในสภาพของคนผิดบาป ที่อ่อนกำลังและต้องพึ่งในพระองค์ CCh1 250.1

การกลับใจเสียใหม่ (เช่นเดียวกับการยกโทษ) เป็นของ ประทานของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ โดยอาศัยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราได้เห็น ประจักษ์ว่าเรามีความผิดบาป และเรารู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องได้รับอภัยโทษจากพระเจ้า พระ เจ้าทรงยกโทษให้ผู้ที่รู้สึกตัวว่าเป็นคนผิดบาป และมีความเศรา โศกเพราะเขาได้กระทำความผิดบาป แต่พระคุณของพระเจ้าโปรด ให้เรารู้สำนึกผิดและกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าทรงทราบ่วาเราเป็น คนอ่อนกำลังและพระองค์จะทรงช่วยเรา CCh1 250.2

บางครั้งเรารู้สึกมีความทุกข์และท้อถอย แต่เราควรจะมี ความไว้วางใจในพระเจ้า เราต้องเพ่งตาดูพระเยซู และต้องปฎิบัติ หน้าที่ ๆ พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่น ในคำสัญญาของพระเจ้า CCh1 251.1

ในบางครั้งเราจะรู้สึกหวาดกลัว เพราะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ มีคุณค่าเหมาะสมที่จะได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้า แต่การ ที่เป็นเช่นนี้มิได้แสดงว่าพระเจ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงต่อเรา หรือ เรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับพระองค์ เราไม่ควรจะรู้สึกว่า เราเป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับความเมตตากรุณาจากพระเจ้า วัน นี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความชื่นชมยินดีและสงบสุขเท่าเมื่อวาน นี้ แต่เราควรจะยึดพระหัตถ์ของพระเยซูไว้ด้วยความเชื่อ และไว้ วางใจในพระองค์ในเวลาที่เรามีความทุกข์ยากมากเท่า ๆ กับในเวลา ที่เรามีความสุข CCh1 251.2

จงมองดูมงกุฎที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่ ได้ชัยชะนะด้วยความเชื่อ จงฟังเพลงอันน่าชื่นชมยินดีของบรรดา คนทั้งหลายที่ได้ถูกไถ่ไว้ให้รอดจากบาปด้วยพระโลหิตของพระเมษ ปกดก จงคิดว่าภาพที่เราเห็นเหล่านั้นเป็นภาพที่ปรากฎขึ้นจริง CCh1 252.1

ถ้าเราปล่อยให้จิตใจเราคิดถึงพระคริสต์ และโลกแห่งชาว สวรรค์ เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจเข้มแข็งและมีความกล้าหาญที่จะต่อ สู้ในการส่งครามของพระเจ้า ความเย่อหยิ่งและความมีใจรักใน ทางโลกจะสูญหายไปจากจิตใจเรา เมื่อเราคิดถึงสง่าราศรีแห่ง แผ่นดินของพระเจ้าซึ่งจะเป็นที่อาศัยของเราในไม่ช้า เมื่อเราคิด ถึงความเมตตากรุณา และความดีของพระคริสต์ ที่พระองค์ ทรงมีต่อ เรา เราก็จะรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจในโลกนี้มีค่าเพียงเล็กน้อย CCh1 252.2

แม้ว่าอรรคสาวกเปาโลจะถูกจองจำไว้ในคุกของพวกโรมัน ในที่สุด....ถูกขังไว้ ในคุกมืด โดยไม่ได้เห็นแสงแดด และไม่ได้รับ อากาศบริสุทธิ์....ถูกขัดขวางไม่ให้ ประกาศ กิตติคุณ ของ พระเจ้า และตลอดเวลาเปาโลหวังว่าจะต้องถูกประหารชีวิต แต่เปาโลไม่ ได้มีความสงสัยหรือท้อถอย จากคุกมืดนั้นเราได้อ่านคำพะยาน ของเปาโล ที่แสดงให้เห็นว่าเปาโล มีความเชื่อมันในพระเจ้า และมี ใจกล้าหาญ คำพะยานของเปาโลได้ช่วยส่งเสริมกำลังใจของบรรดา ผู้ชชอบธรรมตลอดทุกยุคทุกสมัย ถ้อยคำของเปาโดได้แสดงให้เรา เห็นผลของการที่พระเจ้าทรงชำระจิตใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่ เปาโลกล่าวไว้ในที่นี้ “ด้วยว่าฝ่ายข้าพเจ้านั้นโลหิตก็กำลังจะไหล ออกเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้ว และเวลาซึ่งข้าพเจ้าจะต้องลาไป นั้นก็ใกล้จะถึงแล้ว ข้าพเจ้าเข้าในการปล้ำสู้อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้า วิ่งแข่งถึงที่สุดปลายทางแล้ว ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อนั้นไว้แล้ว ตั้งแต่นี้ไปมีมงกุฎแห่งความชอบธรรมเก้ยไว้สำหรับข้าพเจ้า ซึ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษา อันชอบธรรม จะทรงประทาน แก่ข้า- พเจ้าในกาลวันนั้นและไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าคนเดียว แต่จะประทาน แก่คนทั้งปวงที่มีใจรักยินดีในการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฎนั้น” ( ๒ ติโมเธียว บท ๔ ขอ้ ๗,๘) CCh1 252.3