คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

Author
Ellen Gould White
Pages
414
Language
th
Book Code
CCh1
Publisher
The Seventh Day Adventist Mission.