คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

58/123

การทำงานร่วมกับคริสตจักรในแผ่นดินสวรรค์เบื้องบน

คริสตจักรของพระเจ้าในแผ่นดินโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับคริสตจักรในแผ่นดินสวรรค์ ผู้เชื่อถือในแผ่นดินโลก และ บรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลาย ซึ่งไม่เคยหลงกระทำผิด ได้รวมกันเข้า เป็นคริสตจักรเดียวกัน ชาวสวรรค์ทุก ๆ คนมีความสนใจในการ ประชุมที่บรรดาผู้ชอบธรรมในโลกมาร่วมใจกัน ประชุม นมัสการ พระเจ้า บรรดาชาวสวรรค์ได้ฟังคำพะยานของคนทั้งหลายที่เป็น พะยานถึงพระเยซูเพื่อพระคริสต์ และบรรดาชาวสวรรค์ได้นำเอา เสียงร้องเพลงขอบพระคุณพระเจ้า จากบรรดาสาธุชนที่อยู่ใน แผ่นดินโลกขึ้นไปถึงพระเจ้าเบื้องบนสวรรค์ แล้วชาวสวรรค์เหล่า นั้นได้พากันร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี เสียงเพลงที่แสดงความ ชื่นชมยินดีของบรรดาชาวสวรรค์ได้ดังกังวลาไปทั่วสวรรค์ เพราะ พระคริสต์มิได้ปลงพระชนม์เพื่อบุตรทั้งหลายของอาดามที่หลงกระ ทำผิดบาปโดยไร้ประโยชน์ ขณะที่เหล่าทูตสวรรค์ดื่มน้ำจากแม่น้ำ แห่งชีวิต บรรดาสาธุชนได้ดื่มจากธารน้ำอันใสบริสุทธิ์ที่ไหลจาก พระที่นั่งของพระเจ้า ... ธารน้ำที่ทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในเมืองบริสุทธิ์ ของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดี CCh1 256.1

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่า แผ่นดินโลกของเรานี้อยู่ใกล้แผ่นดินสวรรค์มากเพียงไร บุตรทั้ง หลายของพระเจ้าที่อยู่ในโลกมิได้ทราบว่าเขามีทูตแห่งแสงสว่าง เป็นมิตรสหายของเขา มีทูตสวรรค์คอยพิทักษ์รักษาทุก ๆ คนที่มี ชีวิตอยู่ และพยายามจะชักจูงจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นมาหา พระคริสต์ เหล่าทูตสวรรค์คอยคุ้มครองป้องกันมนุษย์ให้พ้นภัย อยู่ตลอดเวลา จนกว่าเขาจะไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง เป็นผู้นำเขา แต่มนุษย์จะถึงซึ่งความพินาศถ้าเขาไม่ยอมให้พระ วิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำให้เขาดำเนินไปตามทางชอบธรรม ขอ ให้เราทุก ๆ คนจำไว้ว่า เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาร่วมประชุม ด้วย ในการประชุมของบรรดาผู้ชอบธรรมในแผ่นดินโลก ทูต สวรรค์เหล่านั้นได้ฟังคำพะยาน ฟังเพลงและคำอธิษฐานของคน ทั้งหลายที่มาร่วมประชุมนมัสการพระเจ้า ขอให้เราจำไว้ว่าบรรดา ชาวสวรรค์เบื้องบนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า กับ เราใน สวรรค์เบื้องบน CCh1 257.1

เมื่อท่านมาร่วมประชุม นมัสการพระเจ้า ทุก ๆ วันซะบาโต และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเรียกท่าน ออกจากความมืด มาสู่แสงสว่าง จงมอบถวายจิตใจของท่านแก่ “พระองค์ผู้ทรงรัก เราและชำระล้างเราให้ปราศจากมลทินบาปด้วยพระโลหิตของพระ องค์” ขอให้ผู้สอนศาสนากล่าวถึงความรักของพระคริสต์แก่พวก ที่มาประชุมนมัสการ และขอให้เราทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระ เจ้าและระลึกถึงความรักนี้ ขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ นำท่านในการอธิษฐาน เมื่อผู้สอนศาสนากล่าวถึงถ้อยคำแห่งชีวิต ขอให้ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับถ้อยคำเหล่านั้นจากสวรรค์ CCh1 258.1

พระเจ้าทรงสอนว่าเราควรจะมาร่วมประชุมในวิหารของ พระองค์เพื่อเราจะได้มีความรักพระเจ้า สิ่งนี้จะช่วยให้คนทั้งหลาย ที่อยู่ใน แผ่นดินโลกเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้อยู่ในปรา- สาท ที่พระคริสต์ได้เสด็จไปเตรียมไว้ สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระ องค์ ณ ที่นั้นบรรดาสาธุชนจะมาร่วมประชุมนมัสการพระเจ้าทุก ๆ วันซะบาโตเพื่อร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และขอบ พระคุณพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และพระเมษโปดกตลอด ไปเป็นนิตย์ CCh1 258.2