คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

51/123

บทที่ ๑๑

ชีวิตที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดบริสุทธิ์

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงขอให้เรามอบสารพัตรทุกสิ่ง ที่เรามีอยู่แก่พระองค์ พระองค์ทรงขอให้เรามอบความคิดอัน บริสุทธิ์ที่สุดและความรักของเราแก่พระองค์ ถ้าเราได้มีส่วน ร่วมในธรรมชาติอันประเสริฐของพระเจ้าอย่างแท้จริง เราก็จะยก ย่องสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอ มีทางเดียวที่เราจะได้รับความ ปลอดภัย คือเราต้องมอบสารพัตรทุกสิ่งที่เรามีแก่พระองค์ และ เจริญขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับความจริงของพระองค์ CCh1 229.1

การชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ ตามที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ อันศักดิ์สิทธิ์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจและวิญญาณของ เรา การมอบถวายตัวเองแก่พระเจ้า หมายความว่าเราจะต้องมอบ ถวายทั้งร่างกาย จิตใจและวิญญาณจิตของเราแก่พระองค์โดยสิ้น เชิง อรรคสาวกเปาโลได้อธิษฐานให้สมาชิกของคริสตจักรที่ เมืองเธซะโลนิเกได้รับพรอันยิ่งใหญ่นี้ “และขอให้องค์พระเจ้า แห่งสันติสุขนั้นเอง ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณและจิตและกายของท่านไว้ให้ ปราศจากติเตียนได้ จนถึงพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมา” (๑ เธซะโลนิเก บท ๕ ข้อ ๒๓) CCh1 229.2

ในโลกแห่งศาสนามีทฤษฎีเกี่ยวกับการชำระให้สะอาด บริสุทธิ์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ไม่มีความจริงในตัวของมันเอง และทฤษฎี นี้มีอิทธิพลที่เป็นภัยอันตรายแก่ประชาชน มีหลายคนที่แสดงตน ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม ซึ่งตามที่จริงแล้วเขามิได้เป็นเช่น นั้น เขาเพียงแต่พูดและแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบ ธรรม ทั้งๆที่ใจจริงของเขาไม่มีความบริสุทธิ์ชอบธรรมเลย เขาทำอะไรอย่างไม่มีเหตุผล และไม่สามารถจะตัดสินใจ CCh1 230.1

ได้ว่าเขาควรจะทำอะไร และไม่ควรจะทำอะไร เมื่อมีความรู้สึก อย่างไรในใจเขาก็ทำตามความรู้สึกนั้น เขาอาจจะรู้สึกตัวว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เขามีใจ ดื้อดึง และกระทำสิ่งที่ขัดแย้งต่อคำสอนของพระเจ้า เขาเป็นคน ที่พูดแต่ปาก แต่ไม่ได้ทำสิ่งใดให้เกิดผลที่ดี คนทั้งหลายที่แสดง ตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม มิใช่แต่เพียงจะล่อลวงจิตวิญญาณ ของตนเองเท่านั้น แต่เขาได้ชักจูงให้คนอื่นๆที่ปรารถนาจะ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้หลงกระทำผิดด้วย เราจะได้ยิน คนเหล่านั้นพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า “พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้า....พระ เจ้าทรงสอนข้าพเจ้า.... ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่โดยปราศจากความผิด- บาป” หลายคนที่ได้รู้จักและสนิทสนมกับคนที่แสดงตัวว่าเป็น ผู้ชอบธรรมเหล่านี้จะรู้สึกว่าคนเหล่านั้นมีอะไรบางอย่างที่ลึกลับ ซึ่งเขาไม่สามารถจะเข้าถึงใจได้ คนที่แสดงตัวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรมเหล่านั้น มิได้ประพฤติตามแบบอย่างของพระคริสต์ผู้ ทรงวางแบบอย่างอันดีไว้ให้เรา CCh1 230.2

การชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเป็นขั้นๆ ต่อๆกันไป อรรคสาวกเปโตรได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ท่านจง อุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาความเชื่อเพิ่มด้วยความดี เอาความดี เพิ่มด้วยความรู้ เอาความรู้เพิ่มด้วยความเหนี่ยวรั้งตน เอาความ เหนี่ยวรั้งตนเพิ่มด้วยขันติ และเอาขันติเพิ่มด้วยธรรม เอาธรรม เพิ่มด้วยความรักระหว่างพวกพี่น้อง และเอาความรักระหว่าง พวกพี่น้องเพิ่มด้วยความรักระหว่างคนทั่วไป ถ้ามีใจอย่างนั้น อยู่ในท่านทั้งหลายพร้อมบริบูรณ์แล้ว ก็จะกระทำให้ท่านขวน- ขวายและเกิดผลในความรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (๒ เปโตร บท ๑ ข้อ ๓ ถึงข้อ ๘) “เหตุฉะนั้นดูก่อนพวกพี่น้องทั้งหลาย จงยิ่งอุตส่าห์กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียก และเลือกท่านไว้แล้ว นั้นให้ถึงที่สำเร็จแน่นอน ด้วยว่าถ้าได้ประพฤติเช่นนั้นท่านจะ ไม่สะดุด ด้วยว่าอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายจะได้มีสิทธิ์สมบูรณ์ ที่จะเข้าในนิตยภูมิของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นที่รอดของเรา” (ข้อ ๑๐,๑๑) CCh1 231.1

ถ้าเราสามารถทำตามคำแนะนำของเปโตรได้เราก็จะไม่ทำ สิ่งใดที่ผิดคนทั้งหลายที่ดำเนินตามกิจการเป็นขั้นๆ เพื่อจะได้รับ พระคุณของพระเจ้าเพิ่มเติม ย่อมจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาและโปรดให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณ ของพระองค์ CCh1 232.1

การชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ มิใช่สิ่งที่จะทำให้สำเร็จได้ใน ชั่ว ครู่เดียว ชั่วโมงเดียว หรือวันเดียว การชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ หมายถึงการที่เราต้องเจริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆ ในวันหนึ่งๆเราไม่ทราบว่าในวันต่อไปเราจะต้องต่อสู้ เพื่อเอาชะ นะความชั่วร้ายอย่างทรหดเพียงไร ซาตานมีชีวิตอยู่และมัน พยายามล่อลวงมนุษย์ให้หลงกระทำผิดอยู่ตลอดเวลาและทุกๆ วัน เราจำเป็นจะต้องร้องทูลขอพระเจ้าโปรดช่วยเราและประทานกำลัง อันเข้มแข็งให้เราสามารถต่อสู้กับซาตานได้ ตลอดเวลาที่ ซาตานยังมีอำนาจครอบครองโลกนี้ เราจะต้องมีความบังคับตัวเอง เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชะนะความชั่วร้าย เพื่อเราจะได้รับชีวิตชั่ว นิรันดร์ในวาระที่สุดปลาย CCh1 232.2

ชีวิตของคริสเตียนคือการเดินขบวนต่อไปเรื่อยๆ พระเยซู เป็นผู้ทรงชำระจิตใจพลไพร่ของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ และ เมื่อเขาทำตามแบบอย่างของพระคริสต์เขาก็เป็นผู้ดีรอบคอบ และ บริสุทธิ์ชอบธรรม และเตรียมพร้อมที่จะได้เข้าอยู่ในแผ่นดิน สวรรค์กับพระองค์ พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้พวกคริสเตียน ทำงานอันยิ่งใหญ่ เราได้รับคำตักเตือนสั่งสอนให้ชำระตัวเอง ให้พ้นมลทินบาปแห่งเนื้อหนังและวิญญาณจิต ให้เรามีความเกรง กลัวพระเจ้าและเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม พวกคริสเตียนมีงานที่จะ ต้องทำอยู่เสมอ กิ่งทุกๆกิ่งที่ติดอยู่กับเถาจะต้องได้รับชีวิตและ น้ำหล่อเลี้ยงจากเถานั้น มิฉะนั้นแล้วกิ่งนั้นก็จะไม่บังเกิดผล CCh1 233.1

ขออย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลอกลวงตัวเอง โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะ ทรงยกโทษและทรงอวยพรให้เขาในขณะที่เขาไม่ยอมทำตามพระ ประสงค์ของพระองค์ เมื่อเราทำผิดบาปโดยเจตนาจิตวิญญาณของ เราก็ถูกแยกให้อยู่ห่างจากพระเจ้า พระเยซูจะไม่สถิตอยู่ในใจของ ผู้ที่ไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าจะทรงให้ เกียรติแก่คนทั้งหลายที่ถวายเกียรติยศแก่พระองค์ CCh1 233.2

เมื่ออรรคสาวกเปาโลเขียนว่า “ขอให้องค์พระเจ้าแห่ง- สันติสุขนั้นเองทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมด จด” (๑ เธซะโลนิเก บท ๕ ข้อ ๒๓) ท่านมิได้สอนให้พวกพี่ น้องตั้งจุดมุ่งหมายที่จะก้าวขึ้นให้ถึงสู้มาตรฐานอันสูงที่เขาไม่สา- มารถจะก้าวขึ้นถึงได้ เปาโลไม่ได้อธิษฐานขอให้เขาได้รับพรที่ พระเจ้าไม่พอพระทัยที่จะประทานให้เขา เปาโลทราบว่าทุกๆคน ที่ เป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้พบพระคริสต์ด้วยความสงบสุข จะต้องมี อุปนิสัยที่บริสุทธิ์ชอบธรรม (อ่าน ๑ โกรินโธ บท ๙ ข้อ ๒๕ ถึง ๒๗, ๑ โกรินโธ บท ๖ ข้อ ๑๙ ถึง ๒๐) CCh1 233.3

คริสเตียนที่แท้จะไม่ถามว่า “คนอื่นๆ จะคิดอย่างไรถ้าฉัน ทำสิ่งนี้?” หรือ “ถ้าฉันทำสิ่งนั้นคนที่อยู่ฝ่ายโลกจะคิดว่าฉันเป็น อย่างไร?” บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรารถนาที่จะทราบว่าพระ- เจ้ามีพระประสงค์ให้เขาทำอะไร เพื่อเขาจะได้ถวายสง่าราศีแก่ พระองค์โดยกิจการที่เขากระทำนั้น พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้พระ คุณของพระองค์เป็นเครื่องสำหรับบังคับและเหนี่ยวรั้งจิตใจ และ ชีวิตของคนทั้งหลายที่ติดตามพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นแสง สว่างที่ส่องอยู่ในโลก CCh1 234.1