คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

52/123

หลักฐานที่แท้จริงในการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์

พระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นแสงสว่างของโลก แต่โลก ไม่รู้จักพระองค์ พระองค์ทรงกระทำกิจการที่ประกอบด้วยความ เมตตากรุณา ทรงส่องแสงสว่างไปตามทางเดินของทุกๆคน แต่ พระองค์มิได้เรียกร้องให้คนทั้งหลายที่พระองค์ปะปนอยู่ด้วยมอง เห็นคุณความดีของพระองค์ การไม่คิดถึงตัวเอง.... การเสียสละ และความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พวกยิวไม่มีความนิยมชมชื่นในบุค คลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ เขาคิดว่าศาสนาของพระเยซูเป็นศาสนาที่ ไม่มีคุณค่า เพราะคำสอนของพระองค์ไม่เป็นไปตามาตรฐาน แห่งความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาของเขา พวกยิวคิดว่าพระ- คริสต์ไม่เป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาทั้งทางจิตวิญญาณหรืออุป- นิสัย เพราะศาสนาของพวกยิวเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยการโอ้อวด การอธิษฐานต่อหน้าประชาชน และการบริจาคเงินเพื่อการกุศล โดยหวังจะได้รับผลตอบแทน CCh1 234.2

ผลที่ประเสริฐที่สุดแห่งการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือ การมีใจถ่อมลง เมื่อเรามีพระคุณนี้อยู่ในใจพระเจ้าก็จะช่วยกล่อม เกลาอุปนิสัยของเราให้เป็นคนดี เราจะต้องเอาใจใส่ในการปรน- นิบัติรับใช้พระเจ้าและกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ CCh1 235.1

การไม่คิดถึงตัวเอง การยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ความเมตตากรุณา ความรัก ความอดทน ความซื่อสัตย์และความ ไว้วางใจในพระเจ้าของพวกคริสเตียน เป็นผลที่บังเกิดจากคนทั้ง หลายที่มีความเชื่อในพระเจ้า และมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่าง แท้จริง เมื่อเขากระทำสิ่งใดๆเขาไม่จำเป็นต้องประกาศหรือพูด โอ้อวดให้ชาวโลกทราบ แต่เขาต่อสู้กับความชั่วร้ายอยู่ทุกๆวัน และเขาได้ชัยชะนะเหนือการทดลองและความผิดบาป เขาหมั่น เฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอ และมีกำลังเข้มแข็งในพระคริสต์ ผู้ที่มีความกระตือรือร้นมองไม่เห็นว่าผู้ร่วมงานที่ทำงานอย่างเงียบๆ นี้ต้องต่อสู้กับความยากลำบากและความชั่วร้ายมากเพียงไร แต่ พระเนตรของพระองค์ผู้ทรงมองเห็นความลับในจิตใจของมนุษย์ ได้สังเกตุเห็นกิจการทุกๆอย่างที่คนเหล่านั้นทำด้วยใจถ่อมลง พระเจ้าต้องใช้เวลานานที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคนเหล่านั้นมีความ เชื่อและรักพระองค์ด้วยความจริงใจ เมื่อเกิดความยุ่งยากขึ้นใน คริสตจักร ผู้ที่ติดตามพระคริสต์ด้วยความซื่อสัตย์และมีความเชื่อ มั่นในพระองค์จะช่วยให้กิจการของพระเจ้าดำเนินไปได้อย่างเรียบ ร้อย CCh1 235.2

คนทั้งหลายที่ถูกชักจูงให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่มีใจ เลื่อมใสศรัทธาศาสนาอย่างแท้จริง จะมองเห็นความงดงามและ ความบริสุทธิ์ชอบธรรมแห่งชีวิตคริสเตียนของเขา แต่ตัวเขาเอง ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ชอบธรรม เขาอธิษฐานขอแสง สว่างจากพระเจ้า และมีใจรักที่จะดำเนินตามแสงสว่างนั้น เขา ถือว่าการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเท่าๆ กับการที่เขาจะต้องกินอาหารหรือดื่มน้ำเพื่อยังชีวิตอยู่ ชีวิตของ เขาเข้าสนิทกับพระคริสต์ในพระเจ้า แต่เขาหาได้พูดโอ้อวดถึงสิ่ง นี้ไม่ และดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกเช่นนั้นด้วย พระเจ้าทรงยกย่อง สรรเสริญผู้ที่มีใจถ่อมลง ที่เดินตามรอยพระบาทของพระเยซูอย่าง ใกล้ชิด เหล่าทูตสวรรค์เอาใจใส่ดูแลคนเหล่านั้น และคอยเผ้า รออยู่ตามทางที่เขาเดินไป คนที่มีใจเย่อหยิ่งและรักความหรูหรา ฟุ้งเฟ้อในชีวิต จะมองข้ามคนเหล่านั้นไปเสียและมิได้สังเกตเห็น เขา แต่เหล่าทูตสวรรค์โน้มกายลงเหนือคนเหล่านั้นด้วยความรัก และช่วยพิทักษ์รักษาเขาไว้ดุจกำแพงไฟที่ล้อมเขาไว้โดยรอบ CCh1 236.1