คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

50/123

บทที่ ๑๐

พระคริสต์...ผู้ชอบธรรมของเรา

“ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและ เที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชำระเรา ให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น” (๑ โยฮัน บท ๑ ข้อ ๙) CCh1 220.2

พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เราสารภาพความผิดบาปของเรา และให้เราถ่อมใจลงฉะเพาะพระพักตรของพระองค์ แต่ในเวลา เดียวกันเราควรจะไว้วางใจในพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระ บิดาผู้ทรงรักใคร่เมตตาเรา ผู้ซึ่งจะไม่ละทิ้งทุกๆคนที่มีความไว้ วางใจในพระองค์ หลายคนในพวกเราดำเนินชีวิตตามแบบอย่าง ที่เรามองเห็น และมิได้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ เราเชื่อในสิ่งที่ เรามองเห็น แต่เราไม่เชื่อในคำสัญญาอันประเสริฐที่พระเจ้าประ ทานแก่เรา ถ้าเราแสดงความไม่ไว้วางใจในคำตรัสของพระเจ้า เราก็ลบหลู่ดูหมิ่นพระองค์ เราไม่ควรจะมีความสงสัยว่าพระเจ้า จะหลอกลวงเรา CCh1 220.3

พระเจ้ามิได้ทรงละทิ้งเราเพราะว่าเราทำความผิดบาป เรา อาจจะทำผิดและทำให้พระวิญญาณของพระองค์เศร้าเสียพระทัย แต่เมื่อเรากลับใจเสียใหม่ และเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยจิตใจที่เต็ม ด้วยความทุกข์โศก พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเรา แต่เราจะต้อง ละทิ้งความผิดบาปที่เราได้กระทำมาแล้ว เรามีความรู้สึกที่ผิดอยู่ ในใจ มีความเย่อหยิ่ง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ใจร้อนและชอบ บ่นว่าติเตียนผู้อื่น สิ่งเหล่านี้แยกเราออกห่างจากพระเจ้า เราต้อง สารภาพความผิดบาปของเรา และพระคุณของพระเจ้าจะต้อง ดำเนินกิจการในใจเรา คนทั้งหลายที่รู้สึกตัวว่าเป็นคนอ่อนกำลัง และท้อถอย อาจจะกลับเป็นผู้ที่มีกำลังเข้มแข็งในพระเจ้าได้ และ สามารถจะทำงานที่ดีเพื่อพระคริสต์ แต่เขาต้องทำงานโดยอาศัย มาตรฐานอันสูง เขาจะต้องไม่มีความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว CCh1 221.1

เราต้องศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนของพระคริสต์ ความ ชอบธรรมของพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้เราสามารถรับเอา พระคุณของพระองค์ เราปรารถนาที่จะได้รับพระพรของพระองค์ มาช้านาน แต่เรายังไม่ได้รับ เพราะเราคิดว่าเราสามารถจะทำ อะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวเราเองมีคุณค่าเหมาะสมที่จะได้รับพร นั้นได้ เรายังมีความเห็นแก่ตัวทั้งๆที่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระ ผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงพระชนม์อยู่ เราต้องไม่คิดว่าความดีของตัวเรา เองจะสามารถช่วยเราให้รอดได้ พระคุณของพระคริสต์องค์เดียว เท่านั้นที่สามารถจะช่วยเราให้ได้รับความรอด โดยอาศัยศาสดา พยากรณ์ของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า “ให้คนชั่วละทิ้ง ความประพฤติของตน และคนอธรรมละทิ้งความคิดของตน และ ให้เขากลับมาหาพระยะโฮวา เพื่อพระองค์จะได้ทรงเมตตาแก่ เขา และให้เขากลับมาหาพระเจ้า เพราะพระองค์จะทรงให้อภัย แก่เขาที่เขาทำบาปทั้งปวง” (ยะซายา บท ๕๕ ข้อ ๗) เราต้อง เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสิ้น สุดใจ เมื่อเราเชื่อว่าพระคุณของพระเยซูคริสต์สามารถช่วยเราให้ พ้นจากบาปได้ เราจะได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างที่เราปรารถนา CCh1 221.2

เราคิดว่าเรามีอำนาจที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้ แต่พระเยซู ทรงยอมตายแทนเรา เพราะเราไม่สามารถจะช่วยตัวเราเองให้รอด ความหวังของเราอยู่ในพระองค์ พระองค์ผู้เดียวทรงช่วยให้เรารอด พ้นจากบาปและทรงชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์ชอบธรรม เราไม่ควร จะรู้สึกท้อถอยและคิดว่าเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด หรือคิดว่าพระ องค์ไม่ทรงพระเมตตากรุณาต่อเรา ในเวลานี้พระองค์กำลังดำเนิน กิจการของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเชิญเราให้มาหาพระองค์ แม้ว่าเราจะเป็นคนผิดบาป และพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด ถ้าเราไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าเราก็ลบหลู่ดูหมิ่นพระองค์ ดูช่างน่า ประหลาดอย่างยิ่งในการที่เราปฏิบัติต่อมิตรสหายที่ดีที่สุดของเรา เช่นนี้! เรามีความไว้วางใจในพระองค์น้องเพียงไร พระองค์ผู้ ทรงสามารถจะช่วยเราให้รอดได้ และได้ประทานความรักอันใหญ่ ยิ่งของพระองค์แก่เรา CCh1 222.1

พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ท่านยังหวังอีกหรือว่าคุณความ ดีของท่านจะทำให้ท่านเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า และท่าน คิดว่าท่านต้องรอดพ้นจากบาปก่อนที่ท่านจะไว้วางใจว่า พระองค์ ทรงฤทธิ์อำนาจสามารถจะช่วยท่านให้รอดพ้นได้ ถ้าหากท่าน ต้องขบคิดปัญหาข้อนี้อยู่ในใจ ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะไม่มีกำลังใจ ที่เข้มแข็ง และในที่สุดท่านก็จะรู้สึกท้อถอย CCh1 223.1

ในป่ากันดาร เมื่อพระยะโฮวาโปรดให้มีงูร้ายมากัดพวกยิศ ราเอลที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำของพระองค์ พระเจ้าโปรดให้โมเซทำ รูปงูทองเหลืองแล้วยกขึ้น และสั่งให้คนที่ถูกงูกัดมองดูงูทองเหลือง นั้นแล้วเขาก็ได้รอดชีวิต แต่หลายคนที่ไม่ได้มองงูทองเหลือง นั้นและต้องเสียชีวิต รอบๆตัวเขามีร่างของคนที่ตายแล้วและคน ที่กำลังจะตาย และเขาทราบว่าถ้าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก พระเจ้าแล้วเขาก็จะต้องตายอย่างแน่นอน เขามัวแต่ร้องครวญ ครางเพราะรู้สึกเจ็บปวดที่บาดแผล และเข้าองไห้เศร้าโศก เพราะกลัวว่าจะตาย เขาร้องคร่ำครวญจนรู้สึกอ่อนกำลัง นัยน์ตา ของเขามืดมัว และเขาไม่ได้มองดูงูทองเหลืองนั้น ในที่สุดเขาก็ ตาย ถ้าหากเขามองดูงูนั้นแล้วเขาก็จะได้รอดจากตายทันที CCh1 223.2

“โมเซได้ยกงูขึ้นในป่ากันดารฉันใด บุตรมนุษย์ก็จะต้อง ถูกยกขึ้นฉันนั้น ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตชั่ว นิรันดร์” ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านจะเป็นคนผิดบาป อย่ามัวแต่เป็น ทุกข์ร้องไห้คร่ำครวญถึงความผิดบาปของท่าน แต่จงมองดูพระ เยซูคริสต์แล้วมีชีวิตรอดอยู่ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์ เดียวของเรา และถึงแม้ว่ามีหลายล้านคนที่ต้องกาจะได้รอดจาก- บาป ไม่ยอมรับความเมตตากรุณาของพระองค์ ทุกๆคนที่ไว้ วางใจในพระองค์จะไม่ต้องถึงซึ่งความพินาศ เมื่อเรารู้สึกตัวว่า เราไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้รอดได้โดยปราศจากพระคริสต์ เรา ต้องไม่มีความท้อถอย เราต้องพึ่งในพระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกตรึงไว้ บนกางเขนแล้วกลับฟื้นคืนชีพ จิตวิญญาณที่มีความผิดบาปจง มองดูพระเยซูแล้วมีชีวิตรอดอยู่ พระเยซูทรงสัญญาไว้แล้วว่า พระองค์จะทรงช่วยทุกๆคนที่มาหาพระองค์ให้ได้รับความรอด CCh1 224.1

จงมาหาพระเยซู และได้รับการพักผ่อนเป็นสุข เวลานี้ ท่านก็สามารถจะมาหาพระองค์ได้ ซาตานบอกท่านว่าท่านเป็น คนอ่อนกำลังและไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ จริงอยู่ท่านเป็นคน อนกำลัง แต่ท่านจงเชิดชูพระเยซูไว้ต่อหน้าซาตานและพูดกับ มันว่า “ฉันมีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนชีพ ฉันไว้วางใจใน พระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันให้ได้รับความทุกข์ยาก ฉันได้ชัยชะนะในพระนามของพระองค์ พระองค์เป็นความชอบ ธรรมของฉัน และเป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของฉัน” ขอ อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดคิดว่าเขาไม่มีหวังที่จะได้รับความรอด เพราะ ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ท่านอาจรู้สึกว่าท่านเป็นคนผิดบาปและ จะต้องสูญเสียชีวิต และการที่ท่านต้องการพระผู้ช่วยให้รอดก็ เพราะเหตุนี้ ถ้าท่านมีความผิดบาปที่จะสารภาพก็จงสารภาพเสีย ทันที อย่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปโดยที่ท่านไม่ได้สารภาพความ ผิดบาปของท่าน “ถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเรา พระองค์ ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น” (๑ โยฮัน บท ๑ ข้อ ๙) คนทั้งหลายที่หิวกระหายความชอบธรรมจะได้อิ่มบริบูรณ์ เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญาไว้เช่นนั้น พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประ- เสริฐ ... พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต้อนรับเรา และพระ องค์ทรงรอที่จะอวยพรให้เราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ CCh1 225.1

บางคนดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งที่จะ พิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่าเขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น ก่อนที่ เขาจะได้รับพระพรจากพระองค์ แต่คนเหล่านี้สามารถจะรับพระ พรของพระเจ้าในเวลานี้ได้ เขาจะต้องได้รับพระคุณของพระองค์ และพระวิญญาณของพระเยซู เพื่อจะช่วยให้เขามีกำลังเข้มแข็งยิ่ง ขึ้น มิฉะนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขให้ตัวเองมีอุป — นิสัยเหมือนพวกคริสเตียน พระเยซูทรงพอพระทัยที่จะให้เรามา หาพระองค์ในสภาพที่เราเป็นอยู่คือในสภาพของคนผิดบาปที่อ่อน กำลังและต้องพึ่งในพระองค์ CCh1 226.1

การกลับใจเสียใหม่และการยกโทษเป็นของประทานของ พระเจ้าโดยทางพระคริสต์ โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณผู้ บริสุทธิ์เราได้เห็นประจักษ์ว่าเรามีความผิดบาป และรู้สึกว่าเราจำ เป็นที่จะให้พระเจ้ายกโทษให้เรา พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ทุกๆ คนที่รู้สึกตัวว่าเป็นคนผิดบาป และพระคุณจองพระองค์จะช่วย ให้เรากลับใจเสียใหม่ พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราเป็นคนอ่อนกำลัง และพระองค์จะทรงช่วยเรา CCh1 226.2

บางคนที่มาหาพระเจ้าทั้งที่เขากลับใจเสียใหม่และสารภาพ ความผิดบาปแล้ว และเชื่อว่าพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปของ เขา ยังมิได้ยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ เขาไม่เข้าใจว่าพระเย ซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งสถิตอยู่กับเขาตลอดเวลา และเขาไม่ พร้อมที่จะมอบถวายจิตวิญญาณแก่พระองค์ และพึ่งพาอาศัยใน พระองค์เพื่อจะให้พระคุณของพระองค์ทรงช่วยให้เขากลับใจเสีย ใหม่ ขณะที่เขาคิดว่าเขาได้มอบถวายตัวเองแก่พระเจ้าแล้วเขา ก็ยังคิดว่าเขาพึ่งตัวเอง มีบางคนไว้วางใจในพระเจ้าและไว้วาง ใจในตัวเองด้วย เขาไม่ยอมพึ่งในพระเจ้า ไม่ยอมให้พระองค์ทรง พิทักษ์รักษาเขาไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ แต่ตัวเขาเองคอย เฝ้าระมัดระวังการทดลอง และเขาทำอะไรๆที่เขาคิดว่าสามรถ จะช่วยเขาให้รอดได้ ความเชื่อเช่นนี้ไม่ทำให้เขาเป็นผู้ได้ชัย ชะนะ จิตวิญญาณของเขายังตกเป็นทาสของความบาป และเขา จะไม่ได้รับการพักผ่อนจนกว่าเขาจะได้วางภาระอันหนักของเขา ไว้แทบพระบาทของพระเยซู CCh1 227.1

เราจำเป็นที่จะระมัดระวังไม่ให้ตัวเราตกอยู่ในการทดลอง เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยใจร้อนรนและมีความซื่อสัตย์ต่อพระ- องค์ แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองเมื่อเรามีความเชื่อมั่นคงในพระ เจ้า เราไม่สามารถทำสิ่งใดที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยในตัว เรา เราต้องไม่มีความไว้วางใจในตัวเองหรือคิดว่าการที่เราทำ ดีจะช่วยตัวเราเองให้รอดได้ แต่เมื่อเรามาหาพระเยซูในฐานะ ของคนผิดบาป เราจะได้รับการพักผ่อนเป็นสุขในความรักของ พระองค์ พระเจ้าจะทรงรับทุกๆคนที่มาหาพระองค์ด้วยความไว้ วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งถูกตรึงที่ไม้กางเขน ความรักเกิดขึ้น ในใจเรา เราอาจจะไม่รู้สึกชื่นชมยินดี แต่เรามีความไว้วางใจ ในพระเจ้า และรู้สึกว่าเรามีความสงบสุขในจิตใจ เราจะรู้สึกว่า ภาระอันหนักของเราเบาลงเพราะแอก ที่พระคริสต์โปรดให้เรา แบกนั้นเป็นแอกที่พอเหมาะแก่กำลังของเรา เราจะมีความชื่น ชมยินดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ๆ ที่เราได้รับมอบหมายจากพระองค์ และเรายินดีที่จะเสียสละเพื่อพระองค์ หนทางซึ่งแต่ก่อนเรารู้ สึกว่าเป็นหนทางที่ถูกปกคลุมไว้ด้วยความมืดกลับสว่าง เพราะ ได้รับแสงสว่างจากพระสุริยันแห่งความชอบธรรม และเราได้ดำ เนินตามทางของพระเยซูคริสต์ CCh1 227.2