คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

24/123

บทที่ ๕

พระเจ้าทรงมีงานที่จะมอบหมายให้ท่าน

งานของพระเจ้าในโลกนี้จะไม่สำเร็จจนกว่าสมาชิกของ คริสตจักรของเราทั้งชายหญิงจะร่วมใจกันทำงานกับผู้สอนศาสนา และเจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ของเรา พระเยซูได้ตรัสแก่ผู้ที่ทุกๆคน ที่ติตามพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศ กิตติคุณอันประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก บท๑๖ ข้อ๑๕) คนทั้งหลายที่มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่จะช่วย ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับความรอด คนเหล่านั้นจะต้องแสดงว่าเขา ปรารถนาจะช่วยจิตวิญญาณของผู้ที่หลงกระทำผิดให้ได้รับความ รอดเช่นเดียวกับพระเยซู ทุกๆคนไม่สามารถจะทำงานนี้ให้สำเร็จ ได้ แต่พระเจ้าทรงมีงานสำหรับเราทุกคน คนทั้งหลายที่ได้รับ พรของพระเจ้าจะต้องทำงานเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระองค์ เราจะ ต้องใช้ของประทานทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้เราในกิจการที่ จะช่วยให้แผ่นดินของพระองค์เจริญก้าวหน้า CCh1 128.1

การเทศนาเป็นงานส่วนน้อยที่เราสามารถจะทำได้ เพื่อ ช่วยจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ได้รับความรอด พระวิญญาณของ พระเจ้าทรงช่วยให้คนบาปได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความจริงของพระ องค์แล้วทรงชักจูงเขาเข้ามาในคริสตจักร ผู้สอนศาสนาสามารถ จะทำงานในหน้าที่ของเขาได้ แต่ไม่สามารถจะทำงานส่วนที่เป็น ของคริสตจักร พระเจ้าปรารถนาจะให้คริสตจักรของพระองค์ช่วย เหลือคนทั้งหลายที่เพิ่งมีความเชื่อและเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ใน คริสตจักร ให้สมาชิกของโบสถ์ไปร่วมประชุมอธิษฐานกับเขา แล้วช่วยพูดให้เขามีกำลังใจเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น CCh1 129.1

พระเจ้าทรงเรียกสมาชิกของคริสตจักรของพระองค์ในสมัย นี้ให้เป็นแสงสว่างของโลก เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเรียกพวก ยิศราเอลในสมัยโบราณ พระองค์ทรงเรียกคนเหล่านั้นให้เป็นผู้ ประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง-สอง-สาม พระองค์ทรง แยกเขาออกจากคริสตจักรและจากโลกเพื่อให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดพระ องค์ พระองค์ทรงมอบหมายให้เขาเป็นผู้ถือรักษาพระบัญญัติของ พระองค์ และโปรดให้เขาเป็นศาสดาพยากรณ์สำหรับยุคนี้ พระ เจ้าทรงมอบหมายให้สมาชิกของคริสตจักรเป็นผู้นำกิตติคุณอัน CCh1 129.2

ประเสริฐไปประกาศแก่คนทั้งหลายทั่วโลกเช่นเดียวกับที่พระองค์ ทรงมอบหมายให้พวกยิศราเอลในสมัยโบราณประกาศกิตติคุณ ของพระองค์แก่ชนต่างชาติที่อยู่ล้อมรอบเขา CCh1 130

ทูตสวรรค์สามองค์ที่มีกล่าวไว้ในหนังสือวิวรณ์บทที่ ๑๔ เป็นเครื่องหมายเล็งถึงคนทั้งหลายที่ยอมรับกิตติคุณประเสริฐของ พระเยซู แล้วเป็นผู้แทนของพระองค์นำข่าวประเสริฐนั้นไปประ กาศแก่คนทั้งหลายทั่วโลก พระคริสต์ได้ประกาศแก่คนทั้งหลาย ที่ติดตามพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก” (มัด ธาย บท๕ข้อ๑๔) พระเยซูตรัสแก่ทุกๆคนที่ยอมรับพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายาจงเข้าใจว่าจิตวิญญาณทุกดวงมีค่าประเสริฐ เหตุ ฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลกประกาศกิตติคุณอันประเสริฐ แก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก บท๑๖ข้อ๑๕) เราจะต้องไม่ยอม ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขัดขวางการประกาศกิตติคุณของพระเจ้า การ ประกาศกิตติคุณของพระเจ้าเป็นงานที่สำคัญที่สุดในสมัยนี้ และ งานนี้จะต้องดำรงอยู่ตลอดกาล ความรักที่พระเยซูประทานแก่ มนุษย์ทั้งหลายในการที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากบาป จะ ทำให้คนทั้งหลายที่ติดตามพระองค์มีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น และยินดี ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระองค์ CCh1 130.1

พระเยซูทรงยอมรับจิตวิญญาณทุกๆดวงที่มาหาพระองค์ พระองค์โปรดให้มนุษย์ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าเพื่อจะให้เขาประกาศ ความรักของพระองค์ผู้เสด็จมาบังเกิดในโลกเพื่อช่วยเขาให้รอด ท่านทั้งหลายจงพูด อธิษฐาน และร้องเพลงเกี่ยวกับความรอดนี้ และจงประกาศข่าวแห่งความจริงของพระเจ้าแก่มนุษย์ทั่วโลก CCh1 131.1