คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

25/123

ผู้ติดตามพระคริสต์ด้วยความซื่อสัตย์

จะเป็นพยานถึงพระองค์

ถ้าหากสมาชิกทุกๆคนของคริสตจักรจะเป็นผู้ประกาศ ศาสนา ข่าวของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ในสมัยนี้ก็คงจะได้ประกาศ ไปทั่วทุกประเทศทั่วถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา CCh1 131.2

คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจะ ต้องดำเนินตามแบบอย่างของพระคริสต์ตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ เขาจะต้องเป็นพยานถึงพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของ พระคริสต์ เขาจะต้องชี้ให้คนผิดบาปมองเห็นลูกแกะของพระเจ้า (หมายถึงพระเยซูคริสต์) ซึ่งยกความผิดบาปของโลก เขาจะต้อง เป็นพยานถึงพระเยซู และช่วยชักจูงคนทั้งหลายให้พ้นจากทาง ชั่วร้าย พระเยซูโปรดให้ทุกๆคนที่ยอมรับพระองค์มีสิทธิ์ที่จะได้ เป็นบุตรของพระเจ้า เราสามารถจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้ โดยการกลับใจเสียใหม่ทางเดียวเท่านั้น ทางนี้เป็นทางแคบ และ ประตูที่เราจะเดินเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็แคบ แต่ขณะที่เรา เดินไปตามทางเราจะต้องชักนำทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กและสอนเขา ว่า เขาจะได้รับความรอดถ้าเขายอมกลับใจเสียใหม่แล้วยอมรับ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เขาจะต้องสละละทิ้งอุปนิสัยเดิม ของเขาเสีย และดำเนินตามทางชอบธรรม เขาจะต้องละทิ้งการ พูดล่อลวง การพูดมุสาและการกล่าวคำชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง เขา จะต้องดำเนินชีวิตซึ่งจะช่วยให้มนุษย์ทั้งชายหญิงมีลักษณะ นิสัยเหมือนพระคริสต์ CCh1 131.3

พี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้า ท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจาก สิ่งชั่วร้ายที่ผูกมัดท่านไว้หรือไม่? ท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจาก สิ่งที่ทำให้ท่านซึมเซาไม่มีความกระตือรือร้นที่จะประกาศพระคำ ของพระเจ้าหรือไม่? จงออกไปทำงานของพระองค์ จงช่วยนำ จิตวิญญาณมาหาพระเยซู เมื่อท่านออกไปทำงานนี้ท่านจะรู้สึกมี กำลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น อำนาจฝ่ายวิญญาณจิตของท่านจะกล้าแข็ง ขึ้น แล้วตัวท่านเองก็จะได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ คนทั้ง หลายที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียน แต่ไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริงจะ ไม่ได้รับความรอด จงพยายามช่วยเขาให้กลับใจเสียใหม่ จง อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดให้เขามีความเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง เพื่อเขาจะได้รับความรอด แม้ว่าเขาจะไม่ยอมฟังท่าน ท่านก็มิได้ ทำงานโดยไร้ประโยชน์ ในการที่ท่านพยายามช่วยให้ผู้อื่นได้รับ ความรอดนั้นจิตวิญญาณของท่านเองจะได้รับความรอด CCh1 132.1

อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้สึกว่าตนไม่สามารถจะร่วมในกิจการของ พระเจ้าได้ เพราะไม่มีความรู้และไม่ได้รับการศึกษาอย่างดี พระ เจ้าทรงมีงานที่จะให้ท่านทำ พระองค์ทรงมีงานสำหรับมนุษย์ทุกๆ คน ท่านสามารถจ้ะค้นคว้าข้อพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ “การ อธิบายพระวจนะของพระองค์เป็นที่ให้ใจสว่าง และกระทำคนที่มี ปัญญาน้อยให้มีความเข้าใจ” (บทเพลงสรรเสริญ บทที่ ๑๑๙ ข้อ ๑๓๐) ท่านสามารถจะอธิษฐานเพื่อจะให้ท่านทำงานนั้นได้ดี พระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจร้อนรน และด้วยความจริงใจ และด้วยความเชื่อ และท่านจะต้องทำงาน ตามความสามารถของท่าน CCh1 133.1

เหล่าทูตสวรรค์กำลังเฝ้ารอที่จะร่วมมือกับมนุษย์ในการ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า เพื่อเขาจะสามารถสำแดงให้ปรากฏได้ว่า โดยอาศัยอิทธิพลของเหล่าทูตสวรรค์มนุษย์สามารถจะทำอะไรให้ สำเร็จได้บ้างในการที่เขาจะช่วยจิตวิญญาณให้รอดพ้นจากความตาย CCh1 133.2

พระคริสต์ทรงเรียกเราให้ทำงานด้วยความอดทนและความ พากเพียรพยายาม เพื่อจะช่วยวิญญาณจิตของหลายพันคนที่กระ จัดกระจายไปทั่วประเทศต่างๆในโลก คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะ มีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระคริสต์ จะต้องมีส่วนร่วมในกิจการ ของพระองค์ด้วย เขาจะต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลัง ช่วยปลอบ โยนผู้ที่มีความทุกข์โศก และช่วยบรรเทาทุกข์ของคนที่ได้รับความ ทุกข์ยาก CCh1 134.1

ผู้เชื่อถือทุกคนจะต้องร่วมมือทำงานในคริสตจักรด้วยความ เต็มใจ เขาควรจะมีความสนใจที่จะช่วยให้กิจการของคริสตจักรนั้น เจริญก้าวหน้า ทุกๆคนมีหน้าที่ๆจะทำงานเพื่อพระเจ้า มีหลาย คนที่ใช้จ่ายเงินทองจำนวนมากมายเพื่อซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือย แต่ เขากลับไม่อยากจะบริจาคเงินถวายในโบสถ์ เขาเต็มใจที่จะรับ ประโยชน์จากคริสตจักรที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ แต่ไม่ปรารถนาจะ บริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายของคริสตจักรนั้น และปล่อยให้คนอื่นๆ เป็นผู้บริจากแทน CCh1 134.2

คริสตจักรของพระคริสต์เปรียบเหมือนกองทัพ ชีวิตของ ทหารทุกๆคนเป็นชีวิตที่เต็มด้วยความยากลำบากและภัยอันตราย มีศัตรูคอยเฝ้าทำร้ายเขาอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ซาตานเจ้าแห่งความ มืดเป็นผู้นำศัตรูเหล่านั้นและพวกเหล่านั้นไม่เคยนอนหลับหรือ ละทิ้งหน้าที่ของเขาเลย เวลาที่พวกคริสเตียนไม่ระวังตัวศัตรูก็รีบ ฉวยโอกาสเข้าโจมตีทันที ถ้าสมาชิกของโบสถ์ไม่คอยเฝ้าระวัง และทำงานด้วยใจร้อนรนเขาก็จะต้องพ่ายแพ้แก่ศัตรู CCh1 134.3

จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากทหารครึ่งหนึ่งของกองทัพนั้นเกียจ คร้าน หรือมัวนอนหลับเสียเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้เข้าประจำหน้า ที่? ผลที่ได้รับคือ ความปราชัย การถูกจับเป็นเชลย และความ ความตาย ถ้าหากจะมีทหารคนหนึ่งรอดพ้นจากพวกศัตรูมาได้ท่าน คิดหรือว่าเขาควรจะได้รับบำเหน็จรางวัล? หามิได้...เขาจะถูก สั่งประหารชีวิตทันที ถ้าหากสมาชิกของคริสตจักรไม่มีความซื่อ สัตย์หรือไม่เฝ้าระวังให้ดี ผลที่ได้รับก็จะร้ายแรงยิ่งกว่านั้นเสียอีก จะมีอะไรที่ร้ายแรงมากยิ่งไปกว่าทหารของกองทัพคริสเตียนที่นอน หลับ? คนทั้งหลายที่ตกอยู่ใต้อำนาจของซาตานจะสามรถช่วย จิตวิญญาณให้รอดได้อย่างไร คนทั้งหลายที่ยืนอยู่เฉยๆจนเวลา ที่มีการสู้รบราวกับว่าเขาไม่มีความสนใจและไม่มีความรับผิดชอบ ในการสู้รบนั้นควรถูกปลดออกจากประจำการ CCh1 135.1