คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

23/123

ผู้ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเคร่งครัดย่อมได้รับพรจากพระองค์

“ความสุขย่อมมีแก่คนที่ประพฤติเช่นนั้น และแก่มนุษย์nที่ถือรักษาไว้อย่างเคร่งครัด คือคนที่รักษาวันซะบาโตไว้ให้ปราศ- จากมลทินและสงวนมือของเขาไว้ไม่ให้ทำชั่วใดๆ” “ส่วนคน ต่างชาติที่มาเข้าจารีตนับถือพระยะโฮวา ปรนนิบัติพระองค์ รัก พระนามของพระยะโฮวาและรับใช้พระองค์ คือทุกคนที่ถือรักษาn วันซะบาโตไว้ให้ปราศจากมลทิน และถือมั่นตามสันถวไมตรีของ เรานั้น เราจะพาเขาทั้งหลายมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและจะทำให้ เขาชื่นบานในพลับพลาอธิษฐานของเรา” (ยะซายา บท๕๖ ข้อ ๒, ๖, ๗) CCh1 127.1

ตราบใดที่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกยังตั้งมั่นคงอยู่ วัน ซะบาโตจะเป็นหมายสำคัญแห่งฤทธานุภาพของพระผู้ทรงสร้าง ตราบนั้น และเมื่อสวนเอเด็นกลับคืนมาอยู่ในแผ่นดินโลกนี้อีก มนุษย์ทุกคนจะพากันถือรักษาวันหยุดพักผ่อนอันบริสุทธิ์ของพระ องค์ พระยะโฮวาตรัสว่า “จากวันซะบาโตวันหนึ่งถึงวันซะบาโต อีกวันหนึ่ง พลไพร่ที่อยู่ในพิภพใหม่ที่สวยงามจะพากันมากราบ ไหว้นมัสการเรา” CCh1 127.2