คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

116/123

บทที่ ๒๓

พระวิญาณบริสุทธิ์

พวกคริสเตียนทุกๆคนไม่ควรจะรอคอยให้พระคริสต์เสด็จ กลับมาอย่างเดียวเท่านั้น แต่เขาควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะช่วยให้พระองค์เสด็จกลับมาเร็วยิ่งขึ้น ถ้าหากทุกๆคนที่ยอม รับพระนามของพระองค์ ทำให้บังเกิดผลให้สง่าราศีของพระองค์ กิตติคุณ ประเสริฐของพระเจ้า ก็จะเผยแพร่ ไปทั่วโลก ในเวลาอัน รวดเร็ว และพระคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาเร็วยิ่งขึ้น เหล่าทูตสวรรค์ จะเก็บเกี่ยวพืชผลในวาระที่สุดปลาย แล้วพระคริสต์จะเสด็จมา รวบรวมพืชผลที่ประเสริฐนั้นไว้ในยุ้งฉางของพระองค์ CCh1 397.1

พี่น้อง ชายหญิง ของข้าพเจ้า จงอธิษฐานขอพระวิญญาณ บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงรักษาคำสัญญาทุกๆข้อที่พระองค์ได้ประทาน แก่ท่าน จงถือพระคัมภีร์ไว้ในมือและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระ ทำตามที่พระองค์ได้ตรัส” พระองค์ทรงสัญญาว่า “จงขอแล้วจะ ได้ จงแสวงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” พระ คริสต์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะ อธิษฐานขอพระเจ้านั้นท่านจะปรารถนาสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับและ ท่านคงจะได้สิ่งนั้น” สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา สิ่ง นั้นเราจะกระทำ เพื่อพระบิดาจะมีเกียรติยศในพระบุตร” (มัดธาย บท ๗:๗ มาระโก บท ๑๔:๑๓) CCh1 397.2

พระคริสต์ได้ประกาศข่าว ของพระองค์ไปทั่วทุกส่วนแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อจะให้ผู้รับใช้ของพระองค์ปฏิบัติ ตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงดำเนินท่ามกลางคริสต- จักรทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะชำระจิตใจ ของบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อถือในพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ และ ยกย่องเชิดชูเขาให้สูงยิ่งขึ้น และให้เขาเป็นผู้มีความประพฤติดี และมีศีลธรรมจรรยาดี อิทธิพลของคนทั้งหลายที่เชื่อถือในพระ คริสต์ทรงถือดวงดาวไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และ พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้แสงสว่างของพระองค์ ส่องผ่านดวง ดาวนั้นไปสู่มนุษย์ทั้งหลายในโลก โดยประการฉะนี้แหละ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะตระเตรียมพลไพร่ของพระองค์ให้พร้อม สำหรับจะปฏิบัติหน้าที่ๆสูงยิ่งขึ้นในสถานบริสุทธิ์บนสวรรค์ พระ องค์ได้มอบหมายงานที่สำคัญให้เราทำ ขอให้เราทำงานนั้นด้วย ความซื่อสัตย์ ขอให้เราสำแดงให้ปรากฏในชีวิตของเราว่าพระคุณ ของพระเจ้าสามารถจะทำอะไรเพื่อมนุษย์ได้บ้าง CCh1 398.1