คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

117/123

ก่อนที่พระเจ้าจะทรงหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา

เราสามารถมีความสามัคคีปรองดองกัน

จงสังเกตดูว่า พวกสาวกของ พระเยซู ได้รับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์จากระเจ้าภายหลังที่เขามีความสามัคคีปรองดองกัน และ ไม่แก่งแย่งชิงดีกันในการที่จะได้รับตำแหน่งอันสูงสุด พวก สาวกมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเขาไม่ถือเขาถือเราอีกต่อไป และ เขากล่าวคำพยาน อย่างเดียวกัน ภายหลังที่เขาได้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์แล้ว จงสังเกตดูข้อความที่ว่า “คนทั้งปวงที่เชื่อก็มีใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (กิจการ บท ๔:๓๒) พระวิญญาณของ พระองค์ผู้ทรง ปลงพระชนม์ เพื่อคนผิดบาปทั้งหลาย จะช่วยให้คน ทั้งหลายที่เชื่อถือมีใจร้อนรนและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน CCh1 399.1

เหล่าสาวกมิได้ทูลพระเจ้าเพื่อตัวเอง เขารู้สึกเป็นทุกข์ เมื่อได้เห็นคนอื่นๆ ที่มีความผิดบาป และปรารถนาจะช่วยคนเหล่า นั้นให้ได้รับความรอด พวกสาวกจะต้องนำกิตติคุณของพระเจ้า ไปประกาศจนทั่วถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และเขาได้ทูลขอพระ คริสต์ประทานฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานให้เขา แล้วพระเจ้าได้ทรงหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่เหล่าสาวกของพระ เยซู และมีหลายพันคนได้เชื่อถือในวันเดียว ในเวลานี้อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ ขอให้พวกคริสเตียน เลิกแก่งแย่งชิงดีกัน และมอบถวายตัวเองปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า เพื่อจะชักนำคนผิดบาปมาหาพระเยซู เพื่อจิตวิญญาณของเขาจะ ได้รับความรอด ขอให้พวกสาวกทูลขอพรตามที่พระองค์ทรง สัญญาไว้ด้วยความเชื่อแล้วเขาจะได้รับพรนั้น การหลั่งพระ วิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยของอรรคสาวกเป็น “ฝนต้นฤดู” และผล ที่บังคับขึ้นมีมากมาย แต่ “ฝนปลายฤดู” (การหลั่งพระวิญญาณ บริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อถือในสมัยนี้) จะมีมากยิ่งขึ้น พระเจ้าทรงสัญญา แก่คนทั้งหลายในสมัยที่สุดปลายนี้ว่าอย่างไร? “โอ้คนจำลองด้วย ความไว้ใจ จงกลับมายังป้อมหอรบอันเข้มแข็งเถิด เรายังประกาศ ว่าในวันนี้เราจะปูนบำเหน็จแก่ท่านสองเท่า” “จงขอฝนแก่พระ ยะโฮวาในเวลาปลายฤดูฝน พระยะโฮวาจะบันดาลฟ้าให้แลบ และ จะให้ฝนตกบริบูรณ์ จะมีหญ้าอันเขียวสดในนาของเขาทุกคน” (ซะคาระยา บท ๙:๑๒ บท ๑๐:๑) CCh1 399.2