คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

115/123

การติดต่อเกี่ยวข้องกับชาวโลกในกิจธุรการงาน

บางคนไม่มีความฉลาดรอบครอบ ในการจัดทำธุระกิจของ พวกที่อยู่ฝั่งโลก เขาขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม และซาตาน พยายามที่จะล่อลวงเขาให้หลงกระทำผิด เมื่อมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น คนเหล่านั้นไม่ควรจะอยู่เฉยๆ โดยที่เขาไม่มีความรู้ในกิจการงาน ที่เขาทำ เขาควรจะปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจากพวกพี่น้อง ของเขาที่อยู่ในคริสตจักรก่อนที่เขาจะกระทำสิ่งใดๆ ข้าพเจ้าระลึก ถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่า “จงช่วยแบกภาระ (ร่วมทุกข์ร่วมสุข) ซึ่งกันและกันเถิด” (ฆะลาเตีย บท ๖:๒) บางคนไม่มีใจถ่อมลง และไม่ยอมปรึกษาหารือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญก่อนที่จะลงมือทำ กิจการที่เขาตั้งใจว่าจะทำ เขาทำตามแผนการที่เขาวางไว้และต้อง ได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนในภายหลัง แล้วเขาจึงเห็นว่าเขาจำ เป็นที่จะต้องปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ จากพวกพี่น้องของเขา แต่เขาจะรู้สึกว่า เขาต้องได้รับ ความยากลำบาก ในการทำงานนั้น มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเขาจะทำกิจธุระการงานใดๆ เราควรระมัดระวัง ไม่ให้มีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนเกิดขึ้น CCh1 395.1

ข้าพเจ้าเห็นว่า พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย ในการที่พลไพร่ ของพระองค์ยอมรับเป็นผู้คำประกันให้ผู้ที่ไม่เชื่อถือ ข้าพเจ้าได้ อ่านข้อคัมภีร์ข้อนี้ “อย่าเป็นคนในจำพวกที่จับมือตกลงรับ ประกันหรือในจำพวกคนค้ำประกัน” (สุภาษิต บท ๒๒:๒๖) “คน ใดที่รับประกันคนที่ตนไม่รุจักนั้นย่อมจะได้รับความเจ็บใจ แต่ คนใดที่ชังการรับประกันนั้นย่อมมีหลักมั่นคง” (สุภาษิต บท ๑๑:๑๕) คนเหล่านี้เป็นผู้อารักขาที่ไม่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เขาได้ ยอมรับเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้ที่ไม่เชื่อถือ และซาตานคอยล่อลวงเขา ให้หลงกระทำผิด คนทั้งหลายที่ถือรักษาวันซาบาโตไม่ควรจะเข้า หุ้นส่วนกับพวกที่ไม่เชื่อถือ พลไพร่ของพระเจ้าไว้วางใจในถ้อยคำ ของคนแปลกหน้ามากเกินไป และได้ขอคำแนะนำจากคนเหล่านั้น เมื่อเขาไม่ควรจะขอ ซาตานชักจูงให้คนเหล่านั้นเป็นผู้แทนของ มันในการที่จะล่อลวงให้พลไพร่ของพระเจ้าหลงกระทำผิด CCh1 396.1