คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

106/123

บทที่ ๑๒

พระคัมภีร์

ในพระคัมภีร์มีเพชรพลอยแห่งความจริงหลายพันเม็ดที่ ซ่อนพ้นจากสายตาของผู้ที่แสวงหาแต่ผิวเผิน ท่านยิ่งค้นคว้าพระ คัมภีร์ด้วยใจถ่อมลง ท่านก็ยิ่งมีความสนใจในพระคัมภีร์มากขึ้น และท่านยิ่งรู้สึกอยากจะเปล่งเสียงร้องกับเปาโลว่า “โอพระปัญญา และความรู้ของพระเจ้ามีเอนกอนันต์มากเท่าใด พระดำริของพระ องค์เหลือที่จะเข้าใจได้ และทางทั้งหลายของพระองค์เหลือที่จะ สืบเสาะได้ (โรม บท ๑๑ : ๑๓) CCh1 376.1

พระคริสต์ และพระคำของพระองค์มีความสอดคล้องต้อง ก้นทุกประการ จงยอมรับและเชื่อฟัง เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยเปิด ทางเดินสำหรับคนทั้งหลายที่เต็มใจจะเดินตามแสงสว่างเหมือน อย่างที่พระคริสต์อยู่ในแสงสว่าง ถ้าพลไพร่ของพระเจ้าสามารถ จะเข้าใจพระคำของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์ในแผ่นดิน โลกก็จะเปรียบเหมือนสวรรค์ในแผ่นดินเบื้องล่าง พวกคริสเตียน จะมีใจร้อนรนที่จะแสวงหาพระคำของพระองค์ เขาจะมีใจร้อนรน ที่จะอ่าน พระคำของพระเจ้า มากยิ่งกว่าที่จะอ่าน หนังสือพิมพ์เวลา เช้า หนังสือนิตยสารหรือนิยายเริงรมย์ ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ ของเขาคือการที่จะได้กินเนื้อ และดื่มโลหิตของพระบุตรของพระ เจ้า และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นคือชีวิตของเขาจะเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และคำสัญญาของพระเจ้า คำสอนของพระคำ ของพระเจ้าจะเป็นเหมือนใบของต้นไม้แห่งชีวิต คำสอนนั้นจะ เป็นเหมือนบ่อน้ำที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขา และพลุ่งขึ้นสู่ชีวิตชั่ว นิรันดร์ พระคุณของพระเจ้าจะช่วยให้จิตวิญญาณมีความชุ่มชื่น เบิกบาน และทำให้เราลืมความยากลำบากและความเหน็ดเหนื่อย ทั้งหลาย พระคำของพระเจ้าจะช่วยให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น CCh1 376.2

เรื่องราวที่มีปรากฏในพระคัมภีร์ ทำให้ทุกๆ คน เกิดความ สนใจ ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของคนในสมัยโบราณ ประวัติ ของผู้ซื่อสัตย์ที่สุด ระบอบการปกครองประเทศบ้านเมือง และ การปกครองภายในครอบครัว ในพระคัมภีร์มีหลักปรัชญาอย่าง ลึกซึ้งที่สุด มีบทกลอนที่ไพเราะที่สุด ข้อความที่มีเขียนไว้ใน พระคัมภีร์ เป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐยิ่งกว่าข้อความที่มีเขียนไว้ใน หนังสืออื่นๆ CCh1 377.1

ทุกๆ วัน ท่านควรจะเรียนรู้ บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่จากพระ คัมภีร์ จงค้นคว้าพระคัมภีร์เสมือนหนึ่งว่าท่านค้นหาทรัพย์สมบัติ ที่ซ่อนไว้ เพราะในพระคัมภีร์มีถ้อยคำแห่งชีวิตชั่วนิรันดร์ จง อธิษฐานขอพระเจ้า โปรดประทานสติปัญญา ให้ท่านเข้าใจข้อความ ที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ ถ้าหากท่านทำเช่นนี้ท่านจะ ได้พบสง่าราศรีใหม่ในพระคำของพระเจ้า ท่านจะรู้สึกว่าท่านได้ รับแสงสว่างใหม่ที่ประเสริฐ และมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับความจริงของพระเจ้า และท่านจะรู้สึกว่าพระคัมภีร์เป็น หนังสือที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับท่าน CCh1 378.1

ถ้าท่านรับเอาความจริงของพระคัมภีร์ท่านจะเป็นผู้ที่มีความ คิดสูง และท่านจะไม่คิดถึงสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่อยู่ฝ่ายโลก ถ้า หากท่านทุกๆ คนมีความเข้าใจในพระคัมภีร์เท่าที่ควรแล้ว ทั้งคน หนุ่มสาวและคนชราก็จะมีความสงบสุขในจิตใจ และมีกำลังใจอัน เข้มแข็งที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้มีอำนาจ ที่จะช่วยให้เขาสามารถต่อต้านการทดลองของซาตานได้ CCh1 378.2