คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

105/123

เราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับคำติเตียนจากผู้อื่น

คนทั้งหลายที่ถูกติเตียนโดยพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ควร จะรู้สึกโกรธเคืองผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์ พระเจ้าเป็นผู้ตัก เตือนท่านเพื่อจะช่วยท่านให้รอดพ้นจากความพินาศ และผู้ที่ติ เตียนท่านนั้นมิใช่มนุษย์ผู้กระทำผิดพลาด ตามธรรมดามนุษย์เรา ไม่ชอบให้มีใครมาว่ากล่าวติเตียน และจิตใจของมนุษย์ไม่ได้รับ พระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าจำเป็นที่ จะต้องตักเตือนมนุษย์เมื่อเขาทำความผิด เมื่อมนุษย์ตกอยู่ในการ ทดลองและทำความผิดบาปจิตใจของเขาก็กลับมืดมนธ์ ศีลธรรม จรรยาของเขากลับเสื่อมทรามลง และเขาไม่ยอมฟังเสียงของความ รู้สึกผิดชอบที่คอยตักเตือนเขาให้ทำความดี ยิ่งนานวันอำนาจของ เขาในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดก็เสื่อมสูญไป จนกระ ทั่งเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาได้ยืนอยู่เฉพาะพระพักตรของพระเจ้า เขาอาจจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าด้วยใจร้อนรน แต่เขาไม่ ได้รับพระวิญญาณจากพระองค์ พะยานที่แท้ของพระเจ้าได้กล่าว ชี้แจงถึงสภาพของเขาไว้ว่า “ท่านบอกว่า ข้าพเจ้าเป็นคนมั่งมี และมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นมากมาย และไม่ขาดแคลนสิ่งใด และ ไม่ทราบว่าท่านมีความทุกข์ ยากจน ตาบอดและเปลือยกาย” เมื่อ พระวิญญาณของพระเจ้ากล่าวถึงเขาในสภาพเช่นนี้ เขาก็มองไม่ เห็นว่าข่าวของพระเจ้าเป็นความจริง เพราะเหตุฉนั้นเขาควรจะ ได้รับคำตักเตือนสั่งสอนจากพระเจ้า CCh1 373.2

พระเจ้าได้ประทานหลักฐานไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ทุกคนที่ เชื่อในพระองค์เข้าใจในคำพะยานของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง และ เมื่อเขายอมเชื่อว่าพระคำนั้นมาจากพระเจ้า เขาจึงมีหน้าที่ ๆ จะ ยอมรับว่ากล่าวติเตียน แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นว่าตัวเขาเองได้กระ ทำสิ่งที่ผิด ถ้าเขารู้สึกตัวว่าเขาได้ทำผิดเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถูก ติเตียน แต่เพราะเขาไม่ทราบว่าเขาได้ทำผิดพระเจ้าจึงชี้ให้เขาเห็น ความผิดนั้นด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์ เพื่อเขาจะได้กลับ ใจเสียใหม่ และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป คน ทั้งหลายที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของพระเจ้า จะถูกทิ้งให้อยู่ใน ความมืดและเขาจะหลอกลวงตัวเอง แต่คนทั้งหลายที่ยอมเชื่อฟัง คำตักเตือนของพระองค์แล้วพยายามละทิ้งความผิดบาปเสีย เพื่อจะ ได้รับพระคุณของพระเจ้า จะเปิดประตูหัวใจของเขาออกต้อนรับ พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาอาศัยอยู่กับเขา คนทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิด กับพระเจ้ามากที่สุด คือผู้ที่รู้จัก พระสุรเสียงของพระองค์ เมื่อพระ องค์ตรัสกับเขา คนทั้งหลายที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาย่อม มองเห็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจิต คนเหล่านั้นจะรู้สึกขอบคุณที่ พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นความผิดของเขา CCh1 374.1

กษัตริย์ดาวิดได้รับสติปัญญาจากพระเจ้า และถ่อมใจลง ยอมรับโทษจากพระเจ้าผู้สูงสุด ศาสดาพยากรณ์นาธานได้ชี้ให้ ดาวิดเห็นความผิดบาปของท่าน และขอให้ดาวิดละทิ้งความผิด บาปนั้นเสีย กษัตริย์ดาวิดยอมรับคำติเตียนด้วยใจถ่อมลง และ ถ่อมตัวลงฉะเพาะพระพักตรของพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า “กฎหมายของพระยะโฮวา ดีรอบคอบ เป็นที่ให้จิตวิญญาณ ฟื้นตื่น ขึ้น” (บทเพลงสรรเสริญบทที่ ๑๙ : ๗) CCh1 375.1

“แต่ถ้าท่านทั้งหลาย ไม่ได้ถูกตีสอน เหมือนคนทั้งปวงต้อง ทนเอานั้นท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร ” (เฮ็บรายบท ๑๒ : ๘ ) พระเยซู คริสต์ได้ตรัสว่า “เรารักผู้ใดเราก็ว่ากล่าวเฆี่ยนสอนผู้นั้น ” (วิวรณ์ บท ๓ : ๑๙ ) “การตีสอนทุกอย่างเมื่อกำลังถูกอยู่นั้นไม่เป็นการชื่น ใจเลย แต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลังก็กระทำให้เกิดผลเป็น ความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือ ความชอบธรรม นั้นเอง” (เฮ็บรายบท ๑๒ : ๑๑ ) แม้ว่าพระเจ้าจะทรงเฆี่ยนตีสั่ง สอนเรา แต่พระองค์ก็ทรงรักเราเหมือนบิดารักบุตร “เพื่อเรา จะได้มีส่วนร่วมในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระองค์” CCh1 375.2