คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

107/123

จงศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความขยันหมั่นเพียร

ท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดามารดา ถ้าท่านปรารถนาที่จะอบรม สั่งสอนบุตรของท่านให้เป็นผู้ที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเป็นผู้ ที่ทำประโยชน์แก่คนอื่น ๆ ในโลก ท่านจงใช้พระคัมภีร์เป็นหนัง สือคู่มือสำหรับให้บุตรของท่านศึกษาเล่าเรียน พระคัมภีร์ชี้ให้เรา เห็นกลอุบายของซาตาน พระคัมภีร์ช่วยให้มนุษย์เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยาดี และไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้าย พระคัมภีร์ช่วยให้เรามอง เห็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่ง สิ่งที่แท้และสิ่งที่ปลอมแปลงใน บรรดาวิชาต่าง ๆ ที่ครูอาจารย์สอนที่โรงเรียน หรือบิดามารดา สอนบุตรที่บ้าน พระคัมภีร์ควรจะเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุด ถ้า ท่านยกย่องให้พระคัมภีร์ เป็นผู้ให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรของ ท่านๆ ก็ได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้่า และพระเจ้าจะทรงช่วยให้ บุตรของท่านมีความประพฤติดี ในพระคัมภีร์มีความจริงและมีสิ่ง ที่สวยงาม และบิดามารดาควรจะถูกกล่าวโทษถ้าเขาไม่ได้สอนให้ บุตรมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ CCh1 379.1

ข้อความในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า “มีคำเขียนไว้ว่า” เป็นอา วุธอย่างเดียวที่พระคริสต์ทรงใช้เมื่อซาตานมาล่อลวงพระองค์ คำ สอนเกี่ยวกับความจริงในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญ และบิดามารดา ทุก ๆ คน ควรเอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตร ให้ได้เรียนรู้พระคัมภีร์ ด้วยจิตใจชื่นชมยินดีจงสอนความจริงที่พระเจ้าตรัีสไว้แก่บุตรของ ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดาท่านสามารถจะเป็นแบบอย่าง อันดีแก่บุตรของท่านในชีวิตประจำวันโดยการที่ท่านมีความอดทน ความเมตตากรุณา และความรัก และสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุตรของ ท่านมีความสนิทสนมกับท่านมากยิ่งขึ้น อย่าปล่อยให้บุตรทำ อะไร ๆ ตามใจชอบ แต่จงแสดงให้บุตรของท่านเห็นว่าท่านทำ ทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสอนในพระคัมภีร์ และท่านจะต้องอบรมสั่ง สอนบุตร ให้เติบโตขึ้น ในทางที่ดี และให้เขาประพฤติตามคำสอน ของพระเจ้า CCh1 380.1

จงจัดการเรียนพระคัมภีร์ให้เป็นระเบียบ และให้บุตรของ ท่านได้เรียนโดยสม่ำเสมอ อย่าสนใจในสิ่งที่อยู่ฝ่ายโลกแต่จงเลี้ยง จิตวิญญาณของท่าน ด้วยอาหารแห่งชีวิต (หมายถึงพระคัมภีร์) การที่เราใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์วันละหนึ่งชั่วโมง หรือแม้ เพียงครึ่งชั่วโมง จะทำให้เราได้รับผลอันดียิ่ง ระหว่างที่ท่านมีการ ศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ในครอบครัว ถ้ามีแขกมาเยี่ยมท่านจงเชื้อเชิญเขาให้เรียนด้วยกันกับท่าน จงแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าการ เรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่า การที่ท่านจะแสวงหาความเพลิดเพลินทางโลก CCh1 380.2

ถ้าหากเราจะศึกษาเล่าเรียนพระคัุมภีร์ด้วยความขยันหมั่น เพียรและอธิษฐานทุก ๆ วัน เราก็จะได้เ้ข้าใจในความจริงของพระ เจ้าอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น CCh1 381.1

ท่านต้องยึดถือพระคัมภีร์เป็นผู้นำของท่าน ถ้าท่าน ปรารถนาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรของท่านให้เป็นคนดีและประพฤติ ตามคำสั่งสอนขพระเจ้า จงสอนบุตรของท่านให้ยึดถือชีวิต และ พระลักษณะนิสัยของพระคริสต์เป็นแบบอย่างในชีวิตของเขา ถ้า บุตรของท่านทำผิด จงอ่านข้อความในพระคัมภีร์ ที่พระเจ้ากล่าวถึง ความผิดบาปอย่างเดียวกันให้เขาฟัง ท่านต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการที่จะอบรม สั่งสอนบุตร ให้หมั่นศึกษาเล่าเรียน พระคัมภีร์ และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระคริสต์ ถ้าเด็กมีอุปนิสัยบาง อย่างที่ไม่ดีแล้วบิดามารดาไม่ได้จัดการดัดแปลงแก้ไขอุปนิสัยนี้ เสียแต่ต้นมือ ต่อไปภายหน้าเมื่อเด็กนั้นเจริญเติบโตเขาก็จะมีความ ประพฤติที่ไม่ดี จงสอนบุตรของท่านว่าเขาต้องมีจิตใจใหม่ เขา ต้องมีรสนิยมใหม่และมีความปรารถนาใหม่ บุตรของท่านต้องได้ รับความช่วยเหลือจากพระคริสต์ เขาจะต้องเรียนรู้ถึงพระลักษณะ นิสัยของพระเจ้าตามที่มีปรากฏในพระคำของพระองค์ CCh1 381.2