คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

70/123

บทที่ ๑๔

โบสถ์ของพระเจ้า

โบสถ์ของพระเจ้า ใน แผ่นดินโลกเปรียบเหมือนประตู สวรรค์สำหรับคนทั้งหลานที่มีใจถ่อมลงและมีความเชื่อ บทเพลง สรรเสริญ คำอธิษฐาน และถ้อยคำที่ผู้แทนของพระคริสต์กล่าว เป็นผู้แทนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ เพื่อตระเตรียมพลไพร่สำหรับ คริสตจักรเบื้องบน เพราะสิ่งใดที่เป็นมลทินบาปจะเข้าไปร่วมอยู่ ในการประชุมนมัสการพระเจ้าเบื้องบนสวรรค์ไม่ได้ CCh1 281.3

บ้านเป็นสถานบริสุทธิ์สำหรับครอบครัว ภายในบ้านเรา อาจจะจัดห้อง ๆ หนึ่งไว้สำหรับนมัสการได้เป็นส่วนตัว แต่โบสถ์ เป็นสถานบริสุทธิ์สำหรับพวกที่มาประชุมนมัสการพระเจ้า ควรมี กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และการปฏิบัติในระหว่างการ ประชุมนมัสการ เราควรเอาใจใส่ต่อทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมนมัสการของพระเจ้า ในการที่เราจะ ทำงานได้อย่างดีที่สุดเกี่ยวกับการประกาศกิตติคุณของพระเจ้า และ ยกย่องสรรเสริญพระองค์นั้น เราจะต้องคบหาสมาคมกับผู้ที่มี ความประพฤติดีและเอาใจใส่ปฏิบ้ติตามคำสอนของพระเจ้า คน ทั้งหลายที่มีความคิดที่ดี และมีใจฝักใฝ่ ในทางชอบธรรม จะช่วยให เราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีและเอาในใส่ต่อกิจการของพระเจ้า ผู้ที่มีความ สุขคือผุ้ที่มีสถานบริสุทธิ์สำหรับนมัสการพระเจ้า ไม่ว่าสถานที่นั้น จะเป็นสถานที่ที่สูงหรือต่ำต้อย อยู่ในเมืองหรืออยู่ในบริเวณภูเขา ที่มีหินขรุขระ อยู่ในกระท่อมที่ต่ำต้อยหรือในป่ากันดาร ถ้าหาก สถานที่นั้นเป็นสถานที่ ๆ ดี่ที่สุดที่เขาสามารถจัดไว้สำหรับนมัสการ พระเจ้าได้ พระองค์จะสถิตอยู่ในที่นั้น และสถานที่นั้นจะเป็นที่ บริสุทธิ์สำหรับพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งพลโยธา CCh1 282.1