คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

69/123

ผู้สอนศานาควรหัดพูดให้ดีก่อนที่จะมาเทศน์ในโบสถ์

ในการสนทนา ท่านควรจะ ระมัดระวังถ้อยคำของท่านให้ดี พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้เป็นผู้แทนของพระคริสต์ในโลกนี้ เพื่อ จะให้ท่านชักจูงคนบาปกลับมาหาพระองค์ งานนี้เป็นงานที่สำคัญ และเป็นงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เมื่อเสร็จการประชุมแล้ว ขออย่าให้ท่านคิดว่าภาระกิจของท่านหมดแล้ว และท่านไม่ต้องมี ความรับผิดชอบอีกต่อไป ท่านยังต้องมีหน้าที่เป็นผู้ชักนำคนอื่น ๆ มาหาพระเจ้าและช่วยจิตวิญญาณของคนเปล่านั้นให้ได้รับความรอด ท่านเป็นเหมือน จดหมายฝาก ของพระเจ้าที่คนทั้งหลาย จะได้อ่าน และประพฤติตามคำสอนของพระองค์ CCh1 280.2

ท่านไม่ควรจะคิดถึงความสดวกสบายที่ท่านจะได้รับ สิ่ง สำคัญที่สุดสำหรับท่านคือการช่วยจิตวิญญาณให้รอด พระเจ้าทรง เรียกท่านเป็นผู้ประกาศกิตติคุณของพระองค์เพื่อสิ่งนี้ ผุ้สอน ศาสนาจะต้องเป็นตัวอย่างอันดี แก่พวกที่มาประชุม ในการสนทนา และความประพฤติของเขา CCh1 281.1

ท่านต้องดำเนินชีวิต ตามคำสอน ของพระเจ้า ทีท่านสอนผู้ อื่น ท่านต้องรับภาระอันหนัก ซึ่งเป็นภาระของผุ้สอนศาสนาทุก คน จงสนทนาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงของพระเจ้า และจงวาง แบบอย่างอันดีแก่ทุก ๆ คนที่ท่านสนทนาด้วย CCh1 281.2