คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 1

71/123

การอธิษฐานในโบสถ์ของพระเจ้า

เมื่อผู้ที่มานมัสการเข้าไปในที่ที่มีการประชุม จงแสดง กิริยาสุภาพเรียบร้อยและเดินผ่านไปยังที่นั่งอย่างเงียบ ๆ ถ้าหาก มีเตาผิงอยู่ในห้อง ไม่เป็นการสมควรที่จะเข้าไปยืนล้อมอยู่รอบเตา ผิงอย่างเกียจคร้าน ในเวลาที่มีการประชุมไม่ควรพูดกระซิบกระ ซาบหรือหัวเราะ ก่อนและภายหลังการประชุมแล้ว ผู้ที่มานมัส- การควรมีใจร้อนรนและเอาใจใส่ฟังคำสอนของผู้สอนศาสนา CCh1 283.1

ถ้ามีสองสามคนต้องรอก่อนที่จะเริ่มการประชุม ขอให้คน เหล่านั้นนั่งสำรวมจิตใจอย่างเงียบ ๆ และอธิษฐานในใจ ขอให้การ ประชุมครั้งนั้นมีประโยชน์แก่ตัวเขาเอง และช่วยชักนำผู้อื่นมาหา พระคริสต์ด้วย เขาควรจำไว้ว่าเหล่าทูกสวรรค์ของพระเจ้ามาร่วม อยู่ในโบสถ์ด้วย เราจะไม่ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าถ้าเราไม่เอาใจใส่ ฟังคำสอนของผู้สอนศาสนา และไม่อธิษญานและสำรวมจิตใจให้ ดี เราควรจะสอบสวนจิตใจของเราเองและควรชักจูงใจเราให้หัน มาสู่พระสุริยันแห่งความชอบธรรม CCh1 283.2

ผู้ที่เข้ามาในโบสถ์จะต้องมีความเคารพยำเกรงพระเจ้าอย่าง แท้จริง และระลึกว่าเขาเข้ามาอยู่ฉะเพาะพระพักตรของพระเจ้า แล้วเขาก็จะอยู่เงียบ ๆ ได้ ไม่ควรพูดหรือกระซิบหรือหัวเราะกัน เมื่อเข้ามาประชุมในโบสถ์ของพระเจ้า ควรเตรียมจิตในไว้ให้พร้อม สำหรับสดับฟังคำของพระเจ้า เพื่อพระคำนั้นจะได้ประทับใจท่าน CCh1 284.1

ผู้สอนศาสนา ควรจะเดิน เข้ามาในโบสถ์ ด้วยท่าทางสง่าผ่า เผยและสีหน้าสงบสำรวม เขาควรจะก้มศีรษะอธิษฐานอย่างเงียบ ๆ เมื่อก้าวขึ้นไปยืนบนธรรมาสน์ และทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขา ด้วยใจร้อนรน การกระทำเช่นนี้จะเป็นสิ่งประทับใจของพวกที่มา ประชุม คนเหล่านั้นจะนั่งเงียบ ๆ และมีความเคารพยำเกรงพระ เจ้า ผู้สอนศาสนาของเขากำลังติดต่อสนทนากับพระเจ้า เขา มอบถวายตัวเองแก่พระเจ้าก่อนที่เขาจะยืนเทศนา ต่อหน้าที่ประชุม ทุก ๆ คนจะรู้สึกว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ ๆ ศักดิ์สิทธิ์ และเหล่า ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ใกล้ทุก ๆ คน ในที่ประชุมที่มีความ เกรงกลัวพระเจ้าควรจะก้มศีรษะอธิษฐานอย่างเงียบ ๆ เพื่อทูลขอ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในการประชุมนั้น และโปรดให้ถ้อยคำที่ผู้สอน ศาสนากล่าวมีอำนาจที่จะชักจูงคนทั้งหลาย ที่ยังมิได้เชื่อถือให้มาหา พระองค์ CCh1 284.2

การประชุมเทศนาและการประชุมอธิษฐานไม่ควรจะจัดให้ เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่าย ถ้าสามารถเป็นไปได้ทุก ๆ คน ควรมาตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และถ้ามีใครที่มาถึงช้ากว่าเวลา ครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาที่ผู้สอนศาสนาก็ไม่ควรจะรอ แต่ควรเริ่ม การประชุมทันที ถ้ามีผู้มาประชุมเพียงสองคนเขาก็สามารถจะยึด มั่นในคำสัญญาของพระเจ้าได้ แม้ว่าจะมีเพียงสองคนมาประชุม พระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเขาในการประชุมนั้นด้วย ควรเริ่มประชุม ตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะมีสองสามคนหรือหลายคนมาประชุม CCh1 285.1