Evanghelizare

164/168

Secțiunea 20 — Solia triumfătoare

Strigătul cu glas tare

Adevărul va triumfa în curând — Sfârșitul este aproape, strecurându-se asupra noastră pe furiș, pe nesimțite, ca un hoț care vine noaptea fără zgomot. Facă Domnul ca noi să nu mai dormim ca alții, ci să veghem și să fim treji. Adevărul trebuie să triumfe în curând în glorie, și toți cei care aleg acum să fie împreună-lucrători cu Dumnezeu vor birui împreună cu El. Timpul este scurt; vine noaptea când niciun om nu poate să lucreze. — Testimonies for the Church 9:135 (1909). Ev 692.1

Convertiri ca în ziua Cincizecimii — Vine timpul când, într-o singură zi, se vor converti tot atât de mulți ca în ziua Cincizecimii, după ce ucenicii primiseră Duhul Sfânt. — The Review and Herald, 29 iunie, 1905. Ev 692.2

Mii de oameni încă urmează să vină la lumina adevărului — Mulți nu au luat în considerare invitația Evangheliei. Ei au fost puși la încercare, dar munți de piedici au părut că se ridică în fața lor, împiedicându-i în marșul lor înainte. Prin credință, perseverență și curaj, mulți vor trece peste aceste piedici și vor veni la lumina strălucitoare a adevărului. Ev 692.3

Pe calea cea îngustă au fost puse bariere aproape neștiute, au fost puse pietre de poticnire, dar acestea vor fi date la o parte. Zidurile de apărare pe care păstorii falși le-au ridicat în jurul turmei lor vor ajunge să fie lipsite de putere și mii de oameni vor păși afară, în lumină, și vor lucra pentru răspândirea luminii. Făpturile cerești vor conlucra cu slujitorii omenești. Biserica va fi încurajată în felul acesta și se va ridica și va lumina cu adevărat, aruncând în luptă toate puterile ei sfințite. Astfel, planul lui Dumnezeu se va împlini, iar mărgăritarele pierdute vor fi regăsite. Ev 692.4

Profeții au văzut de departe această lucrare măreață, au primit inspirația cu privire la ceasul acesta și au scris o descriere minunată a lucrurilor care urmează să aibă loc. — The Review and Herald, 23 iulie, 1895. Ev 693.1

Mulți care au căzut de la credință se vor întoarce — Când în adevăr se abate asupra noastră furtuna persecuției, oile adevărate vor auzi glasul adevăratului Păstor. Se vor depune eforturi pline de renunțare la sine pentru a-i scăpa pe cei pierduți și mulți dintre cei care s-au despărțit de turmă se vor întoarce la Marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu își va strânge rândurile și va prezenta lumii un front unit.... Iubirea lui Hristos, iubirea fraților noștri, va da mărturie lumii că noi am fost cu Isus și că am învățat de la El. Atunci, solia îngerului al treilea va crește până va ajunge o mare strigare și tot pământul va fi luminat de slava Domnului. — Testimonies for the Church 6:401 (1900). Ev 693.2

Influența presei — Dacă ne așezăm la picioarele Sale cu umilință și credință, în curând, Dumnezeu va face lucruri mari pentru noi.... În curând, mai mult de o mie se vor converti într-o singură zi și cei mai mulți dintre ei vor spune că primele convingeri au apărut citind publicațiile noastre. — The Review and Herald, 10 noiembrie, 1885. Ev 693.3

Puterea de la 1844 se va repeta — Puterea care i-a impresionat pe oameni într-o măsură atât de mare în mișcarea din 1844 se va descoperi din nou. Solia îngerului al treilea nu va fi vestită în șoaptă, ci cu voce tare. — Testimonies for the Church 5:252 (1885). Ev 693.4

Strigătul cu glas tare — În timpul soliei strigătului cu glas tare, biserica va fi ajutată de intervențiile providențiale ale Domnului ei Cel înălțat și va răspândi cunoștința mântuirii într-o măsură atât de mare, încât lumina va fi vestită în fiecare sat și oraș. Pământul va fi plin de cunoștința mântuirii. Înnoirea Duhului lui Dumnezeu îi va încununa cu un succes atât de mare pe slujitorii omenești aflați în plină activitate, încât lumina adevărului prezent va fi văzută fulgerând pretutindeni. — The Review and Herald, 13 octombrie, 1904. Ev 694.1