Evanghelizare

151/168

Societățile secrete

Pericolele în care sunt societățile secrete — Porunca Domnului: “Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși”, se referă nu numai la căsătoria creștinilor cu cei fără evlavie, ci la orice alianță în care părțile ajung într-o asociere intimă și în care este nevoie de armonie în gândire și fapte.... Ev 617.4

Domnul declară prin profetul Isaia următoarele: “Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite; luați aminte, toți cei ce locuiți departe! Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele! Luați la hotărâri câte voiți, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel). Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați”. (Isaia 8, 9-13.) Ev 617.5

Unii întreabă dacă este bine ca un creștin să aparțină Societății Masonilor Liberi sau altor societăți. Toți aceștia să se gândească la pasajele din Scriptură pe care tocmai le-am citat. Dacă suntem creștini, atunci înseamnă că trebuie să fim creștini oriunde ne-am afla, să luăm în considerare și să ascultăm sfatul primit ca să fim niște creștini în conformitate cu standardul Cuvântului lui Dumnezeu.... Ev 618.1

Când L-am primit pe Hristos ca Răscumpărător al nostru, noi am acceptat și condiția de a ajunge să fim niște conlucrători ai lui Dumnezeu. Noi am făcut un legământ cu El, angajându-ne să fim întru totul ai Domnului, să lucrăm ca niște ispravnici credincioși ai harului lui Hristos pentru zidirea împărăției Sale în lume. Fiecare urmaș al lui Hristos are obligația de a-I dedica toate puterile minții, ale sufletului și ale trupului său aceluia care a plătit suma de răscumpărare pentru sufletul nostru. Noi ne-am angajat să fim niște soldați, să intrăm într-o slujbă activă, să suportăm încercări, rușine și reproșuri, să luptăm lupta cea bună, urmându-L pe acela care este Căpetenia mântuirii noastre. Ev 618.2

Oare, când aparțineți societăților din lume, vă mai păstrați voi legământul cu Dumnezeu? Au asociațiile acestea înclinația de a îndrepta gândurile voastre, ori pe ale altora spre Dumnezeu sau vă abat interesul și atenția de la El? Întăresc ele legătura cu lucrările divine sau vă abat gândurile spre lucrurile omenești, care iau locul celor divine? Ev 618.3

Îi slujiți voi lui Dumnezeu, onorându-L și preamărindu-L, sau Îl dezonorați și păcătuiți împotriva Sa? Adunați voi împreună cu Hristos sau împrăștiați? Orice gând, plan și interes serios, care sunt dedicate acestor organizații, au fost cumpărate cu sângele prețios al Domnului Hristos, dar, când vă uniți cu ateii și necredincioșii, cu niște oameni care profanează Numele lui Dumnezeu, cu bețivii și cu cei devotați tutunului, oare îi slujiți voi lui Hristos? Ev 618.4

Chiar dacă în societățile acestea pot să existe multe lucruri ce par a fi bune, împreună cu ele sunt amestecate foarte multe altele care anulează orice efect al binelui și fac aceste asociații să fie dăunătoare intereselor sufletului.... Ev 619.1

Vă întreb pe voi, cei cărora vă face plăcere să aparțineți acestor asociații, cărora vă face plăcere să vă adunați pentru a vă satisface plăcerile, pentru a vă înveseli și a participa la mese festive: Îl luați pe Isus împreună cu voi? Vă străduiți să salvați sufletul tovarășilor voștri? Este acesta scopul asocierii voastre cu ei? Văd și simt ei că în voi se află o întruchipare vie a Spiritului lui Hristos? Oare se vede faptul că voi sunteți martorii lui Hristos, că aparțineți unui popor deosebit care este plin de zel pentru fapte bune? Oare se vede faptul că viața voastră este condusă de regula divină care spune: “Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” și “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”?... Ev 619.2

Aceia care nu pot să facă nici o deosebire între cei ce Îi slujesc Domnului și cei ce nu îi slujesc ar putea să fie fermecați de societățile acestea care nu au nici o legătură cu Dumnezeu, dar niciun creștin serios nu poate să progreseze într-o asemenea atmosferă. Aerul plin de viață al cerului nu se află acolo. Sufletul lui este pustiit, iar el se simte atât de lipsit de înviorarea Duhului Sfânt, precum erau dealurile din Ghilboa lipsite de rouă și de ploaie. Ev 619.3

Uneori, urmașul lui Hristos ar putea să fie obligat de circumstanțe să asiste la scene ale plăcerilor nesfinte, dar face lucrul acesta cu inima îndurerată. Limbajul de acolo nu este limbajul Canaanului, iar copilul lui Dumnezeu nu va alege niciodată o astfel de societate. Când este nevoit să ajungă fără voie într-o asemenea societate, să se bazeze pe Dumnezeu, iar Domnul îl va ocroti. Totuși să nu își sacrifice principiile în nici o situație, oricare ar fi ispita. Ev 619.4

Domnul Hristos nu-i va conduce pe urmașii Săi să își asume angajamente care îi vor uni cu oameni care nu au nici o legătură cu Dumnezeu și care nu se află sub influența conducătoare a Duhului Său Sfânt. Singurul standard corect al caracterului este Legea sfântă a lui Dumnezeu, iar acelora care fac din Legea aceasta regula vieții lor le este imposibil să se unească prin legături de încredere și frățietate cordială cu aceia care schimbă adevărul lui Dumnezeu cu o minciună și privesc autoritatea lui Dumnezeu ca pe un lucru de nimic. Ev 620.1

Între oamenii din lume și aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu cu credincioșie se află o prăpastie de neschimbat. Gândurile, simpatiile și simțămintele lor nu sunt în armonie cu subiectele cele mai importante — Dumnezeu, adevărul și veșnicia. Unii vor fi ca grâul adunat în hambarul lui Dumnezeu, iar cei din categoria cealaltă vor fi ca pleava trimisă în focul nimicirii. Cum poate să fie unitate între ei în planurile și faptele lor? “Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.” “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona”. — Should Christians Be Members of Secret Societies?, 3-10 (1892). Ev 620.2

O despărțire clar delimitată — Seara, l-am întâlnit pe fratele _____ și i-am spus că aveam să-i spun ceva din partea Domnului. El a zis: “De ce nu-mi spui acum?” Eram destul de slăbită, dar el locuia în _____, la zece mile depărtare de clădirea școlii unde urma să locuiesc. Prin urmare, m-am ridicat și i-am citit cincizeci de pagini mari cu privire la consiliul de conducere și, de asemenea, cu privire la anumite persoane care lucrau la birou.27. Ev 620.3

I-am vorbit ... deschis și cu claritate despre lucrarea lui din trecut și despre pierderea pe care a adus-o consiliului de conducere. Legătura lui cu Masoneria Liberă îi absorbise timpul și îi tocise capacitatea de înțelegere spirituală. Mintea, gândurile lui fuseseră preocupate cu organizația aceasta în care erau necredincioși, băutori de vin și oameni din toate clasele. El era implicat în aceste organizații secrete. Nu putea să facă decât un singur lucru — să întrerupă legătura cu ei și să treacă întru totul de partea Domnului, pentru că îi era imposibil să-I slujească și lui Dumnezeu, și lui Mamona. Ev 621.1

El a spus: “Primesc mărturia și voi asculta sfatul.” — Manuscript 17, 1892. Ev 621.2

Fratele _____ se afla într-o stare periculoasă, asemenea unui om care era pe punctul de a-și pierde echilibrul și de a cădea într-o prăpastie. Eu știam cât de dificilă și de precisă este lucrarea cu mintea omenească și am fost mulțumitoare când a sosit timpul să-i pot prezenta în siguranță pericolul în care se află. Domnul cerului dorește să ne temem a ne judeca unii pe alții, deoarece, fiind niște făpturi limitate și supuse greșelii ar trebui să ne îndoim de noi înșine și să ne temem ca nu cumva să-L supărăm pe Dumnezeu prin faptul că rănim sufletele copiilor Săi. Ele sunt răscumpărate de Fiul lui Dumnezeu cu sângele Său prețios și nu trebuie să fie acuzate sau asuprite prin cuvinte sau prin comportament, pentru că Domnul va veni în apărarea lor. Ev 621.3

Miercuri m-am simțit îndemnată să vorbesc despre principiile pe care trebuie să le urmăm când tratăm cu mintea oamenilor și îi îndrumăm pe calea cea dreaptă. Mulți din lume sunt legați sufletește de lucruri care ar putea să fie bune în ele însele, dar mintea lor este mulțumită cu lucrurile acestea și nu caută binele mai mare și mai înalt pe care Hristos dorește să li-l ofere. Prin urmare, noi nu trebuie să căutăm să-i lipsim cu asprime de lucrurile care le sunt dragi. Descoperiți-le frumusețea și valoarea adevărului. Conduceți-i să-L vadă pe Hristos și frumusețea Sa, iar apoi ei se vor îndepărta de tot ce le atrage sufletul departe de El. — Letter 23a, 1893. Ev 621.4

O solie de recomandare — Sunt foarte recunoscătoare față de bunul nostru Tată ceresc pentru că, prin împărtășirea harului Său, ți-a dat puterea de a te despărți de Loja Masonilor Liberi și de tot ce are legătură cu societatea aceasta. Faptul că ai aparținut acestui ordin secret te-a pus în pericol. Aceia care stau sub steagul însângerat al Prințului Emanuel nu pot fi asociați cu masonii liberi și cu nici o altă societate secretă. Pecetea viului Dumnezeu nu va fi pusă asupra niciunui om care păstrează o astfel de legătură, după ce lumina adevărului a strălucit pe calea lui. Hristos nu este dezbinat, iar creștinii nu pot să-I slujească și lui Dumnezeu, și lui Mamona. Domnul spune; “Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, ... nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.” — Letter 21, 1893. Ev 622.1

Amăgirile răspândite prin societățile secrete — Lumea este ca un teatru; actorii, locuitorii ei, se pregătesc să joace rolul ce le revine în ultima mare dramă. Masele largi ale omenirii nu pot fi unite decât atunci când oamenii se aliază pentru realizarea scopurilor lor egoiste. Dumnezeu privește. Planurile Sale cu privire la supușii Săi răzvrătiți vor fi împlinite. Lumea n-a fost dată în mâinile oamenilor, deși Dumnezeu îngăduie elementelor turbulente și dezordonate să stăpânească pentru un timp. O putere de jos lucrează la realizarea ultimelor scene din dramă — Satana venind ca Hristos și lucrând cu toată înșelăciunea și nelegiuirea în aceia care se leagă în societăți secrete. Aceia care cedează pasiunii de a complota aduc la îndeplinire planurile vrăjmașului. Cauza va fi urmată de efect. Ev 622.2

Neascultarea aproape a ajuns la limită. Confuzia predomină în lume și, în curând, o mare groază se va abate asupra ființelor omenești. Sfârșitul este foarte aproape. Noi, cei care cunoaștem adevărul, ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează să se abată asupra lumii ca o surpriză copleșitoare. — Testimonies for the Church 8:27-28 (1904). Ev 623.1