Evanghelizare

147/168

Teoriile panteiste și spiritiste

Pericolul falsei științe și al teoriilor amăgitoare — În New Hampshire erau unii care răspândeau idei false cu privire la Dumnezeu. Mi-a fost dată lumina că oamenii aceștia anulau efectul adevărului prin ideile lor, dintre care unele conduceau la dragostea libertină. Mi-a fost arătat ca ei ademeneau sufletele, prezentându-le niște teorii speculative despre Dumnezeu. Ev 600.1

Printre alte concepții, ei susțineau că odată sfințiți, oamenii nu mai puteau să păcătuiască, iar ideile acestea erau prezentate ca fiind învățătura Evangheliei. Teoriile lor false și toată influența lor amăgitoare le produceau un mare rău atât lor înșile, cât și celorlalți. Ei aveau o putere spiritistă asupra celor care nu puteau să discearnă răul acestor teorii frumos exprimate. Deja au rezultat mari rele. Învățătura că toți erau sfinți a condus la credința că simțămintele celor sfințiți nu erau niciodată în pericolul de a-i duce în rătăcire. Rezultatul acestei credințe a fost împlinirea dorințelor rele ale inimii, care, în ciuda sfințeniei pretinse, erau departe de curăția gândului și a faptelor. Ev 600.2

Aceasta a fost numai una dintre situațiile în care am fost chemată să-i mustru pe aceia care prezentau doctrina unui Dumnezeu impersonal aflat pretutindeni în natură și doctrina trupului sfânt. Ev 600.3

În viitor, adevărul va fi falsificat prin ideile oamenilor. Teoriile amăgitoare vor fi prezentate ca fiind niște învățături sigure. Știința falsă constituie unul dintre mijloacele pe care Satana le-a folosit în curțile cerești și pe care continuă să îl folosească și astăzi.... Ev 600.4

Îi implor pe toți aceia care lucrează pentru Dumnezeu să nu accepte ideile false în locul adevărului. Avem o Biblie plină de adevărurile cele mai prețioase. Noi nu avem nevoie de presupoziții sau de un entuziasm fals. În cădelnița de aur a adevărului, așa cum este prezentat el în învățăturile lui Hristos, noi avem acele învățături care vor convinge și vor converti sufletele. Prezentați cu simplitatea lui Hristos adevărul pe care El a venit să îl propovăduiască lumii, și puterea soliei voastre se va face simțită de la sine. Nu prezentați teorii și condiții obligatorii, care nu au nici o temelie în Biblie. Noi avem de prezentat adevăruri solemne și grandioase. Testul de verificare cu privire la care trebuie să fie convins fiecare suflet este: “Stă scris.” — The Review and Herald, 21 ianuarie, 1904. Ev 600.5

Teoria falsă care spune că Dumnezeu este o esență — În mijlocul poporului nostru au pătruns deja învățături spiritiste, care vor submina credința celor ce vor lua aminte la ele. Teoria că Dumnezeu este o esență răspândită în întreaga natură constituie una dintre cele mai subtile născociri ale lui Satana. Ea îl înfățișează pe Dumnezeu într-o lumină falsă și este o dezonorare a atotputerniciei și maiestății Sale. Ev 601.1

Teoriile panteiste nu sunt sprijinite de Cuvântul iui Dumnezeu. Lumina adevărului Său arată că aceste teorii sunt mijloace de distrugere a sufletului. Întunericul este elementul, iar senzualitatea este sfera lor. Ele mulțumesc inima firească și dau frâu liber înclinației. Despărțirea de Dumnezeu este urmarea acceptării lor.... Ev 601.2

Nu există decât o singură putere capabilă să sfărâme stăpânirea răului în inima oamenilor, iar aceasta este puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Numai prin sângele Celui răstignit se poate face curățirea de păcat. Numai harul Său ne poate face în stare să înfruntăm și să dominăm înclinațiile firii noastre căzute. Această putere poate fi făcută fără efect de teoriile spiritiste cu privire la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este o esență în întreaga natură, atunci El sălășluiește în toți oamenii și, pentru a atinge sfințirea, omul nu are decât să-și dezvolte puterea care este în sine. Ev 601.3

Aceste teorii, urmate de concluziile lor logice, spulberă întregul edificiu creștin. Ele înlătură nevoia unei ispășiri și fac din om propriul mântuitor. Aceste teorii cu privire la Dumnezeu fac fără efect Cuvântul Său și cei care le primesc se găsesc în mare primejdie ca, în cele din urmă, să fie împinși să socotească întreaga Biblie ca un basm. Ei pot ajunge să privească virtutea ca fiind mai bună decât viciul; dar, înlăturându-L pe Dumnezeu din poziția Lui de suveran, ei își pun încrederea în puterea omenească, iar fără Dumnezeu aceasta este fără valoare. Neajutată, voința omenească nu are puterea temeinică de a se împotrivi și de a birui răul. Baricadele sufletului sunt trântite la pământ. Omul nu are nici o barieră față de păcat. Din moment ce restricțiile Cuvântului lui Dumnezeu și ale Spiritului Său sunt înlăturate, nu putem ști până la ce adâncimi se va prăbuși omul. Ev 601.4

Cei care continuă să susțină aceste teorii spiritiste negreșit că își vor nărui experiența creștină, vor rupe legătura cu Dumnezeu și vor pierde viața veșnică. Ev 602.1

Sofismele cu privire la Dumnezeu și natură, care umplu lumea de scepticism, sunt născocirile vrăjmașului căzut, care este un cercetător al Bibliei, cunoaște adevărul ce trebuie să fie știut de oameni și a cărui preocupare este să abată mințile de la adevărurile cele mari, care au fost date pentru a-i pregăti pe oameni în vederea evenimentelor care urmează să vină peste lume. Ev 602.2

Am văzut urmările acestor concepții închipuite despre Dumnezeu: apostazie, spiritism și desfrânare. Tendința spre desfrânare a acestor învățături era atât de ascunsă, încât, la început, mi-a fost greu să mă lămuresc cu privire la adevăratul lor caracter. Până ce nu mi-a fost descoperit de Domnul, n-am știut cum să o denumesc, însă am fost îndrumată să o denumesc iubire spirituală nesfântă. — Testimonies for the Church 8:291, 292 (1904). Ev 602.3