Evanghelizare

104/168

Învățarea Bibliei este obiectivul nostru

Nevoia unei reînvieri a studiului biblic — Pretutindeni în lume este nevoie de o reînviere a studiului biblic. Este necesar să se atragă atenția nu asupra declarațiilor oamenilor, ci asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă s-ar face așa, ar fi realizată o mare lucrare. Când a declarat că niciunul dintre cuvintele Sale nu se va întoarce la El fără rod, Dumnezeu a vorbit cu toată seriozitatea. Evanghelia trebuie să fie propovăduită la toate popoarele. Biblia trebuie să le fie explicată oamenilor. Cunoașterea lui Dumnezeu este educația cea mai înaltă, iar ea va umple pământul cu adevărul ei minunat, așa cum apele umplu marea. — Manuscript 139, 1898. Ev 456.2

Lucrarea biblică este notată de Tatăl nostru ceresc — Lucrarea noastră a fost notată de Tatăl ceresc. Să luăm Biblia în mâini și să mergem să avertizăm lumea. Noi trebuie să fim ajutoarele lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor — mijloace prin care dragostea Lui să se reverse zi de zi asupra celor ce pier. — Testimonies for the Church 9:150 (1909). Ev 456.3

O metodă de origine cerească — Planul de a prezenta studii biblice a fost o idee cerească. Multe persoane, atât bărbați, cât și femei, se pot angaja în această ramură a lucrării misionare. În felul acesta, se pot forma lucrători care vor deveni oameni puternici ai lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost prezentat pentru mii de oameni pe această cale, iar lucrătorii ajung în legătură directă cu oameni de toate naționalitățile. Biblia este adusă în familii, iar adevărurile ei sfinte își fac loc în conștiința lor. Oamenii sunt îndemnați să citească, să examineze și să gândească pentru ei înșiși, iar ei trebuie să-și asume responsabilitatea de a primi, sau de a respinge iluminarea divină. Dumnezeu nu va îngădui ca această prețioasă lucrare făcută pentru El să rămână nerăsplătită. — Slujitorii evangheliei, 192 (1915). Ev 456.4

Lucrarea biblică este o metodă cuprinzătoare — În fiecare oraș în care se pătrunde, să se pună o temelie solidă pentru o lucrare permanentă. Trebuie să fie urmate metodele Domnului. Prin lucrarea din casa în casă, prezentând lecturi biblice în familii, lucrătorul poate găsi intrare la inima multora care caută adevărul. El trebuie să-i învețe pe oameni calea Domnului, explicându-le Scripturile, rugându-se și exercitându-și credința. — Testimonies for the Church 7:38 (1902). Ev 457.1

În unele locuri, lucrarea biblică este mai bună decât lucrarea publică — Odată, mi-a fost arătat un loc unde s-a organizat o adunare de tabără. S-au făcut pregătiri mari, iar cheltuielile implicate au fost substanțiale. De asemenea, s-a făcut destul pentru a le atrage interesul localnicilor, iar, într-un anumit sens, interesul a fost stârnit, dar numai pentru a-i avertiza pe oameni cu privire la “ideile false și periculoase” pe care le susțineau aceia care predicau adevărul. Semnalul de alarmă a fost dat, iar minciunile s-au repetat. Avertismentul de a sta deoparte a avut un efect mare. Lucrătorii au fost dezamăgiți de eforturile lor, deoarece au venit să asculte doar puține persoane și foarte puține s-au hotărât să respecte adevărul. Ev 457.2

Același loc mi-a fost arătat cu o altă ocazie. Am văzut doi lucrători biblici aflați în casa unei familii. Cu Bibliile deschise, ei îl prezentau pe Domnul Isus Hristos ca fiind Mântuitorul care iartă păcatele. Cuvintele lor aveau prospețime și putere. Au fost înălțate rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, iar inimile au fost sensibilizate și supuse de influența impresionantă a Duhului lui Dumnezeu. În timp ce era explicat Cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că o lumină blândă și radioasă se reflecta asupra Scripturilor și am spus încet: “Mergeți la drumuri și la garduri și siliți-i să intre, ca să-mi fie casa plină.” Ev 457.3

Lucrătorii aceștia nu erau îngâmfați, ci smeriți și blânzi, înțelegând mereu că Duhul Sfânt era acela care le aducea succesul. Sub influența Lui divină, indiferența era risipită și se manifesta un interes stăruitor. Lumina prețioasă era transmisă de la un vecin la altul. Altarele familiale, care fuseseră dărâmate, erau ridicate din nou și mulți erau convertiți la adevăr. — Letter 95, 1896. Ev 458.1

Explicarea Cuvântului — Depuneți efortul cel mai stăruitor chiar acolo unde vă aflați și acolo unde se află oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu a fost ascuns sub obroc. Cuvântul acesta trebuie să le fie explicat acelora care nu cunosc cerințele lui. Cercetați Scripturile împreună cu aceia care sunt doritori să fie învățați. Lucrarea poate fi mică la început, dar alții se vor uni pentru a o duce mai departe, iar pe măsură ce se îndeplinește, cu credință și dependență de Dumnezeu, o lucrare serioasă pentru a-i ilumina și pentru a-i învăța pe oameni adevărurile simple ale Cuvântului, aceia care vor asculta vor înțelege semnificația adevăratei ucenicii. — Letter 30, 1911. Ev 458.2