Evanghelizare

69/168

Întâmpinarea prejudecăților și a împotrivirii20

Împotrivirea — Aceia care prezintă aluatul adevărului acolo unde oamenii susțin un amestec de teorii și doctrine false pot să se aștepte la împotrivire. Atacurile lui Satana vor fi lansate împotriva acelora care apără adevărul, iar purtătorii de stindard trebuie să se aștepte la multe batjocuri disprețuitoare și la multe insulte care sunt greu de suportat. — The Review and Herald, 14 octombrie, 1902. Ev 301.1

Reforma stârnește împotrivire — Isus și ucenicii Săi au fost înconjurați de bigotism, mândrie, prejudecată, necredință și ură. Mintea oamenilor era plină de învățături false și numai un efort unit și perseverent putea să aibă un oarecare succes, totuși lucrarea cea mare de salvare a sufletelor nu putea să fie abandonată din cauză că trebuiau să fie întâmpinate dificultăți. Despre Fiul lui Dumnezeu era scris că El “nu va slăbi, nici nu se va lăsa.” Ev 301.2

Aceasta este marea lucrare ce stă în fața noastră. Bisericii lui Hristos îi este încredințată o lucrare care angajează interesul și activitatea Cerului. Domnul Isus a zis: “Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.” Lucrarea pentru timpul nostru este însoțită de aceleași dificultăți pe care Isus a fost nevoit să le întâmpine și de aceleași dificultăți pe care au fost nevoiți să le biruiască reformatorii din toate veacurile, iar noi trebuie să ne punem voința de partea lui Hristos și să înaintăm cu o încredere neclintită în Dumnezeu. — The Review and Herald, 13 martie, 1888. Ev 301.3

Prejudecățile resping lumina — Împotrivirea față de adevăr și neprihănire se găsește în inima omului.... Puterea miraculoasă a lui Hristos a dovedit că El era Fiul lui Dumnezeu. În cetățile din Iuda au fost prezentate dovezi copleșitoare cu privire la divinitatea și misiunea lui Hristos.... Totuși, prejudecățile sunt greu de tratat, chiar și pentru cel ce este Lumina și Adevărul, iar aceste prejudecăți care au umplut inima iudeilor nu le-au dat voie să accepte dovezile prezentate. Ei au respins cu dispreț declarațiile lui Hristos. — Manuscript 104, 1898. Ev 302.1

Susținerea unei poziții afirmative este calea cea mai bună — Adesea, când căutați să prezentați adevărul, se va isca împotrivire, dar, dacă încercați să întâmpinați împotrivirea prin argumente contradictorii, nu veți face altceva decât să o sporiți, iar voi nu puteți să vă îngăduiți să faceți lucrul acesta. Rămâneți pe o poziție afirmativă. Îngerii lui Dumnezeu veghează asupra voastră, și ei se pricep cum să-i impresioneze pe aceia a căror împotrivire refuzați să o combateți prin argumente. Nu stăruiți asupra părților negative ale subiectelor care se ivesc, ci adunați în mintea voastră învățăturile adevărului și întipăriți-le acolo prin mult studiu, multă rugăciune zeloasă și consacrare a inimii. Păstrați-vă candelele aprinse și lăsați ca razele lor strălucitoare să lumineze, pentru ca oamenii, văzând faptele voastre bune, să fie făcuți să-L proslăvească pe Tatăl nostru care e în ceruri. Ev 302.2

Dacă nu ar fi rămas pe o poziție afirmativă în pustia ispitirii Sale, Hristos ar fi pierdut tot ce dorea să câștige. Calea lui Hristos este calea cea mai bună de a-i întâmpina pe împotrivitorii noștri. Când repetăm ce spun ei, noi le întărim argumentele. Rămâneți întotdeauna de partea pozitivă. S-ar putea ca tocmai omul care vi se împotrivește să rețină cuvintele voastre și să fie convertit la adevăr, în momentul când îl va înțelege. Ev 302.3

L-am spus adesea fraților noștri: “Împotrivitorii vor face afirmații neadevărate cu privire la lucrarea voastră. Nu repetați afirmațiile lor. Continuați să prezentați adevărul cel viu, iar îngerii lui Dumnezeu vor deschide calea înaintea voastră. Avem o mare lucrare de făcut și trebuie să o facem cu înțelepciune. Să nu ajungem să fim agitați sau să îngăduim să apară simțăminte rele. Domnul Hristos nu a făcut așa, iar El este exemplul nostru în toate lucrurile. Pentru a face lucrarea care ne-a fost încredințată, avem nevoie de mai multă înțelepciune cerească sfințită, umilă, și de mult mai puțin eu. Trebuie să ne bazăm cu fermitate pe puterea divină.” — Testimonies for the Church 9:147, 148 (1909). Ev 302.4

Când suntem combătuți, să ne păzim limba — Când veți fi combătuți, dacă nu sunteți sensibilizați și modelați prin contemplarea lui Hristos și dacă nu veți avea în inimă rugăciunea: “Fii Tu modelul meu”, veți fi în pericolul de a răspunde într-o modalitate tăioasă și combativă. Dacă veți privi la Isus fără încetare, preluând spiritul Său, veți fi în stare să prezentați adevărul așa cum este el în Isus.... Ev 303.1

Dragostea trebuie să fie elementul predominant în toată lucrarea voastră. Fiecare vorbitor care li se adresează celor ce nu au credința noastră trebuie să se ferească să facă afirmații care vor părea a fi aspre, ca și cum i-ar judeca pe oameni. Prezentați adevărul și lăsați acest adevăr și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aibă rolul de mustrător și de judecător, dar nu îngăduiți ca vorbele voastre să lovească și să rănească sufletul.... Ev 303.2

Să nu fie rostit niciun cuvânt aspru și iritant. Păstrați pentru voi înșivă orice expresie tăioasă de care ați putea să vă folosiți, Fiți tari ca oțelul față de principii, înțelepți ca șerpii, dar nevinovați ca porumbeii. Dacă doriți ca vorbele voastre să nu rănească pe nimeni, va trebui să rostiți numai cuvinte de care sunteți siguri că nu vor fi aspre, reci și tăioase.... Reformatorii trebuie să fie cei mai neegoiști, mai buni și mai amabili dintre toți oamenii din lume, învățând căile, cuvintele și faptele lui Hristos. — Letter 11, 1894. Ev 303.3

Spiritul de controversă — Nu cultivați un spirit de controversă. Cuvântările acuzatoare nu vor realiza niciun bine. Calea cea mai sigură de a nimici o învățătură falsă este aceea de a predica adevărul. Rămâneți pe o poziție afirmativă. Lăsați adevărurile prețioase ale Evangheliei să fie acelea care să nimicească puterea răului. Manifestați un spirit milos și duios față de cei greșiți. Apropiați-vă de inimi. — Letter 190, 1902. Ev 304.1

Sarcasmul ofensator — Când acuzați cu sarcasm amar lucrurile pe care vreți să le condamnați în predicile voastre, uneori îi ofensați pe ascultători, iar ei nu vă vor mai asculta în continuare. Când vorbiți, evitați cu atenție orice asprime care ar putea să-i jignească pe cei pe care doriți să-i salvați din greșeli, pentru că va fi dificil să biruiți simțămintele de împotrivire pe care le stârniți în felul acesta.... Ev 304.2

Dacă veți smulge neghina din predicile voastre, influența voastră spre bine va fi sporită. — Letter 366, 1906. Ev 304.3

Nu invitați persecuția — Fiecare să țină minte că nu trebuie să invităm persecuția în nici o situație. Să nu folosim cuvinte aspre și tăioase. Scoateți astfel de cuvinte din orice articol scris și din orice predică. Lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să fie acela care să taie și sa mustre. Oamenii limitați să se ascundă în Isus Hristos și să rămână în El. Spiritul lui Hristos să se vadă în toate. Toți să fie atenți la cuvintele lor, ca să nu-i pună pe cei ce nu sunt de credința noastră într-o poziție de împotrivire mortală față de noi, oferindu-i lui Satana ocazia de a se folosi de cuvintele necugetate în scopul de a ne închide calea.... Ev 304.4

Trebuie să avem în suflet mai mult din dragostea lui Isus și cu mult mai puțină impulsivitate firească. Suntem în pericolul de a închide calea în fața noastră, din cauză că le stârnim celor cu autoritate un spirit hotărât de împotrivire, înainte ca oamenii să fie cu adevărat luminați cu privire la solia pe care Dumnezeu dorește să o vestim. Când închidem calea prin comportamentul nostru, așa încât adevărul este împiedicat să ajungă la oameni, Dumnezeu nu este mulțumit. — Manuscript 95, 1894. Ev 304.5

Împotrivirea face reclamă adevărului — Satana are succes în a oferi mijloace de a ocoli adevărul. Totuși vă adresez apelul de a crede cuvintele pe care le rostesc astăzi. Adevărul care este de origine cerească va înfrunta minciunile lui Satana și va învinge.... Împotrivirea nu face altceva decât să ajute la evidențierea adevărului într-o modalitate nouă și clară. Cu cât se vorbește mai mult împotriva lui, cu atât adevărul va străluci mai puternic. În felul acesta, metalul prețios este lustruit. Fiecare cuvânt de batjocură care este rostit împotriva lui și fiecare reprezentare greșită a valorii lui atrag atenția și sunt niște mijloace de a conduce la o cercetare mai minuțioasă cu privire la adevărul mântuirii. Adevărul ajunge să fie mult mai prețuit. Astfel, sunt descoperite o frumusețe nouă și o valoare mai mare din toate punctele de vedere. — Manuscript 8a, 1888. Ev 305.1

Tratați-i cu respect pe cei care vi se împotrivesc — Trebuie să ne așteptăm la faptul că vom întâmpina necredință și împotrivire. Adevărul a avut întotdeauna de dat piept cu aceste elemente. Chiar dacă aveți de întâmpinat cea mai dârză împotrivire, nu-i condamnați pe împotrivitorii voștri. S-ar putea ca ei să creadă, ca și Pavel, că fac o lucrare pentru Dumnezeu, iar față de unii ca aceștia trebuie să manifestăm îngăduință, blândețe și o îndelungă răbdare.... Ev 305.2

Domnul dorește ca poporul Său să urmeze alte metode decât aceea de a osândi răul, chiar dacă osândirea ar fi îndreptățită. El dorește ca noi să facem ceva mai mult decât să-i împroșcăm pe adversarii noștri cu învinuiri care nu fac altceva decât să-i ducă tot mai departe de adevăr. Lucrarea pe care Hristos a venit să o facă în lumea noastră nu a fost aceea de a pune bariere și de a-i tot împunge pe oameni cu afirmația că sunt greșiți. Acela care așteaptă să lumineze niște oameni amăgiți trebuie să se apropie de ei și să lucreze pentru ei cu iubire. El trebuie să ajungă un centru de influență sfântă. Ev 305.3

În susținerea adevărului, adversarii cei mai înverșunați ar trebui să fie tratați cu respect și cinste. Unii nu vor răspunde la străduințele noastre și vor lua în râs invitația Evangheliei. Alții — chiar aceia despre care presupunem că au trecut hotarul îndurării lui Dumnezeu — vor fi câștigați la Hristos. Lucrul cel mai de pe urmă, cu prilejul unei controverse, ar putea să fie iluminarea acelora care nu au respins lumina și dovezile prezentate, dar care, fiind în întunericul de la miezul nopții, au lucrat din neștiință împotriva adevărului. De aceea, tratați-l pe fiecare om ca pe o persoană cinstită. Nu rostiți niciun cuvânt, nu faceți nimic din ce ar întări pe cineva în necredință. — Testimonies for the Church 6:120-122 (1900). Ev 306.1

Ajutorul în fiecare situație urgentă — Fiecare învățător al adevărului, fiecare conlucrător cu Dumnezeu, va trece prin ceasuri grele, când credința și răbdarea îi vor fi serios puse la încercare. Prin harul lui Hristos, trebuie să fiți pregătiți să mergeți înainte, chiar dacă imposibilitățile aparente vă închid calea. Aveți un ajutor prezent în fiecare situație urgentă. Domnul vă îngăduie să întâmpinați piedici, pentru ca să-L căutați pe Cel ce este puterea voastră. Rugați-vă cât mai stăruitor pentru înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, iar dacă veți fi umiliți înaintea Sa, El va deschide calea înaintea voastră și vă va da biruințe prețioase. — Special Testimonies, seria A 7:18 (1874). Ev 306.2