Evanghelizare

64/168

Secțiunea 9 — Interesul pentru cunoașterea adevărului

Predicarea în vederea luării deciziilor

Prin învățături simple, nu prin elocvență — Cel pentru care elocvența este ținta cea mai înaltă cu privire la predicare, îi determină pe oameni să uite adevărul, deoarece a fost amestecat cu oratoria lui. Când emoțiile trec, se va vedea că în mintea ascultătorului nu a fost întipărit Cuvântul lui Dumnezeu. Ei vorbesc despre elocvența pastorului în termeni admirativi, dar nu sunt aduși nici măcar pe aproape de luarea unei decizii. Ei vorbesc despre predică, așa cum ar vorbi despre o piesă de teatru, și despre pastor ca despre un actor. Poate că vor veni din nou să asculte același fel de predici, dar vor pleca fără a fi impresionați și hrăniți spiritual. Ev 279.1

Nu de discursuri înflorite este nevoie, nici de un potop de cuvinte fără semnificație. Pastorii noștri trebuie să predice într-o modalitate care îi va ajuta pe oameni să înțeleagă adevărul vital. — Slujitorii evangheliei, 153, 154 (1915). Ev 279.2

În fiecare adunare se află suflete care încă nu au luat o hotărâre — În fiecare adunare se află suflete care ezita, fiind aproape convinse să treacă întru totul de partea lui Dumnezeu. Hotărârea care urmează să fie luată privește timpul și veșnicia, dar prea adesea se întâmplă ca pastorul să nu aibă puterea soliei adevărului în inima lui și, ca urmare, nu se face niciun apel direct pentru acele suflete care tremură în cumpănă. Rezultatul este că impresiile nu sunt adâncite în inima celor convinși, iar ei părăsesc adunarea, simțindu-se mai puțin înclinați să accepte slujirea lui Hristos, decât au simțit la venire. Ei se hotărăsc să aștepte o ocazie mai favorabilă, dar aceasta nu mai vine niciodată. — Testimonies for the Church 4:447 (1880). Ev 279.3

Unii ascultă ultima lor predică — Unii ar putea să asculte ultima predică pe care o vor auzi vreodată, iar unii nu vor mai fi niciodată în situația în care să li se prezinte întregul lanț al adevărului și să simtă în inima lor efectul lor practic. Ocazia aceea de aur este pierdută pentru totdeauna. Dacă Hristos și dragostea Sa răscumpărătoare ar fi fost înălțate în relația lor cu teoria adevărului, lucrul acesta i-ar fi făcut să treacă de partea Sa. — Testimonies for the Church 4:394 (1880). Ev 280.1

Un apel în fiecare predică — Dacă va avea ungerea Duhului Sfânt, care să-l facă să simtă o răspundere pentru suflete, predicatorul nu va trimite adunarea fără a-L înfățișa pe Isus Hristos, singura scăpare a celui păcătos, și fără a adresa apeluri solemne care să ajungă la inima ascultătorilor. El va simți că ar putea să nu-i mai întâlnească niciodată pe acești ascultători, până în marea zi a lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 4:316 (1879). Ev 280.2

În fiecare predică să li se adreseze oamenilor apeluri fierbinți de a renunța la păcatele lor și a se întoarce la Hristos. — Testimonies for the Church 4:396 (1880). Ev 280.3

Apelul pentru decizie — La adunările noastre de tabără, se fac mult prea puține eforturi pentru înviorarea spirituală. Domnul este căutat mult prea puțin. La începutul și la încheierea adunării de tabără ar trebui să aibă loc servicii religioase de înviorare. Să se depună eforturile cele mai hotărâte pentru a-i sensibiliza pe oameni. Faceți-i pe toți să înțeleagă faptul că voi sunteți atât de stăruitori, pentru că aveți o solie minunată din ceruri. Spuneți-le că Domnul vine ca să judece și că nici regii, nici domnitorii, nici averea sau influența nu vor avea nici o valoare pentru a face să se retragă judecățile care vor veni curând. — Testimonies for the Church 6:64, 65 (1900). Ev 280.4

Adevărul despre Sabat propovăduit cu îndrăzneală — Acesta este timpul când Sabatul adevărat trebuie să le fie prezentat oamenilor atât prin scrieri, cât și prin predicare. Pentru că porunca a patra a Decalogului și aceia care o respectă sunt ignorați și disprețuiți, puținii credincioși știu că acesta nu este un timp în care să se ascundă, ci să înalțe Legea lui Iehova, fluturând steagul pe care este scrisă solia îngerului al treilea: “Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. (Apocalipsa 14, 12.)... Ev 281.1

Adevărul nu trebuie să fie ascuns, nu trebuie să fie negat sau acoperit, ci să fie aprobat pe deplin și propovăduit cu îndrăzneală. — Letter 3, 1890. Ev 281.2

Două extreme care influențează deciziile — Sunt două extreme care trebuie să fie evitate, una este ocolirea faptului de a spune întregul sfat al lui Dumnezeu, refugiindu-te în spiritul entuziast cu care veacul acesta strigă: “Pace, pace, dar nu este nici o pace”, și de a introduce în lucrare un element care stârnește simțăminte, dar lasă inima neschimbată.... Ev 281.3

A doua extremă este aceea de a-i lovi fără încetare pe oameni și de a le vorbi într-o modalitate aspră și necreștinească, făcându-i să creadă că ești provocat să procedezi așa. — Letter 43, 1886. Ev 281.4

Prezentarea pastorului poate să prejudicieze luarea deciziilor — În trecut, lucrarea fratelui _____ mi-a fost prezentată sub forma unor imagini. Se părea ca și când ținea în fața oamenilor un vas plin cu fructele cele mai frumoase, dar în timp ce le oferea fructele acestea, atitudinea lui și modalitatea în care le oferea erau de așa fel încât nimeni nu voia să ia vreunul. Așa s-a întâmplat prea adesea cu adevărurile spirituale pe care le oferă el oamenilor. În felul său de a prezenta adevărurile acestea, uneori, rezultatele nu sunt de natură cerească. Uneori, cuvintele sunt rostite și mustrările sunt adresate cu o pornire, un spirit, care îi face pe oameni să întoarcă spatele adevărurilor frumoase pe care dorește să li le ofere. Ev 281.5

L-am văzut pe fratele _____ în timpul când influența duioasă a Duhului Sfânt era asupra lui. Dragostea lui față de adevăr era reală și nu asemenea celei pe care doar pretinde că o are. El a cultivat cândva și a dezvoltat dragostea aceasta, iar ea se află încă în inima lui. Totuși fratele nostru are o modalitate foarte slabă de a manifesta spiritul duios, milos și plăcut al lui Hristos.... Lui îi lipsește untdelemnul sfânt care se revarsă în inima oamenilor. Untdelemnul acesta trebuie să-i umple inima, iar când îl va primi, Duhul lui Dumnezeu va fi asupra lui. — Manuscript 120, 1902. Ev 282.1

Respingerea luminii este un lucru serios — Când convingerea este desconsiderată, când dovada este respinsă, oamenii sunt nevoiți să ia o poziție de împotrivire activă și încăpățânată. — Manuscript 13, 1892. Ev 282.2

O lucrare stăruitoare pentru suflete — Lucrați pentru salvarea sufletelor, ca și când ați ști sigur că sunteți priviți de întregul Univers. Fiecare înger de lumină este interesat de lucrarea ce se face pentru salvarea sufletelor. Noi nu suntem atât de conștienți cum ar trebui să fim cu privire la lucrul acesta. Întreaga oștire îngerească este în ajutorul nostru. “Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine.” Oh, dacă este așa, de ce nu putem noi să lucrăm cu credință și curaj? “În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: ‘Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ți slăbească mâinile!’” — Letter 126, 1896. Ev 282.3