Evanghelizare

57/168

Prezentarea Legii și a Sabatului

Solia noastră specială — Domnul are o solie specială și dorește ca ambasadorii Lui să o vestească. Ei trebuie să-i avertizeze pe oameni, chemându-i să repare spărtura făcută de papalitate în Legea lui Dumnezeu. Sabatul a fost prezentat ca o cerință lipsită de importanță, pe care autoritatea omenească poate să o lase la o parte. Ziua sfântă a Domnului a fost schimbată cu o zi de muncă obișnuită. Oamenii au dărâmat memorialul lui Dumnezeu, punând în locul lui o zi de odihnă falsă. — Manuscript 35, 1900. Ev 225.2

Ultima solie pentru lume — Ultima solie de avertizare a lumii trebuie să-i determine pe oameni să înțeleagă importanța pe care Dumnezeu o acordă Legii Sale. Adevărul care urmează a fi prezentat este atât de clar, încât niciun om nelegiuit, care îl aude, să nu se poată scuza, spunând că nu a reușit să înțeleagă importanța ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Ev 225.3

Mi s-a poruncit să spun: Adunați din Scripturi dovezile că Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea și prezentați aceste dovezi în adunări. Celor care nu au auzit adevărul să li se arate că toți cei care întorc spatele unui “Așa vorbește Domnul” trebuie să suporte rezultatul comportamentului lor. Sabatul a fost testul loialității față de Dumnezeu în toate veacurile. “Aceasta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn veșnic”, spune Domnul. — Slujitorii evangheliei, 148, 149 (1915). Ev 226.1

Problema decisivă pentru lumea întreagă — Lumina cu privire la cerințele obligatorii ale Legii lui Dumnezeu trebuie să fie prezentată pretutindeni. Aceasta trebuie să fie problema decisivă. Ea va pune la încercare și va verifica lumea întreagă. — Special Testimonies, seria A 7:17, 18 (1874). Ev 226.2

Nu dărâmați, ci zidiți — Am fost nevoită să-mi întrerup scrisul pentru a avea o întrevedere cu fratele _____. El se află într-o încurcătură.... El a vrut să știe cum să prezinte adevărul, când merge în teritorii noi, și dacă Sabatul ar trebui să fie prezentat mai întâi. Ev 226.3

I-am spus că planul cel mai bun și mai înțelept ar fi acela de a insista asupra subiectelor care vor sensibiliza conștiința oamenilor. El ar putea să le vorbească despre evlavia practică, despre devoțiune și să prezinte viața de renunțare și jertfire de sine a Domnului Isus, ca fiind exemplul nostru, până când vor înțelege contrastul cu viața lor de îngăduință de sine egoistă și vor ajunge să fie nemulțumiți de felul lor de viețuire necreștinesc. Ev 226.4

Apoi, să le prezinte profețiile și să le arate curăția și obligativitatea cerințelor Cuvântului lui Dumnezeu. Nicio iotă sau o frântură din Legea aceasta să nu-și piardă puterea, ci să susțină cerințele ei obligatorii pentru fiecare suflet până la sfârșitul timpului. Dacă Legea lui Dumnezeu este anulată, dacă bisericile creștine se unesc cu lumea și catolicismul, pentru a anula poruncile lui Dumnezeu, poporul ales de Dumnezeu trebuie să se ridice pentru a apăra Legea lui Iehova. Ev 226.5

Acesta a fost “vicleșugul” pe care l-a folosit Pavel. Aceasta este înțelepciunea șerpilor și nevinovăția porumbeilor. Când ajungem într-un loc în care oamenii sunt familiarizați cu învățăturile noastre, precauțiile acestea nu sunt necesare, dar în fiecare situație să depunem eforturi deosebite de a ne apropia de inima oamenilor, printr-o lucrare personală. Evitați să dărâmați bisericile. Nu îngăduiți ca oamenii să aibă impresia că lucrarea voastră este aceea de a dărâma, ci mai degrabă de a zidi și de a prezenta adevărul așa cum este el în Isus. Insistați mult asupra nevoii unei evlavii de o importanță vitală. — Letter 2, 1885. Ev 227.1

Introducerea treptată a subiectului despre Sabat în teritoriile noi — Solia adevărului este nouă și uimitoare pentru oamenii din țara aceasta [Australia], învățăturile biblice prezentate sunt ca o descoperire nouă, iar ei consideră concepțiile propuse ca fiind realmente o expresie a necredinței. Când prezentați problema duminicii sau pe aceea a unirii dintre biserică și stat, tratați aceste subiecte cu atenție. Dacă veți prezenta poziția serioasă care a fost și va fi necesar să fie prezentată în America, nu va fi de folos. Ev 227.2

Subiectele acestea trebuie să fie introduse treptat și cu precauție, încă nu am câștigat un loc de seamă în țara aceasta. Vrăjmașul oricărei neprihăniri a lucrat și încă lucrează, folosind orice mijloc pe care poate să-l inventeze pentru a împiedica lucrarea ce ar trebui să fie îndeplinită pentru a-i ilumina și pentru a-i educa pe oameni, iar puterile lui sunt în creștere. Întârzierile noastre l-au ajutat pe Satana să profite de situație și au cauzat pierderea multor suflete. Domnul nu este mulțumit de întârzierea lucrării. Fiecare întârziere va face lucrarea să fie mult mai dificilă, pentru că lui Satana i se oferă posibilitatea de a profita, ocupând teritoriul și pregătind o împotrivire hotărâtă. Ev 227.3

Acțiunile întârziate ale oamenilor noștri în lucrarea de înălțare a stindardului în orașele noastre mari nu sunt în armonie cu lumina dată de Dumnezeu. În orașe a strălucit o licărire de lumină, dar a fost suficientă pentru a-i face pe păstorii falși să simtă că a sosit timpul să fie activi în prezentarea unor idei și povești false, cu scopul de a-i îndepărta pe oameni de solia adevărului. S-a făcut un efort oarecare, dat nu sunt puși la dispoziție bani și oameni pentru îndeplinirea lucrării. Satana a lucrat și va continua să lucreze prin minunile lui mincinoase, iar amăgirile sale puternice vor fi primite tocmai acolo unde ar fi trebuit să fie înălțat stindardul adevărului. Prin urmare, faptul că poporul lui Dumnezeu, care cunoaște adevărul, a dat greș în a-și îndeplini datoria în conformitate cu lumina primită în Cuvântul lui Dumnezeu, face să fie necesar pentru noi să fim mai precauți, ca să nu-i ofensăm pe cei necredincioși, înainte să fi avut posibilitatea să audă argumentele credinței noastre cu privire la Sabat și duminică.... Ev 228.1

Este nevoie acum să le adresăm oamenilor învățături pline de bunătate și de răbdare. Educația lor de o viață să nu fie combătută imediat. Aceia care prezintă adevărul în diferite modalități trebuie să depună un efort plin de tact și de răbdare. — Manuscript 95, 1894. Ev 228.2

Amânați prezentarea Sabatului — Nu ar trebui să considerați că este datoria voastră să prezentați argumentele cu privire la subiectul Sabatului îndată ce îi cunoașteți pe oameni. Dacă persoanele respective menționează subiectul, spuneți-le că nu aceasta este preocuparea care se află în atenția voastră acum. Totuși, după ce îi vor supune lui Dumnezeu inima, mintea și voința lor, ele vor fi pregătite să evalueze cu bunăvoință dovezile cu privire la aceste adevăruri solemne și cruciale. — Letter 77, 1895. Ev 228.3

Precauție împotriva unei amânări necuvenite — Precauția este necesară, totuși, dacă unii lucrători sunt atenți și înaintează prea încet și dacă nu se asociază în lucrare cu aceia care înțeleg necesitatea de a acționa cu promptitudine, se va pierde foarte mult. Ocaziile vor trece, iar ei nu vor discerne posibilitățile oferite de providența lui Dumnezeu. Ev 228.4

Când persoanele care au ajuns să fie convinse cu privire la adevăr nu sunt îndrumate să ia o hotărâre cât mai de timpuriu cu putință, există pericolul ca această convingere să dispară treptat.... Ev 229.1

Adesea, prezentarea subiectului cu privire la Sabat este amânată de teama consecințelor, exact când o adunare este chiar pe punctul în care inimile sunt pregătite pentru a primi subiectul acesta. S-a procedat așa, iar rezultatul nu a fost bun. — Letter 31, 1892. Ev 229.2

Într-o campanie scurtă — Când organizați o evanghelizare care durează numai două săptămâni, nu amânați prezentarea subiectului cu privire la Sabat până după ce au fost prezentate toate celelalte subiecte, presupunând că în felul acesta ați pregătit calea pentru el. Înălțați stindardul, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Faceți din acestea subiectele cele mai importante. Apoi, prin argumente puternice, faceți-le să aibă o putere de influență și mai mare. Insistați mult asupra cărții Apocalipsa. Citiți, explicați și întăriți învățăturile ei. Ev 229.3

Lupta noastră este agresivă. În fața noastră se află evenimente îngrozitoare. Da, ele se desfășoară chiar în timpul nostru. Să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu, așa încât acei patru îngeri să continue a ține cele patru vânturi, ca să nu sufle, vătămând și nimicind, până când ultima solie de avertizare îi va fi vestită lumii. Apoi, să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Nimic să nu micșoreze puterea adevărului pentru timpul acesta. Răspunderea care apasă asupra noastră trebuie să fie vestirea adevărului prezent. Solia îngerului al treilea trebuie să-și facă lucrarea de a scoate din biserici un popor care va lua poziție pe temelia adevărului veșnic. — Testimonies for the Church 6:61 (1900). Ev 229.4

O solie de care depind viața și moartea — Ca popor, suntem în pericolul de a vesti solia îngerului al treilea într-o modalitate atât de nehotărâtă, încât să nu-i impresioneze pe oameni.... Solia noastră este o solie de care depind viața și moartea, iar noi trebuie să facem în așa fel încât să pară așa cum este — marea putere a lui Dumnezeu. Atunci, Domnul o va face să aibă rezultate. Noi trebuie să o prezentăm cu o putere convingătoare. — Letter 209, 1899. Ev 230.1

Solia să nu fie vestită cu un ton scăzut — Satana a conceput o stare de lucruri prin care propovăduirea soliei îngerului al treilea să fie împiedicată. Trebuie să fim atenți la planurile și metodele lui. Să nu rostim adevărul cu un ton scăzut, să nu vestim solia pentru timpul acesta cu timiditate. Solia îngerului al treilea trebuie să fie întărită și consolidată. Secțiunea 18 din Apocalipsa arată importanța prezentării adevărului fără nici o reținere, cu îndrăzneală și cu putere.... În propovăduirea soliei îngerului al treilea, am ocolit prea mult subiectul. Solia nu a fost vestită atât de clar și de categoric precum ar fi trebuit. — Manuscript 16, 1900. Ev 230.2

Așa cum a prezentat Hristos Legea — Domnul Hristos a prezentat principiile Legii lui Dumnezeu într-o modalitate directă și cu putere, arătându-le ascultătorilor Săi că au neglijat să împlinească aceste principii. Cuvintele Sale au fost atât de clare și de precise, încât ascultătorii nu au găsit nici o ocazie de a ridiculiza, ori de a ridica obiecții. — The Review and Herald, 13 septembrie, 1906. Ev 230.3

Pavel și-a adaptat metodele — Neamurilor, apostolul Pavel le-a predicat pe Hristos ca fiind singura lor nădejde, dar la început nu le-a spus nimic precis despre Lege. Totuși, după ce inima lor a fost încălzită de prezentarea lui Hristos ca fiind darul lui Dumnezeu pentru lumea noastră și după ce le-a vorbit despre lucrurile care erau cuprinse în lucrarea Mântuitorului, despre jertfa prețioasă pe care a făcut-o pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu față de om, el le-a spus cu simplitatea cea mai elocventă că dragostea aceasta pentru toți oamenii — iudei și neamuri — a fost arătată pentru ca ei să poată fi mântuiți prin supunerea deplină a inimii lor față de El. Apoi, când s-au consacrat Domnului, supuși și smeriți, el le-a prezentat Legea lui Dumnezeu ca mijloc de verificare a ascultării lor. Aceasta a fost modalitatea în care a lucrat Pavel, adaptându-și metodele pentru a câștiga sufletele. — Special Testimonies, seria A 6:55 (1895). Ev 230.4

Mai întâi, principiile fundamentale — Nu scoateți în evidență acele aspecte ale soliei care condamnă obiceiurile și practicile oamenilor, până când nu vor avea ocazia de a ști că noi credem în Domnul Hristos, că noi credem în divinitatea și preexistenta Sa. Insistați asupra mărturiei cu privire la Mântuitorul lumii. — Testimonies for the Church 6:58 (1900). Ev 231.1

Noi predicăm Evanghelia — Faceți-i pe cei din afara bisericii să înțeleagă faptul că noi predicăm Evanghelia, la fel cum predicăm Legea, iar ei se vor bucura de aceste adevăruri și mulți vor trece de partea lor. — Letter 1, 1889. Ev 231.2

Vor convinge de păcat — Să le predicăm oamenilor Legea și Evanghelia, așa cum sunt descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, asociate, Legea și Evanghelia vor convinge de păcat. Deși condamnă păcatul, Legea lui Dumnezeu conduce la Evanghelie, iar aceasta îl descoperă pe Isus Hristos, în care “locuiește toată plinătatea Dumnezeirii”. Slava Evangheliei reflectă o lumină asupra veacurilor iudaice, arătând semnificația întregului sistem iudaic de tipuri și umbre. În felul acesta, atât Legea, cât și Evanghelia sunt unite. Ele nu trebuie să fie despărțite în nici o prezentare. — Manuscript 21, 1891. Ev 231.3

În general, propovăduitorii religioși au despărțit Legea și Evanghelia, iar, pe de altă parte, noi am făcut aproape la fel, dar dintr-un alt punct de vedere. Noi nu le-ara evidențiat oamenilor neprihănirea lui Hristos și semnificația deplină a marelui Său Plan de Mântuire. Noi L-am lăsat pe dinafară pe Hristos și dragostea Sa inegalabilă și am predicat teorii, raționamente și argumente. — Manuscript 24, 1890. Ev 231.4

Ele merg mână în mână — Dacă dorim să avem spiritul și puterea soliei îngerului al treilea, trebuie să prezentăm Legea și Evanghelia împreună, deoarece ele merg mână în mână. — Slujitorii evangheliei, 161 (1915). Ev 232.1

Întăriți solia folosind literatură — Zilele în care trăim sunt un timp ce necesită o vigilență continuă, un timp în care poporul lui Dumnezeu trebuie să fie în activitate pentru a face lucrarea cea mare de a prezenta lumina cu privire la subiectul despre Sabat.... Această ultimă avertizare adresată locuitorilor lumii trebuie să-i facă pe oameni să înțeleagă importanța pe care o atribuie Dumnezeu Legii Sale sfinte. Adevărul care trebuie să fie predicat este atât de clar, încât niciun păcătos care îl aude nu trebuie să dea greș în a înțelege importanța respectării poruncii Sabatului.... Ev 232.2

Toți au de făcut o lucrare pentru ca adevărurile simple ale Cuvântului lui Dumnezeu să fie vestite. Cuvintele Scripturii trebuie să fie tipărite și publicate așa cum sunt. Ar fi bine dacă întregul capitol 19 și o parte mai mare din Secțiunea 20 din Exod, alături de versetele 12-18 din Secțiunea 31 ar fi tipărite așa cum sunt. Adunați aceste adevăruri în cărți mici și broșuri și lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să le vorbească oamenilor. Când este ținută o predică despre Lege, este foarte potrivit, dacă aveți mijloacele necesare, să o tipăriți într-o broșură. Apoi, când vă veți confrunta cu aceia care susțin legile duminicale, oferiți-le aceste broșuri. Spuneți-le că nu aveți de discutat despre subiectul duminicii, deoarece aveți un clar “Așa zice Domnul”, care susține respectarea zilei a șaptea. — The Review and Herald, 26 martie, 1908. Ev 232.3

Scoateți în evidență semnele distinctive — Noi trebuie să le arătăm oamenilor principiile curate, nobile și sfinte care îi deosebesc pe cei din poporul lui Dumnezeu de cei din lume. În loc să ajungă tot mai puțin deosebiți de aceia care nu respectă Sabatul zilei a șaptea, aceia care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie să facă din păzirea Sabatului un fapt atât de evident, încât lumea să nu poată da greș în a-i recunoaște ca fiind adventiști de ziua a șaptea. — Manuscript 162, 1903. Ev 233.1

Chemați să-I demaște pe omul fărădelegii — Chiar în timpul în care trăim, Domnul i-a chemat pe cei din poporul Său și le-a dat o solie pe care să o vestească. El i-a chemat să demaște nelegiuirea omului fărădelegii, care a făcut din legea duminicală o caracteristică a puterii lui, s-a gândit să schimbe vremurile și Legea și să persecute poporul lui Dumnezeu, ce stă neclintit pentru onoarea Lui, prin faptul că sfințește pentru Domnul singurul Sabat adevărat, Sabatul creației. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 118 (1903). Ev 233.2

Un popor deosebit cu o solie crucială — Domnul a binevoit să le dea celor din poporul Său solia îngerului al treilea ca fiind o solie crucială pe care trebuie să o vestească lumii. Ioan vede un popor deosebit, despărțit de lume, care refuză să se închine fiarei și icoanei ei și care poartă semnul lui Dumnezeu, respectând Sabatul Său sfânt — ziua a șaptea, care trebuie să fie sfințită ca un memorial al Dumnezeului celui viu, Creatorul cerurilor și al pământului. Apostolul scrie despre aceia care alcătuiesc poporul acesta, astfel: “Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” — Letter 98, 1900. Ev 233.3

Semnul fiarei — Când păzirea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația Sabatului adevărat, atunci toți aceia care vor călca porunca lui Dumnezeu, pentru a asculta de o lege care nu are o autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, vor onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei aduc cinstire Romei și puterii care impune instituția rânduită de Roma. Ei se închină fiarei și chipului ei. Când oamenii resping instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității Sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta ei aleg semnul supunerii față de Roma — “semnul fiarei”. Și lucrul acesta nu se va produce până când problema nu va fi pusă lămurit înaintea poporului, iar oamenii vor fi aduși să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, iar aceia care continuă în nelegiuire vor primi “semnul fiarei”. — Tragedia veacurilor, 449 (1888). Ev 233.4

Primirea semnului fiarei este în viitor — Schimbarea Sabatului este semnul sau pecetea autorității bisericii romane. Aceia care aleg să respecte sabatul fals în locul celui adevărat, în ciuda faptului că înțeleg cerințele poruncii a patra, aduc prin acest act un omagiu acelei autorități prin care este poruncit. Semnul fiarei este sabatul papal, care a fost primit de lume în locul zilei rânduite de Dumnezeu. Ev 234.1

Nimeni nu a primit încă semnul fiarei. Timpul de încercare nu a sosit încă. În fiecare biserică se află creștini adevărați, inclusiv în comunitatea romano-catolică. Nimeni nu va fi condamnat, până când nu va avea lumina și va înțelege obligativitatea respectării poruncii a patra. Totuși, când se va da decretul care impune sabatul fals și când strigătul cu glas tare al îngerului al treilea îi va avertiza pe oameni împotriva închinării la fiară și la chipul ei, linia între ce este fals și ce este adevărat va fi trasată cu claritate. Atunci, aceia care vor continua în nelegiuire vor primi semnul fiarei. Ev 234.2

Ne apropiem de perioada aceasta cu pași repezi. Când bisericile protestante se vor uni cu autoritățile lumești pentru a susține tocmai religia falsă împotriva căreia strămoșii lor au luptat suferind persecuția cea mai nemiloasă, atunci sabatul papal va fi impus prin autoritatea asociată a bisericii și a statului. Va fi o apostazie națională care va duce doar la o ruină națională. — Manuscript 31, 1899. Ev 235.1

Când sigiliul lui Dumnezeu este refuzat — Dacă lumina adevărului v-a fost prezentată, descoperindu-vă Sabatul poruncii a patra și arătându-vă că în Cuvântul lui Dumnezeu nu există nici o temelie pentru respectarea duminicii, și totuși continuați să rămâneți la păzirea sabatului fals, refuzând să respectați Sabatul pe care Dumnezeu îl numește “ziua Mea cea sfântă”, atunci, voi primiți semnul fiarei. Când va avea loc lucrul acesta? Când vă veți supune legii care vă poruncește să încetați să lucrați duminica și să vă închinați lui Dumnezeu în ziua aceasta, în ciuda faptului că știți că în Biblie nu este niciun cuvânt care arată că duminica trebuie să fie altfel decât o zi de lucru obișnuită, atunci voi sunteți de acord să primiți semnul fiarei și refuzați sigiliul lui Dumnezeu. — The Review and Herald, 13 iulie, 1897. Ev 235.2

Ca rezultat al desconsiderării luminii — Dumnezeu le-a dat oamenilor Sabatul pentru a fi un semn între El și ei, ca un test al credincioșiei lor. Aceia care continuă să nu asculte de Dumnezeu, după ce au primit lumina cu privire la Legea Sa, și înalță legile omenești mai presus de Legea lui Dumnezeu, chiar în timpul marii crize care se află în fața noastră, vor primi semnul fiarei. — Letter 98, 1900. Ev 235.3

Precauție în prezentarea subiectului despre duminică — Noi nu trebuie să-i provocăm pe aceia care au primit sabatul acesta fals, ca pe o rânduială stabilită de papalitate în locul Sabatului sfânt al lui Dumnezeu. Faptul că ei nu au de partea lor argumentele Bibliei îi face să fie mai furioși și mai hotărâți să înlocuiască prin propria autoritate aceste argumente care lipsesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Puterea persecuției merge pe urmele balaurului. Prin urmare, trebuie să aveți mare grijă, ca să nu adresați nici o provocare. — Letter 55, 1886. Ev 235.4

Adevărul să fie cel care taie — Spre încheierea timpului, eforturile lui Satana împotriva susținătorilor adevărului vor fi tot mai înverșunate și mai hotărâte. Așa cum preoții și conducătorii din timpul Domnului Hristos i-au instigat pe oameni împotriva Sa, tot astfel conducătorii religioși din zilele noastre vor stârni înverșunarea și prejudecata împotriva adevărului prezent. Oamenii vor fi conduși la fapte violente și la o împotrivire pe care nu ar fi manifestat-o niciodată, dacă așa-zișii creștini nu i-ar fi umplut de ură împotriva adevărului. Ev 236.1

Care este comportamentul pe care trebuie să-l aibă susținătorii adevărului? Ei au Cuvântul neschimbător și veșnic al lui Dumnezeu și trebuie să dea dovadă de faptul că au adevărul așa cum este el în Isus. Cuvintele lor să nu fie aspre și tăioase. Când prezintă adevărul, ei trebuie să manifeste dragostea, blândețea și bunătatea lui Hristos. Adevărul să fie acela care taie. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie ascuțită, cu două tăișuri, iar el va străpunge inima. Aceia care știu că au adevărul nu trebuie să-i dea lui Satana nici o șansă de a interpreta greșit spiritul lor, din cauză că folosesc expresii aspre și tăioase. — The Review and Herald, 14 octombrie, 1902. Ev 236.2

O chemare la iluminarea maselor — Mi-a fost arătat că Satana a pornit un marș împotriva noastră. Prin intervenția lui Satana, Legea lui Dumnezeu este anulată. În țara noastră care se mândrește cu libertatea, tocmai libertatea religioasă va lua sfârșit. Lupta asupra subiectului Sabatului va fi hotărâtă și va agita lumea întreagă. Ev 236.3

Timpul nostru de lucru este puțin, iar Dumnezeu îi cheamă pe pastori și pe cei din poporul Său să fie oameni de acțiune pregătiți în orice moment. Învățătorii care sunt înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii trebuie să vină în ajutorul Domnului împotriva vrăjmașului cel puternic. Mulți nu înțeleg profețiile cu privire la zilele acestea și trebuie să fie luminați. — Letter 1, 1875. Ev 237.1