Evanghelizare

54/168

Standarde omenești false

Prezentați adevărurile fundamentale — Înainte de a fi autorizați să meargă pe teren și să-i învețe pe alții, aceia care lucrează în domeniul prezentării doctrinei trebuie să fie înrădăcinați temeinic în adevăr. Oamenilor trebuie să li se prezinte adevărul curat și nealterat. Solia îngerului al treilea conține adevăratul test pentru oameni. Satana îi va determina pe unii să conceapă teste false și să încerce, în felul acesta, să pună în umbră și să facă fără efect solia adevărului. Ev 211.4

Adevărul crucial pentru timpul acesta este porunca lui Dumnezeu, care a fost anulată aproape pretutindeni.... A sosit ceasul când toți aceia care se închină lui Dumnezeu să fie identificați prin semnul acesta. Ei vor fi cunoscuți ca slujitori ai lui Dumnezeu, prin semnul supunerii lor față de Cer. În ciuda acestui fapt, toate testele concepute de oameni vor abate atenția de la învățăturile mari și importante care constituie adevărul prezent. Ev 212.1

Planul și dorința lui Satana sunt acelea de a aduce printre noi persoane extremist — oameni cu mintea îngustă, care sunt critici, tăioși și foarte dârzi în a-și susține concepțiile proprii cu privire la semnificația adevărului. Ei vor fi exigenți cu ceilalți și vor căuta să impună îndatoriri riguroase, să exagereze în lucruri de importanță minoră, în timp ce neglijează lucrurile cele mai însemnate ale Legii — dreptatea, mila și dragostea lui Dumnezeu, Prin lucrarea câtorva din această categorie, toți cei ce respectă Sabatul vor fi etichetați ca bigoți, farisei și fanatici. Din cauza acestor oameni, lucrarea adevărului va fi considerată nedemnă de a merita atenție. Ev 212.2

Dumnezeu are o lucrare specială pentru oamenii cu experiență. Ei trebuie să păzească lucrarea lui Dumnezeu. Să aibă grijă ca lucrarea aceasta să nu fie încredințată unor oameni care cred că au privilegiul de a acționa în conformitate cu judecata lor independentă, de a predica orice le place și de a nu fi răspunzători față de nimeni pentru învățăturile și lucrarea lor. Îndată ce spiritul acesta de mulțumire de sine este îngăduit să conducă în mijlocul nostru, nu va mai exista nici o armonie, nici o unitate, nici o siguranță pentru lucrare și nici o dezvoltare sănătoasă. Vor fi învățători falși și lucrători răi care, prin introducerea ideilor false, vor abate sufletele de la adevăr. Domnul Hristos S-a rugat ca urmașii Lui să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Aceia care doresc să vadă împlinită rugăciunea aceasta trebuie să caute să descurajeze chiar și cea mai mică înclinație spre dezbinare și să încerce să păstreze spiritul unității și al dragostei între frați. — The Review and Herald, 29 mai, 1888. Ev 212.3

Povești ieftine care nu merită atenția — Noi nu trebuie să le adresăm chemarea la pocăință acelora care au primit adevărul și l-au înțeles, cărora li s-au repetat de multe ori aceleași lucruri, până când cineva ajunge să creadă că trebuie să prezinte ceva nou și original. O astfel de persoană va veni cu povești ieftine, care nu merită atenția. Ea le va evidenția ca fiind teste date de Dumnezeu pentru credință, când, în realitate, ele au fost inventate de Satana pentru a abate gândurile oamenilor de la adevăratele teste ale lui Dumnezeu. — The General Conference Bulletin, 16 aprilie, 1901. Ev 213.1

Teste omenești noi și ciudate — Nimeni să nu denatureze adevărul, interpretând Cuvântul într-o modalitate forțată și mistică. În felul acesta, unii sunt în pericolul de a schimba adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Unii au nevoie ca inima să le fie atinsă de Duhul divin. Apoi, vor simți răspunderea de a vesti solia pentru timpul acesta. Ei nu vor căuta niște teste omenești de verificare, lucruri noi și ciudate. Testul pentru timpul acesta este Sabatul poruncii a patra și tot ce este legat de acest mare memorial trebuie să fie menținut în atenția oamenilor. — Manuscript 82, 1894. Ev 213.2

Eliberarea de presupozițiile omenești — Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare măreață. Sunt necesari oameni înțelepți, care să păstreze principiile Bibliei neamestecate cu niciun element al strategiilor omenești. Fiecare lucrător este supus verificării. Apostolul Pavel vorbește despre aceia care pun la temelie lemn, paie și fân. Ei îi reprezintă pe aceia care propovăduiesc drept adevăr ceva ce nu este adevărat, chiar propriile presupoziții și invenții. Dacă sufletele acestea vor fi mântuite, se va întâmpla ca prin foc, deoarece au crezut sincer că lucrau în armonie cu Scriptura. Ele vor fi ca niște tăciuni scoși din foc. Ev 213.3

Lucrarea care ar fi putut să fie curată, înaltă și nobilă a fost amestecată cu ideile false introduse de oameni. În felul acesta, frumusețea adevărului a fost pătată. Nimic nu a rămas neatins de egoism. Amestecarea acestor idei false cu lucrarea lui Dumnezeu face învățăturile care ar trebui să se evidențieze distinctiv și cu claritate înaintea lumii să ajungă, în aplicarea lor practică, un amestec de principii contradictorii. — Letter 3, 1901. Ev 214.1

Propovăduiți Cuvântul — Am câteva cuvinte de adresat tinerilor care s-au ocupat cu prezentarea adevărului. Propovăduiți Cuvântul. Poate că aveți o minte inventivă. Poate că, asemenea învățătorilor iudei, sunteți niște experți în a scoate la iveală teorii noi, dar Domnul Hristos a spus despre ei: “Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești”. (Matei 15, 9.) Ei le prezentau oamenilor niște tradiții, presupoziții și povești de tot felul. Formele și ceremoniile pe care le susțineau făceau ca oamenilor să le fie pur și simplu imposibil să știe dacă păzeau Cuvântul lui Dumnezeu sau respectau tradițiile omenești. Ev 214.2

Satana este foarte mulțumit când poate să încurce mintea oamenilor. Pastorii să nu predice propriile presupoziții. Să cerceteze Scripturile cu seriozitate și cu o înțelegere solemnă a faptului că, dacă prezintă lucruri care nu sunt conținute în Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi asemenea celor ce sunt reprezentați în ultimul capitol din Apocalipsa. Ev 214.3

Aceia care sunt ispitiți să se complacă în învățături imaginare și fanteziste trebuie să sape adânc în minele adevărului ceresc și să obțină acele bogății care înseamnă viață veșnică pentru cei ce le primesc. Aceia care studiază stăruitor Cuvântul lui Dumnezeu vor obține o comoară prețioasă, deoarece îngerii cerului vor îndruma cercetarea lor. — Manuscript 82, 1894. Ev 214.4

Când sunt țesute fire omenești — Când încep să fie țesute fire omenești pentru a alcătui modelul țesăturii, Domnul nu se grăbește deloc. El așteaptă până când oamenii vor renunța la invențiile lor și vor accepta calea și voința lui Dumnezeu. — Letter 181, 1901. Ev 215.1

A face din țânțar armăsar — O, cât de mulți oameni care sunt absorbiți în lucrurile mici ale vieții ar putea să îndeplinească o lucrare nobilă prin renunțarea la sine și prin jertfirea de sine! Ei sunt orbi și nu pot vedea în depărtare. Ei fac din țânțar armăsar și din armăsar, țânțar. Acești oameni au ajuns ca niște pâraie secate, pentru că nu le împart altora apa vieții. — Manuscript 173, 1898. Ev 215.2

Solia prejudiciată de oameni înguști — În biserica din _____ erau niște oameni talentați, dar Dumnezeu nu a putut să-i folosească până când nu s-au convertit. Erau unii care aveau aptitudini ce puteau să ajute biserica, dar trebuiau să-și pună mai întâi inima în rânduială. Unii aduceau mărturii false și făcuseră un criteriu de referință din ideile și concepțiile proprii, exagerând lucrurile de mică importanță, pe care le făceau niște teste ale părtășiei creștine, punând poveri grele asupra altora. În felul acesta, în biserică a pătruns un spirit de critică, de căutare a greșelilor și neînțelegeri, care au adus un mare prejudiciu. Cei necredincioși au rămas cu impresia că adventiștii care păzesc Sabatul sunt niște fanatici și niște extremiști și că religia lor aparte i-a făcut să fie lipsiți de bunătate, nepoliticoși și niște oameni cu un caracter necreștinesc. Ca urmare, comportamentul câtorva extremiști a făcut ca influența adevărului să nu ajungă la oameni. Ev 215.3

Unii făceau din îmbrăcăminte un subiect de primă importanță, criticând hainele purtate de alții și fiind mereu gata să condamne pe oricine nu corespundea exact cu ideile lor. Câțiva au condamnat picturile, spunând că sunt interzise de porunca a doua și că orice lucru de felul acesta trebuie să fie nimicit. Ev 215.4

Acești oameni înguști nu pot să înțeleagă nimic altceva, decât să insiste asupra unui singur lucru care predomină în mintea lor. Cu ani în urmă, am fost nevoiți să ne confruntăm cu același spirit și cu aceeași lucrare. Erau oameni care se ridicau, pretinzând că au fost trimiși cu solia de a condamna picturile și îndemnând ca orice lucru de felul acesta să fie nimicit. Ei au ajuns până acolo încât să condamne chiar și îmbrăcămintea pe care erau imprimate imagini.... Ev 216.1

Câțiva din _____ ajunseseră atât de departe, încât arseseră toate picturile și fotografiile, distrugându-le chiar și pe acelea în care erau prietenii lor. Deși nu am avut nici o simpatie față de aceste mișcări fanatice, i-am sfătuit pe aceia care își arseseră picturile și fotografiile să nu facă alte cheltuieli pentru a le înlocui. Dacă ar fi acționat cu conștiinciozitate, ar fi fost mulțumiți să lase lucrurile acolo unde se aflau și nu ar fi trebuit să le ceară și altora să facă precum făcuseră ei. Acești oameni să nu îndrăznească să fie conștiință pentru frații și surorile lor. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 211, 212 (1886). Ev 216.2