Minte Caracter şi Personalitate, vol. 2

46/55

Capitolul 82 — Abordarea științei

Informația, puterea, bunătatea și caracterul — Adevărata educație nu ignoră valoarea cunoașterii științifice sau realizările literare; dar mai presus de informație valorează puterea; mai presus de putere, bunătatea; mai presus de realizările intelectuale, caracterul. Lumea nu are o nevoie atât de mare de oameni care au un intelect extraordinar, pe cât are nevoie de oameni cu un caracter nobil. Ea are nevoie de oameni al căror talent să fie condus de o principialitate statornică. — Education, 225 (1903). 2MCP 739.1

Dumnezeu este autorul științei — Dumnezeu este autorul științei. Cercetările științifice deschid înaintea minții domenii vaste de gândire și informare, ajutându-ne să-l înțelegem pe Dumnezeu în lucrările create de El. 2MCP 739.2

Ignoranța poate încerca să apere necredința, apelând la știință; dar în loc de a susține necredința, adevărata știință contribuie cu noi și noi dovezi ale înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu. Corect înțeleasă, știința și Scriptura se susțin reciproc și răspândesc lumină una asupra alteia. Ambele ne conduc la Dumnezeu, prezentându-ne aspecte ale legilor înțelepte și bune prin care lucrează El. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 426 (1913). 2MCP 739.3

Religia și știința — Adevărata cunoaștere este divină. Spunându-le primilor noștri părinți că ar putea să ajungă la o stare cu mult mai bună, Satana a strecurat în mintea lor dorința după o cunoaștere speculativă. Dar, le spunea el, pentru a obține acea cunoștință, trebuie să urmeze o cale opusă voinței sfinte a lui Dumnezeu, pretinzând că Dumnezeu nu dorea ca ei să atingă cele mai înalte culmi. Nu a fost scopul lui Dumnezeu ca ei să ajungă la acea cunoaștere care se întemeiază pe neascultare. Acesta era domeniul vast în care Satana căuta să-i conducă pe Adam și pe Eva și este același domeniu pe care el îl deschide în fața lumii din zilele noastre prin ispitele sale.... 2MCP 739.4

Motivul principal pentru care atât de puțini oameni mari și atât de puțini oameni educați în colegii sunt îndrumați să asculte poruncile lui Dumnezeu este acela că ei au separat educația de religie, considerând că fiecare trebuie să constituie un domeniu independent. Dumnezeu a oferit un domeniu de cercetare suficient de cuprinzător pentru desăvârșirea cunoașterii tuturor celor ce doresc să pătrundă în el. Această cunoaștere a fost dobândită prin îndrumarea divină; a fost delimitat prin legile neschimbătoare ale lui Iehova, iar rezultatul ar fi trebuit să fie binecuvântarea desăvârșită. — Testimonies for the Church 5:503 (1889). 2MCP 740.1

Știința este putere — Cunoașterea adevăratei științe este putere; iar planul lui Dumnezeu este ca această cunoaștere să fie învățată în școlile noastre, constituind pregătirea pentru lucrarea care trebuie să preceadă evenimentele finale ale istoriei acestui pământ. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 19 (1913). 2MCP 740.2

Armonia dintre știință și religie — Colegiul de la Battle Creek [primul colegiu AZS] a fost înființat cu scopul învățării științelor și, în același timp, al călăuzirii tinerilor către Mântuitorul, sursa din care izvorăște întreaga cunoaștere adevărată. Educația obținută fără religia Bibliei este dezbrăcată de adevărata ei strălucire și slavă. 2MCP 740.3

Am căutat să imprim în mintea studenților faptul că școala noastră trebuie să ocupe, din punct de vedere al educației, o poziție mai înaltă decât oricare altă instituție de învățământ, prezentându-le tinerilor concepții, obiective și ținte pentru viață mai nobile și educându-i să aibă o cunoaștere corectă a datoriilor omenești și a beneficiilor veșnice. Marele scop al înființării colegiului nostru a fost acela de a oferi concepții corecte și de a demonstra armonia dintre știință și religia Bibliei. — Testimonies for the Church 4:274 (1879). 2MCP 740.4

Necesitatea unei cunoașteri științifice — Tinerii care doresc să lucreze ca pastori, colportori sau evangheliști trebuie să beneficieze mai întâi de o educație intelectuală corespunzătoare, precum și de o pregătire specifică chemării lor. Cei fără educație, fără experiență și fără un comportament manierat nu sunt pregătiți să intre într-o lucrare în care influențele puternice ale talentului și educației combat adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu pot înfrunta cu succes ciudatele forme ale erorilor rezultate din combinarea ideilor religioase și filozofice, pentru demascarea cărora este necesară atât cunoașterea științifică, cât și cunoașterea adevărului Scripturii. — Gospel Workers, 81 (1915). 2MCP 741.1

Cea mai importantă știință — Deși cunoașterea științifică înseamnă putere, totuși cunoașterea pe care Domnul Isus a venit să o răspândească în mod personal constituie o putere mai mare. Știința mântuirii este cea mai importantă știință care merită studiată în pregătirea școlară de pe pământ. Înțelepciunea lui Solomon este vrednică de dorit, dar înțelepciunea lui Hristos este cu mult mai vrednică de dorit și mult mai esențială. Noi nu putem ajunge la Hristos doar printr-o simplă instruire intelectuală, dar, prin El, putem urca pe cele mai înalte trepte ale măreției intelectuale. În timp ce dobândirea cunoașterii în domeniul artei, al literaturii și al comerțului nu ar trebui descurajată, studentul trebuie să-și asigure mai întâi o cunoaștere experimentală a lui Dumnezeu și a voinței Sale. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 19 (1913). 2MCP 741.2

Domnul Hristos a utilizat știința tuturor adevăratelor științe — Fără a exercita nici o presiune, fără a folosi nici o violență, El [Hristos] unește voința omului cu voința lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai importantă dintre toate științele veritabile, deoarece prin ea se realizează o schimbare minunată în minte și caracter — schimbarea care trebuie să aibă loc în viața fiecărui om care intră pe porțile cetății lui Dumnezeu. — Letter 155, 1902. (My Life Today, 340). 2MCP 741.3

Cercetările științifice nu se află în contradicție cu revelația — Dumnezeu este temelia întregii existențe. Adevărata știință se află în armonie cu lucrările Sale; adevărata educație conduce la supunerea față de guvernarea Sa. Știința dezvăluie înaintea ochilor noștri minuni noi; ea se avântă în înălțimi și exploră noi adâncimi, dar nici una dintre descoperirile științifice nu se află în opoziție cu revelația divină. — The Signs of the Times, 20 martie, 1884. (The S.D.A. Bible Commentary 7:916.) 2MCP 741.4

Știința nu poate dezlega tainele divine — “Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.” (Deuteronom 29, 29.) Dumnezeu nu le-a dezvăluit niciodată oamenilor modul în care a realizat lucrarea de creație; știința omenească nu poate dezlega tainele Celui Prea Înalt. Puterea Sa creatoare este imposibil de înțeles, așa cum este însăși existența lui Dumnezeu. — Patriarchs and Prophets, 113 (1890). 2MCP 742.1

Biblia este călăuza noastră în domeniul științei — În cunoașterea istoriei începuturilor lumii, a creării și căderii omului, noi depindem de Biblie. Înlăturați Cuvântul lui Dumnezeu și nu ne putem aștepta la nimic altceva decât să fim lăsați la discreția fabulelor și speculațiilor și a acelei slăbiri a intelectului care este rezultatul sigur al cultivării erorii. 2MCP 742.2

Avem nevoie de istoria autentică a originii pământului, a căderii lui Lucifer și a pătrunderii păcatului în lume. Fără Biblie, ar trebui să rătăcim conduși de teorii false. Mintea ar ajunge să se supună tiraniei superstiției și falsității. Dar, pentru că avem o istorie autentică a începuturilor lumii, nu este nevoie să ne împotmolim în speculații și teorii lipsite de temeinicie. 2MCP 742.3

Oriunde ar fi, creștinii pot trăi în comuniune cu Dumnezeu. Ei se pot bucura de informațiile unei științe sfințite. Intelectul lor poate fi fortificat, așa cum s-a întâmplat cu Daniel. Dumnezeu i-a dat “știință, pricepere pentru tot felul de scrieri, și înțelepciune”. Dintre toți tinerii examinați, “nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui”. (Daniel 1, 19.20.) — The Review and Herald, 10 noiembrie, 1904. 2MCP 742.4

Toate adevărurile sunt consecvente între ele — Aceste persoane [care nu cred raportul Genezei] au pierdut simplitatea credinței. Ar trebui să existe o credință fermă în autoritatea divină a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Biblia nu trebuie supusă verificării pe baza ideilor științifice omenești. Cunoașterea omenească este o călăuză nesigură. Scepticii, care citesc Biblia cu scopul de a găsi subiecte de polemică, pretind că acestea se află în contradicție datorită unei înțelegeri incorecte, fie a științei, fie a revelației; dar corect înțelese, știința și revelația se află într-o armonie desăvârșită. Moise a scris călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, iar o teorie corectă a geologiei nu va declara niciodată că descoperirile nu pot fi împăcate cu declarațiile sale. Toate adevărurile în domeniul naturii sau al revelației sunt consecvente unele cu altele, în toate aspectele. — Patriarchs and Prophets, 114 (1890). 2MCP 743.1

Câteva pericole de care trebuie să ne ferim — Trebuie să ne apărăm fără încetare împotriva speculațiilor referitoare la geologie și alte ramuri ale științei, în mod fals numite astfel, care nu au nici o legătură cu adevărul. Teoriile unor mari oameni trebuie cercetate cu mare atenție, pentru a discerne chiar și cea mai vagă urmă de insinuare a necredinței. Chiar și o sămânță minusculă de îndoială, dacă este sădită de profesori în școlile noastre și acceptată de elevi, va rezulta un seceriș al necredinței. Domnul i-a oferit omului însușiri intelectuale dintre cele mai strălucite, pentru a fi dedicate lucrării Sale. — The Review and Herald, 1 martie, 1898. (The S.D.A. Bible Commentary 7:916). 2MCP 743.2

Înțelegerea științei însuflețite de Duhul lui Dumnezeu — Cunoașterea înseamnă putere, dar este o putere spre bine numai atunci când este unită cu adevărata evlavie. Cunoașterea trebuie să fie însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, pentru a sluji celor mai nobile scopuri. Cu cât legătura noastră cu Dumnezeu este mai strânsă, cu atât putem înțelege mai bine valoarea adevăratei științe; deoarece atributele lui Dumnezeu, așa cum sunt văzute în lucrurile create de El, pot fi înțelese numai de cei care Îl cunosc pe Creatorul tuturor lucrurilor, Autorul tuturor adevărurilor. Asemenea oameni au găsit utilitatea cea mai înaltă a cunoașterii, deoarece, atunci când este adusă sub controlul deplin al Duhului lui Dumnezeu, talentele lor sunt exercitate în activitate până la maxima lor capacitate. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 38 (1913). 2MCP 743.3

Știința în slujba religiei — Școlile noastre trebuie să fie întemeiate pe principii și conduse în conformitate cu rânduielile Cuvântului lui Dumnezeu. În aceste școli este nevoie de un spirit diferit, care să anime și să sfințească fiecare ramură a educației. Să căutăm cât mai des cooperarea divină. Și căutarea noastră nu va fi zadarnică. 2MCP 744.1

Făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu ne sunt destinate nouă. Putem aștepta prezența Învățătorului Ceresc. Duhul lui Dumnezeu poate fi împărtășit și în școlile noastre, așa cum a fost împărtășit pe vremuri în școlile profeților, și fiecare aspect al educației poate constitui o parte a consacrării divine. Atunci, știința se va afla în slujba religiei, așa cum a fost pentru Daniel; fiecare efort, de la primul și până la ultimul, va conduce spre mântuirea întregii ființe umane — trup, suflet și spirit — și spre slava lui Dumnezeu prin Hristos. — The Signs of the Times, 13 august, 1885. (Fundamentals of Christian Education, 99). 2MCP 744.2