ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

361/509

บทที่ 107 - ครัวเรือนของชาวคริสเตียน

ผู้ที่อ้างว่าตนรักพระเจ้าควรต้องสร้างแท่นบูชาแด่พระองค์ในทุกแห่งที่พวกเขากางเต็นท์ของตนเหมือนเช่นบรรพชนในอดีต หากมียุคใดที่ทุกครัวเรือนควรเป็นบ้านแห่งการอธิษฐาน ยุคที่ว่านั้นคือยุคนี้ คุณพ่อและคุณแม่ควรยกชูหัวใจของพวกเขาให้สูงขึ้นไปสู่พระเจ้าด้วยการทูลขอความช่วยเหลืออย่างถ่อมตนเพื่อตัวของพวกเขาเองและของลูกๆ จงให้ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นปุโรหิตประจำบ้านวางเครื่องถวายบูชาบนแท่นบูชาพระเจ้าทุกเช้าและเย็นในขณะที่ผู้เป็นภรรยาและลูกๆ ร่วมกันอธิษฐานและสรรเสริญ พระเยซูทรงโปรดปรานที่จะมาร่วมสถิตในครัวเรือนเช่นนี้ {MYP 325.1} MYPTh 266.1

บ้านของคริสเตียนทุกหลังควรส่องแสงสว่างอันบริสุทธิ์ออกมา พฤติกรรมควรบ่งบอกถึงความรัก ความรักนี้ควรไหลเวียนอยู่ในคำสนทนาทั้งหมดภายในครอบครัว แสดงออกด้วยความเมตตากรุณา ความอ่อนโยน และความสุภาพที่ไร้ความเห็นแก่ตัว มีหลายบ้านที่ปฏิบัติตามหลักการนี้ซึ่งเป็นบ้านที่พระเจ้าได้รับการนมัสการและความรักที่แท้จริงครอบครองอยู่ คำอธิษฐานดั่งเครื่องหอมทั้งในเวลาเช้าและเย็นจากบ้านเหล่านี้ลอยขึ้นเบื้องบนสู่พระเจ้า และพระเมตตาคุณและพระพรของพระองค์จะหลั่งลงมาสู่ผู้ทูลขอดั่งเช่นน้ำค้างในยามเช้า {MYP 325.2} MYPTh 266.2

ครัวเรือนชาวคริสเตียนที่มีระเบียบวินัยเป็นเหตุผลที่มีอำนาจในการสนับสนุนความเป็นจริงของศาสนาคริสเตียน เป็นเหตุผลที่ผู้ไม่เลื่อมใสศาสนาไม่สามารถปฏิเสธได้เลย ทุกคนมองออกว่ามีอิทธิพลหนึ่งที่ทำงานอยู่ในครอบครัวนี้ซึ่งมีผลต่อลูกๆ และพระเจ้าของอับราฮัมสถิตร่วมอยู่ด้วยกับพวกเขา--“Patriarchs and Prophets” p. 144. {MYP 325.3} MYPTh 266.3