ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

362/509

บทที่ 108 - ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในบ้าน

หน้าที่สูงสุดที่ตกทอดมาสู่เยาวชนนั้นอยู่ในบ้านของพวกเขาเอง โดยการเป็นพระพรแก่พ่อแม่ แก่พี่น้องชายหญิงด้วยการมอบความรักและความสนใจอย่างจริงใจ ที่นี่ พวกเขาแสดงออกถึงการปฏิเสธตนเองและไม่คำนึงถึงตนเองด้วยการดูแลผู้อื่น สตรีจะไม่มีวันตกต่ำด้วยการทำงานนี้ เป็นงานศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุดที่คุณรับมาทำได้ เป็นอิทธิพลอันดีเพียงไรที่พี่สาวมีต่อน้องชาย หากคุณทำในสิ่งที่ถูก คุณจะเป็นผู้กำหนดอุปนิสัยของน้องชาย คำอธิษฐาน ความอ่อนโยน และความรักของคุณจะเป็นคุณประโยชน์อย่างมากภายในครัวเรือน {MYP 326.1} MYPTh 267.1

น้องสาวของดิฉัน คุณไม่อาจถ่ายทอดคุณสมบัติอันประเสริฐเหล่านี้ให้แก่จิตใจของผู้อื่นได้หากคุณยังไม่มีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวของคุณเองก่อน จิตใจที่เปี่ยมด้วยความพึงพอใจ ความรัก ความอ่อนโยนและความแจ่มใสในอารมณ์เช่นนี้ที่แผ่ไปถึงจิตใจของทุกคน จะสะท้อนให้เห็นจิตใจของคุณที่พร้อมจะมอบให้แก่ผู้อื่น หากพระคริสต์ไม่ทรงครอบครองอยู่ในใจแล้ว ก็จะมีแต่ความไม่พอใจและความบกพร่องฝ่ายศีลธรรม ความเห็นแก่ตัวจะเรียกร้องจากผู้อื่นในสิ่งที่เราไม่เต็มใจจะมอบให้แก่พวกเขา. . . . {MYP 326.2} MYPTh 267.2

มันไม่ใช่เฉพาะงานอันยิ่งใหญ่และสงครามที่ใหญ่โตเพียงอย่างเดียวที่ทำให้จิตวิญญาณท้อแท้และเรียกร้องขอความกล้าหาญ ชีวิตในแต่ละวันก็นำบรรดาความสับสน การทดลองหลายอย่างและความท้อแท้ใจต่างๆ ของมันเองมาให้ บ่อยครั้งที่งานที่ถ่อมจะไปดึงความอดทนและความเข้มแข็งออกมา การพึ่งพาตนเองและการแก้ไขปัญหามีความจำเป็นเพื่อรับมือและเอาชนะความยากลำบากทั้งหมด จงยึดองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เสด็จประทับเคียงข้างคุณในทุกแห่งหนเพื่อคอยปลอบและประโลมใจของคุณ--“Testimonies for the Church” Vol. 3, pp. 80, 81. {MYP 326.3} MYPTh 267.3