ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

2/509

พระสหายซื่อสัตย์ท่านหนึ่ง

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อเฝ้าพระบิดานั้น พระองค์ไม่ได้ละทิ้งผู้ติดตามของพระองค์อย่างปราศจากความช่วยเหลือ พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ และเหล่าทูตสวรรค์ในฐานะวิญญาณรับใช้มาช่วยผู้ที่ต้องตกอยู่ในความทุกข์ของการต่อสู้ในสงครามแห่งความเชื่อ โปรดจดจำไว้เสมอว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยของคุณ ไม่มีผู้ใดเข้าใจอุปนิสัยเฉพาะตนของคุณได้เท่าพระองค์ พระองค์ทรงเฝ้าติดตามคุณอยู่ และหากคุณเต็มใจที่จะให้พระองค์นำชีวิต พระองค์จะทรงล้อมตัวคุณด้วยอิทธิพลเพื่อประกอบการดีที่จะทำให้คุณกระทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อคุณ {MYP 17.1} MYPTh 2.2

ในชีวิตนี้ เรากำลังเตรียมตัวเพื่อชีวิตในภายภาคหน้า ในไม่ช้า จะมีการตรวจสอบครั้งยิ่งใหญ่เมื่อจิตวิญญาณทุกดวงที่คอยแสวงหาอุปนิสัยดีพร้อมแบบคริสเตียนจะต้องผ่านคำถามตรวจสอบหาความจริงของพระเจ้า คุณกำหนดแบบอย่างที่คนอื่นจะทำตามอย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่ คุณเฝ้าระวังจิตวิญญาณดั่งผู้ที่จะต้องรายงานแล้วหรือยัง ชาวสวรรค์สนใจเยาวชนทั้งหลายและพวกเขาหวังอย่างแรงกล้าว่าคุณจะผ่านการทดสอบและพร้อมจะรับฟังคำพูดที่เห็นชอบว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ. . . . เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21 {MYP 17.2} MYPTh 2.3

ให้เยาวชนจดจำไว้ว่าพวกเขาจะต้องสร้างอุปนิสัยบนโลกนี้เพื่อนิรันดร์กาล และพระเจ้าทรงกำหนดให้พวกเขาทำดีที่สุดให้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าคอยเฝ้าดูผู้ที่อ่อนวัยกว่าและเมื่อเห็นว่าพวกเขาถูกการทดลอง นำพวกเขาออกมาและอธิษฐานกับพวกเขาและอธิษฐานเผื่อพวกเขา พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามองเห็นถึงการเสียสละยิ่งใหญ่ของพระคริสต์เพื่อเราด้วยการใส่ใจในเรื่องของความรอดของผู้ที่พระองค์เสด็จมาช่วยพวกเขาให้รอด หากเยาวชนจะแสวงหาพระคริสต์ พระองค์จะทรงกระทำให้ความพยายามของพวกเขาเกิดผล .-- Mrs. E. G. White, The Youth’s Instructor, November 21, 1911. {MYP 18.1} MYPTh 3.1

*****

หากเราชนะความยากลำบากอันแรก เราก็จะเข้มแข็งขึ้นที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรค์อันต่อไป. . . . ด้วยการมองไปยังพระเยซู {MYP 46.1}

*****

ผู้ที่ในทุกสิ่งเทิดทูนพระเจ้าไว้เป็นอันดับแรก และอันดับสุดท้าย. . . . คือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลก {MYP 38.1}